Import dat z textového souboru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Import dat z textového souboru do databáze v počítači nebo do aplikace pro Access má dvě fáze – nejdřív připravíte textový soubor pro import a potom importujete data do databáze nebo aplikace. Textový soubor obsahuje neformátované čitelné znaky (písmena a číslice) a speciální znaky, jako jsou tabulátory, posuny řádků nebo konce řádků. Access podporuje následující přípony názvů souborů:  .txt, .csv, .asc a .tab.

 1. Příprava zdrojového souboru pro import

  1. Otevřete zdrojový soubor v textovém editoru, jako je například Poznámkový blok.

  2. Pokud ještě před importem zdrojová data upravíte, výsledky importu mohou být mnohem lepší. Pokud váš textový soubor obsahuje některý z prvků popsaných v následující tabulce, proveďte popsanou akci:

Zkontrolujte, zdali textový soubor neobsahuje následující prvky

Akce

Oddělovač nebo pevná délka

Pokud chcete jako zdrojový soubor pro import nebo použít textový soubor, je nutné jeho obsah uspořádat tak, aby z něj bylo možné pomocí průvodce importem vytvořit záznamy (řádky) a pole (sloupce). Uspořádané textové soubory spadají do jednoho ze dvou typů, souborů s oddělovači nebo s pevnou délkou:

Tip : Pokud si nejste jistí, jestli soubor obsahuje pole s pevnou délkou záznamů nebo pole oddělená oddělovači, přečtěte si téma Typy formátů textových souborů.

 • Soubor s oddělovači: Určete oddělovač. Pokud první řádek obsahuje záhlaví sloupců, není nutné, aby pořadí sloupců odpovídalo pořadí polí, ale názvy a datové typy textového souboru musí přesně odpovídat názvům a datovým typům příslušných polí.

 • Soubory s pevnou délkou polí: Přesvědčte se, že každé pole má pro každý záznam stejnou délku.

Textové kvalifikátory

Některé soubory s oddělovači mohou obsahovat hodnoty polí, které jsou uzavřené v uvozovkách, například:

 • "Petra Chvojková",25,5. 4. 2006,"Praha"

 • "Jan Dryml",27,2000,"Ostrava"

Znak uzavírající hodnotu pole je nazýván textový kvalifikátor a není povinný, pokud není splněná některá z následujících podmínek:

 • Oddělovač polí je zobrazený jako součást hodnoty pole. Pokud je například jako oddělovač polí použitá čárka a řetězec Praha, Ostrava je platná hodnota pole, je nutné hodnotu uzavřít mezi dva kvalifikátory, například: "Praha, Ostrava"

 • Chcete, aby jiné než textové hodnoty (například 0452934 a 0034539) byly považovány za textové hodnoty a byly ukládány v textových polích.

Během importu můžete určit, zda budou v souboru použité kvalifikátory, a pokud ano, zadat znak, který bude použitý jako kvalifikátor. Ujistěte se, že jste v celém souboru použili stejný textový kvalifikátor a v kvalifikátorech jsou uzavřené pouze textové hodnoty.

Kolik polí (sloupců) můžu importovat?

Do tabulky můžete importovat až 255 polí (sloupců).

Vynechávání záznamů a hodnot

Pokud chcete importovat jenom část textového souboru, upravte zdrojový soubor ještě před importem, protože během importu nemůžete přeskakovat záznamy (řádky).

Přeskakovat pole (sloupce) můžete pouze v případě, že přidáváte data do nové tabulky.

Pokud přidáváte data do existující tabulky, zdrojová data musí mít stejný počet sloupců jako cílová tabulka a datové typy zdrojových dat musí odpovídat datovým typům cílové tabulky.

Prázdné řádky a pole

Odstraňte všechny nepotřebné prázdné řádky v souboru. Pokud přidáváte záznamy do existující tabulky, ujistěte se, že odpovídající pole v tabulce přijímá hodnoty Null. Pole přijímá hodnoty Null, pokud je vlastnost Je nutno zadat tohoto pole nastavena na hodnotu Ne a nastavení vlastnosti Ověřovací pravidlo umožňuje použití této hodnoty.

