Import dat ze seznamu SharePointu nebo jejich propojení s tímto seznamem

Import dat ze seznamu SharePointu nebo jejich propojení s tímto seznamem

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Data z SharePointu je možné do aplikace Access přenést dvěma způsoby – importem nebo propojením.

Proces importu vytvoří kopii seznamu SharePointu v databázi aplikace Access. Během importu můžete určit, které seznamy chcete kopírovat, a jestli chcete importovat celý seznam nebo pouze určité zobrazení.

Proces propojení se připojuje k datům v jiné aplikaci, takže můžete zobrazit a upravit nejnovější data v SharePointu i v Access, aniž byste vytvořili a zachovali kopii dat v Access. Pokud nechcete kopírovat SharePointový seznam do databáze Access, ale místo toho chcete spouštět dotazy a generovat sestavy založené na obsahu tohoto seznamu, měli byste vytvořit propojení s daty.

Tento článek popisuje postup importu ze seznamu SharePointu i propojení s tímto seznamem.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online).

V tomto článku

Import seznamu SharePointu

Co dalšího potřebuji vědět o importech?

Úlohy související s importem

Propojení se seznamem SharePointu

Import seznamu SharePointu

Při importu dat vytvoří aplikace Access tabulku a zkopírujte do ní sloupce a položky ze zdrojového seznamu (nebo zobrazení) jako pole a záznamy. Na konci operace importu lze zvolit, zda chcete uložit podrobnosti operace importu jako specifikaci. Pomocí specifikace importu můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky Průvodce importem.

Zde jsou běžné důvody pro import seznamu SharePointu do databáze aplikace Access.

 • Trvalé přesunutí dat, jako jsou seznamy kontaktů, do databáze aplikace Access, protože už tyto informace na svém sharepointovém webu nepotřebujete. Seznam můžete naimportovat do aplikace Access a pak ho z sharepointového webu odstranit.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas jste odkázáni na seznam SharePointu obsahující další data, která je nutno sloučit do jedné z vašich databází.

Před importem seznamu proveďte následující kroky

 1. Vyhledejte sharepointový web se seznamy, které chcete zkopírovat, a poznamenejte si jeho adresu.

  Platná adresa webu začíná řetězcem http:// nebo https://, za kterým následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete, které seznamy chcete zkopírovat do databáze, a zda mají být importovány celé seznamy nebo pouze určitá zobrazení. Během jedné operace lze importovat více seznamů, ale z každého seznamu lze vždy importovat pouze jedno zobrazení. V případě potřeby vytvořte zobrazení, které bude obsahovat pouze požadované sloupce a položky.

 3. Ve zdrojovém seznamu nebo zobrazení si prohlédněte sloupce.

  Následující tabulka uvádí některé aspekty, které je nutné brát v úvahu při importu různých prvků:

  Prvek

  Aspekty

  Sloupce

  Access importuje pouze prvních 256 sloupců, jelikož podporuje pouze 256 polí v tabulce. Aby k tomuto problému nedocházelo, vytvořte nějaké zobrazení a přidejte do něj pouze požadované sloupce s tím, že celkový počet sloupců nesmí překročit 256.

  Složky

  Z jednotlivých složek v seznamu SharePointu se v tabulce aplikace Access stanou záznamy. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem, který odpovídá dané složce.

  Vyhledávací sloupce

  Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu, máte dvě možnosti:

  • Importujte zobrazené hodnoty jako součást samotného pole. V takovém případě není nutné importovat související seznam.

  • Nastavte, aby cílové pole vyhledávalo hodnoty v jiné tabulce. Pokud databáze neobsahuje tabulku s vyhledávacími hodnotami, je nutné importovat také související seznam.

  Poznámka: Zvláštním typem vyhledávacího sloupce jsou zdrojové sloupce typu Osoba nebo Skupina. Tyto sloupce vyhledávají hodnoty v seznamu Informace o uživateli, a proto je nutné se rozhodnout, zda chcete importovat seznam Informace o uživateli spolu s ostatními seznamy.

  Výpočtové sloupce

  Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zkopírovány do pole, jehož datový typ závisí na datovém typu vypočítaných výsledků. Výraz provádějící výpočet zkopírován není.

  Přílohy

  Sloupec příloh v seznamu je zkopírován do pole s názvem Přílohy.

