Import nebo propojení dat aplikace Access s daty systému SQL Server

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud vaše oddělení nebo pracovní skupina používá k ukládání dat Microsoft SQL Server, budete v aplikaci Access zřejmě potřebovat pracovat s daty tohoto systému.

Data z objektů systému SQL Server (tabulek či zobrazení) lze do aplikace Access přenést dvěma způsoby – pomocí importu nebo propojení. Rozdíl mezi těmito dvěma postupy je následující:

 • Při importu vytvoří aplikace Access kopii dat systému SQL Server, přičemž jakékoli následné změny provedené v databázi aplikace Access se neprojeví v databázi systému SQL Server. Stejně tak se jakékoli následné změny v tabulce nebo zobrazení systému SQL Server neprojeví v aplikaci Access.

 • Při propojení s daty systému SQL Server se připojíte přímo ke zdrojovým datům, takže jakékoli následné změny dat provedené v aplikaci Access se projeví v systému SQL Server a naopak.

Tento článek popisuje způsob, jakým lze importovat nebo propojit data systému SQL Server.

Co chcete udělat?

Rozhodněte, jestli chcete importovat nebo propojit

Import dat ze systému SQL Server

Uložení a použití nastavení importu

Propojení s daty systému SQL Server

Zjistit, jak aplikace Access interpretuje datové typy systému SQL Server

Rozhodnutí pro import nebo propojení

Situace vhodné pro import

Data ze systému SQL Server se do databáze aplikace Access importují zpravidla z těchto důvodů:

 • Potřebujete trvale přesunout data ze systému SQL Server do databáze aplikace Access, protože data v databázi systému SQL Server již nepotřebujete. Po importu dat do aplikace Access lze data z databáze systému SQL Server odstranit.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas jste odkázáni na databázi systému SQL Server, jejíž data je nutné sloučit s některou databází aplikace Access.

Protože při importu dat systému SQL Server se vytvoří kopie těchto dat v databázi aplikace Access, během importu určíte tabulky nebo zobrazení, která chcete zkopírovat.

Situace vhodné pro propojení

K propojení s daty systému SQL Server vedou zpravidla tyto důvody:

 • Potřebujete se připojit přímo ke zdrojovým datům, abyste mohli zobrazovat a upravovat nejnovější informace jak v databázi systému SQL Server, tak v databázi aplikace Access.

 • Databáze systému SQL Server obsahuje množství velkých tabulek, které nelze všechny importovat do jednoho souboru ACCDB. Maximální velikost databáze aplikace Access jsou 2 GB s odečtením prostoru potřebného pro systémové objekty.

 • Pokud potřebujete spouštět dotazy a generovat sestavy na základě dat systému SQL Server bez vytváření kopie těchto dat, zvažte propojení s daty systému SQL Server.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá pro vytváření sestav a dotazů aplikaci Access a pro ukládání dat SQL Server. Jednotlivé týmy mohou vytvářet tabulky a zobrazení v systému SQL Server pro centralizované ukládání, tato data však musí být často přenášena do programů v klientských počítačích pro účely agregace a vytváření sestav. K těmto účelům je vhodné použít propojení, protože umožňuje přidávat a aktualizovat data jak uživatelům databáze systému SQL Server, tak uživatelům databáze aplikace Access a zajišťuje aktuálnost dat.

 • Jste uživatelem aplikace Access, který začal používat SQL Server. Po migraci několika databází na SQL Server tvoří většinu tabulek v těchto databázích propojené tabulky. Od nynějška budete namísto tabulek v aplikaci Access vytvářet tabulky a zobrazení v systému SQL Server a poté se s nimi propojovat z databází aplikace Access.

 • Chcete pokračovat v ukládání dat na SQL Server, ale zároveň pracovat s aktuálními daty v aplikaci Access, abyste mohli spouštět dotazy a tisknout sestavy navržené v aplikaci Access.