Nadbytečné znaky

Vyhledejte a odstraňte nadbytečné znaky, jako jsou tabulátory nebo konce řádků.

Datové typy

Access zkontroluje prvních 25 řádků souboru a určí datový typ polí v tabulce, proto se ujistěte, že prvních 25 řádků zdrojového souboru má stejné datové typy. Zkontrolujte také, zda jsou jiné než textové hodnoty, které mají být považované za textové hodnoty, uzavřené v uvozovkách.

Poznámka :  Jakékoli kombinované hodnoty v řádcích po 25. řádku mohou být při importu přeskočené nebo nesprávně převedené. Způsob, jak tomu předejít, najdete v části Odstranění potíží s chybějícími nebo nesprávnými hodnotami.

Názvy polí

V případě textových souborů s oddělovači, které neobsahují názvy polí, je vhodné názvy umístit do prvního řádku. Během operace importu můžete určit, aby hodnoty v prvním řádku byly považované za názvy polí. Při importu textových souborů s pevnou délkou není možné použít hodnoty v prvním řádku jako názvy polí.

Poznámka : Pokud přidáváte textový soubor s oddělovači k existující tabulce, ujistěte se, že názvy všech sloupců odpovídají názvům příslušných polí v tabulce, jinak import selže. Názvy polí existující tabulky se zobrazí po otevření v návrhovém zobrazení.

 1. Zavřením zdrojového souboru zabráníte chybám v převodu během importu.

 • Import textového souboru

Tento proces popisuje import do databáze v počítači. Aplikacemi pro Access se zabývá téma Import dat do aplikace pro Access.

Poznámka :  Najednou můžete importovat pouze jeden soubor. Pokud potřebujete importovat více souborů, opakujte postup importu.

 1. Pokud importujete data do existující databáze, otevřete ji. Můžete také vytvořit novou databázi nebo aplikaci a importovat data do nové tabulky. Při pojmenovávání nové tabulky se ujistěte, že neexistuje žádná tabulka se stejným jménem.

  Pokud chcete zabránit nejčastějším chybám při importu, otevřete cílovou tabulku v návrhovém zobrazení a zkontrolujte následující:

  Kontrola tabulky

  Akce

  První řádek

  Pokud první řádek zdrojového textového souboru neobsahuje názvy polí (sloupců), ujistěte se, že umístění a datové typy jednotlivých sloupců odpovídají příslušným polím v cílové tabulce.

  Chybějící nebo nadbytečná pole

  Pokud některá pole v cílové tabulce chybí, přidejte je před importem. Pokud cílová tabulka obsahuje pole, která nejsou ve zdrojovém souboru, není nutné tahle pole odstranit z tabulky, pokud přijímají hodnoty Null.

  Tip : Pole přijímá hodnoty Null, pokud je vlastnost Je nutno zadat tohoto pole nastavena na hodnotu Ne a nastavení vlastnosti Ověřovací pravidlo umožňuje použití této hodnoty.

  Primární klíč

  Pokud tabulka, kterou importujete, má primární klíč, zdrojový soubor musí obsahovat sloupec s hodnotami, které jsou kompatibilní s polem primárního klíče. Importovaný klíč také musí být unikátní. Pokud importovaný záznam obsahuje hodnotu primárního klíče, která už v cílové tabulce existuje, zobrazí se zpráva o chybě importu. Pokud se tak stane, přidejte do zdrojových dat unikátní klíč a zkuste znovu importovat.

  Indexovaná pole

  Pokud je vlastnost Indexovat pro pole v tabulce nastavena na hodnotu Ano (bez duplicity), musí odpovídající sloupec ve zdrojovém textovém souboru obsahovat jedinečné hodnoty.

