Import a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Přenos dat z jedné databáze aplikace Access do jiné lze provést několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je zkopírování a vložení, ale import a propojení poskytuje lepší možnosti kontroly nad přenášenými daty a nad způsobem jejich přenosu do cílové databáze.

V tomto článku je vysvětleno, jak lze importovat nebo propojit data z jiné databáze aplikace Access.

Co chcete udělat?

Princip importu a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Import dat z jiné databáze aplikace Access

Propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Princip importu a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Při importu z jiné databáze vytvoří aplikace Access kopii dat nebo objektů, aniž by změnila zdroj. Během operace importu lze zvolit, které objekty budou kopírovány, kontrolovat způsob importu tabulek a dotazů, určit, zda najít být importovány relace mezi tabulkami atd.

Běžné situace pro import dat nebo objektů z databáze aplikace Access

Import dat se obvykle provádí z následujících důvodů:

 • Chcete sloučit dvě databáze zkopírováním všech objektů z jedné databáze do druhé. Při importu lze během jedné operace zkopírovat všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly společně s relacemi mezi tabulkami do jiné databáze.

 • Potřebujete vytvořit tabulky podobné tabulkám, které existují v jiné databázi. Můžete zkopírovat celou tabulku nebo pouze definici tabulky, abyste nemuseli každou tabulku ručně navrhovat. Zvolíte-li import samotné definice tabulky, vytvoří se prázdná tabulka. Jinými slovy, pole a vlastnosti polí budou zkopírovány do cílové databáze, ale data v tabulce zkopírována nebudou. Další výhodou importu (v porovnání s kopírováním a vložením) je možnost importu relací mezi tabulkami společně s tabulkami.

 • Potřebujete zkopírovat sadu souvisejících objektů do jiné databáze. Chcete například zkopírovat tabulku Zaměstnanci a formulář Zaměstnanci do jiné databáze. Při importu lze během jedné operace zkopírovat objekt a všechny s ním spojené objekty do jiné databáze.

Poznámka : Chcete-li přidat záznamy z jedné databáze do existující tabulky v jiné databázi, zvažte možnost importu záznamů do nové tabulky a následné vytvoření přidávacího dotazu. Během operace importu není možné připojit záznamy k existující tabulce. Další informace o přidávacích dotazech naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Běžné situace pro propojení s tabulkou v databázi aplikace Access

Propojení s daty je vhodné zvážit v následujících situacích:

 • Vaše organizace používá několik databází aplikace Access, je ovšem třeba, aby data z některých tabulek, například z tabulky Zaměstnanci, byla sdílena různými databázemi. Namísto kopírování tabulky do každé z těchto databází je možné mít tabulku pouze v jedné databázi a propojit ji s ostatními databázemi.

 • Jiná pracovní skupina nebo oddělení potřebuje přidávat a používat data ve vaší databázi, vy si ovšem chcete zachovat kontrolu nad strukturou tabulek.

Postupy uvedené v následujících částech popisují, jak lze importovat objekty databáze a vytvořit propojení s těmito objekty.

Začátek stránky

Import dat z jiné databáze aplikace Access

Při importu dat postupujte podle následujících obecných kroků:

 • Připravte se na operaci importu.

 • Spusťte Průvodce importem.

 • Pokud chcete, uložte použité nastavení importu jako specifikaci importu pro pozdější použití.

Provádění jednotlivých akcí je vysvětleno v následujících postupech.

Příprava na operaci importu

 1. Vyhledejte zdrojovou databázi a označte objekty, které chcete importovat.

  Je-li zdrojová databáze ve formátu MDB nebo ACCDB, je možné importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly. Pokud je zdrojový soubor ve formátu MDE nebo ACCDE, lze importovat pouze tabulky.

 2. Při prvním importu dat z databáze aplikace Access můžete využít tipů z následující tabulky.

Prvek

Popis

Více objektů

Během jedné operace lze zkopírovat více objektů.

