Glosář aplikace Access


A

absolutní nebo pevné umístění

Umístí prvek relativně vůči nadřazenému prvku nebo vůči tělu (pokud nadřazený prvek neexistuje). Hodnoty pro vlastnosti Levý okraj (Left) a Horní okraj (Top) jsou relativní vůči levému hornímu rohu nadřazeného prvku.

adresa hypertextového odkazu

Cesta k cíli, jako je například objekt, dokument nebo webová stránka. Hodnota hypertextového odkazu může být adresou URL (adresa k internetovému nebo intranetovému serveru) nebo síťovou cestou UNC (adresa k souboru v místní síti).

agregační funkce

Funkce, například Sum, Count, Avg nebo Var, které slouží k výpočtu součtů.

akce

Základní stavební blok makra. Samostatná instrukce, kterou lze kombinovat s jinými akcemi za účelem automatizace úkolů. V jiných jazycích maker se někdy nazývá příkaz.

akční dotaz

Dotaz, který kopíruje nebo mění data. Akční dotazy zahrnují přidávací, odstraňovací, vytvářecí a aktualizační dotazy. V navigačním podokně jsou označeny vykřičníkem (!), který je uveden u jejich názvu.

aktivace na místě

Aktivace serveru OLE objektu OLE z pole nebo ovládacího prvku. Můžete například přehrát zvukový soubor WAV obsažený v ovládacím prvku tím, že na prvek poklepete.

aktivační událost

Uložená procedura ve zvláštním formátu, která je automaticky spuštěna při úpravě dat v určité tabulce. Aktivační události jsou často vytvářeny za účelem vynucení referenční integrity nebo konzistence mezi logicky souvisejícími daty v různých tabulkách.

aktualizace

Potvrzení změn dat v záznamu. Změny se uloží do databáze, jakmile ve formuláři nebo datovém listu přejdete na jiný záznam nebo když sami záznam uložíte.

aktualizační dotaz

Akční dotaz (příkaz SQL), který mění sadu záznamů podle zadaných kritérií (podmínek hledání).

aktualizovatelná sada záznamů

Typ sady záznamů, který funguje efektivně v prostředí typu klient-server díky ukládání dat do mezipaměti na klientu a minimalizaci síťového provozu souvisejícího s přístupovými operacemi a aktualizací dat.

aktuální záznam

Záznam v sadě záznamů, který můžete upravovat nebo z kterého lze načítat data. V sadě záznamů může být pouze jeden aktuální záznam. Sada záznamů však aktuální záznam nemusí obsahovat, například po odstranění záznamu z dynamické sady záznamů.

anonymní replika

V databázi aplikace Access (pouze formát souboru MDB) se jedná o zvláštní typ repliky, ve které nepotřebujete sledovat jednotlivé uživatele. Anonymní replika je zvláště užitečná pro řešení na bázi Internetu, kdy očekáváte stahování replik velkým počtem uživatelů.

aplikace typu klient-server

Aplikace sestávající ze serverového databázového souboru, který obsahuje tabulky, a kopií klientského databázového souboru, který obsahuje všechny ostatní databázové objekty propojené k serverovým tabulkám.

argument akce

Dodatečné informace vyžadované v případě některých akcí maker – může se jednat například o objekt, kterého se akce týká, nebo o speciální podmínky, v rámci kterých má být akce provedena.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) je sada 7bitových znaků, která slouží k zobrazování písmen a symbolů na standardní americké klávesnici.

atribut jazyka XML

Informace přidané ke značce poskytující další informace o značce, například <slozka mnozstvi="2"jednotky="salky">mouka</slozka>. V tomto příkladu jsou atributy množství a jednotky.

automatická oprava názvů

Funkce, která automaticky opravuje běžné vedlejší efekty, které vznikají při přejmenování formulářů, sestav, tabulek, dotazů, polí nebo ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Funkce automatické opravy názvů však nemůže opravit všechny odkazy na přejmenované objekty.

automatické filtrování

Filtrování dat v zobrazení kontingenční tabulky nebo grafu výběrem jedné nebo více položek v poli, které umožňuje filtrování.

automatické propojení

Propojení mezi objektem OLE v aplikaci Access k serveru OLE. Při změně údajů v souboru objektu dojde k automatické aktualizaci objektu v aplikaci Access.

automatický formát

Kolekce formátů, které určují vzhled ovládacích prvků a sekcí ve formuláři nebo sestavě.


