Informace o úpravách nové databáze

Každá šablona v aplikaci Microsoft Office Access 2007 je úplnou aplikací pro sledování, která obsahuje předdefinované tabulky, formuláře, sestavy, dotazy, makra a relace. Šablony jsou navrženy tak, aby je bylo možné okamžitě použít, a vytvoření nové databáze založené na šabloně a její spuštění je tedy opravdu rychlé. Někdy však může dojít k situaci, kdy budete chtít novou databázi upravit, například přidáním či přejmenováním pole nebo změnou sestavy. 

V tomto článku jsou popsány nejčastěji prováděné úpravy databáze vytvořené z šablony. Podrobnější informace o konkrétních úpravách získáte klepnutím na příslušné odkazy na jednotlivé články.

Co chcete udělat?

Základní informace o tabulkách a polích

Přidání pole do tabulky

Odstranění pole z tabulky

Přejmenování pole nebo tabulky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Přidání pole s uloženými dokumenty, soubory nebo obrázky

Změna způsobu zobrazení pole

Základní informace o tabulkách a polích

Data jsou v databázi uložena v tabulkách – seznamech řádků a sloupců založených na předmětech. Položky informací, které chcete sledovat, se ukládají v polích (nazývaných také sloupce). Například v tabulce Kontakty je možné vytvořit pole Jméno, Příjmení, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce Výrobky lze vytvořit pole Název výrobku, Kód výrobku a Cena. 

Pole je třeba vytvářet s rozmyslem. Není například vhodné vytvářet pole pro ukládání vypočítaných hodnot. Aplikace Office Access 2007 tyto hodnoty v případě potřeby vypočítá. Při vytváření polí pamatujte na to, že je informace vhodné ukládat rozdělené na nejmenší užitečné části. Obecně lze říci, že potřebujete-li na nějakou položku informací odkazovat, řadit podle ní data, vyhledávat ji nebo s ní provádět výpočty, umístěte ji do samostatného pole.

Další informace o navrhování databází a vytváření polí naleznete v článku Základy návrhu databáze.

Každé pole má určité charakteristiky, které je definují. Má například určitý název, který je jednoznačně identifikuje v tabulce. Pole má také datový typ, který je třeba zvolit tak, aby odpovídal informacím, jež budou v tomto poli uloženy. Datový typ rozhoduje o tom, jaké hodnoty lze v poli ukládat, jaké operace lze s těmito hodnotami provádět a kolik místa na disku je třeba pro každou hodnotu vyhradit. Každému poli je také přiřazena skupina možností nastavení označovaných jako vlastnosti. Vlastnosti určují vzhled a chování pole. Například vlastnost Formát definuje, jak bude pole vypadat, jestliže ho uživatel zobrazí. 

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky

Přidání pole do tabulky v zobrazení datového listu je snadné. Pole však lze přidat do tabulky i v návrhovém zobrazení. V zobrazení datového listu přidáte pole zadáním informací do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

1. Nové, prázdné pole

Přidání pole v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, do které chcete přidat nové pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Zadejte data do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

  Pokud již tabulka obsahuje velký počet polí, pravděpodobně bude nutné se při zobrazení sloupce se záhlavím Přidat nové pole posunout doprava.

Zadáte-li do nového sloupce data, aplikace Office Access 2007 zvolí na základě zadaných informací vhodný datový typ pro dané pole. Pokud například do sloupce napíšete datum (například 1. 1. 2006), aplikace Office Access 2007 rozpozná zadané informace jako datum a nastaví pro dané pole datový typ Datum a čas. Není-li možné na základě zadaných informací datový typ určit, je nastaven datový typ Text.

Chcete-li sami explicitně nastavit datový typ a formát pole a přepsat nastavení provedené aplikací Office Access 2007, použijte k tomu příkazy ve skupině Typ a formátování dat na kartě Datový list.

Explicitní nastavení datového typu

 • Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datový typ a vyberte datový typ. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 • Klepněte na požadovaný datový typ.

Explicitní nastavení formátu

 1. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Formát a vyberte formát. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Klepněte na požadovaný formát.

Přidáte-li pole zadáním informací do buňky pod záhlavím Přidat nové pole, aplikace Office Access 2007 automaticky přiřadí tomuto poli název. První pole bude nazváno Pole1, druhé Pole2 atd. Je vhodné používat výstižnější názvy polí. Pole můžete přejmenovat tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví a v místní nabídce klepnete na příkaz Přejmenovat sloupec.

