Glosář aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

3D

A

B

C

D

PŘIROZENÉHO LOGARITMU E

F

G

H

Můžu

J

L

M

N

O

P

OTÁZKY

R

S

T

U

V

W

X

3D

Začátek stránky

Prostorový odkaz

Odkaz na oblast zahrnující dva nebo více listů v sešitu.

Stěny a podstava prostorového grafu

Oblasti kolem mnoha typů prostorových grafů poskytující dimenze a ohraničení grafu. V zobrazované oblasti jsou zobrazeny dvě stěny a jedna podstava.

A

Začátek stránky

aktivovat

Zpřístupnění sešitu nebo listu s grafem aktivní, nebo vybrané, list. List, který aktivujete, určuje, které karty jsou zobrazeny. Chcete-li aktivovat list, klepněte na ouško listu v sešitu.

Aktivní buňka

Vybraná buňka, do které jsou zadávána data, když začnete psát. Vždy je aktivní pouze jedna buňka. Aktivní buňka je ohraničena tučným ohraničením.

Aktivní list

List, na kterém pracujete v sešitu. Název na kartě aktivního listu je zobrazen tučně.

Adresa

Cesta k objektu, dokumentu, souboru, stránce nebo jinému cíli. Adresa může být adresa URL (webová adresa) nebo cestu UNC (síťová adresa) a může zahrnovat specifické umístění v rámci souboru, jako je například záložka aplikace Word nebo rozsah buněk aplikace Excel.

alternativní spouštěcí složka

Alternativní složka ke složce XLStart obsahující sešity nebo jiné soubory, které chcete otevřít automaticky při spuštění aplikace Excel, a šablony, které chcete mít k dispozici při vytváření nových sešitů.

alternativní spouštěcí složka

Alternativní složka ke složce XLStart obsahující sešity nebo jiné soubory, které chcete otevřít automaticky při spuštění aplikace Excel, a šablony, které chcete mít k dispozici při vytváření nových sešitů.

argument

Hodnoty, které funkce používá k provádění operací nebo výpočtů. Typ argumentu používaný funkcí je specifický pro funkci. Běžné argumenty používané v rámci funkce zahrnují čísla, text, odkazy na buňky a názvy.

array

Používají se k sestavení jednoho vzorce, který vytvoří více výsledků, nebo nebo který pracuje se skupinou argumentů uspořádaných v řádcích a sloupcích. Oblast matice sdílí společný vzorec; maticová konstanta je skupina konstant používaných jako argument.

Maticový vzorec

Vzorec provádějící více výpočtů u jedné nebo více sad hodnot a vracející jeden nebo více výsledků. Maticové vzorce jsou uzavřeny do složených závorek { } a vytváří se stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Přidružená kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky poskytující zdrojová data kontingenčnímu grafu. Při vytváření nového kontingenčního grafu se vytvoří automaticky. Pokud změníte rozložení sestavy nebo grafu, změní se také druhý objekt.

Automatický formát

Předdefinovaná kolekce formátování buněk, kterou můžete uplatnit na oblast dat (například velikost písma, vzorky a zarovnání). Aplikace Excel určuje úrovně souhrnu a podrobností vybrané oblasti a odpovídajícím způsobem používá formáty.

osa

Čára ohraničující zobrazovanou oblast grafu používaná jako rámcový odkaz pro měření. Osa y je obvykle svislá osa a obsahuje data. Osa x je obvykle vodorovná osa a obsahuje kategorie.

B

Začátek stránky

základní adresa

Relativní cesta, kterou aplikace Excel používá pro cílovou adresu při vložení hypertextového odkazu. Může to být internetová adresa (URL), cesta ke složce na pevném disku nebo cesta ke složce v síti.

Ohraničení

Ozdobné řádek, který se dají použít pro buňky listu nebo objekty, jako jsou tabulky, obrázky nebo textová pole. Ohraničení rozlišení, zdůraznit nebo položky seskupit.

C

Začátek stránky

výpočtový sloupec

Počítaný sloupec v tabulce aplikace Excel použije jeden vzorec, který upraví pro každý řádek. Automaticky zvětší zahrnovat další řádky tak, aby vzorec okamžitě rozšíří do těchto řádků.

výpočtové pole (databáze)

Pole v sadě výsledků dotazu, které zobrazuje výsledek výrazu, nikoli data z databáze.

výpočtové pole (kontingenční tabulka)

Pole v kontingenční tabulce nebo grafu používající vytvořené vzorce. Výpočtová pole mohou provádět výpočty pomocí obsahu z jiných polí v kontingenční tabulce nebo grafu.

Vypočítaná položka

Položky v poli kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu pole používající vytvořený vzorec. Výpočtové položky mohou provádět výpočty pomocí obsahu z jiných položek ve stejném poli kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu.

osa kategorií

Osa grafu představující kategorii pro každý datový bod. Zobrazí libovolné textové hodnoty, například čtv1, čtv2, čtv3 , nemůže zobrazit škálu číselných hodnot.

pole kategorie

Pole, které je zobrazeno v oblasti kategorií kontingenčního grafu. Položky v poli kategorií se zobrazí jako popisky na ose kategorií.

Buňka

Pole tvořená průsečíku řádku a sloupce v listu nebo tabulky, do kterého můžete zadat informace.

Odkaz na buňku

Sada souřadnic, které buňka zabírá v listu. Například odkaz na buňku, která se objeví v průsečíku sloupce B a řádku 3, je B3.

certifikační autorita

Komerční organizace nebo skupina v rámci společnosti, která používá nástroje, jako například Microsoft Certificate Server, k poskytování digitálních certifikátů, pomocí kterých mohou vývojáři softwaru podepsat makra a uživatelé je mohou použít k podepisování dokumentů.

