Import a propojení s daty systému SQL Server

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud vaše oddělení nebo pracovní skupina používá k ukládání dat Microsoft SQL Server, můžete narazit scénáře, kdy je potřeba pracovat s některá data na serveru SQL Server ve Microsoft Office Access 2007.

Pokud nejsou ničím novým a SQL Server a chcete se dozvědět víc, navštivte domovskou stránku Microsoft SQL Server. Kliknutím na odkaz v části Viz také v tomto článku.

Přenesení dat z SQL serveru objektů (tabulky nebo zobrazení) do Office Access 2007 dvěma způsoby – importem nebo propojením. Pokud importujete data, zkopírujte data do databáze aplikace Access. Všechny změny provedené u dat v Accessu se neprojeví v databázi SQL serveru. Podobně se neprojeví všechny změny provedené v tabulce SQL serveru nebo v zobrazení tabulky aplikace Access. Podle kontrast, pokud odkaz na data SQL serveru, zůstane dat v SQL serveru a přístup udržuje připojení k těmto datům. Všechny změny, které uděláte dat v Accessu se projeví v data SQL serveru a všechny změny provedené v databázi SQL serveru se projeví v propojené tabulce v aplikaci Access.

Tento článek popisuje postup pro import a propojení dat SQL serveru do Access 2007.

Co chcete udělat?

Import dat SQL serveru

Propojení s daty systému SQL Server

Zjistěte, jak interpretovat přístup datové typy SQL serveru

Import dat SQL serveru

Import dat systému SQL Server vytvoří kopii data v databázi aplikace Access. Během operace importu zadáte tabulky nebo zobrazení, které chcete kopírovat.

Operace importu vytvoří tabulku v Accessu a potom slouží ke kopírování dat z databáze SQL serveru do tabulky aplikace Access. Odkazy na další informace o tabulkách a strukturování databáze v části Viz také.

Na konci operace importu se můžete rozhodnout, zda chcete uložit podrobnosti operace jako specifikaci. Pomocí specifikace importu můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky Průvodce importem.

Obvyklé scénáře importu tabulce SQL serveru do aplikace Access

Obvykle importujete data SQL serveru do databáze aplikace Access z těchto důvodů:

 • Chcete-li trvale přesunout data SQL serveru k Accessové databázi, protože již nepotřebujete data v databázi SQL serveru. Můžete importovat data do Accessu a odstraňte ji z databáze SQL serveru.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas jste odkázáni na databázi systému SQL Server, jejíž data je nutné sloučit s některou databází aplikace Access.

Následující kroky popisují, jak importovat data SQL serveru do databáze aplikace Access.

Příprava na operaci importu

 1. Vyhledejte databáze SQL serveru, který obsahuje data, která chcete zkopírovat. Informace o připojení, obraťte se na správce databáze.

 2. Zjistěte, tabulky nebo zobrazení, které chcete kopírovat do databáze aplikace Access. Můžete importovat více objektů v jedné importu.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

  • Aplikace Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže bude importováno pouze prvních 255 sloupců.

  • Maximální velikost databáze aplikace Access jsou 2 GB s odečtením prostoru potřebného pro systémové objekty. Pokud databáze systému SQL Server obsahuje množství velkých tabulek, zřejmě je nebude možné všechny importovat do jednoho souboru ACCDB. V takovém případě zvažte spíše propojení dat s databází aplikace Access.

  • Aplikace Access automaticky vytvářet relace mezi tabulkami na konci operace importu. Je nutné ručně vytvořit přehled relací mezi tabulkami různých novým i dosavadním pomocí možností na kartu vztahy. Chcete-li zobrazit na kartu vztahy:
   na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace. Obrázek tlačítka

 4. Určete databázi aplikace Access, do které chcete importovat data ze systému SQL Server.

  Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidání dat do databáze aplikace Access. Pokud nechcete ukládat data v některé ze stávajících databází, vytvoříte prázdnou databázi kliknutím Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Nový.

