Import ze seznamu SharePointu nebo propojení dat se seznamem SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Lze přenést data z webu služby SharePoint do aplikace Access dvěma způsoby – importem nebo propojením. Při publikování webové databáze tabulkách jsou uloženy jako seznamy v Sharepointu.

Proces importu vytvoří kopii Sharepointového seznamu v databázi aplikace Access. Během operace importu můžete určit seznamy, které chcete zkopírovat, a pro každý vybraný seznam můžete určit, zda chcete importovat celého seznamu nebo jenom určité zobrazení.

Procesem propojování připojuje k datům v jiném programu, takže může zobrazovat a upravovat nejnovější data ve službě SharePoint a v aplikaci Access bez vytváření a udržování kopii dat v Accessu. Pokud nechcete, aby ke kopírování Sharepointového seznamu do databáze aplikace Access, ale místo toho chcete spouštění dotazů a vytvářet sestavy založené na obsahu seznamu, byste měli použít odkaz na data.

Tento článek popisuje postup pro import a propojení se seznamem služby SharePoint. Další informace o aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2010 naleznete v článku Co je nového v aplikaci SharePoint Designer 2010.

Další informace o webových databázích najdete v tématu vytvoření databáze aplikace Access pro sdílení na webu.

Co chcete udělat?

Importovat seznam služby SharePoint

Vytvořit propojení se seznamem služby SharePoint

Import seznamu služby SharePoint

Při importu dat aplikace Access vytvoří tabulku a slouží ke kopírování sloupce a položky ze seznamu zdroj (nebo zobrazení) do tabulky jako pole a záznamy. Na konci operace importu můžete uložení podrobností o operaci importu jako specifikace. Specifikace importu umožňuje import opakujte v budoucnu bez nutnosti k pokaždé procházet všemi kroky Průvodce importem pokaždé, když.

Některé běžné důvody pro import seznamu Sharepointu do databáze aplikace Access se následujícím způsobem:

 • Přejdete trvale dat, například seznam kontaktů k Accessové databázi, protože již nepotřebujete informací na webu služby SharePoint. Tento seznam importovat do Accessu a potom odstraňte seznamu z webu služby SharePoint.

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině používáte aplikaci Access, ale občas jste odkázáni na seznam služby SharePoint, který je nutné sloučit s některou z databází.

Před importem seznamu proveďte následující kroky

 1. Vyhledejte web služby SharePoint se seznamy, které chcete zkopírovat, a poznamenejte si adresu webu.

  Platná adresa webu začíná řetězcem http:// následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete, které seznamy chcete zkopírovat do databáze, a zda mají být importovány celé seznamy nebo pouze určitá zobrazení. Během jedné operace lze importovat více seznamů, ale z každého seznamu lze vždy importovat pouze jedno zobrazení. V případě potřeby vytvořte zobrazení, které bude obsahovat pouze požadované sloupce a položky.

 3. Ve zdrojovém seznamu nebo zobrazení si prohlédněte sloupce.

Následující tabulka uvádí některé aspekty, které je nutné brát v úvahu při importu různých prvků:

Prvek

Aspekty

Počet sloupců

Access naimportuje pouze prvních 256 sloupce, protože podporuje pouze 256 polí v tabulce. K tomu nedocházelo, vytvořit zobrazení a přidejte do něj pouze sloupce, které budete potřebovat, zajistit, aby celkový počet sloupců nepřekročila 256.

Složky

Každé složky v seznamu služby SharePoint bude záznam v tabulce aplikace Access. Položky ve složce se zobrazí taky jako záznamy a těsně pod záznam odpovídající do této složky.

Vyhledávací sloupce

Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu, máte dvě možnosti:

 • Importujte zobrazené hodnoty jako součást samotného pole. V takovém případě není nutné importovat související seznam.

 • Nastavte, aby cílové pole vyhledávalo hodnoty v jiné tabulce. Pokud databáze neobsahuje tabulku s vyhledávacími hodnotami, je nutné importovat také související seznam.

Poznámka : Zvláštním typem vyhledávacího sloupce jsou zdrojové sloupce typu Osoba nebo Skupina. Tyto sloupce vyhledávají hodnoty v seznamu Informace o uživateli, a proto je nutné se rozhodnout, zda chcete importovat seznam Informace o uživateli spolu s ostatními seznamy.

Výpočtové sloupce

Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zkopírovány do pole, jehož datový typ závisí na datovém typu vypočítaných výsledků. Výraz provádějící výpočet zkopírován není.

Přílohy

Sloupec Příloha je ze seznamu zkopírován do pole Přílohy.

Vícehodnotové sloupce

Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Při importu sloupce, který podporuje více hodnot, Access vytvoří sloupec podporující více hodnot.