Historie změn

Ve sdíleném sešitu se jedná o uchovávané informace o změnách provedených v minulých relacích úprav. Informace zahrnuje název uživatele, který provedl jednotlivé změny, kdy byla změna provedena a jaká data byla změněna.

Oblast grafu

Celý graf a všechny jeho prvky.

List s grafem

Listu v sešitu, který obsahuje pouze graf. List s grafem je výhodný v případě, že chcete zobrazit graf nebo kontingenční graf odděleně od dat listu nebo kontingenční tabulky.

Sloupcové pole

Pole, kterému je přiřazena sloupcová orientace v kontingenční tabulce. Položky přidružené k sloupcovému poli jsou zobrazeny jako popisky sloupců.

Záhlaví sloupce

Šedá oblast v horní části každého sloupce okna dat, která obsahuje název pole.

Záhlaví sloupce

Šedá oblast v horní části každého sloupce označená písmenem nebo číslem. Klepnutím na záhlaví sloupce lze vybrat celý sloupec. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit šířku sloupce, přetáhněte ohraničení na pravé straně záhlaví sloupce.

Kritéria porovnávání

Sada podmínek vyhledávání, která slouží k vyhledání dat. Porovnávacími kritérii může být sada znaků, které mají odpovídat, například Northwind Traders, nebo výraz, například > 300.

Relační operátor

Znak sloužící v porovnávacích kritériích k porovnání dvou hodnot. Šest standardů = Je rovno, > Větší než < Menší než, > = Větší než nebo rovno, < a = Menší než nebo rovno < > Není rovno.

Podmíněný formát

Formát, například stínování buňky nebo barva písma, který aplikace Excel automaticky použije u buněk, pokud je zadaná podmínka pravdivá.

sloučená tabulka

Tabulka kombinovaných výsledků, která se zobrazí v cílové oblasti. Aplikace Excel vytvoří sloučenou tabulku použitím souhrnné funkce, kterou jste vybrali u zadaných hodnot zdrojové oblasti.

konstanta

Hodnota, který není vypočítána. Například číslo 210 a text " čtvrtletní zisk " jsou konstanty. Výraz nebo hodnota, která je výsledkem výrazu, konstantou není.

omezení

Omezení umístěna u řešení problému. Omezení můžete použít u měnitelných buněk, cílové buňky nebo jiných buněk, které přímo nebo nepřímo souvisejí s cílovou buňkou.

oblast kopírování

Buňky, které kopírujete v případě, že chcete vložit data do jiného umístění. Po zkopírování buněk se kolem nich zobrazí pohyblivé ohraničení označující, že byly zkopírovány.

kritéria:

Sada podmínek s cílem stanovit, které záznamy budou zahrnuty ve výsledku dotazu. Například na základě následujícího kritéria budou vybrány záznamy, pro které je hodnota pole Částka objednávky větší než 30 000: Množství objednávky > 30000.

Podokno kritérií

Oblast okna, která zobrazuje kritéria použitá k omezení záznamů zahrnutých do výsledků dotazu.

Aktuální oblast

Blok vyplněných buněk zahrnující aktuálně vybranou buňku nebo buňky. Oblast je rozšířena ve všech směrech po první prázdnou buňku nebo sloupec.

Vlastní výpočet

Metoda shrnující hodnoty v oblasti dat kontingenční tabulky pomocí hodnoty v jiných buňkách v datové oblasti. K vytvoření vlastních výpočtů v datovém poli použijte možnost Zobrazit data jako seznam v dialogovém okně Pole kontingenční tabulky.

D

Začátek stránky

Datový formulář

Dialogové okno, které zobrazí vždy jeden úplný záznam. Datový formulář lze použít k přidání, změně, vyhledání a odstranění záznamů.

Popisek dat

Popisek poskytující další informace o datové značce, která představuje jediný datový bod nebo hodnotu pocházející z buňky datového listu.

Datová značka

Panel, oblast, tečka, výseč nebo jiný symbol v grafu představující jediný datový bod nebo hodnotu pocházející z buňky datového listu. Související datové značky v grafu vytvářejí datové řady.

okno dat

Oblast okna, která zobrazuje výsledek dotazu.

Datové body

Jednotlivé hodnoty zakreslené v grafu. Související datové body tvoří datovou řadu. Datové body jsou představovány pruhy, sloupci, řádky, výsečemi, tečkami a dalšími obrazci. Tyto obrazce se nazývají datové značky.

Oblast dat

Oblast buněk obsahující data, která jsou ohraničena prázdnými buňkami nebo ohraničením datového listu.

datová řada

Související datové body pocházející z řádků nebo sloupců datového listu, která jsou zobrazena v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.

datová řada

Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.

Zdroj dat

Uložená sada "zdrojových" informace použité k připojení k databázi. Zdroj dat může obsahovat název a umístění databázového serveru, název ovladače databáze a informace, které databáze potřebuje při přihlášení uživatele.

Ovladač zdroje dat

Soubor programu sloužící k připojení k určité databázi. Každý databázový program nebo systém správy vyžaduje jiný ovladač.

Tabulka dat

Rozsah buněk zobrazující výsledky dosazování různých hodnot v jednom nebo více vzorcích. Existují dva typy tabulek dat: Jeden vstup tabulky a tabulky se dvěma vstupy.

tabulka dat v grafech

Mřížka, která může být přidána do některých grafů, a obsahuje číselná data použitá k vytvoření grafu. Tabulka dat obvykle je připojena k vodorovné ose grafu a nahrazuje popisky značek na vodorovné ose.

Ověřování dat

Funkce aplikace Excel, která umožňuje definovat omezení , která data mohou nebo by měla být zadána v buňkách, a zobrazovat zprávy, které uživatele vyzvou k zadání správných položek a upozorní je na nesprávné položky.