 5. Zkontrolujte tabulky v databázi aplikace Access (pokud existují).

  Při importu se vytvoří tabulka se stejným názvem, jaký má objekt systému SQL Server. Pokud se tento název již používá, bude k názvu nové tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud se název Kontakty1 již také používá, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.)

  Poznámka : Aplikace Access při importu nepřepisuje tabulku v databázi, přičemž data systému SQL Server nelze k existující tabulce připojit.

Import dat

 1. Otevřete cílovou databázi.

  Na kartě Externí data klepněte ve skupině Importovat na položku Další.

 2. Klikněte na databáze ODBC Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a poté na tlačítko OK.

 4. Pokud již v dialogovém okně Vybrat zdroj dat existuje soubor DSN, který chcete použít, klikněte v seznamu na tento soubor.

  Je třeba vytvořit nový soubor DSN

  Poznámka : Kroky tohoto postupu se mohou mírně lišit v závislosti na softwaru, který je v počítači nainstalován.

  1. Klikněte na Nový vytvořit nový název zdroje dat (DSN).
   Spustí vytvořit nové Průvodci zdrojem dat.

  2. V tomto průvodci vyberte v seznamu ovladačů položku Server SQL a klikněte na tlačítko Další.

  3. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na tlačítko Procházet pro uložení souboru do jiného umístění.

   Poznámka : U složky, do které chcete soubor DSN uložit, potřebujete oprávnění k zápisu.

  4. Klikněte na Další, zkontrolujte souhrnné informace a potom klikněte na Dokončit dokončete průvodce.
   Vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server Wizard spustí.

  5. Do pole Popis v tomto průvodci zadejte popis zdroje dat. Tento krok je nepovinný.

  6. V části Ke kterému serveru SQL Server se chcete připojit zadejte nebo vyberte v poli Server název serveru SQL Server, ke kterému se chcete připojit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  7. Na této stránce průvodce můžete zkusit načetl údaje ze správce databáze SQL serveru, například zjištění, jestli používat Microsoft Windows NT ověřování nebo ověřování serveru SQL Server. Klikněte na Další a pokračujte.

  8. Na další stránce průvodce můžete získat další informace od správce databáze systému SQL Server před pokračováním. Pokud chcete připojit k určité databázi, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko výchozí databáze, kterou chcete změnit. Vyberte databázi, kterou chcete pracovat s a potom na tlačítko Další.

  9. Klikněte na tlačítko Dokončit. Zkontrolujte souhrnné informace a klikněte na tlačítko Test zdroje dat.

  10. Zkontrolujte výsledky testu a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SQL Server – Zdroj dat ODBC – Test.

   Pokud test bylo úspěšné, klikněte na tlačítko OK ukončete průvodce nebo klikněte na Zrušit a vrátit do průvodce a udělejte změny nastavení.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat zdroj dat.

  Aplikace Access zobrazí dialogové okno Import objektů.

 6. V části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, která chcete importovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat identifikátor jedinečných záznamů, nebyla aplikace Access schopna určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku konkrétního objektu. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná, a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

Access importuje data. Pokud budete chtít import opakujte později, můžete uložit kroky importu jako specifikace importu a později snadno spusťte stejné kroky importu. Přejděte na další části tohoto článku k provedení tohoto úkolu. Pokud nechcete uložení podrobností o specifikace importu, klepněte na tlačítko Zavřít v části Uložit kroky importu v dialogovém okně Načíst externí Data - databáze ODBC. Access dokončení operace importu a zobrazí nové tabulky nebo tabulek v navigačním podokně.

Uložit kroky importu jako specifikace

 1. V části Uložit kroky importu v dialogovém okně Načíst externí Data - databáze ODBC zaškrtněte políčko Uložit kroky importu.

  Zobrazí se další ovládací prvky.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu.

 3. Do pole Popis zadejte popis. Tento krok je nepovinný krok.

 4. Chcete-li operaci provádět v pravidelných intervalech (například každý týden nebo měsíc), zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook. Tím vytvoříte v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 úkol, který umožní spustit specifikaci.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit import.