Formát RTF

Sloupce obsahující plně formátovaný text se importují do aplikace Access jako pole typu Memo. Vlastnost Formát pole typu Memo je vybráno pole Text ve formátu RTFa formátování se zachová.

Vztahy

Aplikace Access automaticky vytvářet relace mezi tabulkami na konci operace importu. Je nutné ručně vytvořit přehled relací mezi tabulkami různých novým i dosavadním pomocí možností na kartu vztahy. Pokud chcete zobrazit na kartu vztahy na klikněte na kartě Databázové nástroje ve skupině relacerelace Obrázek tlačítka .

 1. Určete databázi, do které chcete seznamy importovat.

  Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidání dat do databáze. Pokud nechcete k ukládání dat v některém z existující databáze, vytvořte prázdnou databázi kliknutím soubor karta Nový a potom Prázdná databáze.

 2. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi.

  Operace importu vytvoří tabulku se stejným názvem jako seznam služby SharePoint. Pokud je tento název už se používá, Access připojí "1" nový název tabulky – třeba Kontakty1, pokud Kontakty1 je také už se používá, Access vytvoříte Kontakty2 a tak dále.

Poznámka : Access nepřepíše tabulku v databázi jako součást operace importu a obsah seznamu nebo zobrazení nelze přidat do existující tabulky.

Import seznamu

 1. Otevřete cílovou databázi a na kartě Externí data, ve skupině Import a propojení, klikněte na možnost Další a poté klikněte na možnost Seznam SharePointu.

 2. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 3. Vyberte možnost Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

 4. V zobrazeném seznamu vyberte seznamy, které chcete importovat.

 5. Ve sloupci Položky k importu vyberte požadovaná zobrazení pro jednotlivé vybrané seznamy.

 6. Zaškrtávací políčko Importovat zobrazené hodnoty namísto ID pro pole, která vyhledávají hodnoty uložené v jiném seznamu určuje, která data budou importována pro vyhledávací sloupce ve vybraných seznamech. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazené hodnoty importovat jako součást samotného pole, zaškrtněte toto políčko. V tomto případě pole nebude vyhledávat hodnoty v jiné tabulce.

  • Pole Cíl hledání pro hodnoty v jiné tabulce zrušte zaškrtnutí políčka. Tím zkopírujete ID zobrazenou hodnotou do cílového pole. ID je nutné pro definování vyhledávacího pole v aplikaci Access.

Při importu ID je nutné importovat seznamy, které aktuálně poskytují hodnoty pro vyhledávací sloupce (pokud cílová databáze dosud neobsahuje tabulky, které by bylo možné použít jako vyhledávací tabulky).

Operace importu vkládá ID do odpovídajícího pole, ale nenastavuje všechny vlastnosti potřebné k tomu, aby bylo pole možné používat jako vyhledávací pole. Pokyny pro nastavení vlastností vyhledávání takového pole jsou popsány v tématu Nastavení vyhledávacích polí v tomto článku.

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Aplikace Access importuje seznamy a potom se zobrazí stav operace na poslední stránce průvodce. Pokud budete chtít import opakujte později, můžete uložit podrobnosti jako specifikace importu. Přejděte k dalším krokům k provedení tohoto úkolu.

Možnost uložení nastavení importu

Pokud používáte budoucí operace importu, můžete uložení nastavení importu. Máte taky možnost nastavení importu jako úkol aplikace Outlook v případě potřeby opakujte import regulární frekvencí. Tady je, jak můžete uložit nastavení:

 1. V konečném obrazovce průvodce zaškrtněte políčko Uložit kroky importu.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu. Do pole Popis můžete zadat popis.

 3. Pokud chcete provést operaci v pravidelných intervalech (třeba týdenní nebo měsíční), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tím vytvoříte úkolu v aplikaci Microsoft Outlook 2010, které vám umožní spustit specifikaci.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit import.

Konfigurace úkolu aplikace Outlook

Pokud jste v předchozím postupu zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, aplikace Access spustí aplikaci Outlook a zobrazí nový úkol. Chcete-li úkol konfigurovat, postupujte následovně.

Důležité : Pokud není nainstalovaný Outlook, zobrazí se chybová zpráva. Pokud Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce konfigurace aplikace Outlook. Postupujte podle pokynů v průvodci a konfigurace aplikace Outlook

 1. V okně Import-název-úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li úkol nastavit jako opakovaný, klikněte na kartě Úkol, ve skupině Opakování, na tlačítko Opakování.

 2. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klepněte na tlačítko Úkoly a potom poklepejte na úkol, který chcete spustit.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit import.

