Import a export obchodních dat do aplikace Business Contact Manager 2007

K Import nebo Export dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 můžete použít průvodce Import a export obchodních dat.

Tip : Obchodní data lze importovat a exportovat pomocí libovolného platného úložného zařízení nebo výměnného média, jako je například jiný počítač, paměťové zařízení USB, disk CD, disketa, jednotka Zip nebo podniková síť.

Co chcete udělat?

Import dat

Export dat

Aktualizace existující databáze informacemi z jiné databáze pomocí průvodce

Začátek stránky

Import dat

Do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete importovat následující typy datových souborů z jiných aplikací a programů:

Data aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (BCM)

Obsahuje data ze záznamů Klient, Obchodní kontakt, Příležitost, Obchodní projekt a data historie komunikace z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámka : Když importujete klienty nebo obchodní kontakty, můžete zvolit import všech Záznam, včetně související historie komunikace, nebo můžete vybrat pouze import požadovaných záznamů. Když importujete vybrané záznamy klientů nebo obchodních kontaktů, nejsou importovány jejich jednotlivé propojené obchodní kontakty nebo klienti.

Úpravy aplikace Business Contact Manager (BCMX)

Obsahuje upravená data z hodnot Pole definované uživatelem. Pole definovaná uživatelem však může importovat pouze Vlastník databáze nebo správce počítače, ve kterém je databáze umístěna.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service contacts (.bcm)

To import your Business Contacts into the Služba E-mailový marketing, you need to sign in to the E-Mail Marketing Service service. Follow the instructions on the final page of the Business Data Import and Export wizard, and then import your file into the E-Mail Marketing Service.

Poznámka : If you previously imported Business Contacts from List Builder 1.0 (the former name for the E-Mail Marketing Service), you must first export these to a .bcm file format, and then import them into Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Obsahuje data ve formátu Soubor hodnot oddělených čárkou (CSV), v němž jsou hodnoty oddělené čárkami bez ohledu na oddělovač seznamu nastavený v operačním systému Windows. Oddělovač seznamu se nachází v Ovládacích panelech na kartě Místní nastavení na panelu Místní a jazykové nastavení. Formátování dat do formátu souboru CSV představuje jeden ze způsobů importu dat do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z programů, jako je například Outlook Express.

Chcete-li importovat produkty a služby, použijte Průvodce importem v Produkty a služby. Seznam také můžete uložit jako soubor CSV a potom ho importovat.

Tip : Aby se kategorie v importovaném seznamu shodovaly s kategoriemi v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, v nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Seznam produktů a služeb a ověřte, jaké kategorie se aktuálně používají.

Databáze aplikace Access (MDB, ACCDB)

Obsahuje data ve formátech souborů aplikace Microsoft Office Access.

Sešit aplikace Excel* (XLS, XLSX)

Obsahuje data ve formátech souborů aplikace Microsoft Office Excel (od verze Office 2003).

Tip : Pokud chcete v sadě Office 2003 otevírat dokumenty vytvořené ve formátech souborů systému Office 2007 (například XLSX), stáhněte sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint 2007 z webu společnosti Microsoft.

Následující část obsahuje několik pokynů, které se týkají záhlaví sloupců v aplikaci Excel*. Navštívíte-li diskusní skupinu věnovanou aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm), můžete také požádat o radu jiné uživatele.

Poznámky : 

 • Alespoň jeden sloupec v tabulce aplikace Excel* by měl obsahovat záhlaví sloupce, například Město.

 • Řádek se záhlavím sloupců musí být prvním řádkem v tabulce. Hodnoty některých záhlaví sloupců mohou být prázdné. Příklad: Jméno; <prázdné>; Ulice; Město.

 • Nezadávejte žádné údaje nad řádek se záhlavím sloupců.

 • Záhlaví sloupců namapujte tak, aby se shodovaly s popisky v záznamech aplikace Business Contact Manager. Další informace o mapování polí naleznete v tématu Mapování polí v aplikaci Business Contact Manager.

*Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Excel 2007 nebo Excel 2003.

Kontakty aplikace Outlook (PST)

Obsahuje kontakty ve formátu souborů aplikace Microsoft Office Outlook (PST)

Informace o zkopírování nebo přesunutí individuálního kontaktu do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook naleznete v tématu Kopírování nebo přesunutí individuálních kontaktů aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager.

Poznámka : Kontakty aplikace Outlook jsou odděleny od obchodních kontaktů. Při importu, zkopírování nebo přesunutí kontaktu aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vytvoří samostatný odlišný záznam, který není synchronizován se záznamem kontaktu aplikace Outlook. Změny provedené v záznamu obchodního kontaktu, který byl vytvořen z kontaktu aplikace Outlook, se neprojeví v záznamu kontaktu aplikace Outlook a naopak.

Microsoft Sales Leads (BCM)

Obsahuje soubor obchodních tipů Microsoft Sales Leads z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

The ACT! application must be already installed on your computer before you can start importing data from an ACT! file format. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Poznámka : Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 includes this support.

QuickBooks (.iif)

A file in the .iff format from any version of QuickBooks can be imported. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Jiné typy souborů

Obchodní kontakty z programů, jako je Outlook Express, lze do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importovat v případě, že lze data převést na Soubor hodnot oddělených čárkou (CSV). Prostudujte nápovědu k programu, ze kterého chcete data importovat.

Import souboru nebo složky pomocí Průvodce importem nebo exportem obchodních dat

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

 2. Klepněte na položku Import souboru a potom na tlačítko Další.

 3. Vyberte typ souboru, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

  If you select ACT! (.dbf. .pad) or QuickBooks (.iif) formats:

  Poznámka : Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 includes this support.
  Importing business data from all versions of QuickBooks is supported.