B

běžící text

Posouvající se text použitý na datové stránce k upoutání pozornosti uživatele na určitý prvek stránky, například nadpis nebo důležité oznámení. Běžící text umístíte na stránku pomocí ovládacího prvku Běžící text.

bitová maska

Hodnota použitá bitovými operátory (And, Eqv, Imp, Not, Or a Xor) k testování, nastavení nebo obnovení stavu jednotlivých bitů hodnoty bitového pole.

bitové porovnávání

Postupné porovnání všech dvojic stejně umístěných bitů v hodnotách dvou číselných výrazů.

bod řady

Samostatná datová hodnota vykreslená v grafu a představovaná sloupcem, pruhem, čárou, výsečí, prstencovou výsečí nebo jiným typem datové značky.


C

cizí klíč

Jedno nebo více polí (sloupců) tabulky, která odkazují na pole primárního klíče v jiné tabulce. Cizí klíč označuje způsob propojení tabulek.

cizí tabulka

Tabulka (například Objednávky zákazníka) obsahující pole cizího klíče (například KódZákazníka), který tvoří pole primárního klíče v jiné tabulce (například Zákazníci) v databázi a která obvykle tvoří stranu N relace 1:N.


Č

částečná replika

Databáze, která obsahuje pouze podmnožinu záznamů úplné repliky. U částečné repliky lze nastavit filtry a zadat relace určující, které záznamy z úplné repliky mají být do dané databáze přeneseny.

číselný datový typ

V projektu aplikace Access přesný číselný datový typ pro ukládání hodnot od -10^38 - 1 do 10^38 - 1. Můžete určit měřítko (maximální počet číslic) a přesnost (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

číslo chyby

Celé číslo v intervalu 0-65535, kterému odpovídá nastavení vlastnosti Number objektu Err. V kombinaci s nastavením vlastnosti Description objektu Err toto číslo reprezentuje konkrétní chybovou zprávu.

číslo kanálu

Celé číslo, které odpovídá otevřenému kanálu DDE (Dynamic Data Exchange). Čísla kanálu jsou přiřazena systémem Microsoft Windows 95 nebo vyšším, vytvořena funkcí DDEInitiate a používána ostatními funkcemi a příkazy DDE.

číslo souboru

Číslo použité v příkazu Open při otevírání souboru. U souborů, které nejsou přístupné z jiných programů, používejte čísla v rozsahu 1–255 včetně. U souborů dostupných z jiných programů používejte čísla v rozsahu 256–511.


D

DAO (Data Access Objects)

Programovací rozhraní, které lze použít k přístupu k databázovým objektům a k práci s nimi.

databáze aplikace Microsoft Access

Kolekce dat a objektů (například tabulek, dotazů nebo formulářů) souvisejících s určitým tématem nebo účelem.

databáze ODBC

Databáze, pro kterou je poskytnut ovladač ODBC (Open Database Connectivity), pomocí kterého můžete importovat a exportovat data a odkazovat na ně.

databáze serveru Microsoft SQL Server

Databáze v serveru Microsoft SQL Server, sestávající z tabulek, zobrazení, indexů, uložených procedur, funkcí a aktivačních událostí. Databázi aplikace Access lze propojit s daty serveru SQL Server pomocí ODBC nebo vytvořením souboru projektu aplikace Access (ADP).

databáze SQL

Databáze založená na jazyku SQL (Structured Query Language).

databázová aplikace

Sada objektů, která může obsahovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly kódu navržené tak, aby spolupracovaly a usnadnily tak používání databáze. Databázová aplikace je obvykle nasazována pro skupinu uživatelů.

databázová knihovna

Kolekce procedur a databázových objektů, které lze volat z libovolné aplikace. Chcete-li použít položky v knihovně, musíte nejprve vytvořit odkaz z aktuální databáze na knihovní databázi.

databázový diagram

Grafická reprezentace libovolné části schématu databáze. Může zobrazovat celou strukturu nebo část struktury databáze. Obsahuje tabulky, obsažené slupce a relace mezi tabulkami.