Začátek stránky

Import dat ze systému SQL Server

Příprava k importu

Během importu vytvoří aplikace Access tabulku a následně do této tabulky zkopíruje data z databáze systému SQL Server. Na konci importu můžete podrobnosti této operace importu uložit ve formě specifikace.

Poznámka : Pomocí specifikace importu můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky Průvodce importem.

 1. Vyhledejte databázi systému SQL Server obsahující data, která chcete importovat. Informace o připojení si vyžádejte od správce databáze.

 2. Určete tabulky nebo zobrazení, která chcete importovat. Při jednom importu lze importovat několik objektů.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

  • Aplikace Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže bude importováno pouze prvních 255 sloupců.

  • Maximální velikost databáze aplikace Access jsou 2 GB s odečtením prostoru potřebného pro systémové objekty. Pokud databáze systému SQL Server obsahuje množství velkých tabulek, zřejmě je nebude možné všechny importovat do jednoho souboru ACCDB. V takovém případě zvažte spíše propojení dat s databází aplikace Access.

  • Na konci importu nejsou automaticky vytvořeny relace mezi souvisejícími tabulkami. Relace mezi různými novými a stávajícími tabulkami je nutné vytvořit ručně pomocí možností v okně Relace. Okno Relace zobrazíte takto:

   • Klikněte na kartu Soubor a poté na kartě Informace klikněte na položku Relace.

 4. Určete databázi aplikace Access, do které chcete importovat data ze systému SQL Server.

  Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze aplikace Access. Pokud data nechcete uložit do žádné z existujících databází, vytvořte prázdnou databázi kliknutím na kartu Soubor a následným kliknutím na položku Prázdná databáze na kartě Nový.

 5. Zkontrolujte tabulky v databázi aplikace Access (pokud existují).

  Při importu se vytvoří tabulka se stejným názvem, jaký má objekt systému SQL Server. Pokud se tento název již používá, bude k názvu nové tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud se název Kontakty1 již také používá, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.)

  Poznámka : Aplikace Access při importu nepřepisuje tabulku v databázi, přičemž data systému SQL Server nelze k existující tabulce připojit.

Import dat

 1. Otevřete cílovou databázi.

  Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na položku Databáze ODBC.

 2. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a poté na tlačítko OK.

 3. Pokud již v dialogovém okně Vybrat zdroj dat existuje soubor DSN, který chcete použít, klikněte v seznamu na tento soubor.

  Je třeba vytvořit nový soubor DSN

  Poznámka : Kroky tohoto postupu se mohou mírně lišit v závislosti na softwaru, který je v počítači nainstalován.

  1. Kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový název zdroje dat (DSN).

   Spustí se průvodce vytvořením nového zdroje dat.

  2. V tomto průvodci vyberte v seznamu ovladačů položku Server SQL a klikněte na tlačítko Další.

  3. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na tlačítko Procházet, chcete-li soubor uložit jinam.

   Poznámka : U složky, do které chcete soubor DSN uložit, potřebujete oprávnění k zápisu.

  4. Klikněte na tlačítko Další, zkontrolujte souhrnné informace a kliknutím na tlačítko Dokončit průvodce ukončete.

   Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat pro server SQL Server.

  5. Do pole Popis zadejte popis zdroje dat. Tento krok je nepovinný.

  6. V části Ke kterému serveru SQL Server se chcete připojit zadejte nebo vyberte v poli Server název serveru SQL Server, ke kterému se chcete připojit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  7. Budete zřejmě muset požádat správce databáze v systému SQL Server o určité informace, například zda se má použít ověřování systému Microsoft Windows NT nebo ověřování systému SQL Server. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  8. Chcete-li se připojit ke konkrétní databázi, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Změnit výchozí databázi na. Poté vyberte databázi, se kterou chcete pracovat, a klikněte na tlačítko Další.

  9. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  10. Zkontrolujte souhrnné informace a klikněte na tlačítko Test zdroje dat.