Nový objekt

Při každé operaci importu je v cílové databázi vytvořen nový objekt. Operací importu není možné přepsat existující objekt nebo připojit záznamy do existující tabulky

Import propojené tabulky

Je-li zdrojovou tabulkou (například tabulka Zaměstnanci1 z databáze Prodej) propojená tabulka (tabulka, která odkazuje na tabulku Zaměstnanci v databázi Mzdy), bude aktuální operace importu nahrazena operací propojení. Na konci operace bude zobrazena propojená tabulka (nazvaná například Zaměstnanci1), která odkazuje na původní zdrojovou tabulku (Zaměstnanci v databázi Mzdy).

Vynechávání polí a záznamů

Při importu dat z tabulky nebo dotazu není možné vynechávat určitá pole nebo záznamy. Nechcete-li ovšem importovat záznamy v tabulce, můžete importovat pouze definici tabulky.

Relace

Je možné importovat relace mezi zdrojovými tabulkami.

Definice tabulky

Můžete zvolit, zda chcete importovat celou tabulku nebo pouze definici tabulky. Při importu samotných definic vytvoří aplikace Access tabulku obsahující stejná pole jako zdrojová tabulka, ale bez dat.

Zdroje záznamů objektů

Při importu dotazu, formuláře nebo sestavy nejsou automaticky importovány všechny podkladové zdroje záznamů. Pokud neimportujete všechny podkladové zdroje záznamů, nebude dotaz, formulář nebo sestava fungovat.

Vyhledávací pole

Jestliže pole ve zdrojové tabulce vyhledává hodnoty v jiné tabulce nebo dotazu, je nutné související tabulku nebo dotaz importovat, pokud mají být v cílovém poli zobrazeny vyhledávací hodnoty. Pokud související tabulku nebo dotaz neimportujete, zobrazí se v cílovém poli pouze ID vyhledávání.

Podformuláře a podsestavy

Při importu formuláře nebo sestavy nejsou automaticky importovány podformuláře a podsestavy obsažené ve formuláři nebo sestavě. Pokud neimportujete každý podformulář, podsestavu a jejich podkladové zdroje záznamů, nebude formulář nebo sestava v cílové databázi fungovat.

Dotazy

Dotaz lze importovat jako dotaz nebo jako tabulku. Pokud importujete dotaz jako dotaz, je třeba importovat podkladové tabulky.

 1. Zavřete zdrojovou databázi. Ověřte, zda ji žádný uživatel nemá otevřenu ve výhradním režimu.

 2. Otevřete cílovou databázi. Ověřte, zda databáze není určena jen pro čtení a zda máte oprávnění k provádění změn v databázi.

  Je-li zdrojová databáze chráněna heslem, budete požádáni o zadání hesla vždy, použijete-li ji jako zdroj pro operaci importu.

  Poznámka : Chcete-li importovat data do nové databáze, je nutné před spuštěním operace importu vytvořit prázdnou databázi, která neobsahuje tabulky, formuláře ani sestavy. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Nový.

  Při operaci importu nebudou přepsány ani změněny žádné existující tabulky nebo objekty. Pokud již v cílové databázi existuje objekt se stejným názvem jako zdrojový objekt, připojí aplikace Access k názvu importovaného objektu číslo (1, 2, 3 atd.). Například při importu tabulky Problémy do databáze, ve které již existuje tabulka s názvem Problémy, bude importovaná tabulka nazvána Problémy1. Pokud je název Problémy1 již použit, bude nová tabulka nazvána Problémy2 atd.

  Je důležité mít na paměti, že pokud chcete k tabulce v cílové databázi připojit záznamy ze zdrojové tabulky, je třeba namísto operace importu použít přidávací dotaz. Další informace o přidávacích dotazech naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Import dat

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Access. Obrázek tlačítka

  Poznámka : Karta Externí data je k dispozici pouze v případě, že je databáze otevřená.

 2. Do textového pole Název souboru zadejte název zdrojové databáze nebo klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Otevřít soubor.

 3. Klepněte na přepínač Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a potom na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Import objektů klepněte na každou kartu a vyberte požadované objekty.

  Chcete-li zrušit výběr objektu, klepněte na objekt znovu.

 5. Klepněte na tlačítko Možnosti a určete další nastavení.

  V následující tabulce je popsáno, jaký vliv mají jednotlivé možnosti výsledky operace.