databázový stroj aplikace Access

Součást databázového systému Access, která získává data z uživatelských a systémových databází a ukládá je v nich. Na databázový stroj lze pohlížet jako na správce dat, na jehož základě jsou postaveny databázové systémy, jako je Access.

datová oblast

Část zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního seznamu, která obsahuje souhrnná data. Hodnoty v datové oblasti jsou zobrazeny jako záznamy v zobrazení kontingenční tabulky a jako body v zobrazení kontingenčního grafu.

datová položka

Položka dat specifická pro konkrétní aplikaci, která může být přenesena kanálem DDE (Dynamic Data Exchange).

datová stránka

Webová stránka navržená k zobrazení a práci s daty z Internetu nebo intranetu. Její data jsou obvykle uložena v databázi aplikace Access.

datová značka

Pruh, plocha, bod, výseč nebo jiný symbol v grafu, který představuje jeden datový bod nebo hodnotu. Související označení dat v grafu vytvářejí datové řady.

datové pole

Pole, které obsahuje souhrnná data v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního seznamu. Datové pole obvykle obsahuje číselná data.

datové řady

Související datové body, které jsou vyneseny do grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzor. Do grafu lze vynést jednu nebo více datových řad.

datový list

Data z tabulky, formuláře, dotazu, zobrazení nebo uložené procedury zobrazená ve formátu řádků a sloupců.

datový literál

Libovolná posloupnost znaků v platném formátu uvedená mezi znaky křížku (#). K platným formátům patří formát data určený nastavením národního prostředí v kódu a univerzální formát data.

datový soubor aplikace Microsoft Access

Databáze nebo soubor projektu aplikace Access. Databáze aplikace Access 2007 ukládá objekty a data databáze do souboru ACCDB a starší verze aplikace Access používají formát MDB. Soubor projektu neobsahuje data a používá se k připojení k databázi serveru Microsoft SQL Server.

datový stroj Microsoft Data Engine

Datový stroj typu klient-server poskytující místní úložiště dat v menším počítačovém systému, například v počítači využívaném jedním uživatelem nebo na serveru malé pracovní skupiny. Tento datový stroj je kompatibilní se servery Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 a SQL Server 2000.

datový typ Ano/Ne

Datový typ pole, který se používá pro pole, která budou obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot, například Ano nebo Ne, True nebo False. Hodnoty Null nejsou povoleny.

datový typ Automatické číslo

V databázi Microsoft Access se jedná o datový typ pole, který pro každý záznam přidaný do tabulky automaticky uloží jedinečné číslo. Generovat lze tři typy čísel: sekvenční, náhodné a replikační identifikátor.

datový typ bigint

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s 8 bajty (64 bity), do kterého lze uložit celá čísla v rozsahu od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807).

datový typ binary

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s pevnou délkou s maximálním počtem 8 000 bajtů binárních dat.

datový typ bit

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat, který uchovává hodnotu 1 nebo 0. Lze zadat i jiné celočíselné hodnoty než 1 nebo 0, ty jsou ale vždy interpretovány jako hodnota 1.

datový typ Byte

Typ dat v databázi aplikace Access používaný k uložení malých kladných celých čísel v rozsahu od 0 do 255.

datový typ char

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s pevnou délkou s maximálním počtem 8 000 znaků ANSI.

datový typ Číslo

V databázi aplikace Access se jedná o datový typ pole určený pro numerická data, která budou použita v matematických výpočtech. Pro zobrazení nebo výpočet hodnot měny však použijte datový typ Měna.

datový typ Currency

V databázi aplikace Access se jedná o typ dat vhodný pro výpočty týkající se peněžních částek nebo pro výpočty s pevnou řádovou čárkou, u kterých je důraz kladen na přesnost.

datový typ cursor

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat, který můžete využít pouze k vytvoření kurzorové proměnné. Tento typ dat nelze použít pro sloupce v tabulce. Kurzor představuje mechanismus použitý k práci s jedním řádkem současně ve výsledné sadě příkazu SELECT.

datový typ datetime

V projektu aplikace Access se jedná o datový typ pro datum a čas, jehož rozsah je od 1. ledna 1753 do 31. prosince 9999 s přesností tří setin sekundy, neboli 3,33 milisekund.

