Import ze seznamu služby SharePoint nebo propojení se seznamem služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud ve vašem oddělení nebo v pracovní skupině používáte ke vzájemné komunikaci a spolupráci službu Windows SharePoint Services 2.0 nebo novější, může docházet ke scénářům, ve kterých bude při práci s některými seznamy služby SharePoint nutné využít funkce vytváření dotazů a sestav v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Seznam lze přenést do aplikace Office Access 2007 dvěma způsoby – importem nebo propojením. V tomto článku je popsán postup pro import i propojení seznamu služby SharePoint.

Co chcete udělat?

Importovat seznam služby SharePoint

Vytvořit propojení se seznamem služby SharePoint

Import seznamu služby SharePoint

Při importu seznamu služby SharePoint je v databázi aplikace Access vytvořena kopie tohoto seznamu. Během importu lze určit, které seznamy chcete kopírovat, a zda chcete importovat celý seznam nebo pouze určité zobrazení.

Operace importu vytvoří tabulku v aplikaci Access a potom zkopíruje sloupce a položky ze seznamu zdroj (nebo zobrazení) do tabulky jako pole a záznamy.

Na konci operace importu se můžete rozhodnout, zda chcete uložit podrobnosti operace jako specifikaci. Pomocí specifikace importu můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky Průvodce importem.

Běžné scénáře pro import seznamu do aplikace Access

Obvykle importujete seznam služby SharePoint do databáze aplikace Access z těchto důvodů:

 • Chcete trvale přesunout seznam (například seznam kontaktů) do databáze aplikace Access, protože na webu služby SharePoint již tento seznam není potřebný. Seznam můžete importovat do aplikace Access a potom jej odstranit z webu služby SharePoint.

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině používáte aplikaci Access, ale občas jste odkázáni na seznam služby SharePoint, který je nutné sloučit s některou z databází.

Následující postup vysvětluje, jak importovat seznam služby SharePoint do databáze.

Příprava na operaci importu

 1. Vyhledejte web služby SharePoint se seznamy, které chcete zkopírovat, a poznamenejte si adresu webu.

  Platná adresa webu začíná protokolem http://, za kterým následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete, které seznamy chcete zkopírovat do databáze, a zda mají být importovány celé seznamy nebo pouze určitá zobrazení. Během jedné operace lze importovat více seznamů, ale z každého seznamu lze vždy importovat pouze jedno zobrazení. V případě potřeby vytvořte zobrazení, které bude obsahovat pouze požadované sloupce a položky.

  Poznámka : Průzkumy ani diskuse importovat nelze.

 3. Ve zdrojovém seznamu nebo zobrazení si prohlédněte sloupce. Následující tabulka uvádí některé aspekty, které je nutné brát v úvahu při importu různých prvků.

Prvek

Aspekty

Počet sloupců

Aplikace Access nepodporuje více než 256 polí v tabulce, a proto je importováno pouze prvních 256 sloupců. Chcete-li se vyhnout tomuto problému, vytvořte zobrazení a přidejte do něj pouze požadované sloupce. Celkový počet sloupců nesmí být vyšší než 256.

Složky

Každá složka v seznamu nebo zobrazení služby SharePoint je v tabulce aplikace Access zobrazena jako záznam. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem odpovídajícím dané složce.

Vyhledávací sloupce

Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu, máte dvě možnosti:

 • Importujte zobrazené hodnoty jako součást samotného pole. V takovém případě není nutné importovat související seznam.

 • Nastavte, aby cílové pole vyhledávalo hodnoty v jiné tabulce. Pokud databáze neobsahuje tabulku s vyhledávacími hodnotami, je nutné importovat také související seznam.

Poznámka : Zvláštním typem vyhledávacího sloupce jsou zdrojové sloupce typu Osoba nebo Skupina. Tyto sloupce vyhledávají hodnoty v seznamu Informace o uživateli, a proto je nutné se rozhodnout, zda chcete importovat seznam Informace o uživateli spolu s ostatními seznamy.