Konfigurace úkolu aplikace Outlook

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvoření úkolu aplikace Outlook v předchozím postupu, aplikace Access spustí Office Outlook 2007 a zobrazí nový úkol. Tyto kroky konfigurace úkolu.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, je zobrazena chybová zpráva. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce instalací aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 1. V okně úkolu aplikace Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí termín splnění a připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klikněte na tlačítko opakování a vyplňte požadované informace.

  Následující obrázek ukazuje plánovač úkolů s některými obvyklými nastaveními.

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

 2. Po dokončení nastavení úkolu v Outlooku na kartě úkol ve skupině Akce klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uloženého úkolu

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook klepněte na tlačítko Úkoly a potom poklepejte na úkol, který chcete spustit.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka .

 3. Přepněte zpět do okna aplikace Access a stisknutím klávesy F5 aktualizujte navigační podokno.

 4. Dvojitým kliknutím na importovanou tabulku ji otevřete v zobrazení Datový list.

 5. Ověřte, zda byla importována všechna pole a záznamy a zda tabulka neobsahuje chyby.

 6. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na importovanou tabulku a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce. Zkontrolujte datové typy a další vlastnosti polí.

Začátek stránky

Propojení s daty systému SQL Server

Propojení umožňuje připojení k datům bez importu, takže můžete zobrazit a upravovat nejnovější data v databázi SQL serveru a v databázi aplikace Access bez vytváření a udržování kopii dat v Accessu. Pokud nechcete do databáze aplikace Access zkopírujte data SQL serveru, ale místo toho chcete spouštění dotazů a následné vytvoření sestavy, které jsou založeny na těchto dat, můžete by měl odkaz místo importu.

Když propojíte s tabulkou nebo zobrazení v databázi SQL serveru, Access vytvoří novou tabulku (někdy označovány jako propojená tabulka) s odpovídajícími struktury a obsahu zdrojový objekt. K datům na serveru SQL Server nebo v zobrazení datového listu nebo v zobrazení formuláře z aplikace Access můžete dělat změny. Změny provedené k datům na jednom místě je projevily ve druhém. Ale pokud mají být strukturální změny, jako je odebrání nebo změna sloupce, je nutné provést z v databázi SQL serveru nebo z prostředí aplikace Access projektu, který je připojen k této databázi. Nelze přidat, odstranit nebo upravit pole v propojené tabulce při práci v aplikaci Access.

Pokud databázi SQL serveru obsahuje velké množství dat, měli byste propojení průběhu importu, protože maximální velikosti doručovaných databáze aplikace Access: 2 gigabajty (minus prostor potřebný pro objekty systému). Import hodně velkým tabulkám nebo zobrazení může způsobit překročení limitu, že propojení s daty nepřidá mnohem velikost databáze aplikace Access.

Obvyklé scénáře propojení s daty systému SQL Server

Obvykle odkaz na tabulce SQL serveru nebo zobrazení v databázi aplikace Access z těchto důvodů:

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá pro vytváření sestav a dotazů aplikaci Access a pro ukládání dat SQL Server. Jednotlivé týmy mohou vytvářet tabulky a zobrazení v systému SQL Server pro centralizované ukládání, tato data však musí být často přenášena do programů v klientských počítačích pro účely agregace a vytváření sestav. K těmto účelům je vhodné použít propojení, protože umožňuje přidávat a aktualizovat data jak uživatelům databáze systému SQL Server, tak uživatelům databáze aplikace Access a zajišťuje aktuálnost dat.

 • Jste uživatelem aplikace Access, který začal používat SQL Server. Po migraci několika databází na SQL Server tvoří většinu tabulek v těchto databázích propojené tabulky. Od nynějška budete namísto tabulek v aplikaci Access vytvářet tabulky a zobrazení v systému SQL Server a poté se s nimi propojovat z databází aplikace Access.

 • Chcete pokračovat v ukládání dat na SQL Server, ale zároveň pracovat s aktuálními daty v aplikaci Access, abyste mohli spouštět dotazy a tisknout sestavy navržené v aplikaci Access.