  11. Zkontrolujte výsledky testu a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

   Pokud byl test úspěšný, klikněte znovu na tlačítko OK, nebo klikněte na tlačítko Storno a změňte nastavení.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat zdroj dat.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Import objektů.

 5. V části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, která chcete importovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

 6. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat identifikátor jedinečných záznamů, nebyla aplikace Access schopna určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku konkrétního objektu. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná, a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

  Aplikace Access importuje data. Pokud hodláte tento import později opakovat, můžete jeho postup uložit jako specifikaci importu a snadno provést stejný import později. K vytvoření úkolu je potřeba, aby v počítači byla instalována aplikace Microsoft Office Outlook.

 7. V dialogovém okně Načíst externí data – Databáze ODBC klikněte v části Uložit kroky importu na tlačítko Zavřít. Aplikace Access dokončí import a zobrazí novou tabulku (nebo tabulky) v navigačním podokně.

Pokud chcete uložit import jako úlohu pro budoucí použití, přejděte k následující části.

Začátek stránky

Uložení a použití nastavení importu

Poznámka : K vytvoření úkolu je potřeba, aby v počítači byla instalována aplikace Microsoft Office Outlook.

 1. V části Uložit kroky importu v dialogovém okně Načíst externí data – Databáze ODBC zaškrtněte políčko Uložit kroky importu. Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu.

 3. Do pole Popis zadejte požadovaný popis. Tento krok je nepovinný.

 4. Chcete-li provést operaci v pravidelných intervalech (třeba týdenní nebo měsíční), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tím vytvoříte úkol v Microsoft Outlook 2010, který vám umožní spustit specifikaci.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit import.

Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access po kliknutí na tlačítko Uložit import chybovou zprávu.

Poznámka : Pokud Outlook 2010 není správně nakonfigurovaný, spustí se Průvodce při spuštění aplikace Microsoft Outlook 2010. Postupujte podle pokynů v průvodci a konfigurace aplikace Outlook.

Volitelně můžete vytvořit úkol aplikace Outlook. To oceníte, pokud chcete import spouštět v pravidelných nebo opakovaných intervalech. Aplikace Access však specifikaci uloží i bez vytvoření úkolu.

Vytvoření úkolu aplikace Outlook

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, aplikace Access spustí aplikaci Office Outlook 2010 a zobrazí nový úkol. Pomocí následujícího postupu proveďte konfiguraci úkolu:

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí se chybová zpráva. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se průvodce konfigurací aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook podle pokynů v tomto průvodci.

 1. Zkontrolujte a změňte nastavení úkolu, například Počáteční datum, Termín splnění a Připomenutí.

  Pokud se má úkol importu opakovat, klikněte na tlačítko Opakování a vyplňte příslušné údaje.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klikněte na tlačítko Úkoly a potom dvakrát klikněte na úkol, který chcete spustit.

 2. Ve skupině Microsoft Access na kartě Úkol klikněte na tlačítko Spustit import.

 3. Přepněte zpět do okna aplikace Access a stisknutím klávesy F5 aktualizujte navigační podokno.

 4. Dvojitým kliknutím na importovanou tabulku ji otevřete v zobrazení Datový list.

 5. Ověřte, zda byla importována všechna pole a záznamy a zda tabulka neobsahuje chyby.

 6. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na importovanou tabulku a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce. Zkontrolujte datové typy a další vlastnosti polí.

Začátek stránky

Propojení s daty systému SQL Server

Protože data jsou uložena v tabulkách, při propojení s tabulkou nebo zobrazením v databázi systému SQL Server vytvoří aplikace Access novou tabulku (označovanou jako propojená tabulka), do které se promítne struktura a obsah zdrojového objektu. Data pak můžete měnit buď v systému SQL Server, nebo v zobrazení Datový list či Formulář v aplikaci Access. Změny dat, které provedete na jednom místě, se projeví na druhém. Pokud však potřebujete provést strukturální změny, například odebrat nebo změnit sloupce, musíte tak učinit buď v databázi systému SQL Server, nebo v projektu aplikace Access, který je k této databázi připojen. Při práci v aplikaci Access nelze přidat, odstranit ani změnit pole v propojené tabulce.