 3. Přepněte zpět do aplikace Access a v zobrazení datového listu otevřete importovanou tabulku. Ověřte, zda byla importována všechna pole a záznamy a zda tabulka neobsahuje chyby. Přepněte do návrhového zobrazení a ověřte datový typ a další vlastnosti polí.

Související úkoly

Po dokončení operace importu zvažte provedení některých dalších úkolů:

Ověření datového typu    Aplikace Access vybere odpovídající datový typ pro každé pole odpovídající zdrojový sloupec. Chcete-li zobrazit seznam přístup a Windows SharePoint Services mapování datových typů vzájemně během importem nebo propojením a nastavení pole, které jsou u jednotlivých typů dat importovaných.

Ověření dalších polí:    V závislosti na typu seznamu, na kterém je tabulka založena, může tabulka obsahovat některá pole navíc (například Úpravy, Změněno a Typ). Další informace o těchto polích a o informacích v nich obsažených naleznete v nápovědě ke službě Windows SharePoint Services. Pokud tato pole nejsou v databázi aplikace Access potřebná, lze je bezpečně odstranit.

Nastavení vyhledávacích polí:    Pokud jste importovali identifikátory ID pro vyhledávací sloupce, je nutné ručně nastavit vlastnosti vyhledávání pro odpovídající pole.

 1. V návrhovém zobrazení tabulky klepněte v seznamu Datový typ pro dané pole na položku Průvodce vyhledáváním.

 2. V průvodci přijměte výchozí možnost (Hodnoty pro vyhledávací sloupce načíst z tabulky nebo dotazu) a klepněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte tabulku nebo dotaz s vyhledávanými hodnotami pro dané pole a klepněte na tlačítko Další.

Poznámka : Lze vybrat nově importovanou nebo stávající tabulku.

 1. V podokně Seznam polí vyberte pole s identifikátorem (ID) a pole obsahující zobrazené hodnoty a klepněte na tlačítko Další.

 2. Určete pořadí řazení a klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Propojení se seznamem služby SharePoint

Po propojení se seznamem Sharepointu Access vytvoří novou tabulku (označovaná také jako propojené tabulky), která odpovídá struktuře a obsahu seznamu zdroj. Na rozdíl od importu, propojení vytvoří vazbu jenom do seznamu, pozor, abyste určité zobrazení seznamu.

Propojení je výhodnější než import ze dvou důvodů:

 • Přidávání i aktualizaci dat: můžete provádět změny dat buď tak, že přejdete na web služby SharePoint nebo při práci v zobrazení Datový list či ve formulářovém zobrazení aplikace Access. Změny provedené na jednom místě je projevily ve druhém. Ale pokud chcete provést změny struktury, například odebrání nebo změna sloupce, musíte jej otevřením seznamu na Sharepointovém webu s    . Nelze přidat, odstranit nebo upravit pole v propojené tabulce při práci v aplikaci Access.

 • Vyhledávací tabulky: Po propojení se seznamem Sharepointu, Access automaticky vytvořeny propojené tabulky pro všechny seznamy vyhledávání (Pokud vyhledávací seznamy jsou už propojené do databáze). Pokud vyhledávací seznamy obsahují sloupce, které vyhledat další seznamy, tyto seznamy jsou také součástí operaci propojení tak, aby vyhledávací seznam každé propojené tabulky obsahuje odpovídající propojené tabulky v databázi. Access vytvoří také vztahy mezi těmito propojené tabulky.

Obvyklé scénáře propojení se seznamem služby SharePoint

Obvykle propojujete databázi aplikace Access se seznamem služby SharePoint z těchto důvodů:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině používáte aplikaci Access k vytváření sestav a zadávání dotazů a službu Windows SharePoint Services k týmové spolupráci a komunikaci. Jednotlivé týmy vytvářejí seznamy určené ke sledování různých údajů (například kontaktů nebo problémů), ale často je nutné data ze seznamu přenést do databáze za účelem agregace a vytváření sestav. K těmto účelům je vhodné použít propojení, protože umožňuje přidávat a aktualizovat data uživatelům webu služby SharePoint i uživatelům databáze a zajišťuje aktuálnost dat.

 • Jste uživatelem aplikace Access, který teprve nedávno začal používat službu Windows SharePoint Services. Po migraci několika databází na web služby SharePoint tvoří většinu tabulek v těchto databázích propojené tabulky. Od této chvíle nebudete vytvářet místní tabulky, ale seznamy služby SharePoint, které potom propojíte s databázemi.

 • Nadále chcete ukládat seznamy na webech služby SharePoint, ale chcete také používat aktuální data v aplikaci Access ke spouštění dotazů a tisku sestav.