Výpočtové sloupce

Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zkopírovány do pole, jehož datový typ závisí na datovém typu vypočítaných výsledků. Výraz provádějící výpočet zkopírován není.

Přílohy

Sloupec Příloha je ze seznamu zkopírován do pole Přílohy.

Relace

Na konci operace importu nejsou automaticky vytvořeny relace mezi souvisejícími tabulkami. Relace mezi různými novými a stávajícími tabulkami je nutné vytvořit ručně pomocí možností na kartě Relace. Zobrazení karty Relace:

Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace. Obrázek tlačítka

Vícehodnotové sloupce

Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Při importu sloupce, který podporuje více hodnot, Access vytvoří sloupec podporující více hodnot.

Formát RTF

Sloupce obsahující plně formátovaný text jsou do aplikace Access importovány jako pole typu Memo. Vlastnost Formát textu pro pole typu Memo je nastavena na hodnotu RTF a formátování je zachováno.

 1. Určete databázi, do které chcete seznamy importovat.

  Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud nechcete data ukládat do žádné ze stávajících databází, vytvořte prázdnou databázi klepnutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a následným klepnutím na příkaz Nový.

 2. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi.

  Operace importu vytvoří tabulku se stejným názvem, jako má seznam služby SharePoint. Pokud je již tento název používán, bude k názvu nové tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud je již název Kontakty1 používán, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.)

  Poznámka : V aplikaci Access nelze přepsat tabulku v databázi jako součást operace importu ani nelze ke stávající tabulce připojit obsah seznamu nebo zobrazení.

Import dat

 1. Otevřete cílovou databázi.

  Na kartě Externí Data ve skupině Import klikněte na Seznam služby SharePoint. Obrázek tlačítka

 2. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 3. Klepněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klepněte na tlačítko Další.

 4. V zobrazeném seznamu vyberte seznamy, které chcete importovat.

 5. Ve sloupci položky k importu vyberte zobrazení, které chcete použít pro jednotlivé vybrané seznamy. Zvolte Všechny prvky zobrazení (například Všechny položky, Všechny kontakty nebo Všechny dokumenty ) import celého seznamu.

 6. Zaškrtávací políčko Importovat zobrazené hodnoty namísto ID pro pole, která vyhledávají hodnoty uložené v jiném seznamu určuje, která data budou importována pro vyhledávací sloupce ve vybraných seznamech. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li importovat zobrazené hodnoty jako součást samotného pole, políčko zaškrtněte. V tomto případě pole nebude vyhledávat hodnoty v jiné tabulce.

  • Chcete-li, aby cílové pole vyhledávalo hodnoty v jiné tabulce, zaškrtnutí políčka zrušte. Do cílového pole budou zkopírovány identifikátory ID z řádku se zobrazenou hodnotou. Tato ID jsou v aplikaci Access potřebná k definování vyhledávacího pole.

   Při importu ID je nutné importovat seznamy, které aktuálně poskytují hodnoty pro vyhledávací sloupce (pokud cílová databáze dosud neobsahuje tabulky, které by bylo možné použít jako vyhledávací tabulky).

 7. Poznámka : Nezapomeňte, že při importu jsou do příslušného pole vložena ID, ale nejsou nastaveny všechny vlastnosti potřebné k tomu, aby bylo pole možné používat jako vyhledávací pole. Pokyny pro nastavení vlastností vyhledávání pro toto pole naleznete v úkolu Nastavení vyhledávacího pole v části Související úkoly v tomto článku.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Aplikace Access importuje seznamy a na poslední stránce průvodce zobrazí informace o stavu operace. Pokud plánujete import opakovat, uložte podrobnosti jako specifikaci importu. Chcete-li tuto úlohu dokončit, přejděte k dalšímu postupu.

Uložení nastavení importu jako specifikace

 1. Na poslední obrazovce průvodce zaškrtněte políčko Uložit kroky importu.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu. Do pole Popis můžete zadat popis.