Kromě zobrazení datového listu lze pole přidat také v návrhovém zobrazení. Vzhledem k tomu, že v zobrazení datového listu lze nastavit pouze nejběžnější vlastnosti pole, je nutné při nastavení vlastností, které nejsou k dispozici v zobrazení datového listu, použít návrhové zobrazení.

Přidání pole v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat nové pole, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole klepněte na první prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 5. Klepněte na sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Datum a čas.

 6. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Další informace o přidání nového pole naleznete v článku Vložení, přidání nebo vytvoření nového pole tabulky.

Poznámka : Při přidání nového pole do tabulky není toto pole automaticky přidáno do existujících formulářů a sestav. Chcete-li, aby bylo pole zobrazeno ve formulářích a sestavách, je nutné je přidat ručně.

Začátek stránky

Odstranění pole z tabulky

Je-li to možné, neodstraňujte pole z databáze generované z některé z šablon – toto pole je pravděpodobně použito v jiných databázových objektech, jako jsou formuláře a sestavy. Odstranění pole se tak projeví při pokusu o použití jiných databázových objektů, ve kterých je dané pole použito – databázové objekty nebudou fungovat očekávaným způsobem. Aby tyto jiné databázové objekty fungovaly správně, bude nutné odebrat všechny odkazy na dané pole ze všech objektů, které toto pole používají.  

Rozhodnete-li se, že je nutné odstranit pole z databáze generované ze šablony, můžete to provést v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Pokud na odstraňované pole odkazují jiné databázové objekty, je nutné tyto objekty upravit a příslušné odkazy odebrat. Pokud například sestava obsahuje ovládací prvek, který je svázán s odstraněným polem, zobrazí se při spuštění sestavy chybová zpráva, protože nebude možné nalézt data pro dané pole.

Při odstranění pole jsou trvale odstraněny všechny informace uložené v tomto poli. Proto buďte při odstraňování pole opatrní a před odstraněním pole vytvořte záložní kopii databáze.

Před odstraněním pole se přesvědčte, zda pole není součástí relace mezi tabulkami. Při pokusu o odstranění pole, pro které existují relace, zobrazí aplikace Access upozornění, že je nutné relaci nejdříve odstranit. Podrobné pokyny k odstranění relace mezi tabulkami naleznete v části Odstranění relace mezi tabulkami.

Odstranění pole v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ze které chcete odstranit pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Vyberte pole (sloupec), které chcete odstranit.

  Tip : Chcete-li vybrat pole (sloupec), klepněte na volič polí (záhlaví sloupce).

 5. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Odstranit.

Poznámka : Pole, které je součástí primárního klíče, nelze v zobrazení datového listu odstranit. K odstranění pole primárního klíče použijte návrhové zobrazení.

Další informace o primárních klíčích naleznete v článku Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče.

Odstranění pole v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete odstranit pole, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Vyberte pole (řádek), které chcete odstranit.

  Tip : Chcete-li vybrat řádek, klepněte na volič řádku.

 5. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Návrh klikněte ve skupiněNástroje na položku Odstranit řádky.

 6. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Před odstraněním pole se přesvědčte, zda pole není součástí relace mezi tabulkami. Při pokusu o odstranění pole, pro které existují relace, zobrazí aplikace Access upozornění, že je nutné relaci nejdříve odstranit. Chcete-li odstranit relaci mezi tabulkami, postupujte následovně:

Odstranění relace mezi tabulkami

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Pokud jsou tabulky, které jsou součástí relace, otevřeny, zavřete je. Relaci mezi otevřenými tabulkami nelze odstranit.

 4. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

 5. Nejsou-li zobrazeny tabulky, které jsou součástí relace, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Názvy tabulek.

  2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Přidat a poté klepněte na tlačítko Zavřít.

 6. Klepněte na čáru relace mezi tabulky, kterou chcete odstranit (je-li čára vybrána, zobrazí se tučně), a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přejmenování pole nebo tabulky

Je-li to možné, nepřejmenovávejte pole nebo tabulku v databázi generované z některé z šablon – toto pole nebo tabulka jsou pravděpodobně použity v jiných databázových objektech, jako jsou formuláře a sestavy. Přejmenování pole nebo tabulky se projeví při pokusu o použití jiných databázových objektů, ve kterých je dané pole nebo tabulka použita. Pokud jiné databázové objekty nadále odkazují na původní název, nebudou fungovat očekávaným způsobem. Aby tyto jiné databázové objekty fungovaly správně, je nutné změnit původní název na nový. Pokud je v dialogovém okně Možnosti aplikace Access zaškrtnuto políčko Provádět automatické opravy názvů v kategorii Aktuální databáze, je přejmenování z velké části provedeno automaticky. 