Databáze

Sada dat souvisejících s konkrétním předmětem nebo účelem. V databázi jsou informace o konkrétní entitě, jako je například zaměstnanec nebo pořadí, rozdělena do tabulek, záznamů a polí.

konverzace DDE

Interakce mezi dvěma aplikacemi komunikujícími a vyměňujícími si data prostřednictvím zvláštní funkce a kódu známého jako dynamická výměna dat (DDE).

výchozí sešit při spuštění

Nový, neuložený sešit zobrazený při spuštění aplikace Excel. Výchozí sešit se při spuštění zobrazí pouze v případě, že jste do složky XLStart nezahrnuli jiné sešity.

výchozí šablonu sešitu

Šablona Sešit.xlt, kterou vytvoříte za účelem změny formátu nové vytvořených sešitů. Aplikace Excel použije tuto šablonu k vytvoření prázdného sešitu při spuštění aplikace Excel nebo k vytvoření nového sešitu, aniž byste určili šablonu.

výchozí šablona listu

Šablona List.xlt, kterou vytvoříte za účelem změny formátu nové vytvořených listů. Aplikace Excel použije tuto šablonu k vytvoření prázdného listu při vložení nového listu do sešitu.

následníci

Buňky obsahující vzorce odkazující na jiné buňky. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec = B5, je buňka D10 závislá na buňce B5.

Cílová oblast

Rozsah buněk, který vyberete pro souhrnná data v konsolidaci. Cílová oblast může být na stejném listu jako zdrojová data nebo na jiný list. List může obsahovat pouze jednu konsolidaci.

Podrobná data

U automatických souhrnů a osnov listu, souhrny řádků nebo sloupců, které jsou sečítány pomocí souhrnných dat. Podrobná data obvykle sousedí se souhrnnými daty nebo jsou zobrazena nad nimi nebo vlevo od nich.

vynášecí čáry

Čáry spojující datový bod s osou kategorií (x) ve spojnicových a plošných grafech. Užitečné v plošných grafech pro objasnění, kde jedna datová značka končí a další začíná.

Rozevírací seznam

Ovládací prvek v nabídce, na panelu nástrojů nebo v dialogovém okně, který zobrazí seznam možností klepnutím malou šipku vedle seznamu.

pole hodnoty

Pole ze zdrojového seznamu, tabulky nebo databáze obsahující data, která je shrnuta v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu. Pole hodnoty obvykle obsahuje číselná data, například statistické údaje nebo prodejní částky.

oblast hodnot

Část kontingenční tabulky, která obsahuje souhrnná data. Hodnoty v každé buňce oblasti hodnot představují souhrn dat ze zdrojových záznamů nebo řádků.

E

Začátek stránky

Vložený graf

Graf, který je umístěn v listu, nikoli v samostatném listu s grafem. Vložené grafy jsou výhodné, chcete-li zobrazit nebo vytisknout graf nebo kontingenční graf s jeho zdrojovými daty nebo jinými informacemi v listu.

Chybové úsečky

Obvykle se používají v statistických nebo vědeckých datech a zobrazují potenciální chyby nebo stupeň nejistoty vůči každá datová značka v řadě.

doplněk aplikace Excel

Součásti, které lze nainstalovat do počítače za účelem přidání příkazů a funkcí do aplikace Excel. Tyto doplňky jsou specifické pro aplikaci Excel. Jiné doplňky, které jsou k dispozici pro aplikaci Excel nebo sadu Office, jsou doplňky modelu COM (Component Object Model).

Tabulka aplikace Excel

Tabulku aplikace Excel, dříve označovanou jako seznam aplikace Excel, můžete vytvořit, formátovat nebo rozbalit za účelem uspořádání dat v listu.

výraz

Kombinace operátorů, názvů polí, funkcí, literálů a konstant, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Výrazy mohou určovat kritéria (například Množství objednávky > 10000) nebo provádět výpočty s hodnotami polí například (cena * množství).

Externí data

Data uložená v databázi, například v aplikaci Access, dBASE nebo na serveru SQL Server, která je oddělená od aplikace Query a programu, z něhož byl dotaz spuštěn.

Externí data

Data uložená mimo aplikaci Excel. Příklady zahrnují databáze vytvořené v aplikaci Access, dBASE, na serveru SQL Server nebo na webovém serveru.

Oblast externích dat

Oblast dat, která je přenesena do listu ale pochází mimo aplikaci Excel, například z databáze nebo textového souboru. V aplikaci Excel můžete data formátovat nebo je použít ve výpočtech jako libovolná jiná data.

Externí odkaz

Odkaz na buňku nebo oblast na listu v jiném sešitu aplikace Excel nebo odkaz na definovaný název v jiném sešitu.

F

Začátek stránky

pole (databáze)

Kategorie informací, například poslední název nebo částka objednávky, která je uložena v tabulce. Při zobrazení sady výsledků dotazu v jeho okně dat aplikace Query je pole reprezentováno jako sloupec.

pole (kontingenční tabulka)

Kategorie dat odvozená z pole ve zdrojových datech kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Kontingenční tabulky mají řádky, sloupce, stránky a datová pole. Kontingenční grafy obsahují řad, kategorie, stránky a datová pole.

Úchyt

Malý černý čtvereček v pravém dolním rohu výběru. Nastavíte-li ukazatel myši na úchyt, ukazatel se změní na černý křížek.

Filtr

Slouží k zobrazení pouze řád v seznamu, které vyhovují zadaným podmínkám. Pomocí příkazu Automatický filtr zobrazíte řádky, které odpovídají jedné nebo více určitým hodnotám, vypočteným hodnotám nebo podmínkám.

písmo

Grafický návrh použitý pro všechny číslic, desetinných míst a abecední znaky. Zkratka typ a řez písma. Arial a Courier New příkladů písma. Písma obvykle se různě, jako je 10 bodů a různé styly, například tučné písmo.