  Vícehodnotové sloupce

  Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Při importu sloupce, který podporuje více hodnot, Access vytvoří sloupec podporující více hodnot.

  Plně formátovaný text

  Sloupce obsahující plně formátovaný text Access importuje jako pole typu Memo. Vlastnost Formát textu pro pole typu Memo je nastavena na hodnotu RTF a formátování se zachová. Připomínáme, že od verze Access 2013 se datová pole Memo přejmenovala na Dlouhý text.

  Relace

  Access na konci operace importu nevytváří automaticky relace mezi souvisejícími tabulkami. Relace mezi různými novými a stávajícími tabulkami je nutné vytvořit ručně pomocí možností na kartě Relace. Pokud chcete zobrazit kartu Relacena kartě Databázové nástroje, klikněte ve skupině Relace na tlačítko Relace.

 4. Určete databázi, kam chcete seznamy importovat.

  Zkontrolujte, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud data nechcete uložit do žádné z existujících databází, vytvořte prázdnou databázi.

 5. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi.

  Při importu se vytvoří tabulka se stejným názvem jako seznam služby SharePoint. Pokud se tento název už používá, Access přidá "1" do nového názvu tabulky, třeba pro Contacts1, pokud už se používá taky Contacts1, Access vytvoří Contacts2 atd.

Poznámka: Access nepřepíše tabulku v databázi jako součást operace importu, ani nelze ke stávající tabulce připojit obsah seznamu nebo zobrazení.

Import seznamu

 1. Otevřete accessovou databázi, kam chcete data uložit. Pokud nechcete data uložit do žádné ze stávajících databází, vytvořte prázdnou databázi.

 2. Umístění průvodce importem textu nebo jeho propojením se mírně liší podle toho, jakou verzi Accessu používáte. Vyberte postup, který odpovídá vaší verzi Accessu:

  • Pokud používáte nejnovější verzi Accessu v rámci předplatného Office 365, klikněte na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit na Nový zdroj dat > Z online služeb > Seznam služby SharePoint.

  • Pokud používáte Access 2016, Access 2013 nebo Access 2010, klikněte na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit na tlačítko Další, aby se otevřel seznam možností, a pak klikněte na Seznam SharePointu.

 3. Access otevře dialogové okno Načíst externí data – Web služby SharePoint.

  V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint vyberte možnost importu nebo propojení s sharepointovým webem.

 4. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 5. Vyberte možnost Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

 6. V zobrazeném seznamu vyberte seznamy, které chcete importovat.

 7. Ve sloupci Položky k importu vyberte požadovaná zobrazení pro jednotlivé vybrané seznamy.

 8. Zaškrtávací políčko Importovat zobrazené hodnoty namísto ID pro pole, která vyhledávají hodnoty uložené v jiném seznamu určuje, která data budou importována pro vyhledávací sloupce ve vybraných seznamech. Proveďte následující:

  • Pokud chcete zobrazené hodnoty importovat jako součást samotného pole, zaškrtněte toto políčko. V tomto případě pole nebude vyhledávat hodnoty v jiné tabulce.

  • Pokud chcete, aby toto cílové pole vyhledávalo hodnoty v jiné tabulce, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Do cílového pole budou zkopírovány identifikátory ID z řádku se zobrazenou hodnotou. Tato ID jsou potřebná k definování vyhledávacího pole v aplikaci Access.

  Při importu ID je nutné importovat seznamy, které aktuálně poskytují hodnoty pro vyhledávací sloupce (pokud cílová databáze dosud neobsahuje tabulky, které by bylo možné použít jako vyhledávací tabulky).

  Operace importu vkládá ID do odpovídajícího pole, ale nenastavuje všechny vlastnosti potřebné k tomu, aby bylo pole možné používat jako vyhledávací pole. Pokyny pro nastavení vlastností vyhledávání takového pole jsou popsány v tématu Nastavení vyhledávacích polí v tomto článku.

 9. Klikněte na OK.

Access naimportuje seznamy a na poslední stránce průvodce zobrazí informace o stavu operace. Pokud máte v úmyslu operaci importu později opakovat, můžete si údaje o ní uložit jako specifikace importu.

Co jiného potřebuji vědět o importech?

Úlohy související s importem

Po dokončení operace importu se nabízí několik dalších akcí:

Ověření datového typu:    Access vybere pro jednotlivá pole odpovídající zdrojovým sloupcům vhodný datový typ. Zkontrolujte nastavení a ověřte, že jsou všechna pole nastavena tak, jak chcete.

