Glosář aplikace InfoPath

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

A

B

C

D

PŘIROZENÉHO LOGARITMU E

F

G

H

Můžu

J

K

L

M

N

O

P

OTÁZKY

R

S

T

U

V

W

X

A

Začátek stránky

akce

Součástí pravidlo, které se používá ve spojení s podmínkami automaticky zobrazíte dialogových oknech nastavení hodnot dotazu a odeslání dat a otevření formuláře.

aktivní pole

Pole na formuláři, ve kterém je umístěn kurzor.

Ovládací prvek ActiveX

Vlastní ovládací prvek. Návrhářům můžete přidat nebo odebrat ovládací prvky ActiveX v podokně úloh ovládací prvky.

Šablona formuláře schválená správcem

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem odeslaného správce na server služby InfoPath Forms Services. Šablona formuláře schválená správcem může obsahovat kód.

Pole atribut

Pole ve zdroji dat, která může obsahovat data a představuje atribut (místo prvek). Pole atributu nesmí obsahovat další pole.

B

Začátek stránky

Vazba

Připojení ovládacího prvku k poli nebo skupinou ve zdroji dat, aby data zadávaná do ovládacího prvku uložený. Po nevázaný ovládací prvek není připojený k poli nebo skupiny a tak se neuloží data zadávaná do ovládacího prvku.

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem

Šablony formuláře, který slouží v aplikaci Microsoft Office InfoPath pomocí režim kompatibility konkrétní. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem může být prohlížeče při publikování na server služby InfoPath Forms Services.

Šablona formuláře s podporou prohlížeče

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, který byl publikován na server služby InfoPath Forms Services a, který má byla podporou prohlížeče, aby uživatelé mohli zobrazit i vyplňování formuláře ve webovém prohlížeči.

C

Začátek stránky

soubor CAB

Formát souboru, který umožňuje efektivní balíčku najednou několik souborů do jednoho souboru pro snadnější uchovávání a přenos. Soubory šablonu (XSN) formuláře aplikace InfoPath jsou CAB soubory s příponou XSN.

Kaskádový seznam

Dva nebo více seznamů, která jsou připojená k sobě navzájem tak, že vyberte hodnotu v jednom změní nastavení volby v druhém.

podřízený prvek

Ve stromové struktuře jazyka XML, prvek obsažený v nadřazený prvek.

Skupina voleb

Ovládací prvek, který slouží k vytvoření sady vzájemně se vylučujících voleb. Skupina voleb ve výchozím nastavení obsahuje dva oddíly voleb, které se zobrazí uživateli jako výchozí ve formuláři.

Oddíl voleb

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky a představující jednu volbu v rámci sady vzájemně se vylučujících voleb. Uživatele můžete nahradit jeden oddíl voleb s jiným při vyplňování formuláře.

COM

V tématu Component Object Model.

Ovládací prvek pole se seznamem

Ovládací prvek, který kombinuje textové pole a pole se seznamem umožňuje uživatelům některý typ položky nebo si vyberte některý ze seznamu.

Model COM (Component Object Model)

Specifikace vyvinutý společností Microsoft pro vytváření softwaru součástí, které můžete sestavit do programů nebo můžete přidat funkci do existující aplikace spuštěné v operačních systémech Microsoft Windows.

Podmíněné formátování

Proces Změna vzhledu ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení pro čtení i zápis stav na základě hodnot zadaných do formuláře.

Vlastní ovládací prvek

Součást formulář, třeba část šablony nebo ovládací prvek ActiveX, která není součástí aplikace InfoPath ve výchozím nastavení. Návrhářům můžete přidat nebo odebrat vlastní ovládací prvky pomocí podokna úloh ovládací prvky.

Vlastní nainstalovaný formulář

Formulář, který je součástí vlastní instalačního programu, který obvykle má přístup k souborům a nastavení v počítači.

Vlastní podokno úloh

Soubor HTML, jehož obsah je zobrazen v okně vedle formuláře. Vlastní podokna úloh můžete poskytují příkazy specifické pro formulář a obsah nápovědy.