Vzorec

Posloupnost názvů, hodnot, odkazů na buňky, nebo hodnot operátorů v buňce, které společně vytvářejí novou hodnotu. Vzorec vždy začíná znaménkem rovná se (=).

Řádek vzorců

Pruh v horní části okna umožňující zadat nebo upravit hodnoty nebo vzorce v buňkách nebo grafech aplikace Excel. Zobrazuje konstantní hodnotu nebo vzorec uložené v aktivní buňce.

Okno vzorce

Nástroj umožňující vytvořit nebo upravit vzorec, který také poskytuje informace o funkcích a jejich argumentech.

funkce (aplikace Microsoft Query)

Výraz vracející hodnotu podle výsledků výpočtu. Aplikace Query předpokládá, že zdroje dat podporují funkce Průměr, Počet, Max, Min a Sum. Některé zdroje dat nemusí podporovat všechny tyto funkce nebo mohou podporovat další funkce.

funkce (aplikace Office Excel)

Předdefinovaný vzorec, který vezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Pomocí funkcí můžete zjednodušit a zkrátit vzorce v listu, zejména ty, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.

G

Začátek stránky

cíl hledání

Metoda umožňující vyhledat určitou hodnotu buňky úpravou hodnoty jiné buňky. Při hledání cíle aplikace Excel mění hodnotu v buňce, kterou zadáte, dokud vzorec, který je závislý na této buňce, nevrátí požadovaný výsledek.

mřížka

Sada čarami slouží k zarovnání objektů.

Mřížky v grafech

Čáry, které je možné přidat do grafu, a které usnadňují zobrazení a vyhodnocování dat. Mřížky vycházejí ze značek na ose přes zobrazovanou oblast.

Skupina

Jeden nebo více řádků nebo sloupců podrobností, které sousedí a jsou podřízené souhrnnému řádku nebo sloupci v osnově nebo kontingenční tabulce.

H

Začátek stránky

čáry extrémů

U dvojrozměrných spojnicových grafů čáry spojující nejvyšší na nejnižší hodnotu v každé kategorii. Čáry extrémů se často používají u burzovních grafů.

List Historie

Samostatný list se seznamem změn sledovaných ve sdíleném sešitu, obsahující jméno uživatele, který provedl změnu, kdy a kde byla vytvořena, jaká data byla odstraněna nebo nahrazena a jak byly vyřešeny konflikty.

I

Začátek stránky

identifikátor

Název pole použitý ve výrazu. Například Množství objednávky je identifikátor (název pole) pro pole, které obsahuje částky objednávek. Namísto identifikátoru můžete použít výraz (například Cena * Množství).

Implicitní průsečík

Odkaz na oblast buněk, místo jediné buňky, která je vypočítána jako jediná buňka. Pokud buňka C10 obsahuje vzorec = B5: B15 * 5, aplikace Excel vynásobí hodnotu v buňce B10 5krát, protože buňky B10 a C10 jsou ve stejném řádku.

Index

Databázová součást, která urychluje vyhledávání dat. Pokud tabulka obsahuje rejstřík, lze data v tabulce vyhledat pomocí rejstříku.

Vnitřní spojení

V aplikaci Query výchozí typ spojení mezi dvěma tabulkami, ve kterém jsou vybrány pouze záznamy, které mají stejné hodnoty ve spojených polích. Dva odpovídající záznamy z každé tabulky jsou zkombinovány a zobrazeny jako jeden záznam v sadě výsledků.

Vstupní buňka

Buňka, ve které je nahrazena každá vstupní hodnota z tabulky dat. Libovolnou buňku v listu může být vstupní buňka. Ačkoli vstupní buňka nemusí být součástí tabulky dat, vzorce v tabulkách dat musí odkazovat na vstupní buňku.

řádek vložení

Zvláštní řádek v tabulce aplikace Excel, který usnadňuje zadávání dat. Řádek vložení je označen hvězdičkou.

Internet Explorer

Webový prohlížeč, který interpretuje soubory HTML, formátuje je na webové stránky a zobrazuje je pro uživatele. Aplikaci Internet Explorer můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.

Položka

Podkategorie pole kontingenční tabulky a grafu. Například pole "měsíc " může obsahovat položky jako například "leden," "únor," a tak dále.

iterace

Opakovaný výpočet listu, dokud nejsou splněny určité číselné podmínky.

J

Začátek stránky

připojení

Připojení mezi více tabulkami, kde jsou odpovídající záznamy ze souvisejících polí zkombinovány a zobrazeny jako jeden záznam. Záznamy, které neodpovídají, mohou být zahrnuty nebo vyloučeny, v závislosti na typu spojení.

spojnice

V aplikaci Query čára spojující pole mezi tabulkami a zobrazující aplikaci Query, jak data souvisí. Typ spojení označuje záznamy, které jsou vybrány pro sadu výsledků dotazu.

spojnice

V aplikaci Query čára spojující pole mezi tabulkami a zobrazující aplikaci Query, jak data souvisí. Typ spojení označuje záznamy, které jsou vybrány pro sadu výsledků dotazu.

zarovnání

Chcete-li upravit vodorovné mezery tak, aby text zarovnán rovnoměrně podél levému a pravému okraji. Po obou stranách zarovnaného vytvoří a přitom zajistit hladký okraj.

L

Začátek stránky

legenda

Pole určující vzorky nebo barvy, které jsou přiřazené datovým řadám nebo kategoriím v grafu.

Klíče legendy

Symboly v legendách zobrazující vzorky a barvy přiřazené k datovým řadám (nebo kategoriím) v grafu. Klíče legendy se zobrazí nalevo od položky legendy. Formátování klíče legendy také formátuje datové značky, které jsou k němu přidruženy.

zamknuté pole nebo záznam

Stav záznamu, pole nebo jiného objektu v databázi, který umožňuje, aby jej bylo možné zobrazit ale nikoli změnit (jen pro čtení) v aplikaci Query.