Příprava na propojení

 1. V systému SQL Server vyhledejte databázi obsahující data, ke kterým chcete vytvořit propojení. Informace o připojení k databázi získáte od správce databáze.

 2. Určete tabulky a zobrazení, ke kterým chcete vytvořit propojení. V rámci jedné operace lze vytvořit propojení k několika objektům.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

  • Aplikace Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže propojená tabulka bude obsahovat pouze prvních 255 polí propojeného objektu.

  • Sloupce, které jsou v objektu systému SQL Server určeny jen pro čtení, budou určeny jen pro čtení také v aplikaci Access.

  • V aplikaci Access nebudete moci v propojené tabulce vytvořit, odstranit ani změnit sloupce.

 4. Určete databázi aplikace Access, ve které chcete vytvořit propojené tabulky. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud data nechcete uložit do žádné z existujících databází, vytvořte novou prázdnou databázi kliknutím na kartu Soubor a následným kliknutím na položku Prázdná databáze na kartě Nový.

 5. Zkontrolujte tabulky v databázi aplikace Access. Pokud vytváříte propojení s tabulkou nebo zobrazením systému SQL Server, vytvoří aplikace Access propojenou tabulku se stejným názvem, jaký má zdrojový objekt. Pokud se tento název již používá, bude k názvu propojené tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud se název Kontakty1 již také používá, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.)

 6. Chcete-li vytvořit propojení s daty, otevřete cílovou databázi.

 7. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na položku Databáze ODBC.

 8. Zvolte možnost Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klikněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klikněte na soubor DSN, který chcete použít, nebo kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový název zdroje dat (DSN).

 10. Pokud již v dialogovém okně Vybrat zdroj dat existuje soubor DSN, který chcete použít, klikněte v seznamu na tento soubor.

  Je třeba vytvořit nový soubor DSN

  Poznámka : Kroky tohoto postupu se mohou mírně lišit v závislosti na softwaru, který je v počítači nainstalován.

  1. Kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový název zdroje dat (DSN).

   Spustí se průvodce vytvořením nového zdroje dat.

  2. V tomto průvodci vyberte v seznamu ovladačů položku Server SQL a klikněte na tlačítko Další.

  3. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na tlačítko Procházet, chcete-li soubor uložit jinam.

   Poznámka : U složky, do které chcete soubor DSN uložit, potřebujete oprávnění k zápisu.

  4. Klikněte na tlačítko Další, zkontrolujte souhrnné informace a kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce vytvořením nového zdroje dat.

   Spustí se průvodce vytvořením nového zdroje dat v systému SQL Server.

  5. Do pole Popis v tomto průvodci zadejte popis zdroje dat. Tento krok je nepovinný.

  6. V části Ke kterému serveru SQL Server se chcete připojit zadejte nebo vyberte v poli Server název počítače se systémem SQL Server, ke kterému se chcete připojit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  7. Na této stránce průvodce budete zřejmě potřebovat informace od správce databáze systému SQL Server, například zda se má použít ověřování systému Windows NT nebo ověřování systému SQL Server. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  8. Na další stránce průvodce budete zřejmě potřebovat informace od správce databáze systému SQL Server. Chcete-li se připojit ke konkrétní databázi, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Změnit výchozí databázi na, vyberte databázi, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na tlačítko Další.

  9. Klikněte na tlačítko Dokončit. Zkontrolujte souhrnné informace a klikněte na tlačítko Test zdroje dat.

  10. Zkontrolujte výsledky testu a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SQL Server – Zdroj dat ODBC – Test.