Možná budete chtít změnit text zobrazený v záhlaví sloupce v zobrazení datového listu. To lze provést, aniž by bylo nutné pole přejmenovat. Chcete-li pouze změnit text v záhlaví sloupce a nechcete pole přejmenovávat, naleznete potřebné informace v části Změna textu zobrazeného v záhlaví sloupce.

V případě potřeby lze přejmenovat tabulku v navigačním podokně nebo přejmenovat pole v zobrazení datového listu či v návrhovém zobrazení. Před provedením této akce zvažte zapnutí možnosti Automatické opravy názvů (pokud ještě není zapnuta).

Zapnutí možnosti Automatické opravy názvů

Při přejmenování databázového objektu, například pole, tabulky, formuláře nebo sestavy, je obvykle požadováno, aby byla změna názvu rozšířena do celé databáze. Pokud se tak nestane, objekty, které odkazují na původní název, nebudou fungovat očekávaným způsobem. V aplikaci Office Access 2007 je k dispozici funkce Automatické opravy názvů, která pomáhá při šíření změn názvů. Ve výchozím nastavení je funkce Automatické opravy názvů u všech nových databází aplikace Office Access 2007 zapnuta. Pokud zapnuta není, zapněte ji následujícím způsobem.

Zapnutí možnosti Automatické opravy názvů

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte v levém podokně na položku Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti automatické opravy názvů zaškrtněte políčka Sledovat informace o automatických opravách názvůProvádět automatické opravy názvů.

 4. Chcete-li uchovávat tabulku s informacemi o všech změnách provedených funkcí Automatické opravy názvů, zaškrtněte políčko Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Poznámka : Funkce Automatické opravy názvů není totožná s funkcí Automatické opravy. Funkce Automatické opravy názvů slouží k opravě odkazů mezi objekty a funkce Automatické opravy k opravě častých překlepů a chybně napsaných slov nebo frází.

Přejmenování pole v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ve které chcete přejmenovat pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce pro pole, které chcete přejmenovat, a v místní nabídce klepněte na příkaz Přejmenovat sloupec.

 5. Zadejte nový název pole a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování pole v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete přejmenovat pole, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na buňku ve sloupci Název pole pro pole, které chcete přejmenovat.

  Tip : Chcete-li vybrat celý název pole, umístěte kurzor před první znak názvu a po změně ukazatele na šipku klepněte myší.

 5. Úpravou textu pole přejmenujte.

 6. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Přejmenování tabulky

Tabulku a většinu ostatních databázových objektů lze přejmenovat přímo v navigačním podokně.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete přejmenovat, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Přejmenovat.

  Poznámka : Před přejmenováním tabulky je nutné zavřít všechny otevřené objekty, které na tuto tabulku odkazují.

 4. Zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Změna textu zobrazeného v záhlaví sloupce

Titulek je název (záhlaví), který poli přiřadíte nastavením vlastnosti Titulek. Titulek je nezávislý na názvu pole – každé pole má název a může mít také titulek. Můžete například chtít, aby byl název pole jednoslovný a neobsahoval vložené mezery. Pomocí vlastnosti Titulek potom můžete vytvořit výstižnější název, který bude obsahovat mezery. Titulek je zobrazen namísto názvu pole v zobrazení datového listu a v popiscích a záhlavích v dotazech, formulářích a sestavách. 

Pokud nezadáte text pro vlastnost Titulek, je ve výchozím nastavení použit název pole.

Chcete-li změnit název zobrazený v záhlaví sloupce v zobrazení datového listu, není nutné měnit název pole, ale stačí změnit vlastnost Titulek pro dané pole. Při změně vlastnosti Titulek postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete změnit titulek, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na buňku ve sloupci Název pole pro pole, jehož vlastnost Titulek chcete nastavit.

 5. V dolní části klepněte v podokně Vlastnosti pole na řádek Titulek na kartě Obecné.

 6. Zadejte pro pole nový titulek.

 7. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Při příštím otevření tabulky v zobrazení datového listu bude v záhlaví sloupce místo názvu pole zobrazen titulek.

Začátek stránky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Databáze vytvořená na základě šablony obsahuje několik předdefinovaný formulářů a sestav, s kterými lze okamžitě začít pracovat. Můžete však chtít přidat do formuláře nebo sestavy další pole. Pole přidáte do formuláře nebo sestavy vytvořením takzvaného ovládacího prvku.