datový typ Datum a čas

Datový typ, který v databázi aplikace Access slouží pro uložení informací data a času.

datový typ decimal (databáze aplikace Access)

Přesný číselný typ dat pro ukládání hodnot od -10^28 - 1 do 10^28 - 1. Můžete určit měřítko (maximální počet číslic) a přesnost (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

datový typ decimal (projekt aplikace Access)

Přesný číselný datový typ pro ukládání hodnot od -10^38 - 1 do 10^38 - 1. Můžete určit měřítko (maximální počet číslic) a přesnost (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

datový typ definovaný uživatelem

Definice typu dat, jež může obsahovat sloupec v databázi serveru Microsoft SQL Server. Je zadán uživatelem a je založen na existujících datových typech serveru SQL Server. Pravidla a výchozí hodnoty mohou být vázány pouze k datovým typům definovaným uživatelem.

datový typ float

Přibližný číselný datový typ v projektu aplikace Access s přesností 15 číslic. Může obsahovat kladné hodnoty v rozsahu přibližně od 2,23E - 308 do 1,79E + 308, záporné hodnoty v rozsahu přibližně od -2,23E - 308 do -1,79E + 308, nebo nulu.

datový typ GUID

Jedinečný identifikační řetězec používaný při vzdáleném volání procedur. Každá třída rozhraní a objektu používá identifikátor GUID (Globally Unique Identifier) z důvodu identifikace. GUID je 128bitová hodnota.)

datový typ Hypertextový odkaz

Datový typ pole v databázi aplikace Access, ve kterém jsou uloženy adresy hypertextových odkazů. Adresa se může skládat maximálně ze čtyř částí a je napsána v následujícím formátu: zobrazenýtext#adresa#podadresa#.

datový typ image

V projektu aplikace Access se jedná o datový typ proměnné délky, který může pojmout maximálně 2^31 - 1 (2 147 483 647) bajtů binárních dat. Používá se pro uložení objektů BLOB (Binary Large Objects), například obrázků, dokumentů, zvuků nebo zkompilovaného kódu.

datový typ int

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s 4 bajty (32 bity), do kterého lze uložit celá čísla v rozsahu -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31 - 1 (2 147 483 647).

datový typ Integer

Základní typ dat, který uchovává celá čísla. Proměnná typu Integer je uložena jako 16bitové (2bajtové) číslo s hodnotou v rozsahu od -32 768 do 32 767.

datový typ Memo

Datový typ pole v databázi aplikace Access. Pole typu Memo může obsahovat až 65 535 znaků.

datový typ nchar

V projektu aplikace Access se jedná o typ s pevnou délkou s maximálním počtem 4 000 znaků Unicode. Znaky Unicode používají 2 bajty na znak a podporují všechny mezinárodní znaky.

datový typ ntext

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat proměnné délky, který může pojmout maximálně 2^30 - 1 (1 073 741 823) znaků. Sloupce s typem dat ntext ukládají 16bajtový ukazatel na datový řádek a data jsou uložena odděleně.

datový typ nvarchar(n)

V projektu aplikace Access se jedná o typ proměnné délky s maximálním počtem 4 000 znaků Unicode. Znaky Unicode používají 2 bajty na znak a podporují všechny mezinárodní znaky.

datový typ Objekt

Základní datový typ představující libovolný objekt rozpoznatelný jazykem Visual Basic. Přestože je možné jako typ Objekt deklarovat jakoukoliv objektovou proměnnou, je vhodné deklarovat objektové proměnné podle jejich specifických typů.

datový typ Objekt OLE

Datový typ pole používaný pro objekty vytvořené v jiných programech. které lze propojit nebo vložit do databáze aplikace Access.

datový typ peníze

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat, který uchovává hodnoty měny v rozsahu od -922 337 203 685 477,5707 do 922 337 203 685 477,5807 s přesností na desetitisíciny jednotky měny.

datový typ real

V projektu aplikace Access přibližný číselný typ dat s přesností sedmi číslic. Může uchovávat kladné hodnoty od hodnoty cca. 1,18 E-38 do 3,40 E+38, záporné hodnoty od cca. -1,18 E-38 do -3,40 E+38 a nulu.