D

Začátek stránky

Datové připojení

Spojení mezi formulář aplikace InfoPath a zdroji externích dat, jako je databáze, webové služby, knihovny služby SharePoint nebo soubor XML. Datová připojení slouží k vytváření dotazů a odeslat data.

Knihovna datových připojení

Knihovny dokumentů, najdete na webu systém Microsoft Office SharePoint Server 2007, obsahující kolekce univerzální datové připojení (UDCX) a soubory Office data connection (ODC).

datové pole

Pole obsahující výsledků dotazu pro externí zdroj dat.

Zdroj dat

V kolekci polí a skupin, které definují a uložení dat formuláře aplikace InfoPath. Ovládací prvky ve formuláři je vázaný na pole a skupiny ve zdroji dat.

datový typ

Vlastnost pole, která definuje typy dat, která mohou být uloženy pole. Datové typy příkladem Text RTF, celé číslo, desetinná, True nebo False, hypertextový odkaz, datum a čas a obrázek.

Ověření dat

Proces testování přesnost data. sady pravidel můžete použít k ovládacímu prvku určit typ a oblast dat, které uživatelé mohou zadat.

Výchozí role

Nastavení přidružené ke konkrétní roli uživatele. Uživatelé, kteří nejsou přiřazené k existující role přiřazené automaticky roli, která není zadán jako výchozí.

Režim návrhu

Prostředí aplikace InfoPath návrh, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit šablonu formuláře.

Výstraha v dialogovém okně

Upozornění funkce ověření dat, která otevře dialogové okno s vlastní chybové zprávy při zadání neplatných dat do ovládacího prvku.

Digitální podpis

Elektronické šifrované razítko ověřování ve formuláři nebo části formuláře. Tenhle podpis potvrzuje, že formulář nebo oddíl pochází z podepisující osoba a nebyl změněn.

Knihovna dokumentů

Soubory a složky místo, kam se budou sdílet kolekci souborů často používat stejnou šablonu. Každý soubor v knihovně souvisí s uživatelem definovaných informace, které se zobrazí v seznamu obsahu pro tuto knihovnu.

Dokument objektového modelu (DOM)

Specifikace World Wide Web Consortium popisující strukturu dynamické HTML a jazyk XML dokumentů způsobem, který umožňuje manipulaci s těmito prostřednictvím webového prohlížeče.

DOM

Zobrazit dokument objektový Model.

E

Začátek stránky

událost

Akce, rozpozná objekt, například kliknutí myší nebo stisknutí klávesy, u kterého můžete definovat odpověď. Události můžou být způsobené akci uživatele nebo příkazu jazyka Visual Basic, nebo můžete spouštěný kliknutím systém.

Obslužná rutina události

Funkce kódu v šabloně formuláře aplikace InfoPath, které odpoví na akci uživatele nebo změňte XML data.

pole výrazu

Ovládací prvek ve formuláři, který zobrazí data jen pro čtení jako výsledek vyhledávání nebo výpočtu dat pomocí výrazu XPath.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

HTML, který slouží k rozšíření HTML a reformulates ve formátu XML.

Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Standardní jazyk pro popis, uspořádání a výměny dat. V aplikaci InfoPath šablony formuláře založené na technologií XML a uložení dat formuláře nebo odeslané ve formátu XML.

Šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language)

XML slovník, který slouží k transformaci dat XML do jiného formuláře, například ve formátu HTML, pomocí šablony stylů, která definuje pravidla prezentace.

F

Začátek stránky

pole

Prvek nebo atribut ve zdroji dat, která může obsahovat data. Pokud je pole prvek, může obsahovat pole atributů. Pole obsahují data, která se zadává do ovládacích prvků.

ovládací prvek Soubor jako příloha

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům připojení souborů k jejich formuláře, když budou vyplňovat uživatelé. Návrháře formulářů můžete omezit přístup k souborům připojitelné.

Filtr

Nastavení podmínek, které je použité pro data zobrazí podmnožinu dat.

ikona filtru

Ikona, která se zobrazí vedle filtrovat data ve formuláři.

Formulář

V aplikaci InfoPath dokumentu s konci ovládací prvky, které můžou uživatelé zadávat informace. Formuláře aplikace InfoPath mohou obsahovat funkce, například pole s formátovaným textem, výběr data, volitelné a opakované oddíly, ověření dat a podmíněné formátování.