M

Začátek stránky

mapovaný rozsah

Oblast v seznamu XML, který je spojen s prvkem v mapování XML.

Matice

Obdélníkové pole hodnot nebo oblast buněk, které spolu s další maticovými funkcemi nebo rozsahy vytvářejí více součtů nebo produktů. Aplikace Excel obsahuje předdefinované funkcí matice, které mohou vytvořit součty nebo produkty.

Sloučená buňka

Buňku, která je vytvořena spojením dvou nebo více vybraných buněk. Odkaz buňku u sloučené buňky je levá horní buňka v původní.vybrané oblasti.

ovládací prvek aplikace Microsoft Excel

Nativní ovládací prvek aplikace Excel jiný než ovládací prvek Active X.

Nápověda k jazyku Microsoft Visual Basic

Pokud chcete získat nápovědu pro aplikaci Visual Basic v aplikaci Excel, na kartě Developer ve skupině Code klepněte na položku Visual Basic a pak ve skupinovém rámečku Nápověda klepněte na tlačítko Nápověda aplikace Microsoft Visual Basic .

Klouzavý průměr

Řada průměrů vypočítána z částí datové řady. V grafu klouzavý průměr vyrovnává výkyvy dat, a tedy zobrazuje vzorek nebo trend zřetelněji.

pohyblivé ohraničení

Animované ohraničení, které se zobrazí kolem oblasti listu, která byla vyjmuta nebo zkopírována. Chcete-li zrušit pohyblivé ohraničení, stiskněte klávesu ESC.

víceúrovňové popisky kategorií

Popisky kategorií v grafu, které se na základě dat listu automaticky zobrazí na více než jednom řádku v hierarchii. Například záhlaví Produkt pravděpodobně zobrazí nad řádky se záhlavími Tofu, Jablka a Hrušky.

N

Začátek stránky

pojmenujte

Slovo nebo řetězec znaků představující buňku, oblast buněk, vzorec nebo konstantní hodnotu. Pomocí snadno srozumitelných názvů, například Produkty, odkazuje na méně srozumitelné oblasti, například Prodej! C20:C30.

Pole Název

Pole na levém konci řádku vzorců určující vybrané buňky, položku grafu nebo nakreslený objekt. Chcete-li pojmenovat buňku nebo oblast, zadejte název do pole Název a stiskněte klávesu ENTER. Pokud se chcete přesunout do pojmenované buňky a vybrat ji, klepněte na její název v poli Název.

Nesousedící výběr

Výběr dvou nebo více buněk nebo oblastí, které se nejsou vzájemně nedotýkají. Při kreslení nesousedících výběrů v grafu se ujistěte, že kombinované výběry tvoří pravoúhlý tvar.

jiná zdrojová data než OLAP

Základní data pro kontingenční tabulku nebo kontingenční graf, která pochází z jiného zdroje než databáze OLAP. Mezi tyto zdroje patří relační databáze, tabulky v listech aplikace Excel a databáze ve formátů textového souboru.

O

Začátek stránky

ObjectLink

Formát dat OLE popisující propojený objekt, určující třídu, název dokumentu a název objektu. Každá z těchto položek dat je řetězec ukončený znakem null.

soubor offline datové krychle

Soubor, který vytvoříte na pevném disku nebo v síťové sdílené položce pro ukládání zdroje dat OLAP pro kontingenční tabulku nebo kontingenční graf. Soubory datové krychle offline umožňují pokračovat v práci, pokud nejste připojeni k serveru OLAP.

OLAP

Technologie databáze, která byla optimalizována pro dotazování a vytváření sestav namísto zpracování transakcí. Data OLAP jsou hierarchicky uspořádána a uložena v datových krychlích namísto tabulek.

Zprostředkovatel OLAP

Sada softwaru poskytující přístup ke konkrétnímu typu databáze OLAP. Tento software může obsahovat ovladač zdroje dat a jiný klientský software, který je nutné připojit k databázi.

Operand

Položky na obou stranách operátoru ve vzorci. V aplikaci Excel může být operandem hodnota, odkaz na buňky, název, popisek a funkce.

Operátor

Znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výrazu. Existují matematické, porovnávací, logické a odkazovací operátory.

Vnější spojení

Spojení v aplikaci Query, kde jsou vybrány všechny záznamy z jedné tabulky, přestože v druhé tabulce neexistují žádné odpovídající záznamy. Záznamy, které odpovídají, jsou zkombinovány a zobrazeny jako jeden. Záznamy, které nemají shody v druhé tabulce, jsou zobrazeny jako prázdné.

Vnější spojení

Spojení v aplikaci Query, kde jsou vybrány všechny záznamy z jedné tabulky, přestože v druhé tabulce neexistují žádné odpovídající záznamy. Záznamy, které odpovídají, jsou zkombinovány a zobrazeny jako jeden. Záznamy, které nemají shody v druhé tabulce, jsou zobrazeny jako prázdné.

Přehled

Data listu data v řádcích nebo sloupcích podrobností, které jsou seskupeny tak, abyste mohli vytvořit souhrnné sestavy. Přehled může shrnout buď celý list nebo vybranou část.

Data přehledu

Data obsažená v přehledu listu. Data přehledu zahrnují souhrny a podrobností řádků nebo sloupců přehledu.

Symboly přehledu

Symboly používané ke změnám zobrazení přehledu listu. Můžete zobrazit nebo skrýt podrobná data stisknutím znaménka plus, minus a čísla 1, 2, 3 nebo 4 označující úroveň přehledu.

OwnerLink

Formát dat OLE určující třídu, název dokumentu a název objektu. Každá z těchto položek dat je řetězec ukončený znakem null.