 3. Chcete-li operaci provádět v pravidelných intervalech (například každý týden nebo měsíc), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tím vytvoříte v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 úkol, který umožní spustit specifikaci.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit import.

Konfigurace úkolu aplikace Outlook

Pokud jste v předchozím postupu zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, aplikace Access spustí aplikaci Outlook a zobrazí nový úkol. Chcete-li úkol konfigurovat, postupujte následovně.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, je zobrazena chybová zpráva. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce instalací aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 1. V okně Import-název-úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na tlačítko Opakování. Na následujícím obrázku je znázorněn plánovač úkolů s určitými typickými možnostmi nastavení:

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

 2. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klepněte na tlačítko Úkoly a potom poklepejte na úkol, který chcete spustit.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka .

 3. Přepněte zpět do aplikace Access a v zobrazení datového listu otevřete importovanou tabulku. Ověřte, zda byla importována všechna pole a záznamy a zda tabulka neobsahuje chyby. Přepněte do návrhového zobrazení a ověřte datový typ a další vlastnosti polí.

Související úkoly

Po dokončení operace importu zvažte provedení některých dalších úkolů:

Ověření typu dat:    Aplikace Access vybere pro jednotlivá pole odpovídající zdrojovým sloupcům vhodný datový typ. Seznam vzájemného mapování datových typů aplikace Access a služby Windows SharePoint Services během importu nebo propojení a nastavení pole pro jednotlivé datové typy naleznete v části Mapování datových typů služby Windows SharePoint Services na datové typy aplikace Access dále v tomto článku.

Ověření dalších polí:    V závislosti na typu seznamu, na kterém je tabulka založena, může tabulka obsahovat některá pole navíc (například Úpravy, Změněno a Typ). Další informace o těchto polích a o informacích v nich obsažených naleznete v nápovědě ke službě Windows SharePoint Services. Pokud tato pole nejsou v databázi aplikace Access potřebná, lze je bezpečně odstranit.

Nastavení vyhledávacích polí:    Pokud jste importovali identifikátory ID pro vyhledávací sloupce, je nutné ručně nastavit vlastnosti vyhledávání pro odpovídající pole.

 1. V návrhovém zobrazení tabulky klepněte v seznamu Datový typ pro dané pole na položku Průvodce vyhledáváním.

 2. V průvodci přijměte výchozí možnost (Hodnoty pro vyhledávací sloupce načíst z tabulky nebo dotazu) a klepněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte tabulku nebo dotaz s vyhledávanými hodnotami pro dané pole a klepněte na tlačítko Další.

  Lze vybrat nově importovanou nebo stávající tabulku.

 4. V podokně Seznam polí vyberte pole s identifikátorem (ID) a pole obsahující zobrazené hodnoty a klepněte na tlačítko Další.

 5. Určete pořadí řazení a klepněte na tlačítko Další.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Propojení se seznamem služby SharePoint

Propojení umožňuje využívat data jiné aplikace bez provedení importu. Aktuální data lze tedy zobrazovat a upravovat v původní aplikaci i v databázi aplikace Access, aniž by bylo nutné v aplikaci Access vytvářet a spravovat kopii těchto dat. Pokud nechcete seznam služby Sharepoint kopírovat do databáze aplikace Access, ale chcete spouštět dotazy a vytvářet sestavy založené na jeho obsahu, seznam neimportujte, ale vytvořte propojení.

Při propojení se seznamem služby SharePoint je v aplikaci Access vytvořena nová tabulka, označovaná také jako propojená tabulka, která odpovídá struktuře a obsahu zdrojového seznamu. Na rozdíl od importu není při propojení vytvořen odkaz na určité zobrazení seznamu, ale na celý seznam.

Propojení je výhodnější než import ze dvou důvodů:

 • Přidávání a aktualizace dat:    Data lze měnit buď při procházení webu služby SharePoint nebo při práci ve formulářovém zobrazení či v zobrazení datového listu v aplikaci Access. Změny provedené v jedné aplikaci se projeví i v druhé aplikaci.