Ověření dalších polí:    V závislosti na typu seznamu, na kterém je založena, může tabulka obsahovat některá pole navíc (například Úpravy, Změněno a Typ). Podrobnosti o těchto polích a o informacích v nich obsažených najdete v nápovědě k SharePointu. Pokud tato pole v databázi aplikace Access nepotřebujete, můžete je bez obav odstranit.

Nastavení vyhledávacích polí:    Pokud jste importovali identifikátory ID pro vyhledávací sloupce, je nutné ručně nastavit vlastnosti vyhledávání pro odpovídající pole.

 1. V návrhovém zobrazení tabulky klikněte v seznamu Datový typ pro dané pole na položku Průvodce vyhledáváním.

 2. V průvodci přijměte výchozí možnost (Hodnoty pro vyhledávací sloupce načíst z tabulky nebo dotazu) a klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte tabulku nebo dotaz s vyhledávanými hodnotami pro dané pole a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:  Lze vybrat nově importovanou nebo stávající tabulku.

 4. V podokně Seznam polí vyberte pole s identifikátorem (ID) a pole obsahující zobrazené hodnoty a klikněte na tlačítko Další.

 5. Určete pořadí řazení a klikněte na tlačítko Další.

 6. Kliknutím na Dokončit změny návrhu uložte.

Začátek stránky

Propojení se seznamem SharePointu

Při propojení se seznamem SharePointu vytvoří Access novou tabulka, která se taky označuje jako propojená tabulka a odpovídá struktuře a obsahu zdrojového seznamu. Na rozdíl od importu se při propojení vytvoří odkaz na určité zobrazení seznamu, ale na celý seznam.

Propojení je výhodnější než import ze dvou důvodů:

 • Přidání a aktualizace dat    Změny dat můžete provádět buď tak, že přejdete na SharePointový web nebo pracujete v zobrazení Datový list nebo formulář v rámci Access. Změny, které provedete na jednom místě, se projeví i na druhé. Pokud ale chcete provádět strukturální změny, jako je například odebrání nebo změna sloupce, otevřete seznam na SharePointovém webu. Při práci s Access nelze přidávat, odstraňovat ani měnit pole v propojené tabulce.

 • Vyhledávací tabulky:    Když vytvoříte odkaz na seznam služby SharePoint, Access automaticky vytvoří propojené tabulky pro všechny vyhledávací seznamy (pokud vyhledávací seznamy už nejsou propojené s databází). Pokud vyhledávací seznamy obsahují sloupce, které vyhledávají hodnoty v jiných seznamech, jsou při propojení zahrnuty také tyto seznamy, aby pro vyhledávací seznam každé propojené tabulky existovala odpovídající propojená tabulka v databázi. Access také vytváří relace mezi těmito propojenými tabulkami.

Obvyklé scénáře propojení se seznamem SharePointu

Obvykle propojujete databázi aplikace Access se seznamem SharePointu z těchto důvodů:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině používáte aplikaci Access k vytváření sestav a zadávání dotazů a službu Windows SharePoint Services k týmové spolupráci a komunikaci. Jednotlivé týmy vytvářejí seznamy určené ke sledování různých údajů (například kontaktů nebo problémů), ale často je nutné data ze seznamu přenést do databáze za účelem agregace a vytváření sestav. K těmto účelům je vhodné použít propojení, protože umožňuje přidávat a aktualizovat data uživatelům sharepointového webu i uživatelům databáze a zajišťuje aktuálnost dat.

 • Jste uživatelem aplikace Access , který teprve nedávno začal používat službu Windows SharePoint Services. Po migraci několika databází na sharepointový web tvoří většinu tabulek v těchto databázích propojené tabulky. Od této chvíle nebudete vytvářet místní tabulky, ale seznamy SharePointu, které potom propojíte s databázemi.

 • Nadále chcete ukládat seznamy na sharepointových webech, ale chcete také používat aktuální data v aplikaci Access ke spouštění dotazů a tisku sestav.

Příprava na propojení seznamu SharePointu

 1. Vyhledejte sharepointový web se seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení, a poznamenejte si adresu webu.