Soubor definice formuláře (XSF)

Soubor XML s příponou XSF, který obsahuje informace o všech ostatních souborů a složek používaných ve formuláři, včetně přizpůsobení uživatelského rozhraní, schéma XML, zobrazení, obchodní logiky, událostí a nastavení nasazení.

Soubory formuláře

Sbírka soubory, které se používají k provádění formulář aplikace InfoPath. Typy souborů mohou obsahovat HTML, XML, .xsd, XSLT, skript a další typy souborů, které jsou potřebné pro podporu funkce formuláře.

Knihovna formulářů

Složka, ve kterém se kolekce formuláře založené na šabloně stejné ukládají a sdílené. Každý formuláře v knihovně formulářů souvisí s uživatelem definovaných informace, které se zobrazí v seznamu obsahu pro tuto knihovnu.

Šablona formuláře

V aplikaci InfoPath, soubor nebo sadu souborů, který definuje datová struktura, vzhled a chování formuláře.

Šablona knihovny formulářů

Umístění na webu nejvyšší úrovně kolekce webů, kde jsou uložené šablony formulářů, které jste aktivovali správcem.

Vzorec

Výraz XPath tvořen hodnot polí nebo skupiny, funkce a operátory. Vzorce lze provést výpočet matematické hodnoty, zobrazení dat a časů a odkazovat na pole.

Funkce

Předdefinované výraz XPath, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtů.

K

Začátek stránky

skupina

Prvek zdroje dat, která může obsahovat pole a další skupiny. Ovládací prvky, které obsahují další ovládací prvky, například s opakováním tabulek a oddílů, je vázaný na skupiny.

H

Začátek stránky

Hostitelské prostředí

Web nebo desktopovou aplikaci, jako je aplikace Windows formulářů, do kterého je vložený formulář aplikace InfoPath.

Hypertextový odkaz

Barevný a podtržený text nebo obrázek, který kliknutím sem přejdete na soubor, na místo v souboru, webovou stránku na webu nebo na webovou stránku v síti intranet. Hypertextové odkazy můžete taky přejít na diskusní skupiny a Gopher, Telnet a FTP.

I

Začátek stránky

Editor IME

V tématu Editor IME.

Složka Formuláře aplikace InfoPath

Složky v aplikaci Outlook 2007, který ukládá kolekce souvisejících formulářů aplikace InfoPath 2007. Ve složce formuláře aplikace InfoPath můžete sloupců tak, aby seskupit, filtrovat a seřadit data z více formulářů.

roli autora

Volitelné nastavení přidružené ke konkrétní roli uživatele. Uživatelé, kteří otevřít nový formulář přiřazené automaticky tato role, která přepsala všechna ostatní přiřazení rolí.

Rukopis

Při psaní nebo kreslení tahy vytvořené pomocí pera nebo myši.

Režim rukopisu

Prostředí, ve které můžete vyplnit formulář pomocí rukopisu. Pomocí počítače Tablet PC InfoPath automaticky otevře v režimu rukopisu.

Příručka rukopisu

Stínovanou oblastí, která se zvětší při psaní v poli formuláře pomocí pera.

Rukopisný oddíl

Oblast do pole s formátovaným textem, kde uživatelé můžete kreslit nebo psát pomocí pera. Aplikace InfoPath uloží ručně psané poznámky nebo kresby uvnitř rukopisný oddíl jako rukopis.

Upozornění ověření dat

Upozornění funkce ověření dat, který označí ovládací prvky, které obsahují neplatné neobsahují žádnou hodnotu data s červenou přerušovanou nebo červená hvězdička. Uživatelé mohou zobrazit vlastní chybové zprávy, kliknutím pravým tlačítkem myši na ovládací prvek nebo po kliknutí na odkaz Další informace.

Metoda Editor IME (Input)

Program, který slouží k vložení textu ve východoasijských jazycích (tradiční čínštinu, zjednodušená čínština, japonština nebo korejština) do programů převedením stisknutím kláves na komplexní znaky východoasijských jazyků. Editor IME zpracován jako alternativní typ rozložení klávesnice.