  Pokud však chcete provést změny struktury, například odebrat nebo změnit sloupec, je nutné seznam otevřít na webu služby SharePoint. Při práci v aplikaci Access nelze pole v propojené tabulce přidávat, odstraňovat ani upravovat.

 • Vyhledávací tabulky:    Při propojení se seznamem služby SharePoint jsou v aplikaci Access pro všechny vyhledávací seznamy automaticky vytvořeny propojené tabulky (dokud nejsou vyhledávací seznamy propojeny s databází). Pokud vyhledávací seznamy obsahují sloupce, které vyhledávají hodnoty v jiných seznamech, jsou při propojení zahrnuty také tyto seznamy, aby pro vyhledávací seznam každé propojené tabulky existovala odpovídající propojená tabulka v databázi. Aplikace Access rovněž vytváří mezi propojenými tabulkami relace.

Obvyklé scénáře propojení se seznamem služby SharePoint

Obvykle propojujete databázi aplikace Access se seznamem služby SharePoint z těchto důvodů:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině používáte aplikaci Access k vytváření sestav a zadávání dotazů a službu Windows SharePoint Services k týmové spolupráci a komunikaci. Jednotlivé týmy vytvářejí seznamy určené ke sledování různých údajů (například kontaktů nebo problémů), ale často je nutné data ze seznamu přenést do databáze za účelem agregace a vytváření sestav. K těmto účelům je vhodné použít propojení, protože umožňuje přidávat a aktualizovat data uživatelům webu služby SharePoint i uživatelům databáze a zajišťuje aktuálnost dat.

 • Jste uživatelem aplikace Access, který teprve nedávno začal používat službu Windows SharePoint Services. Po migraci několika databází na web služby SharePoint tvoří většinu tabulek v těchto databázích propojené tabulky. Od této chvíle nebudete vytvářet místní tabulky, ale seznamy služby SharePoint, které potom propojíte s databázemi.

 • Nadále chcete ukládat seznamy na webech služby SharePoint, ale chcete také používat aktuální data v aplikaci Access ke spouštění dotazů a tisku sestav.

Příprava na propojení seznamu služby SharePoint

 1. Vyhledejte web služby SharePoint se seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení, a poznamenejte si adresu webu.

  Platná adresa webu začíná protokolem http://, za kterým následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení. Během jedné operace lze vytvořit propojení k více seznamům, ale nikoli k určitému zobrazení v seznamu.

  Poznámka : S průzkumy a diskusemi nelze vytvořit propojení.

 3. Ve zdrojovém seznamu si prohlédněte sloupce. Následující tabulka uvádí některé aspekty, které je nutné brát v úvahu při importu různých prvků.

Prvek

Aspekty

Počet sloupců

Aplikace Access nepodporuje více než 256 polí v tabulce, a proto propojená tabulka obsahuje pouze prvních 256 sloupců.

Složky

Každá složka v seznamu služby SharePoint je v tabulce aplikace Access zobrazena jako záznam. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem odpovídajícím dané složce.

Vyhledávací sloupce

Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu a související seznam se dosud v databázi nenachází, jsou pro související seznamy automaticky vytvořeny propojené tabulky.

Poznámka : Zvláštním typem vyhledávacího sloupce jsou zdrojové sloupce typu Osoba nebo Skupina. Tyto sloupce vyhledávají hodnoty v seznamu Informace o uživateli. Pokud propojíte seznam obsahující sloupce Osoba nebo Skupina, vytvoří aplikace Access automaticky propojenou tabulku pro seznam Informace o uživateli.

Výpočtové sloupce

Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zobrazeny v odpovídajícím poli, ale příslušný vzorec nelze v aplikaci Access zobrazit ani upravit.

Přílohy

Sloupce s přílohami ze seznamu jsou zobrazeny jako pole Příloha.

Sloupce jen pro čtení

Sloupec, který je v seznamu služby SharePoint určen jen pro čtení, bude určen jen pro čtení i v aplikaci Access. V aplikaci Access navíc pravděpodobně nebude možné přidávat, odstraňovat nebo měnit sloupce.