P

Začátek stránky

Konec stránky

Oddělovač, který rozdělí list na samostatné stránky pro tisk. Aplikace Excel vkládá konce stránek automatické podle velikosti papíru, nastavení okrajů, možností měřítka a umístění všech ručních konců stránek, které vložíte.

zobrazení konců stránek

Zobrazení listu obsahující oblasti, který mají být vytištěny, a umístění konců stránek. Oblasti k tisku se zobrazí v dokumentu bíle, automatické konce stránek jsou přerušované čáry, a ruční konce stránek se zobrazí jako plné čáry.

Parametr

V aplikaci Excel můžete přidat, změnit nebo odebrat parametry za účelem zadání buněk, které lze upravovat v datech listu služby Excel Services. Pokud uložíte sešit, změny se automaticky projeví na serveru.

Parametrický dotaz

Typ dotazu, který při každém spuštění vyzve k zadání hodnot (kritérií), která chcete použít k vyběru záznamů pro sadu výsledků, aby mohl být stejný dotaz použit k načtení různých sad výsledků.

heslo

Způsob ochrany listu nebo sešitu. Pokud chráníte prvky listu nebo sešitu heslem, je velmi důležité si toto heslo zapamatovat. Bez něj neexistuje žádný způsob, jak sešit nebo list odemknout. Vždy používejte silná hesla kombinující velká a malá písmena, čísla a symboly. Slabá hesla tyto prvky nekombinují. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabé heslo: Pes10. Použijte silné heslo, které si zapamatujete, takže si je nemusíte poznamenávat.

Oblast pro vložení

Cílové umístění pro data, která byla vyjmout nebo zkopírována pomocí schránky sady Office.

oblast kontingenční tabulky

Oblast listu, do které přetáhnete pole kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu za účelem změny rozvržení sestavy. V nové sestavě je oblast kontingenční tabulky na listu označena přerušovanými modrými obrysy.

pole kategorií kontingenčního grafu

Pole, kterému je přiřazena orientace kategorii v kontingenčním grafu. V grafu se kategorie obvykle zobrazují na ose x, neboli vodorovné ose grafu.

Kontingenční graf

Graf, který poskytuje interaktivní analýzu dat, například kontingenční tabulky. Můžete změnit zobrazení dat, zobrazit různé úrovně podrobností nebo změnit rozložení grafu přetažením polí a zobrazením nebo skrytím položek v polích.

pole řad kontingenčního grafu

Pole, kterému je přiřazena orientace řad v kontingenční m grafu V grafu jsou řady znázorněny v legendě.

data kontingenční tabulky

V kontingenční tabulce, souhrnná data, která jsou vypočítána z datových polí zdrojového seznamu nebo tabulky.

celkové součty kontingenční tabulky

Celkové hodnoty všech buněk v řádku nebo všech buněk ve sloupci kontingenční tabulky. Hodnoty v celkových součtech řádku nebo sloupce jsou vypočtené pomocí stejné souhrnné funkce používané v oblasti dat kontingenční tabulky.

seznam kontingenční tabulky

Součást Microsoft Office Web Components, která umožňuje vytvořit strukturu podobnou kontingenční tabulce aplikace Excel. Uživatelé mohou zobrazit kontingenční seznam ve webovém prohlížeči a změnit jeho rozložení podobným způsobem jako u kontingenční tabulky aplikace Excel.

Kontingenční tabulka

Interaktivní sestava aplikace Excel s odsazeními, která shrnuje a analyzuje data, jako jsou například záznamy z různých zdrojů, včetně souborů, které jsou z pohledu aplikace Excel externí.

Kontingenční tabulka

Interaktivní sestava aplikace Excel s odsazeními, která shrnuje a analyzuje data, jako jsou například záznamy z různých zdrojů, včetně souborů, které jsou z pohledu aplikace Excel externí.

souhrn kontingenční tabulky

Řádek nebo sloupec využívající souhrnnou funkci k zobrazení součtu podrobných položek v poli kontingenční tabulky.

Oblast grafu

V dvojrozměrném grafu oblast ohraničená osami obsahující všechny datové řady. V prostorovém grafu oblast ohraničená osami včetně datových řad, názvů kategorií, popisků značek a názvů os.

Bod

Měrná jednotka rovna 1/72 palce.

předchůdci

Buňky, na které odkazují vzorce v jiné buňce. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec = B5, je buňka B5 předchůdcem buňky D10.

Primární klíč

Jeden nebo více polí, které jednoznačně identifikují jednotlivé záznamy v tabulce. Stejným způsobem, jako registrační značka označuje auto, primární klíč jednoznačně identifikuje záznam.

Oblast tisku

Jedna nebo více oblastí buněk, které určíte pro tisk, jestliže nechcete vytisknout celý list. Pokud list obsahuje oblast tisku, vytiskne se pouze tato oblast tisku.

tisk názvů

Popisky řádků nebo sloupců, které se vytisknou na začátku nebo v levé části každé stránky v tištěném listu.

pole vlastností

Nezávislé atributy přidružené k položkám nebo členům v datové krychli OLAP. Pokud mají například položky měst uloženy vlastnosti velikosti a populace datové krychli serveru, kontingenční tabulka zobrazí velikosti a populaci každého města.

Zámek

Určit nastavení listu nebo sešitu, které uživatelům zabrání v prohlížení nebo získání přístupu k určeným prvkům listu nebo sešitu.

filtr sestavy

Pole, které slouží k filtrování podmnožinu dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu zprávu do jedné stránky pro další rozložení a analýzy. Můžete zobrazit přehled všech položek ve filtru sestavy nebo zobrazení jedné položky najednou, který filtruje data pro všechny další položky.