Úvodní informace o ovládacích prvcích

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádějí akce a umožňují zobrazit a používat informace rozšiřující uživatelské rozhraní, například popisky a obrázky. Ovládací prvky mohou být vázané, nevázané a vypočítané.

 • Vázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot polí v databázi. Hodnoty mohou mít podobu textu, kalendářních dat, čísel, hodnot Ano nebo Ne, obrázků nebo grafů. Nejběžnějším typem vázaného ovládacího prvku je textové pole. Například textové pole ve formuláři s příjmeními zaměstnanců může tyto informace získávat z pole Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Nevázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, který nemá zdroj dat (pole nebo výraz). Nevázané ovládací prvky lze používat k zobrazování informací, čar, obdélníků a obrázků. Nevázaným ovládacím prvkem je například popisek, který zobrazuje název formuláře.

 • Vypočítaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat není pole, ale výraz. Hodnotu, kterou chcete v ovládacím prvku zobrazit, je možné zadat definováním výrazu jako zdroje dat pro daný ovládací prvek. Výraz je kombinace operátorů (například = a +), názvů ovládacích prvků, názvů polí, funkcí vracejících jedinou hodnotu a konstantních hodnot. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25% slevou vynásobením hodnoty v poli Unit Price (Cena za kus) konstantní hodnotou (0,75).

= [Unit Price] * 0.75

Výraz může používat data z pole ve zdrojové tabulce nebo dotazu formuláře nebo z ovládacího prvku ve formuláři. Další informace o výrazech získáte po klepnutí na příslušné odkazy v části Viz také v tomto článku.

Textové pole může být vázaným, nevázaným nebo vypočítaným ovládacím prvkem. Nejúčinnějším postupem při vytváření sestavy, v níž jsou použity vázané, nevázané a vypočítané prvky, je pravděpodobně nejprve přidání a uspořádání všech vázaných ovládacích prvků, zejména pokud představují většinu ovládacích prvků v sestavě. Přidáním nevázaných a vypočítaných ovládacích prvků pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh můžete potom v návrhovém zobrazení návrh dokončit.

Ovládací prvek Textové pole je možné vázat k poli označením pole, ze kterého ovládací prvek získává data. Ovládací prvek, který je vázán k vybranému poli, můžete vytvořit přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře. V podokně Seznam polí jsou zobrazena pole zdrojové tabulky nebo dotazu formuláře. Podokno Seznam polí zobrazíte klepnutím na tlačítko Přidat existující pole ve skupině Nástroje na kartě Návrh. Ve výchozím nastavení je při přetažení pole z podokna Seznam polí do návrhové mřížky formuláře vloženo textové pole.

Alternativně lze pole k ovládacímu prvku vázat zadáním názvu pole do ovládacího prvku nebo do pole pro hodnotu vlastnosti Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností daného ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje vlastnosti ovládacího prvku, například jeho název, zdroj dat a formát.

Použití podokna Seznam polí je k vytvoření vázaného textového pole nejvhodnější ze dvou důvodů:

 • K vázanému textovému poli je připojen popisek, který ve výchozím nastavení obsahuje název pole (nebo titulek definovaný pro dané pole ve zdrojové tabulce nebo dotazu) jako titulek, takže uživatel nemusí titulek zadávat.

 • Vázané textové pole zdědí řadu stejných nastavení jako pole ve zdrojové tabulce nebo dotazu (například vlastnosti .Formát, .Početdesetinnýchmíst a .Vstupnímaska). Je proto zajištěno, že tyto vlastnosti pole zůstanou stejné při každém vytvoření textového pole, které je k danému poli vázáno.

Pokud chcete existující nevázaný prvek vázat k poli, nastavte u vlastnosti Zdroj ovládacího prvku daného ovládacího prvku název příslušného pole.

Přidání pole do formuláře nebo sestavy v zobrazení rozložení

Po vytvoření formuláře nebo sestavy lze podrobnosti návrhu upřesnit v zobrazení rozložení. Za použití aktuálně používaných dat můžete upravit šířku polí a změnit jejich uspořádání. Do formuláře nebo sestavy lze umístit nová pole nebo můžete nastavit vlastnosti pro formulář či sestavu a jednotlivé ovládací prvky.

Chcete-li přepnout do zobrazení rozložení, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazit rozložení stránky. Můžete také klepnout na tlačítko Zobrazit rozložení stránky na stavovém řádku aplikace Access nebo klepnout pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro daný formulář či sestavu a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Zobrazit rozložení stránky.