Příprava na propojení tabulka serveru SQL

 1. V systému SQL Server vyhledejte databázi obsahující data, ke kterým chcete vytvořit propojení. Informace o připojení k databázi získáte od správce databáze.

 2. Určete tabulky a zobrazení, ke kterým chcete vytvořit propojení. V rámci jedné operace lze vytvořit propojení k několika objektům.

 3. Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

  • Aplikace Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže propojená tabulka bude obsahovat pouze prvních 255 polí propojeného objektu.

  • Sloupce, které jsou v objektu systému SQL Server určeny jen pro čtení, budou určeny jen pro čtení také v aplikaci Access.

  • V aplikaci Access nebudete moci v propojené tabulce vytvořit, odstranit ani změnit sloupce.

 4. Určete databázi aplikace Access, ve kterém chcete vytvořit propojené tabulky. Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidání dat do databáze. Pokud nechcete k ukládání dat v některém z existující databáze, vytvořte novou, prázdnou databázi pomocí následujícího příkazu:

  Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Nový.

 5. Zkontrolujte tabulky v databázi aplikace Access. Pokud vytváříte propojení s tabulkou nebo zobrazením systému SQL Server, vytvoří aplikace Access propojenou tabulku se stejným názvem, jaký má zdrojový objekt. Pokud se tento název již používá, bude k názvu propojené tabulky přidána číslice 1 – například Kontakty1. (Pokud se název Kontakty1 již také používá, bude vytvořena tabulka Kontakty2 atd.)

Propojení s daty

 1. Otevřete cílovou databázi.

 2. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Importovat na položku Další.

 3. Klikněte na databáze ODBC.

 4. Zvolte možnost Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klikněte na soubor DSN, který chcete použít, nebo kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový název zdroje dat (DSN).

 6. Pokud již v dialogovém okně Vybrat zdroj dat existuje soubor DSN, který chcete použít, klikněte v seznamu na tento soubor.

  Je třeba vytvořit nový soubor DSN

  Poznámka : Kroky tohoto postupu se mohou mírně lišit v závislosti na softwaru, který je v počítači nainstalován.

  1. Klikněte na Nový vytvořit nový název zdroje dat (DSN).
   Spustí vytvořit nové Průvodci zdrojem dat.

  2. V tomto průvodci vyberte v seznamu ovladačů položku Server SQL a klikněte na tlačítko Další.

  3. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na tlačítko Procházet pro uložení souboru do jiného umístění.

   Poznámka : U složky, do které chcete soubor DSN uložit, potřebujete oprávnění k zápisu.

  4. Klikněte na Další, zkontrolujte souhrnné informace a potom klikněte na Dokončit dokončete vytváření nových Průvodce zdroje dat.
   Vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server Wizard spustí.

  5. Do pole Popis v tomto průvodci zadejte popis zdroje dat. Tento krok je nepovinný.

  6. V části Ke kterému serveru SQL Server se chcete připojit zadejte nebo vyberte v poli Server název počítače se systémem SQL Server, ke kterému se chcete připojit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  7. Na této stránce průvodce budete zřejmě potřebovat informace od správce databáze systému SQL Server, například zda se má použít ověřování systému Windows NT nebo ověřování systému SQL Server. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  8. Na další stránce průvodce budete zřejmě potřebovat informace od správce databáze systému SQL Server. Chcete-li se připojit ke konkrétní databázi, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Změnit výchozí databázi na, vyberte databázi, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na tlačítko Další.

  9. Klikněte na tlačítko Dokončit. Zkontrolujte souhrnné informace a klikněte na tlačítko Test zdroje dat.

  10. Zkontrolujte výsledky testu a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SQL Server – Zdroj dat ODBC – Test.

   Pokud test bylo úspěšné, klikněte na tlačítko OK ukončete průvodce nebo klikněte na Zrušit a vrátit do průvodce a udělejte změny nastavení.

 7. Klikněte na OK.
  Aplikace access zobrazí dialogové okno Propojení tabulky.

 8. V části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, ke kterým chcete vytvořit propojení, a poté klikněte na tlačítko OK.