Q

Začátek stránky

query

V aplikaci Query nebo Access způsob hledání záznamů zodpovídajících konkrétní otázku týkající se dat uložených v databázi, kterou jste položili.

kanál dotazu

Kanál dotazu se používá v konverzaci DDE mezi cílovou aplikací a konkrétním dotazem (například Query1) v aplikaci Query. Chcete-li použít kanál dotazu, musí již být otevřeno okno dotazu pomocí systémového kanálu

návrh dotazu

Všechny prvky zahrnuté do okna aplikace Query, například tabulky, kritéria, pořadí, ve kterém pole jsou seřazena, a tak dále. Návrh také určuje, zda můžete upravit zdrojová data a zda je zapnut automatický dotaz.

R

Začátek stránky

oblast:

Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.

jen pro čtení

Nastavení, které umožňuje soubor číst nebo zkopírovat, ale nikoli změnit nebo uložit.

Záznam

Sada informací o určité osobě, umístění, události nebo objektu. Při zobrazení sady výsledků v okně dat aplikace Query je záznam reprezentován jako řádek.

aktualizovat (oblast externích dat)

Aktualizovat data z externího zdroje dat. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze informací v databázi, včetně všech změn provedených u dat.

aktualizovat (kontingenční tabulka)

Aktualizovat obsah kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, aby odrážel změny základních zdrojových dat. Je-li sestava založena na externích datech, spustí aktualizace podkladový dotaz k načtení nových nebo změněných dat.

Regresní analýza

Forma statistické analýzy používaná pro vytváření prognóz. Regresní analýza odhadne vztah mezi proměnnými tak, aby daná proměnná mohla být předpovězena z jedné nebo více dalších proměnných.

Relativní odkaz

Ve vzorci označuje adresu buňky založenou na relativním umístění buňky obsahující vzorec a buňky, na niž odkazuje. Pokud zkopírujete vzorec, odkaz se automaticky upraví. Relativní odkaz má formu A1.

vzdálený odkaz

Odkaz na data uložená v dokumentu z jiného programu.

Šablona sestavy

Šablona aplikace Excel (soubor XLT), který obsahuje jeden nebo více dotazů nebo kontingenčních tabulek založených na externích datech. Pokud uložíte šablonu sestavy, aplikace Excel uloží definice dotazu ale neukládá data dotazovaná v šabloně.

Sada výsledků

Sada záznamů vrácená při spuštění dotazu. Můžete zobrazit sadu výsledků dotazu v aplikaci Query nebo můžete vrátit sadu výsledků v listu aplikace Excel pro další analýzu.

záhlaví řádku

Šedá číslovaná oblast vlevo od každého řádku. Klepnutím na záhlaví řádku vyberete celý řádek. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit výšku řádku, přetáhněte čáru pod záhlavím řádku.

popisek řádku

Pole, kterému je přiřazena orientace řádku v kontingenční tabulce.

hodnota spolehlivosti R

Číslo od 0 do 1, který udává jak úzce předpokládané hodnoty spojnice trendu odpovídají skutečným datům. Pokud je hodnota spolehlivosti R 1 nebo se jí blíží, spojnice trendu je nejspolehlivější. Bývá také označována jako koeficient determinace.

S

Začátek stránky

Scénář

Pojmenovaná sada vstupních hodnot, které můžete použít v modelu listu.

SCROLL LOCK

Se zapnutou funkcí Scroll Lock klávesa se šipkou posune aktivního listu, nebude aktivovat jiné buňky. Chcete-li zapnout nebo vypnout v funkci Scroll Lock, stiskněte klávesu SCROLL LOCK.

Sekce

Libovolná kombinace listu, zobrazení a scénáře, kterou zvolíte při vytváření sestavy. Sestava může obsahovat několik oddílů.

vybrat

Zvýraznit buňku nebo oblast buněk v listu. Vybrané buňky budou ovlivněny dalším příkazem či akcí.

Tlačítko Vybrat vše

Šedý obdélník v levém horním rohu datového listu v místě, kde se setkávají záhlaví řádků a sloupců. Klepnutím na toto tlačítko vyberte všechny buňky v datovém listu.

osa řad

Osa grafu představující hloubka dimenze v prostorovém grafu. Zobrazí názvy řad jako libovolné textové hodnoty; nemůže zobrazit škálu číselných hodnot.

pole řad

Pole, které je zobrazeno v oblasti řad kontingenčního grafu. Položky v poli řad jsou uvedeny v legendě a poskytují názvy jednotlivých datových řad.

spojnice řad

Čáry ve dvojrozměrných skládaný řádkových a sloupcových grafech spojující datové značky v každé datové řadě, které slouží ke zdůraznění rozdílů v měření mezi jednotlivými řadami.

Sdílený sešit

Sešit umožňující více uživatelům v síti současně zobrazit tento sešit a provádět změny. Každý uživatel, který sešit uloží, vidí změny provedené ostatními uživateli.

buňka s jednoduchým mapováním

Buňka, která byla je spojena s neopakujícím se prvkem v mapování XML .

sort order

Způsob uspořádání dat v závislosti na typu hodnoty nebo typu dat. Data můžete seřadit abecedně podle čísel nebo podle data. Pořadí pořadí řazení používají sestupné (9 na 1, Z do A) nebo vzestupné (1 až 9, A až Z) řazení.

zdrojové oblasti

Oblasti buněk, které sloučíte v zadané cílové oblasti. Zdrojové oblasti mohou být na všech listech v sešitu, v jiném otevřeném nebo zavřeném sešitu nebo na listech aplikace Lotus 1-2-3.

Zdrojová data

Seznam nebo tabulka, která je použita k vytvoření kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Zdrojová data mohou být převzata z tabulky nebo oblasti aplikace Excel, externí databáze nebo krychle či jiné kontingenční tabulky.

SQL

Jazyk používaný k načtení, aktualizaci a správě dat. Při vytváření dotazu používá aplikace Query jazyk SQL k sestavení odpovídajícího příkazu SELECT jazyka SQL. Pokud znáte jazyk SQL, můžete zobrazit nebo změnit příkaz SQL SELECT.