Přepnutí do zobrazení rozložení

 • V navigačním podokně klepněte na formulář nebo sestavu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazit rozložení stránky.

  – nebo –

  Klepněte na tlačítko Zobrazit rozložení stránky na stavovém řádku aplikace Access.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro formulář či sestavu a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazit rozložení stránky.

Formulář nebo sestava se zobrazí v zobrazení rozložení.

Otevření seznamu vlastností

 • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Nástroje na tlačítko Seznam vlastností.

  Klávesová zkratka  Stiskněte klávesu F4.

Pomocí podokna Seznam polí lze do návrhu sestavy přidat pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu. Podokno Seznam polí zobrazíte klepnutím na tlačítko Přidat existující pole ve skupině Ovládací prvky na kartě Formátování. Pole z podokna Seznam polí lze přetahovat přímo do návrhu.

Zobrazení podokna Seznam polí

 • Na kartě Formát klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole.

Přidání pole z podokna Seznam polí

 • Chcete-li přidat jedno pole, přetáhněte je z podokna Seznam polí do části, ve které je chcete ve formuláři či sestavě zobrazit.

 • Chcete-li přidat více polí současně, podržte klávesu CTRL a klepněte na požadovaná pole. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře nebo sestavy.

Po přetažení polí vytvoří aplikace Access pro jednotlivá pole vázaný ovládací prvek textové pole a vedle jednotlivých polí automaticky umístí ovládací prvek popisku.

Začátek stránky

Přidání pole s uloženými dokumenty, soubory nebo obrázky

V aplikaci Office Access 2007 lze přidat pole s datovým typem Příloha, ve kterém je uložen jeden či více dokumentů, souborů nebo obrázků. Pomocí pole příloh lze do jediného pole uložit několik souborů. V daném poli lze dokonce ukládat soubory různého typu. Například v databázi žadatelů o zaměstnání lze k jednotlivým záznamům připojit jeden nebo více shrnujících textů, jako je životopis, a také fotografii.

Přidání pole přílohy do tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete pole přidat, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole klepněte na první prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 5. Klepněte na sousední buňku ve sloupci Datový typ a v rozevíracím seznamu vyberte položku Příloha.

 6. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Může se zobrazit zpráva, že po uložení tabulky nelze změny vrátit. To znamená, že pole nelze převést na jiný typ dat, lze je však odstranit, pokud se domníváte, že jste udělali chybu.

 7. Klepnutím na tlačítko Ano změnu potvrďte.

Po přidání pole Příloha do tabulky lze pomocí dialogového okna Přílohy přidat k záznamu dokumenty, soubory nebo obrázky.

Přidání přílohy do pole

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, do které chcete přidat přílohu.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Poklepejte v tabulce na pole přílohy.

  Zobrazí se dialogové okno Přílohy.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit soubor.

 6. V seznamu Oblast hledání přejděte k souboru nebo souborům, které chcete připojit k záznamu, vyberte je a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Lze vybrat více souborů libovolného podporovaného typu.

 7. Klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Přílohy přidáte soubory do tabulky.

  Aplikace Access přidá soubory do pole a odpovídajícím způsobem navýší číslo označující přílohy.

 8. Opakováním tohoto postupu podle potřeby přidejte soubory do aktuálního pole nebo jiných polí v tabulce.

Další informace o polích příloh naleznete ve článku Připojení souborů k záznamům v databázi.

Začátek stránky

Změna způsobu zobrazení pole

Vzhled zobrazeného pole lze upravovat. Můžete například nastavit formáty zobrazení, které budou použity v celé databázi, například u formulářů či sestav, nebo při otevření tabulky v zobrazení datového listu. Formát zobrazení nastavíte pomocí vlastnosti Formát daného pole. Vlastnost Formát potom automaticky dědí všechny nově vytvořené formuláře a sestavy.

Nastavení formátu zobrazení v zobrazení datového listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku obsahující pole, jehož formát chcete nastavit.
  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Formát a vyberte formát. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Pole se zobrazí s novým formátem zobrazení.

Nastavení formátu zobrazení v návrhovém zobrazení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje pole, jehož formát zobrazení chcete změnit, a pak klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. V podokně Vlastnosti pole klepněte na kartě Obecné na pole Formát.

 6. Klepněte na rozevírací seznam a vyberte formát zobrazení.

 7. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Další informace o změně způsobu zobrazení pole naleznete v článku Formátování dat v řádcích a sloupcích.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×