datový typ smalldatetime

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat pro uložení data a času, který je méně přesný než typ dat Datetime. Hodnoty jsou v rozsahu od 1. ledna 1900 do 6. června 2079 s přesností na jednu minutu.

datový typ smallint

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s 2 bajty (16 bity), do kterého lze uložit celá čísla v rozsahu -2^15 (-32 768) do 2^15 - 1 (32 767).

datový typ smallmoney

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat, který uchovává hodnoty měny v rozsahu od -214 748,3648 do 214 748,3647 s přesností na desetitisíciny jednotky měny. Při zobrazení hodnot typu Smallmoney jsou hodnoty zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

datový typ sql variant

V projektu aplikace Access se jedná o datový typ, který ukládá hodnoty několika datových typů, kromě datových typů text, ntext, image, timestamp a sql_variant. Datový typ sql variant se používá ve sloupci, parametru, proměnné nebo vrácené hodnotě uživatelem definované funkce.

datový typ sysname

V projektu aplikace Access se jedná o speciální systémový typ dat definovaný uživatelem, který se používá pro sloupce, proměnné a parametry uložených procedur s uloženými názvy objektů.

datový typ tabulka

V projektu aplikace Access se jedná o speciální datový typ používaný k uložení sady výsledků v místní proměnné nebo vrácené hodnoty uživatelem definované funkce pro pozdější zpracování. Lze ji použít namísto dočasné tabulky uložené v databázi tempdb.

datový typ text

V projektu aplikace Access se jedná o datový typ proměnné délky, který může pojmout maximálně 2^31 - 1 (2 147 483 647) znaků. Výchozí délka je 16.

datový typ Text

V databázi aplikace Access se jedná o datový typ pole. Textová pole mohou obsahovat buď 255 znaků nebo počet znaků určený vlastností Velikost pole, přičemž platí menší z obou hodnot.

datový typ timestamp

V projektu Access se jedná o typ dat, který je automaticky aktualizován při každém vložení nebo aktualizaci řádku. Hodnoty ve sloupcích timestamp nemají typ datetime. Jedná se o typ binary(8) nebo varbinary(8), které označují pořadí úprav dat.

datový typ tinyint

V projektu Access se jedná o typ dat s 1 bajtem (8 bity), který uchovává celá čísla v rozsahu 0 až 255.

datový typ uniqueidentifier

V projektu aplikace Access se jedná o 16bajtový globálně jedinečný identifikátor (GUID).

datový typ varbinary

V projektu Access se jedná o typ dat s proměnnou délkou s maximálním počtem 8 000 bajtů binárních dat.

datový výraz

Každý výraz, který může být považován za datum, včetně literálů typu datum, čísel a řetězců, které vypadají jako datum, a dat vrácených z funkcí.

DBCS

Znaková sada (Double-Byte Character Set), která k reprezentaci znaků používá 1 nebo 2 bajty a umožňuje tak vyjádřit více než 256 znaků.

definice dat

Pole v podkladových tabulkách a dotazech včetně výrazů, které vytvářejí zdroj dat pro datovou stránku.

definiční dotaz

Dotaz specifický pro jazyk SQL. Pomocí tohoto dotazu lze vytvořit, změnit nebo odstranit tabulku či vytvořit nebo odstranit index v databázi. Standard ANSI definuje tyto dotazy jako dotazy v jazyku DDL využívající tokeny CREATE, DROP a ALTER.

definiční dotaz

Dotaz SQL obsahující příkazy DDL (Data Definition Language). Tyto příkazy umožňují vytvářet nebo měnit objekty v databázi.

deklarace

Kód, který nelze spustit a který uvádí název konstanty, proměnné či procedury spolu s jejími charakteristickými vlastnostmi, například s datovým typem. U procedur DLL určují deklarace názvy, knihovny a argumenty.

deklarační sekce

Sekce modulu obsahující deklarace, které se uplatňují na všechny procedury v modulu. Obsahuje deklarace proměnných, konstant, uživatelem definované typy dat a externí procedury v dynamické knihovně.

diagram

Grafická reprezentace dat ve formuláři, v sestavě nebo na datové stránce.