Standardní písmo

Výchozí písmo textu pro sešity. Standardní písmo určuje výchozí písmo pro styl Normální buňky.

souhrnná data

U automatických souhrnů a osnov listu, všechny řádky nebo sloupce, které shrnují podrobná data. Souhrnná data jsou obvykle sousedící nebo zobrazena pod podrobnými daty.

Souhrnná funkce

Typ výpočtu, který kombinuje zdrojová data v kontingenční tabulce nebo tabulce konsolidace, nebo při vkládání automatických souhrnů do seznamu nebo databáze. Příkladem souhrnné funkce jsou Součet, Počet a Průměr.

systémový kanál

Používá se v konverzaci DDE mezi aplikacemi k získání informací o systému, například o aktuálních připojeních, otevřených dotazech a stavu cílové aplikace.

T

Začátek stránky

podokno tabulky

Oblast okna aplikace Query, která zobrazuje tabulky v dotazu. Každá tabulka zobrazí pole, z něhož můžete načíst data.

Šablona

Sešit, které vytvoříte a použijete jako základ pro jiné podobné sešity. Můžete vytvořit šablony pro sešity a listy. Výchozí šablona pro sešity nazývá Sešit.xlt. Výchozí šablona pro listy nazývá List.xlt.

Textové pole

Obdélníkový objekt na listu nebo grafu, ve kterém můžete napsat text.

Značky a popisky značek

Značky jsou malé čáry měření podobné dělení na pravítku, které protínají osu. Popisky značek určují kategorie, hodnoty a řady v grafu.

Názvy v grafech

Popisný text, který je automaticky zarovnán na osu nebo na střed v horní části grafu.

řádek souhrnů

Zvláštní řádek v tabulce aplikace Excel poskytující výběr vhodných agregačních funkcí pro práci s číselnými daty.

součty

Jeden z pěti typů pět výpočtu definovaných aplikací Query: součet, průměr, počet, minimum a maximální počet.

Šipky závislostí

Šipky, které zobrazují vztah mezi aktivní buňkou a jejími souvisejícími buňkami. Šipky závislostí jsou modré, pokud směřují z buňky poskytující data do jiné buňky, a červené, pokud buňka obsahuje chybovou hodnotu, například # DIV / 0!.

Spojnice trendu

Grafické znázornění trendů v datové řadě, například čára stoupající nahoru, představující zvýšení prodeje za období měsíců. Spojnice trendu se používají pro studii problémů předpovědí, která se také nazývá regresní analýza.

popisek spojnice trendu

Nepovinný text pro spojnice trendu, včetně regresní rovnice nebo hodnoty spolehlivosti R, případně obou. Popisek spojnice trendu lze formátovat a přesunout, nelze změnit jeho velikost.

U

Začátek stránky

pruhy vzrůstu

U spojnicových grafů s více datovými řadami, pruhy označující rozdíl mezi datovými body v první a poslední řadě.

V

Začátek stránky

Hodnota:

Text, datum, čísla nebo logický vstup, která dokončí podmínce, musí být splněné polem pro hledání a filtrování. Příklad pole Autor s podmínka < b > je rovno < /b > musí obsahovat určité hodnotě, například < b > Jan < /b >, za úplnou.

Osa hodnot

Osy grafu zobrazující škálu číselných hodnot.

body uchycení

Černé, čtvercové body s možností přetažení, které se zobrazí na zakončeních a v průsečících čar a křivek u určitých automatických tvarů (například volných tvarů, klikyháků a křivek) při úpravě bodů automatického tvaru.

body uchycení

Černé, čtvercové body s možností přetažení, které se zobrazí na zakončeních a v průsečících čar a křivek u určitých automatických tvarů, například volných tvarů, klikyháků a křivek.

Zobrazení

Sada nastavení zobrazení a tisku, kterou lze pojmenovat a použít u sešitu. Můžete vytvořit více zobrazení stejného sešitu bez uložení samostatné kopie sešitu.

W

Začátek stránky

Webový dotaz

Dotaz načítající data uložená v intranetu nebo v Internetu.

Citlivostní analýza

Proces změny hodnot v buňkách zobrazující, jak tyto změny ovlivní výsledky vzorců v listu. Například různé úrokové sazby sloužící k určení částky platby v tabulce amortizace.

Sešit

Tabulka soubor programu, který vytvoříte v aplikaci Excel. Sešit obsahuje listy řádků a sloupců, ve kterých můžete zadávat a počítat data.

List

Primární dokument, který používáte pro ukládání a práci s daty v aplikaci Excel. Používá se také termín tabulka. List obsahuje buňky, které jsou uspořádány do sloupců a řádků, a je vždy uložen v sešitu.

soubor pracovního prostoru

Soubor, který uloží informace o zobrazení otevřený sešitů, takže můžete později pokračovat v práci se stejnou velikosti oken, oblastí tisku, zvětšením obrazovky a nastavením zobrazení. Soubor pracovního prostoru neobsahuje samotné sešity.

Web

Systém pro procházení Internetu nebo kolekcí sešitů a jiných dokumentů sady Office připojených pomocí hypertextových odkazů a umístěných ve sdílené síťové položce, síti intranet společnosti nebo v Internetu. Při použití webového prohlížeče se web zobrazí jako kolekce textu, obrázků, zvuků a digitálních filmů.

obtékání

V textu, konce řádku textu automaticky při dosažení okraje nebo objektu a pokračovat text na nový řádek.

X

Začátek stránky

XML

Jazyk XML (XML): Zúžené formulář z standardní Generalized SGML (Markup Language), který umožňuje vývojářům vytvářet vlastní značky, které nabízejí pružnost při uspořádání a prezentace informací.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×