   Pokud byl test úspěšný, opětovným kliknutím na tlačítko OK dokončete průvodce, nebo se kliknutím na tlačítko Storno vraťte do průvodce a změňte nastavení.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Propojit tabulky.

 12. V části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, ke kterým chcete vytvořit propojení, a poté klikněte na tlačítko OK.

  1. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat identifikátor jedinečných záznamů, nebyla aplikace Access schopna určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku zdrojových dat. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná, a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

Aplikace Access dokončí propojení a zobrazí novou propojenou tabulku (nebo tabulky) v navigačním podokně.

Důležité : Při každém otevření propojené tabulky nebo zdrojového objektu se zobrazí nejnovější data. Strukturální změny provedené u objektu systému SQL Server se však v propojené tabulce neprojevují automaticky.

Aktualizace propojené tabulky použitím nejnovější struktury objektu systému SQL Server

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Správce propojených tabulek v místní nabídce.

 2. Zaškrtněte políčko vedle každé propojené tabulky, kterou chcete aktualizovat, nebo kliknutím na možnost Vybrat vše vyberte všechny propojené tabulky.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud aktualizace proběhne úspěšně, bude aplikace Access o této skutečnosti informovat. V opačném případě se zobrazí zpráva.

 4. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete Správce propojených tabulek.

Začátek stránky

Způsob, jakým aplikace Access interpretuje datové typy systému SQL Server

Protože se datové typy aplikace Access liší od datových typů systému SQL Server, musí aplikace Access určit nejvhodnější datový typ, který má použít pro jednotlivé sloupce každé importované nebo propojené tabulky či zobrazení systému SQL Server. Sloupec systému SQL Server s datovým typem bit je například do aplikace Access importován nebo propojen pomocí datového typu Ano/Ne. Sloupec systému SQL Server s datovým typem nvarchar(255) (nebo menším) je importován nebo propojen pomocí datového typu Text, ale sloupec s datovým typem nvarchar(256) (nebo větším) je importován jako pole Memo aplikace Access. Po dokončení importu nebo propojení můžete otevřít tabulku v návrhovém zobrazení a ověřit, jaké datové typy jsou přiřazeny polím aplikace Access. Datové typy polí v importovaných tabulkách lze změnit. Datové typy polí v propojených tabulkách však změnit nelze; to je možné učinit pouze přímo v databázi systému SQL Server nebo v projektu aplikace Access, který je k dané databázi připojen.

Následující tabulka obsahuje hlavní datové typy systému SQL Server. Ve druhém a třetím sloupci je uvedeno, jakým způsobem aplikace Access jednotlivé datové typy interpretuje.

Datový typ systému SQL Server

Datový typ aplikace Access

Velikost pole aplikace Access

bigint

Text

255

binární ( Velikost pole )

Binární

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

bit

Ano/Ne

znak ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

znak ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

datetime

Datum a čas

decimal ( Přesnost ; Měřítko )

Číslo

Desetinné číslo (vlastnosti Přesnost a Měřítko aplikace Access se shodují s přesností a měřítkem systému SQL Server)

float

Číslo

Dvojitá přesnost

image

Objekt OLE

int

Číslo

Dlouhé celé číslo

money

Měna

nchar ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

nchar ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

ntext

Memo

číselné ( Přesnost ; Měřítko )

Číslo

Desetinné číslo (vlastnosti Přesnost a Měřítko aplikace Access se shodují s přesností a měřítkem systému SQL Server)

nvarchar ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

nvarchar ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Číslo

Jednoduchá přesnost

smalldatetime

Datum a čas

smallint

Číslo

Celé číslo

smallmoney

Měna

sql_variant

Text

255

text

Memo

timestamp

Binární

8

tinyint

Číslo

Bajt

uniqueidentifier

Číslo

Identifikátor replikace

varbinary

Binární

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

varbinary(MAX)

Objekt OLE

datová ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

datová ( Velikost pole), kde je větší než 255 znaků velikost pole

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×