 2. Klikněte na Externí Data >Textový soubor a postupujte podle pokynů v průvodci.

Odstranění potíží s chybějícími nebo nesprávnými hodnotami

Pokud na konci importu vidíte chybové hlášení, zpravidla to znamená, že se import nezdařil. pokud se zobrazí výzva, abyste uložili detaily o operaci, znamená to, že některá nebo všechna data byla importovaná. Zkontrolovat to můžete v tabulce protokolu chyb na poslední stránce průvodce v návrhovém zobrazení. Tabulka obsahuje tři pole: Chyba, Pole a Řádek. Každý řádek obsahuje informace o konkrétní chybě, přičemž informace z pole Chyba by vám měly pomoci problém vyřešit.

Tip : Pokud zjistíte, že chybí jen několik málo hodnot, můžete je přidat přímo do tabulky v zobrazení Datový list. Pokud je chybějících nebo poškozených dat hodně, bude rychlejší opravit problém ve zdrojovém souboru a import zopakovat.

V následující tabulce je popsán postup, pomocí kterého můžete opravit chybějící nebo nesprávné hodnoty:

Problém

Řešení

Hodnoty -1 nebo 0

Pokud zdrojový soubor obsahuje pole, jehož hodnoty jsou pouze True či False nebo pouze Ano či Ne, a vybrali jste pro dané pole datový typ Ano/Ne, budou v tabulce zobrazeny hodnoty -1 a 0. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a nastavte vlastnost Formát na hodnotu True/False nebo Ano/Ne.

Pole s více hodnotami

Nemůžete importovat více hodnot v jednom poli. Seznam hodnot je považovaný za jednu hodnotu a je umístěn do textového pole rozděleného středníky.

Neúplná data

Pokud jsou zobrazená data ve sloupci zkrácená, zkuste v zobrazení datového listu zvětšit šířku sloupce. Pokud ani to nepomůže, zkontrolujte, jestli nemáte typ číselného pole nastavený na Dlouhé celé číslo a případně ho změňte na Dvojitá přesnost.

Chybějící data v poli primárního klíče nebo v indexovaném poli

Odstraňte ve zdrojovém souboru duplicitní hodnoty a import opakujte. Duplicitní hodnoty nemohou být v poli primárního klíče cílové tabulky nebo v polích, které mají vlastnost Indexovat nastavenou na Ano (bez duplicity).

Hodnoty Null

Při otevření tabulky v zobrazení datového listu mohou být některá pole prázdná. Pomocí následujících kroků minimalizujte nebo eliminujte výskyt hodnoty Null v tabulce:

 • Pokud prvních 25 zdrojových řádků obsahuje různé datové typy, otevřete zdrojový soubor a změňte uspořádání řádků tak, aby prvních 25 řádků neobsahovalo v žádném z polí kombinované hodnoty. Potom import opakujte.

 • Uzavřete všechny jiné než textové hodnoty, které chcete uložit jako textové hodnoty, do jednoduchých nebo dvojitých uvozovek.

 • Během importu vyberte pro každé pole vhodný datový typ. Pokud není vybrán správný datový typ, mohou být v celém sloupci zobrazeny hodnoty Null nebo nesprávné hodnoty.

Typy textových formátů souboru

Soubory s oddělovači   : V souboru s oddělovači každý záznam se zobrazí na samostatném řádku a pole odděleny jednotlivý znak s názvem oddělovač. Oddělovač může být jakýkoli znak, který neobsahuje se zobrazí v poli hodnot, například karta, středník, čárku, mezeru a tak dále. Následující obrázek je příkladem text oddělený čárkami.

1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.

Soubory s pevnou délkou:    Každý záznam se zobrazí na samostatném řádku a šířku jednotlivých polí je stejné mezi záznamy. Například na první pole každý záznam je vždy sedm znaků, druhé pole každý záznam je vždy 12 znaků dlouho, a tak dál. Pokud skutečná délka hodnotu pole se liší od záznamu hodnoty, které spadají kratší než požadované šířky musí doplněné koncových mezer. Následující obrázek je příkladem text s pevnou délkou.

1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
4 Company E Martin O’Donnell Owner
5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×