  Platná adresa webu začíná řetězcem http:// nebo https://, za kterým následuje název serveru a cesta ke konkrétnímu webu na serveru.

 2. Určete seznamy, ke kterým chcete vytvořit propojení. Během jedné operace lze vytvořit propojení k více seznamům, ale nikoli k určitému zobrazení v seznamu.

  Poznámka: S průzkumy a diskusemi nelze vytvořit propojení.

 3. Prohlédněte si sloupce ve zdrojovém seznamu. Následující tabulka shrnuje některé aspekty, které je při propojování s různými prvky dobré vzít v úvahu.

  Prvek

  Aspekty

  Sloupce

  Access podporuje v tabulce maximálně 256 polí. Propojená tabulka proto obsahuje pouze prvních 256 sloupců.

  Složky

  Každá složka v seznamu SharePointu je v tabulce aplikace Access zobrazena jako záznam. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem, který odpovídá dané složce.

  Vyhledávací sloupce

  Pokud zdrojový sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu a související seznam se dosud v databázi aplikace Access nenachází, jsou pro související seznamy automaticky vytvořeny propojené tabulky.

  Poznámka: Zdrojovým sloupcem typu person nebo Group je speciální typ vyhledávacího sloupce, který vyhledává hodnoty v seznamu informací o uživatelích. Pokud vytvoříte odkaz na seznam obsahující sloupec osoby nebo skupiny, Access automaticky vytvoří odkazovanou tabulku pro seznam informací o uživatelích.

  Výpočtové sloupce

  Výsledky v počítaném sloupci se zobrazují v odpovídajícím poli, ale příslušný vzorec nemůže Access zobrazit ani upravit.

  Přílohy

  Sloupce s přílohami ze seznamu jsou zobrazeny jako pole Příloha.

  Sloupce jen pro čtení

  Sloupec, který je v seznamu SharePointu určen jen pro čtení, bude určen jen pro čtení i v aplikaci Access. V aplikaci Access navíc pravděpodobně nebude možné přidávat, odstraňovat nebo měnit sloupce.

  Vícehodnotové sloupce

  Sloupce typu Vyhledat nebo Volba mohou obsahovat více hodnot. Pro tyto sloupce jsou během operace propojení vytvořena pole podporující více hodnot. Pokud je zdrojový sloupec typu Vyhledat, jsou v propojené tabulce vytvořeny vícehodnotové vyhledávací sloupce.

 4. Určete databázi, ve které chcete vytvořit propojené tabulky. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidávání dat do databáze. Pokud nechcete data ukládat do žádné ze stávajících databází, vytvořte novou prázdnou databázi.

 5. Prohlédněte si vytvořené tabulky v databázi. Tabulka vytvořená při propojování se seznamem SharePointu bude mít stejný název jako zdrojový seznam. Pokud už se tento název používá, připojí Access k názvu nové tabulky číslici 1 – například Kontakty1. (Pokud se už používá i název Kontakty1, vytvoří Access tabulku Kontakty2 atd.) Stejná pravidla platí pro související seznamy.

  Poznámka: Nezapomeňte, že v aplikaci Access se při operaci propojení nikdy nepřepíše tabulka v databázi. Nemůžete ani ke stávající tabulce připojit obsah seznamu SharePointu.

Propojení s daty

 1. Otevřete cílovou databázi.

 2. Umístění průvodce importem textu nebo jeho propojením se mírně liší podle toho, jakou verzi Accessu používáte. Vyberte postup, který odpovídá vaší verzi Accessu:

  • Pokud používáte nejnovější verzi Accessu v rámci předplatného Office 365, klikněte na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit na Nový zdroj dat > Z online služeb > Seznam služby SharePoint.

  • Pokud používáte Access 2016, Access 2013 nebo Access 2010, klikněte na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit na tlačítko Další, aby se otevřel seznam možností, a pak klikněte na Seznam SharePointu.

 3. Access otevře dialogové okno Načíst externí data – Web služby SharePoint.

  V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint vyberte možnost importu nebo propojení s sharepointovým webem.

 4. Zadejte v průvodci adresu zdrojového webu.

 5. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

  Průvodce zobrazí seznamy, ke kterým lze vytvořit propojení.

 6. Vyberte seznamy, které chcete propojit, a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud jsou již některé seznamy propojeny s aktuální databází, budou zaškrtnuta příslušná políčka. Pokud chcete některá propojení odebrat, zrušte zaškrtnutí políček u propojení, která chcete odebrat.