Prvek

Popis

Zaškrtávací políčko Relace

Zaškrtněte jej, pokud chcete importovat relace mezi vybranými tabulkami.

Zaškrtávací políčko Nabídky a panely nástrojů

Zaškrtněte je v případě, že chcete importovat všechny vlastní nabídky a panely nástrojů, které existují ve zdrojové databázi. Nabídky a panely nástrojů jsou zobrazeny na kartě Doplňky.

Zaškrtávací políčko Specifikace pro import/export

Zaškrtněte je v případě, že chcete importovat všechny uložené specifikace importu či exportu, které existují ve zdrojové databázi.

Zaškrtávací políčko Skupiny navigačního podokna

Zaškrtněte je v případě, že chcete importovat všechny vlastní skupiny navigačního podokna, které existují ve zdrojové databázi.

Přepínač Definice a data

Zvolte tuto možnost, chcete-li importovat strukturu a data všech vybraných tabulek.

Přepínač Jen definice

Zvolte tuto možnost, chcete-li importovat pouze pole ve vybraných tabulkách. Zdrojové záznamy nebudou importovány.

Přepínač Jako dotazy

Zvolte tuto možnost, chcete-li importovat vybrané dotazy jako dotazy. V tomto případě nezapomeňte importovat všechny podkladové tabulky společně s dotazy.

Přepínač Jako tabulky

Tuto možnost zvolte, chcete-li importovat dotazy jako tabulky. V tomto případě není nutné importovat podkladové tabulky.

 1. Pro dokončení operace klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access zkopíruje data a v případě potíží zobrazí chybové zprávy. Byla-li během operace data úspěšně importována, bude na poslední stránce průvodce možné uložit podrobnosti operace jako specifikaci importu pro budoucí použití. Postup uložení podrobností operace jako specifikace je vysvětlen v následujících krocích.

Uložení specifikace importu

 1. Podrobnosti operace můžete uložit tak, že zaškrtnete políčko Uložit kroky importu.

  Při uložení podrobností můžete operaci později zopakovat, aniž byste museli pokaždé procházet všemi kroky průvodce.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu. Do pole Popis můžete zadat popis.

 3. Pokud chcete operaci provádět v pevných intervalech, například týdně nebo měsíčně, zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

  Tím vytvoříte úkol aplikace Microsoft Office Outlook 2007, který vám umožní spustit specifikaci.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit import.

  Pokud jste nezaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, uloží aplikace Access specifikaci importu a provede import zadaných objektů. Nyní můžete zkontrolovat importované tabulky a další objekty a ověřit, zda byly importovány správně.

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, spustí aplikace Access aplikaci Outlook. Dokončete tento postup podle následujících kroků.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 1. V aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí Termín splnění a Připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na tlačítko Opakování. Na následujícím obrázku je znázorněn plánovač úkolů s určitými typickými možnostmi nastavení:

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku Plánování operace importu nebo exportu.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Chcete-li specifikaci spustit později, otevřete úkol v aplikaci Outlook a ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka .

 3. V aplikaci Access zkontrolujte importované tabulky a jiné objekty a přesvědčte se, že všechna data a všechny objekty byly zkopírovány.

Začátek stránky

Propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Díky propojení lze využít data v jiné databázi, aniž by je bylo nutné importovat. Bude tedy možné zobrazovat a měnit aktuální data ve zdrojové i v cílové databázi, aniž by bylo třeba vytvářet a udržovat dvě kopie stejných dat. Propojení je možné vytvořit pouze s tabulkami v jiné databázi aplikace Access. Nelze vytvořit propojení s dotazy, formuláři, sestavami, makry ani moduly.

Vytvoříte-li propojení s tabulkou v databázi aplikace Access, vytvoří aplikace Access novou tabulku (označovanou jako propojená tabulka), která zachovává propojení se zdrojovými záznamy a poli. Všechny změny dat provedené ve zdrojové databázi se projeví v propojené tabulce v cílové databázi a naopak. Není ovšem možné měnit strukturu propojené tabulky v cílové databázi. Jinými slovy lze říci, že v propojené tabulce není možné provádět změny, jakými jsou například přidání nebo odstranění pole nebo změna datového typu pole.