Internet

Celosvětová dostupnost síť oddělovače tisíců menších počítačových sítí a miliony komerční, školních, vládních a osobní počítače.

Intranet

Síť v rámci organizace, která používá internetové technologie (například protokolu HTTP nebo FTP). Pomocí hypertextových odkazů můžete prozkoumat objektů, dokumenty, stránky a jiná místa v síti intranet.

J

Začátek stránky

JScript

Interpretovaný objektům skriptování jazyk, který vychází z C, C++ a Java jazyků. Jedná se o implementaci Microsoft specifikace jazyka ECMA 262.

K

Začátek stránky

pole klíče

Pole ve zdroji dat, které propojí související data v seznamu a podrobností ovládací prvky.

L

Začátek stránky

Tabulka rozložení

Sbírka buňky slouží k uspořádání obsahu formuláře, například text nebo ovládací prvky.

propojený objekt

Objekt, který je vytvořený ve zdrojovém souboru a vložený do cílového souboru a zachovat spojení mezi nimi. Propojený objekt v cílovém souboru můžete aktualizovat, když se aktualizuje zdrojového souboru.

Seznam

Ovládací prvek, který obsahuje seznam možností. Ovládací prvek seznam obsahuje seznam a volitelný popis.

Ovládací prvek seznamu

Ovládací prvek ve formuláři, který může být formátováno jako seznam s odrážkami, s čísly nebo. Uživatel může zadat text do seznamu ovládacího prvku opakuje podle potřeby.

M

Začátek stránky

Microsoft Developer Network (MSDN)

Webu společnosti Microsoft (předplatné aplikaci a), která poskytuje vývojářům nejnovější nástrojů i informací, ukázek kódu a školicí materiály pro Microsoft vývojového nástroje. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Prostředí programování použitá k vytvoření, úprava a ladění Microsoft JScript nebo Microsoft VBScript kód ve formuláři aplikace InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Spravovaný kód programovací prostředí, které slouží k vytváření, úprava a ladění kódu jazyka Visual Basic a C# součástí šablonu formuláře aplikace InfoPath.

Instalační služba systému Windows (MSI)

Nástroj, který slouží k vytvoření balíčků pro software, který má být nasazené v operačních systémech Windows.

MSDN

Najdete v článku Microsoft Developer Network.

MSE

Najdete v článku Microsoft Script Editor.

MSI

V tématu Instalační služba systému Microsoft Windows.

Seznam s vícenásobným výběrem

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům volbu jedné nebo více položek ze seznamu možností. Mohou uživatelé položky zaškrtnutím políček nebo přidáním své vlastní položky do seznamu.

N

Začátek stránky

Obor názvů

Mechanismus, který jednoznačně identifikuje názvy elementů a relace název konflikty prvků, které mají stejný název, ale pochází z různých zdrojů.

O

Začátek stránky

Objektový model

Hierarchická knihovna objektů a kolekcí představující obsah a funkce aplikace. Objekty a kolekce mají vlastnosti, metody a události, které mohou sloužit k manipulaci s nimi a práce s aplikací.

diagram modelu objektu

Grafické znázornění objekty a kolekce, které jsou obsaženy v rámci určeného objektového modelu.

Offline zdroj dat

Sekundární zdroj dat, která je dostupné uživatelům, kteří vyplňování formulářů v offline režimu. Pokud je uživatel online, ukládají se data ze zdroje dat na počítači uživatele tak, aby se můžou objevit v ovládacích prvcích je-li formulář offline.

Operátor

Symbol nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výrazu. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory.

Nepovinný oddíl

Ovládací prvek ve formuláři, který obsahuje další ovládací prvky a, obvykle se nezobrazí ve výchozím nastavení. Uživatele můžete vložit a odebrat volitelné oddíly při vyplňování formuláře.

P

Začátek stránky

parametr

Hodnota, která je přiřazena proměnné na začátku operace nebo před výraz vyhodnocen programem. Parametr může být text, číslo nebo název argumentu přiřazený na jinou hodnotu.

nadřazený prvek

Ve formátu XML z nich je daný prvek podřízený prvek.

PNG

V tématu Portable Network Graphics.