  Access se pokusí vytvořit propojené tabulky, jak pro seznamy vybrané při této operaci, tak i pro každý ze souvisejících seznamů. Access se rovněž pokusí o aktualizaci propojených tabulek odpovídajících seznamům vybraným v průvodci. Access rovněž mezi tabulkami vytvoří relace. Na rozdíl od importu je při operaci propojení zachováno nastavení vlastností vyhledávání mezi vyhledávacím polem a související tabulkou. Vlastnosti vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení tabulky není nutné nastavovat ručně.

 7. Zkontrolujte nově propojené tabulky v zobrazení datového listu. Ověřte, zda jsou všechna pole a záznamy zobrazeny správně.

  Access pro jednotlivá pole vybere správný datový typ odpovídající zdrojovému sloupci. Při každém otevření propojené tabulky nebo zdrojového seznamu se zobrazí aktuální data. Změny struktury provedené v seznamu se ale v propojené tabulce automaticky neprojeví. Pokud chcete propojenou tabulku aktualizovat pomocí nejnovější struktury seznamu, klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně, přejděte na Další možnosti a klikněte na Aktualizovat seznam.

Začátek stránky

Tato část platí jenom pro Access 2007.

Základní informace

Při přesouvání databáze z Accessu na sharepointový web vytvoříte na sharepointovém webu seznamy, které zůstávají propojené s tabulkami ve vaší databázi. Průvodce přenesením na web SharePointu umožňuje přesunout data ze všech tabulek najednou a zachovat relace mezi nimi.

Po vytvoření sharepointových seznamů s nimi uživatelé můžou pracovat na sharepointovém webu nebo v propojených tabulkách v Accessu. Ke správě dat a jejich udržování v aktuálním stavu při tom slouží funkce sharepointového webu.

Propojení se sharepointovými seznamy se uloží do databáze v Accessu, kde zůstávají i formuláře, dotazy a sestavy. Data můžete zadat pomocí tabulky nebo formuláře v Accessu, případně úpravou seznamu na sharepointovém webu.

Jak se data přesouvají

Pokud je to možné, průvodce přenesením na sharepointový web přesune data do seznamů založených na šablonách na sharepointovém webu, jako je třeba seznam Kontakty. Pokud se tabulka neshoduje s žádnou dostupnou šablonou seznamu, stane se z ní na sharepointovém webu vlastní seznam v zobrazení Datový list.

V závislosti na velikosti databáze, počtu objektů a výkonu systému může operace trvat delší dobu. Pokud v průběhu procesu změníte názor, můžete ho zrušit kliknutím na zastavit .

Průvodce vytvoří v počítači záložní kopii databáze. V Accessu průvodce vytvoří z tabulek propojení se seznamy, což pak při práci v Accessu umožní data snadno vyhledat na sharepointovém webu. Kde je to možné, promítnou se relace mezi tabulkami do propojení mezi sharepointovými seznamy.

Pokud se vyskytnou problémy, průvodce přenesením na sharepointový web je shrne v sestavě a tu uloží do accessové databáze jako tabulku protokolu, kterou můžete využít při řešení problémů.

Použití průvodce přenesením na sharepointový web

 1. Na kartě Externí data ve skupině Seznam SharePointu klikněte na Přesunout na SharePoint.

 2. Postupujte podle pokynů průvodce přenesením na sharepointový web a nezapomeňte při tom zadat umístění webu.

  Pokud chcete tento proces zrušit, klikněte na Zastavit.

 3. Na poslední stránce průvodce můžete zaškrtnutím políčka Zobrazit podrobnosti zobrazit další podrobné informace o migraci.

  Tato stránka průvodce popisuje, které tabulky byly propojeny se seznamy a poskytuje informace o umístění zálohy a adrese URL databáze. Obsahuje rovněž upozornění na problémy během migrace a poskytuje umístění tabulky protokolu s dalšími informacemi o těchto problémech.

 4. Jakmile průvodce dokončí svou činnost, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Pokud průvodce zobrazí upozornění, zkontrolujte tabulku protokolu a proveďte potřebné kroky, aby se migrace dat správně dokončila. Je možné, že se třeba některá pole nepřesunula nebo se nepřevedla na jiný datový typ kompatibilní se seznamem SharePointu.