 9. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat identifikátor jedinečných záznamů, nebyla aplikace Access schopna určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku zdrojových dat. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná, a klikněte na tlačítko OK. Pokud nevíte, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

Access dokončí operaci propojení a zobrazí novou propojenou tabulku nebo tabulky v navigačním podokně.

Důležité : Při každém otevření propojené tabulky nebo zdrojového objektu se zobrazí nejnovější data. Strukturální změny provedené u objektu systému SQL Server se však v propojené tabulce neprojevují automaticky.


Aktualizace propojenou tabulku použitím nejnovější struktury objektu SQL serveru:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Správce propojených tabulek v místní nabídce.

 2. Zaškrtněte políčko vedle každé propojené tabulky, kterou chcete aktualizovat, nebo kliknutím na možnost Vybrat vše vyberte všechny propojené tabulky.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud je aktualizace úspěšná, zobrazí se zpráva o tom. Jinak zobrazí se chybová zpráva.

 4. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete Správce propojených tabulek.

Začátek stránky

Zjistěte, jak interpretovat přístup datové typy SQL serveru

Protože aplikace Access datové typy liší datové typy SQL serveru, musíte přístup určit nejvhodnější datový typ přístupu k použití pro každý sloupec oblasti každá tabulka serveru SQL Server nebo zobrazení importovat nebo propojit. Třeba SQL Server sloupec typ dat bit importován nebo propojen do aplikace Access jako datový typ Ano/Ne. Jiný příklad sloupec serveru SQL Server data zadejte nvarchar(255 znaků) (nebo nižší) je import nebo propojení do aplikace Access s datovým typem Text, ale sloupce z datového typu nvarchar(256) (nebo větší) je přenášet jako pole Access vzkazu . Po dokončení importu nebo propojení operace, doporučujeme otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a potvrďte datových typů přístupu přiřazenou jejích polí. Můžete změnit datové typy polí v naimportovaných tabulek; však nelze změnit datové typy polí v propojené tabulky, s výjimkou v databázi SQL serveru nebo v projektu aplikace Access, který je připojen k této databázi.

Následující tabulka obsahuje hlavní datové typy systému SQL Server. Ve druhém a třetím sloupci je uvedeno, jakým způsobem aplikace Access jednotlivé datové typy interpretuje.

Datový typ systému SQL Server

Datový typ aplikace Access

Velikost pole aplikace Access

bigint

Text

255

binární ( Velikost pole )

Binární

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

bit

Ano/Ne

znak ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

znak ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

datetime

Datum a čas

decimal ( Přesnost ; Měřítko )

Číslo

Desetinné číslo (vlastnosti Přesnost a Měřítko aplikace Access se shodují s přesností a měřítkem systému SQL Server)

float

Číslo

Dvojitá přesnost

image

Objekt OLE

int

Číslo

Dlouhé celé číslo

money

Měna

nchar ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

nchar ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

ntext

Memo

číselné ( Přesnost ; Měřítko )

Číslo

Desetinné číslo (vlastnosti Přesnost a Měřítko aplikace Access se shodují s přesností a měřítkem systému SQL Server)

nvarchar ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

nvarchar ( Velikost pole ), jejichž velikost pole je větší než 255 znaků

Memo

nvarchar (MAX)

Memo

real

Číslo

Jednoduchá přesnost

smalldatetime

Datum a čas

smallint

Číslo

Celé číslo

smallmoney

Měna

sql_variant

Text

255

text

Memo

timestamp

Binární

8

tinyint

Číslo

Bajt

uniqueidentifier

Číslo

Identifikátor replikace

varbinary

Binární

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

Seskupit (MAX)

Objekt OLE

datová ( Velikost pole ), kde pole velikost je menší nebo rovna 255 znaků

Text

Stejná jako velikost pole systému SQL Server

datová ( Velikost pole), kde je větší než 255 znaků velikost pole

Memo

datová (MAX)

Memo

xml

Memo

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×