PNG (Portable Network Graphics)

Formát grafického souboru, který podporuje některé webové prohlížeče. Krátká pro Portable Network Graphics PNG podporuje proměnlivou průhlednost obrázků a jasu obrázků na různých počítačích. PNG soubory jsou komprimované rastrové obrázky.

Instrukce pro zpracování

Informace uložené v prologu dokument ve formátu XML. Tyto informace projde analyzátor XML libovolné aplikaci používající dokumentu XML.

Vlastnost

Pojmenovaný atribut ovládacího prvku, pole nebo objektu, který definuje jeden vlastností objektu (jako je třeba velikost, barvu nebo umístění na obrazovce) nebo aspekt chování (například viditelnost objekt).

Publikovat

Zpřístupnění šablony formuláře pro jiné uživatele k vyplnění v aplikaci InfoPath nebo ve webovém prohlížeči. Publikování šablony formuláře tak, že provádění úloh, jako je odesláním e-mailové zprávy nebo uložíte do Sharepointového webu nebo ostatní sdíleného umístění.

Q

Začátek stránky

Pole dotazu

Pole, která může obsahovat hodnotu, která se používá v dotazu.

Uvedení do nečinnosti

Aby postupně farmy, služby nebo v režimu offline šablony formuláře tak, že není přijetí nových uživatelských relací a povolení existující relací dokončete.

R

Začátek stránky

rekurzivní oddíl

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky můžete vkládat do sebe a je vázaný na pole vnořené odkazů.

Referenční pole

Pole, které souvisí s jiným polem tak, aby jejich vlastností vždy odpovídat. Pokud byly změněny vlastnosti v jednom poli, se automaticky aktualizují vlastnosti v druhém poli.

Referenční skupina

Skupina, která je přidružená k jiné skupiny tak, aby odpovídaly jejich a vlastností skupin a pole, které obsahují vždy. Pokud byly změněny vlastnosti jedné skupině, do jiné skupiny se automaticky aktualizuje.

Opakující se pole

Pole ve zdroji dat, která může nastat víckrát. Ovládací prvky například seznam s odrážkami číslovaný a prostý seznam; oddíly; s opakováním a tabulky s opakováním vázat opakující se pole.

Opakující se skupina

Skupinou ve zdroji dat, která může nastat víckrát. Jsou ovládací prvky například opakující se oddíly a tabulky s opakováním vázaná na opakující se skupiny.

Opakující se oddíl

Ovládací prvek ve formuláři, který obsahuje další ovládací prvky a zopakováním podle potřeby. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé vložit více oddílů.

Opakující se tabulka

Ovládací prvek ve formuláři, který obsahuje další ovládací prvky ve formátu tabulky a který opakuje podle potřeby. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé vložit víc řádků.

Soubor prostředku

Soubor vytvořený mimo aplikace InfoPath, například HTML, .xml nebo .xsd soubor, který se přidá do šablony formuláře podporuje funkci formuláře.

S

Začátek stránky

Oblast s možností posouvání

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky, které zobrazují svislé nebo vodorovné posuvníky. Oblasti s možností posouvání slouží rozložení pouze pro účely a nejsou vázaný na pole nebo skupiny ve zdroji dat.

Sekundární zdroj dat

Datový soubor XML, databáze nebo webová služba používá formuláře pro položky v seznamu nebo skriptu akce.

Klávesová zkratka

Funkční klávesy nebo kombinace kláves, například F5 nebo CTRL + A, které slouží k provádění příkazu nabídky. Přístupová klávesa je naopak kombinaci kláves, například ALT + F, která se fokus přesune nabídky, příkazu nebo ovládacího prvku.

Místní nabídka

Nabídka zobrazující seznam příkazů pro určitou položku důležité. Zobrazení místní nabídky, klikněte pravým tlačítkem na položku nebo stiskněte kombinaci kláves SHIFT + F10.

Kolekce webů

Sada webů na virtuálního serveru, které mají stejné vlastníka a sdílet nastavení správy. Jednotlivé kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně a může obsahovat jedno nebo více podřízené weby.