Vícehodnotové sloupce

Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Pro tyto sloupce jsou během operace propojení vytvořena pole podporující více hodnot. Pokud je zdrojový sloupec typu Vyhledat, jsou v propojené tabulce vytvořeny vícehodnotové vyhledávací sloupce.

 1. Určete databázi, ve které chcete vytvořit propojené tabulky. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud nechcete data ukládat do žádné ze stávajících databází, vytvořte novou prázdnou databázi.

  Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Nový.

 2. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi. Tabulka vytvořená při importu seznamu služby SharePoint bude mít stejný název jako zdrojový seznam. Pokud je již tento název používán, bude k názvu nové tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud je již název Kontakty1 používán, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.) Stejné pravidlo platí i pro související seznamy.

  Poznámka : Mějte na paměti, že v aplikaci Access nelze přepsat tabulku v databázi jako součást operace importu. Nelze také ke stávající tabulce připojit obsah seznamu služby SharePoint.

Propojení s daty

 1. Otevřete cílovou databázi.

  Na kartě Externí Data ve skupině Import klikněte na Seznam služby SharePoint. Obrázek tlačítka

 2. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 3. Klepněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klepněte na tlačítko Další.

  Průvodce zobrazí seznamy, ke kterým lze vytvořit propojení.

 4. Vyberte seznamy, které chcete propojit, a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud jsou již některé seznamy propojeny s aktuální databází, budou zaškrtnuta příslušná políčka. Pokud v této chvíli chcete některá propojení odebrat, zrušte zaškrtnutí políček u propojení, která chcete odebrat. Jinak pro zachování propojení ponechejte políčka zaškrtnutá.

  Aplikace Access se pokusí vytvořit propojené tabulky pro seznamy vybrané během aktuální operace i pro všechny související seznamy. Pokusí se také o aktualizaci propojených tabulek odpovídajících seznamům vybraným v průvodci a vytvoří mezi tabulkami relace.

  Poznámka : Na rozdíl od importu je při operaci propojení zachováno nastavení vlastností vyhledávání mezi vyhledávacím polem a související tabulkou. Vlastnosti vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení tabulky není nutné nastavovat ručně.

 5. Zkontrolujte nově propojené tabulky v zobrazení datového listu. Ověřte, zda jsou všechna pole a záznamy zobrazeny správně.

  Poznámka : Pro jednotlivá pole odpovídající zdrojovým sloupcům je vybrán vhodný datový typ. Seznam vzájemného mapování datových typů aplikace Access a služby Windows SharePoint Services naleznete v části Mapování datových typů služby Windows SharePoint Services na datové typy aplikace Access v tomto článku.

Při každém otevření propojené tabulky nebo zdrojového seznamu jsou zobrazena aktuální data. Změny struktury provedené v seznamu se však v propojené tabulce neprojevují automaticky. Chcete-li aktualizovat propojenou tabulku pomocí aktuální struktury seznamu, klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně, přejděte na příkaz Možnosti seznamu SharePoint a klepněte na příkaz Aktualizovat seznam Obrázek tlačítka .

Mapování datových typů služby Windows SharePoint Services na datové typy aplikace Access

V následující tabulce jsou uvedeny datové typy použité aplikací Access u polí v importované tabulce při importu nebo propojení seznamu služby SharePoint.

Datový typ služby Windows SharePoint Services

Datový typ aplikace Access

Nastavení důležitých vlastností

Poznámky

ID

Automatické číslo

Velikost pole:    Dlouhé celé číslo

Nové hodnoty:    Přírůstek

Indexováno:    Ano (bez duplicity)

Jen pro čtení

Jeden řádek textu

Text

Velikost pole:    255

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Ověřovací pravidlo    Zrcadlí hodnoty nastavené pro vlastnosti Min a Max v systému Windows SharePoint Services.

Více řádků textu

Memo

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

V aplikaci Access lze v textovém poli zobrazit až 64 kB dat. Pokud pole obsahuje více než 64 kB textu, budou zobrazené výsledky zkráceny.