Příprava na propojení tabulek v databázi aplikace Access

 1. Vyhledejte zdrojovou databázi.

  Soubory mohou být ve formátu MDB, MDE, ACCDB nebo ACCDE. Je-li zdrojová databáze chráněna heslem, budete během operace propojení vyzváni k zadání hesla.

 2. Určete tabulky, ke kterým chcete vytvořit propojení.

  Je možné vytvořit propojení k tabulkám, není ovšem možné vytvořit propojení k dotazům, formulářům, sestavám, makrům a modulům.

  Při prvním propojování s tabulkami v jiné databázi aplikace Access můžete využít tipů z následující tabulky.

Prvek

Popis

Více objektů

Během jedné operace propojení lze vytvořit propojení k více tabulkám. Ke každé zdrojové tabulce je vytvořena propojená tabulka.

Propojené tabulky jako zdroj

Není možné vytvořit propojení k tabulce, která je již propojenou tabulkou ve zdrojové databázi.

Chcete-li například vytvořit propojení k tabulce Zaměstnanci1 v databázi Prodej, která je propojena s tabulkou Zaměstnanci v databázi Mzdy, není možné použít tabulku Zaměstnanci1 v databázi Prodej jako zdrojovou tabulku.

Nová nebo existující tabulka

Každá operace propojení vytvoří novou propojenou tabulku pro každou zdrojovou tabulku. Při operaci propojení není možné přepsat ani připojit existující tabulku.

Relace

Vyberete-li více zdrojových tabulek, relace mezi tabulkami budou automaticky přeneseny do cílové databáze. Nebude ovšem možné v cílové databázi změnit nebo odstranit relaci.

Vyhledávací pole

Vyhledává-li pole ve zdrojové tabulce hodnoty v jiné tabulce, nezapomeňte vytvořit propojení k související tabulce, aby mohly být vyhledávané hodnoty v cílovém poli zobrazeny. Nevytvoříte-li propojení k související tabulce nebo dotazu, zobrazí se v cílovém poli pouze ID vyhledávání.

 1. Zavřete zdrojovou databázi. Ověřte, zda ji žádný uživatel nemá otevřenu ve výhradním režimu.

 2. Otevřete cílovou databázi. Ověřte, zda databáze není určena jen pro čtení a zda máte oprávnění k provádění změn v databázi.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit propojení v nové databázi, je nutné před spuštěním operace importu vytvořit prázdnou databázi (ta, která neobsahuje tabulky, formuláře ani sestavy).

  Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Nový.

  Operace nezmění ani nepřepíše žádnou existující tabulku. Existuje-li již v cílové databázi objekt se stejným názvem jako zdrojový objekt, aplikace Access připojí k názvu propojené tabulky číslo (1, 2, 3 atd.). Vytváříte-li například propojení k tabulce Problémy z databáze, ve které již existuje tabulka s názvem Problémy, propojená tabulka bude nazvána Problémy1. Je-li název Problémy1 již používán, bude nová tabulka nazvána Problémy2 atd.

  Je důležité mít na paměti, že pokud chcete k tabulce v cílové databázi připojit záznamy ze zdrojové tabulky, je třeba namísto operace propojení použít přidávací dotaz.

  Další informace o přidávacích dotazech naleznete v článku Vytvoření přidávacího dotazu.

Propojení s daty

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Access. Obrázek tlačítka

  Poznámka : Karta Externí data je k dispozici pouze v případě, že je databáze otevřená.

 2. Do textového pole Název souboru zadejte název zdrojové databáze nebo klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Otevřít soubor.

 3. Zvolte možnost Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Propojit tabulky vyberte tabulky, se kterými chcete vytvořit propojení.

  Chcete-li výběr zrušit, klepněte na tabulku znovu.

 5. Pro dokončení operace klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access vytvoří propojené tabulky.

 6. Otevřete propojené tabulky v zobrazení datového listu a přesvědčte se, zda jsou data zobrazena správně.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×