T

Začátek stránky

Část šablony

Část šablony formuláře, kterou lze uložit pro opakované použití ve více šablonách formulářů. Typická část šablony se skládá z ovládacích prvků a zdroje dat a mohou také obsahovat funkce, jako jsou datová připojení, ověření dat a pravidla.

textové pole

Ovládací prvek, do které může uživatel zadat text. Pole s formátovaným textem zadávat data s možnostmi formátování.

U

Začátek stránky

URL (Uniform Resource Locator)

Adresa určující protokol (například HTTP nebo FTP) a umístění objektu, dokumentu, webové stránky nebo jiného umístění v Internetu nebo intranetu, například: http://www.microsoft.com/.

URL

V tématu Uniform Resource Locator.

Uživatelská šablona formuláře

Šablony formulářů s podporou prohlížeče, který byl publikován z aplikace InfoPath a, není nutné nahrát správce na server služby InfoPath Forms Services.

Role uživatele

Předdefinované kategorie přiřazené uživatelům formuláře založené na funkci nebo jiné kritérium. Role se obvykle používají k zobrazení přizpůsobených verzí formuláře k různým typům uživatelů.

V

Začátek stránky

Platný

Bez chyb, nebo přijatelné podle vytvořené sady pravidel nebo organizace pro standardy. Data zadaná do formuláře je třeba platit, pokud ho kritériím nastavení pravidel pro ověření dat formuláře.

platné XML

Dokument ve správném formátu XML, která odpovídá určité skupiny omezení, obvykle definované do schématu XML.

Jazyk VBScript

V tématu Visual Basic Scripting Edition.

Zobrazení

Nastavení zobrazení specifické pro formulář, které se dají uložené šablony formuláře a přiřazená dat formuláře při vyplňování formuláře. Uživatele můžete přepínat mezi zobrazeními nastavte velikost data zobrazená ve formuláři.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Interpretovaný objektům skriptování jazyk, který tvoří podmnožinu programovacího jazyka Microsoft Visual Basic.

VSTA

Najdete v článku Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Začátek stránky

Webový prohlížeč

Software, který interpretovat HTML soubory, formáty do webových stránek a zobrazí jejich. Webového prohlížeče, jako je Windows Internet Explorer, můžete hypertextový odkaz klepnutím myši přenos souborů a přehrát zvukové soubory nebo videosoubory, které jsou vložené do webové stránky.

ve správném formátu XML

Dokumentu XML, který splňuje minimální kritéria pro vyhovující dokument ve formátu XML.

Pracovní postup

Automatický přesun dokumentů nebo položek specifickou řadou akcí nebo úkolů souvisejících obchodních procesů. Pracovní postupy mohou sloužit k konzistentní spravovat běžné obchodní procesy, například schvalování dokumentů nebo kontrola.

X

Začátek stránky

XHTML

V tématu Extensible Hypertext Markup Language.

XML

V tématu Extensible Markup Language.

Atribut XML

Pár název hodnota odděleny symbolem rovná se a součástí prvku značky, které upravuje funkce prvek. Všechny hodnoty atributů XML jsou řetězce v uvozovkách.

Data XML

Data, která je uložena ve formátu XML. Formuláře aplikace InfoPath se uloží jako datových souborů XML.

Element XML

Struktura XML, která je tvořena počáteční značku, koncovou značku a informací mezi značky. Prvky můžete mít atributy a může obsahovat další prvky.

XML Path Language (XPath)

Jazyk používaný pro adresování částí dokumentu XML. Výraz XPath také poskytuje základní funkce pro manipulaci s řetězci, čísel a logické hodnoty.

Schéma XML

Formální specifikace napsaná ve formátu XML, který definuje strukturu dokumentu XML, včetně názvů elementů bohaté datové typy, prvky, které se mohou zobrazovat v kombinaci a atributy, které jsou k dispozici pro každý prvek.

Soubor šablony XML

Soubor XML, který obsahuje ukázková data, která se zobrazí v polích formuláře před uživateli vyplní ho.

Výraz XPath

V tématu jazyk XML Path.

XSL

V tématu Extensible Stylesheet Language.

Transformace XSL (XSLT)

Jazyk, který se používá k převodu dokumentů XML do jiných typů dokumentů, jako jsou ve formátu HTML nebo XML. Slouží k použití v rámci XSL.

Transformace XSL (XSLT)

V tématu transformace XSL.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×