  1. Click Convert Data to convert your data into Business Contact Manager file format. This tool functions like a wizard to help you import these types of files.

  2. In the Data Conversion Tool, click Next.

  3. Select the program that created the data that you want to convert, and click Next.

  4. Browse to the file that you want to convert, and click Next.

  5. Follow the instructions in the Data Conversion Tool.

   For assistance with a page in the wizard, click Help on that page.

  6. When the data conversion is completed, click Close to exit the Data Conversion Tool and return to the Business Data Import and Export wizard.

 4. Postupujte podle pokynů v tomto průvodci.

  Nápovědu ke stránce v průvodci zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

Export dat

Z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete exportovat data do jiných aplikací nebo programů jejich převodem do některého z následujících formátů:

Data aplikace Business Contact Manager (BCM)

Mohou sem patřit klienti, obchodní kontakty, příležitosti a položky historie komunikace z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Úpravy aplikace Business Contact Manager (BCMX)

Tento typ souboru obsahuje uživatelem definovaná pole a data.

Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

Tento typ souboru obsahuje data, která byla exportována z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook do formátu CSV a jeho hodnoty jsou oddělené čárkami bez ohledu na oddělovač seznamu nastavený v operačním systému Windows. Oddělovač seznamu naleznete v Ovládacích panelech na kartě Místní nastavení v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení.

Data produktů a služeb lze exportovat pomocí formátu Soubor hodnot oddělených čárkou (CSV).

Tip : Export do aplikace Excel: Chcete-li klienty nebo obchodní kontakty exportovat do aplikace Excel, pomocí následujícího postupu exportujte obchodní data. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na položku Hodnoty oddělené čárkami (CSV). Exportovaný soubor CSV lze otevřít v aplikaci Excel.

Export obchodních dat

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

 2. Klepněte na položku Export souboru a potom na tlačítko Další.

 3. Vyberte typ souboru, do kterého chcete data exportovat, a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Do exportovaného souboru lze rovněž zahrnout veškerou historii komunikace. Tato historie obsahuje propojené klienty, obchodní kontakty a e-mailové zprávy. Můžete rovněž určit umístění a název exportovaného souboru.

 4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem nebo exportem obchodních dat.

  Potřebujete-li při vyplňování stránky v průvodci nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

  Informace o exportu jednoho záznamu klienta nebo obchodního kontaktu naleznete v tématu Poradce při potížích s importem a exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Aktualizace existující databáze informacemi z jiné databáze pomocí průvodce

Pomocí průvodce Import a export obchodních dat můžete existující databázi aktualizovat o informace z jiné databáze aplikace Business Contact Manager. Postupujte následovně:

 1. Zálohujte aktuální databázi. Po dokončení tohoto postupu budou do aktuální databáze přidána data z jiné, neboli zdrojové databáze.

  Jak?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

  2. Na kartě Zálohovat nebo obnovit klepněte na položku Zálohovat databázi.

   Poznámka : Další informace o zálohování databáze naleznete v tématu Zálohování dat aplikace Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení je v systému Windows XP záložní kopie databáze uložena sem: C:\Documents and Settings\<uživatelské jméno>\My Documents\My Business\Backups. V systému Windows Vista je záložní kopie databáze uložena sem: C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\My Business\Backups.

 2. Vyberte zdrojovou databázi. Zdrojová databáze obsahuje obchodní data, která chcete importovat do aktuální databáze.

  Jak?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje.

  2. Klepněte na příkaz Vytvořit nebo vybrat databázi.

   Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vybrat existující databázi.

  3. Zadejte umístění (nebo název počítače) zdrojové databáze a klepněte na tlačítko Připojit.

   Poznámka : Jestliže je zdrojová databáze uložena v jiném počítači, musí být tato databáze sdílená, aby se bylo možné k ní připojit.

  4. Vyberte název zdrojové databáze a klepněte na tlačítko Další.

 3. Exportujte zdrojovou databázi.

  Jak?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

  2. Klepněte na položku Exportovat soubor a potom na tlačítko Další.

  3. Vyberte položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a klepněte na tlačítko Další.

  4. Vyberte položku Exportovat všechno nebo určete, která data chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Další.

  5. Zadejte umístění exportovaného souboru a v části Exportovat historii a Exportovat produkty vyberte požadované možnosti.

  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Po dokončení exportu obnovte původní databázi.

  Jak?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

  2. Na kartě Zálohovat nebo obnovit klepněte na položku Obnovit databázi a postupujte podle pokynů.

 5. Importujte zdrojovou databázi bez duplicitních položek.

  Jak?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

  2. Klepněte na položku Importovat soubor a potom na tlačítko Další.

  3. Vyberte položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm).

  4. Přejděte k dříve vytvořenému zdrojovému souboru, vyberte možnost Aktualizovat duplicitní položky a pak vyberte, zda mají být zahrnuty položky historie komunikace nebo úpravy.

  Poznámky : 

  • Import nebo export obchodních dat do nebo z různých oblastí světa nedoporučujeme, protože některá datová schémata a typy převádět nelze.

  • Před zahájením importu si data aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zálohujte. Proces importu nelze vrátit zpět. Je možné pouze ručně smazat importovaná data.

  • Chcete-li importovat položky produktů a služeb, použijte nástroj Import v Seznamu produktů a služeb.

  • Před zahájením exportu soubor exportu zálohujte. Proces exportu nelze vrátit zpět. Je možné pouze ručně smazat importovaná data.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×