Vlastnost Počet zobrazených řádků je ignorována.

Číslo

Číslo

Velikost pole:    Dvojitá přesnost

Počet desetinných míst:    Zrcadlí nastavení Počet desetinných míst ve službě Windows SharePoint Services.

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Ověřovací pravidlo    Zrcadlí hodnoty nastavené pro vlastnosti Min a Max v systému Windows SharePoint Services.

Měna

Měna

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Počet desetinných míst:    Zrcadlí nastavení Počet desetinných míst ve službě Windows SharePoint Services.

Ověřovací pravidlo:    Zrcadlí hodnoty nastavené pro vlastnosti Minimum a Maximum ve službě Windows SharePoint Services.

Formát:    Zrcadlí nastavení formátu Měna ve službě Windows SharePoint Services.

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Datum a čas

Datum a čas

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Vlastnost Formát je nastavena na hodnotu Datum (krátké), pokud je formát Datum a čas ve službě Windows SharePoint Services nastaven na hodnotu Pouze datum. V opačném případě je vlastnost Formát prázdná.

Vyhledání a Osoba nebo Skupina

Číslo nebo Memo

Velikost pole:    Dlouhé celé číslo (pokud je datový typ Číslo)

Následující vlastnosti jsou nastaveny pouze při propojení se seznamem:

Zobrazit ovládací prvek:    Pole se seznamem

Je nutno zadat:    Ne

Typ zdroje řádků:    Tabulka či dotaz

Zdroj řádků:    SELECT ID, <Vyhledávací pole> FROM <Vyhledávací tabulka> Řadit podle <Vyhledávací tabulka>;

Vázaný sloupec:    1

Počet sloupců:    2

Hlavičky sloupců:    Ne

Šířky sloupců:    0

Počet řádků seznamu:    8

Šířka seznamu:    Auto

Omezit na seznam:    Ano

Datový typ závisí při importu na tom, zda načítáte ID nebo zobrazené hodnoty. Při propojení je u těchto sloupců nastaven datový typ Číslo.

Volba (jedna možnost)

Text

Velikost pole:    255

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Zobrazit ovládací prvek:    Pole se seznamem

Typ zdroje řádků:    Seznam hodnot

Zdroj řádků:    ="<volba 1>";"<volba 2>";..."<volba n>"

Volba (více možností)

Text

Zobrazit ovládací prvek:    Textové pole

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Povolit více hodnot:    Ano

Nastavení Volby, Způsob zobrazení voleb a Povolit vyplňované volby ve službě Windows SharePoint Services jsou ignorována.

Ano / Ne

Ano / Ne

Zobrazit ovládací prvek:    Zaškrtávací políčko

Výchozí hodnota:    Zrcadlí nastavení Výchozí hodnota ve službě Windows SharePoint Services.

Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Nastavení Formátovat adresu URL jako SharePoint je ignorováno.

Příloha

Příloha

Výpočtové

Závisí na datovém typu výsledné hodnoty.

Vzorec je ignorován.

V propojené tabulce jen pro čtení

Formát RTF

Memo

Zobrazit ovládací prvek:    Textové pole

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Formát textu:    Formát RTF

V aplikaci Access lze v textovém poli zobrazit až 64 kB dat. Pokud pole obsahuje více než 64 kB textu, budou zobrazené výsledky zkráceny.

Nastavení Počet zobrazených řádků služby Windows SharePoint Services je ignorováno.

Text s rozšířeným formátováním

Memo

Zobrazit ovládací prvek:    Textové pole

Je nutno zadat:    Zrcadlí nastavení Požadováno ve službě Windows SharePoint Services.

Formát textu:    Formát RTF

Jen pro čtení

V aplikaci Access lze v textovém poli zobrazit až 64 kB dat. Pokud pole obsahuje více než 64 kB textu, budou zobrazené výsledky zkráceny.

Nastavení Počet zobrazených řádků služby Windows SharePoint Services je ignorováno.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×