Příprava na propojení seznamu služby SharePoint

 1. Vyhledejte web služby SharePoint se seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení, a poznamenejte si adresu webu.

  Platná adresa webu začíná řetězcem http:// následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení. Během jedné operace lze vytvořit propojení k více seznamům, ale nikoli k určitému zobrazení v seznamu.

Poznámka : S průzkumy a diskusemi nelze vytvořit propojení.

 1. Ve zdrojovém seznamu si prohlédněte sloupce. Následující tabulka uvádí některé aspekty, které je nutné brát v úvahu při importu různých prvků.

Prvek

Aspekty

Počet sloupců

Aplikace Access nepodporuje více než 256 polí v tabulce, a proto propojená tabulka obsahuje pouze prvních 256 sloupců.

Složky

Každá složka v seznamu služby SharePoint je v tabulce aplikace Access zobrazena jako záznam. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem odpovídajícím dané složce.

Vyhledávací sloupce

Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu a související seznam se dosud v databázi nenachází, jsou pro související seznamy automaticky vytvořeny propojené tabulky.

Poznámka : Zvláštním typem vyhledávacího sloupce jsou zdrojové sloupce typu Osoba nebo Skupina. Tyto sloupce vyhledávají hodnoty v seznamu Informace o uživateli. Pokud propojíte seznam obsahující sloupce Osoba nebo Skupina, vytvoří aplikace Access automaticky propojenou tabulku pro seznam Informace o uživateli.

Výpočtové sloupce

Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zobrazeny v odpovídajícím poli, ale příslušný vzorec nelze v aplikaci Access zobrazit ani upravit.

Přílohy

Sloupce s přílohami ze seznamu jsou zobrazeny jako pole Příloha.

Sloupce jen pro čtení

Sloupec, který je v seznamu služby SharePoint určen jen pro čtení, bude určen jen pro čtení i v aplikaci Access. V aplikaci Access navíc pravděpodobně nebude možné přidávat, odstraňovat nebo měnit sloupce.

Vícehodnotové sloupce

Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Pro tyto sloupce jsou během operace propojení vytvořena pole podporující více hodnot. Pokud je zdrojový sloupec typu Vyhledat, jsou v propojené tabulce vytvořeny vícehodnotové vyhledávací sloupce.

 1. Určete databázi, ve které chcete vytvořit propojené tabulky. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud nechcete data ukládat do žádné ze stávajících databází, vytvořte novou prázdnou databázi.

 2. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi. Tabulka vytvořená při importu seznamu služby SharePoint bude mít stejný název jako zdrojový seznam. Pokud je již tento název používán, bude k názvu nové tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud je již název Kontakty1 používán, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.) Stejné pravidlo platí i pro související seznamy.

  Poznámka : Mějte na paměti, že v aplikaci Access nelze přepsat tabulku v databázi jako součást operace importu. Nelze také ke stávající tabulce připojit obsah seznamu služby SharePoint.

Propojení s daty

 1. Otevřete cílovou databázi.

 2. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na položku Další.

 3. Klikněte na možnost Seznam SharePointu.

 4. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 5. Vyberte odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klikněte na tlačítko Další.

  Průvodce zobrazí seznamy, ke kterým lze vytvořit propojení.

 6. Vyberte seznamy, které chcete propojit, a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka :  Pokud jsou již některé seznamy propojeny s aktuální databází, budou zaškrtnuta příslušná políčka. Pokud chcete některá propojení odebrat, zrušte zaškrtnutí políček u propojení, která chcete odebrat.

  Aplikace Access se pokusí vytvoření odkazovaných tabulek, obě pro seznamy, které jste zvolili při to operace a pro každou související seznamy. Aplikace Access se také pokusí aktualizace propojených tabulek odpovídající seznamy, které jste vybírali v průvodci. Access vytvoří také relace mezi tabulkami. Na rozdíl od operace importu udržuje operaci propojení nastavení vlastností vyhledávání mezi vyhledávacího pole a související tabulkou. Není nutné ručně nastavovat vlastnosti vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení tabulky

 7. Zkontrolujte nově propojené tabulky v zobrazení datového listu. Ověřte, zda jsou všechna pole a záznamy zobrazeny správně.

Aplikace Access vybere správný datový typ pro každé pole, které odpovídá zdrojový sloupec. Je důležité mít na paměti, že při každém otevření propojenou tabulku nebo zdrojovém seznamu by uvidíte nejnovější data zobrazená v nich. Však strukturální změny provedené v seznamu neprojeví automaticky v propojené tabulce Aktualizovat propojenou tabulku použitím nejnovější struktury seznamu, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně, přejděte na Možnosti seznamu služby SharePoint a potom klikněte na Aktualizovat seznam Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×