Poznámka: Seznamy na sharepointovém webu zobrazíte kliknutím na tlačítko Seznamy na panelu Snadné spuštění nebo kliknutím na položku Zobrazit veškerý obsah webu. Pravděpodobně bude nutné aktualizovat stránku ve webovém prohlížeči. Pokud chcete, aby seznamy byly uvedeny na panelu Snadné spuštění na sharepointovém webu, nebo změnit jiné nastavení (například povolit sledování verzí), můžete nastavení seznamu změnit na sharepointovém webu. Další informace najdete v nápovědě k sharepointovému webu.

Omezení při migraci

Po dokončení průvodce přenesením na web SharePointu se v případě, že se v Accessu vyskytly problémy s daty, zobrazí zpráva. Access vytvoří tabulku protokolu s názvem Problémy s přesunutím na web služby SharePoint a přidá ji do databáze. Tabulka Problémy s přesunutím na web služby SharePoint se uloží do databáze, ale nepublikuje se jako seznam na sharepointovém webu.

V následující tabulce jsou uvedená omezení týkající se migrace dat, obvykle když Access a SharePoint nesdílejí stejnou funkci, nebo v některých případech nesdílejí datový typ. Pokud například vaše tabulka Access podporuje Referenční integrita, není vynucena v seznamu na sharepointovém webu. Informace v následující tabulce vám mohou pomoci rozhodnout, jestli chcete migrovat data, a může být užitečné, pokud prohlížíte všechny problémy uvedené v tabulce problémy s webem přesunutí na služby SharePoint .

Typ dat nebo problém

Problém

Výsledek

Datový typ Objekt COM

Sharepointové weby nepodporují datový typ Objekt COM.

Pole se nepřesune.

Datový typ Binární

Sharepointové weby nepodporují datový typ Binární.

Pole se nepřesune.

Datum

Sharepointové weby nepodporují data před rokem 1900.

Pole s kalendářními daty před rokem 1900 se nepřesunou.

Znaky nového řádku v textových polích

Sharepointové weby nepodporují znak nového řádku v polích typu Jeden řádek textu.

Pole se převede na typ Více řádků textu nebo Memo.

Datový typ Desetinné číslo

Sharepointové weby nepodporují datový typ Desetinné číslo.

Místo něj se použije pole typu Číslo nebo Double Integer.

Datový typ Replikační identifikátor

Sharepointové weby nepodporují datový typ Replikační identifikátor.

V závislosti na typu dat se místo něj použije datový typ Jeden řádek textu.

Referenční integrita

Sharepointové weby nepodporují referenční integritu.

Tato funkce se v novém seznamu nevynutí.

Výchozí hodnoty, které nejsou v seznamech SharePointu podporované

Sharepointové weby přijímají výchozí hodnoty, které jsou statické, například text nebo čísla, a také standardní data. Dynamické výchozí hodnoty z Accessu se nepřenesou.

Nepřenesou se také některé vlastnosti výchozích hodnot.

Ověření dat v poli nebo tabulce

Na sharepointové weby se nepřenesou žádná pravidla ověření dat.

Případná ověření dat v poli nebo tabulce se nebudou přesouvat ani vynucovat.

Pole s jedinečným indexem

Na sharepointových webech se používá jedno pole s jedinečným indexem pro sloupec ID v seznamu.

Další pole nebo sady polí s jedinečným indexem se nepřesunou.

Relace s kaskádovým odstraněním nebo aktualizací

Sharepointové weby nepodporují kaskádové odstranění souvisejících záznamů.

Odstranění se tak kaskádově nepřenese na související záznamy a obdobně ani aktualizace kaskádově nepřejdou do souvisejících polí.

Relace vynucující referenční integritu

Sharepointové weby nepodporují referenční integritu.

Ve vztazích mezi daty v seznamech se nevynutí referenční integrita.

Pole, která automaticky zobrazí výčet (kromě pole ID)

Sharepointové weby podporují automatické číslování jenom u pole pro sloupec ID v seznamu.

U jiných sloupců než sloupec ID se automatické číslování nepoužije.

Relace, ve kterých se nedá vytvořit vyhledávání

Některé relace nejsou na sharepointových webech podporovány, třeba v případě, že se primární klíč nevztahuje ke sloupci ID nebo není celočíselný.

Relace se nepřesune.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×