Dokumentace databáze

Nástroj, který slouží k vytvoření sestavy obsahující podrobné informace o objektech v databázi.

doména\název_účtu

Sada záznamů definovaná tabulkou, dotazem nebo výrazem SQL. Doménové agregační funkce vrací statistické informace o určité doméně nebo sadě záznamů.

doménová agregační funkce

Funkce, například DAvg nebo DMax, která slouží k statistickým výpočtům přes sadu záznamů (doména).

dotaz

Otázka týkající se dat uložených v tabulkách nebo žádost o provedení určité akce s daty. Dotaz může spojovat data z několika tabulek a být tak zdrojem dat pro formulář nebo sestavu.

dotaz SQL

Dotaz, který sestává z příkazu SQL. Ke specifickým dotazům SQL patří poddotazy a předávací, sjednocovací a definiční dotazy.

dvojitá přesnost

Charakteristická vlastnost čísla uloženého v dvojnásobném množství (dvě slova; obvykle 8 bajtů) počítačové paměti, než je potřeba k uložení méně přesného čísla (jednoduchá přesnost). Počítač s ní obvykle pracuje ve formě plovoucí desetinné čárky.

dynamická knihovna

Sada rutin, které lze volat z procedur jazyka Visual Basic a které jsou při běhu zaváděny a propojovány s aplikací.


E

element XML

Informace oddělené počáteční a koncovou značkou v dokumentu XML (Extended Markup Language). Příkladem elementu XML je <Prijmeni>Novak</Prijmeni>.

entity jazyka XML

Kombinace znaků a symbolů, které při analýze dokumentu XML nahrazují jiné znaky, obvykle ty, které mají v jazyce XML jiný význam. Například &lt; představuje symbol <, což je také otevírací závorka značky.

export

Kopírování dat a databázových objektů do jiné databáze, souboru tabulky nebo formátu souboru. Exportovaná data nebo databázové objekty pak může používat jiná databáze nebo aplikace. Data je možné exportovat do mnoha podporovaných databází, aplikací a formátů souborů.

externí databáze

Zdroj tabulky, který lze propojit nebo importovat do aktuální databáze. Může se také jednat o cíl tabulky, kterou chcete exportovat.

externí tabulka

Tabulka mimo aktuálně otevřenou databázi nebo projekt aplikace Access.


F

filtr

Sada kritérií použitých na data, která slouží k zobrazení dílčí sady dat nebo seřazení dat. V aplikaci Access lze používat filtry a data filtrovat například pomocí filtru podle výběru nebo filtru podle formuláře.

filtr mimo výběr

Způsob, kterým filtrujete záznamy ve formuláři, v datovém listu nebo na datové stránce a načítáte pouze záznamy, které neobsahují vybranou hodnotu.

filtr pro vstup

Technika filtrování záznamů, která na základě zadané hodnoty nebo výrazu vyhledá pouze záznamy, které danou hodnotu obsahují nebo které splňují zadaný výraz.

filtrování podle formuláře

Technika filtrování dat, při které je použita verze aktuálního formuláře nebo datového listu s prázdnými poli. Do těchto polí zadáte hodnoty, které mají být obsaženy ve filtrovaných záznamech.

filtrování podle výběru

Technika filtrování záznamů ve formuláři nebo datovém listu, při které jsou načteny pouze záznamy obsahující vybranou hodnotu.

formát

Určuje způsob zobrazení a tisku dat. Databáze aplikace Access poskytuje standardní formáty pro určité typy dat tak, jako je tomu u projektu aplikace Access pro ekvivalentní typy dat SQL. Vytvářet lze také vlastní formáty.

formulář

Objekt databáze Access, do kterého vkládáte ovládací prvky provádějící akce pro zadání, zobrazení a úpravu dat v polích.

formulář kontingenční tabulky

Interaktivní tabulka, která sumarizuje velké objemy dat pomocí vybraných formátovacích a výpočetních metod. Hlavičky řádků a sloupců můžete zaměňovat a zobrazovat data různými způsoby (podobně jako v sestavě kontingenční tabulky aplikace Excel).

formulářové zobrazení

Okno s formulářem pro zobrazení nebo zadání dat. Formulářové zobrazení představuje primární prostředek pro přidání a změnu dat v tabulkách. V tomto zobrazení lze také upravit návrh formuláře.

funkce

Dotaz, který přijímá vstupní parametry a vrací výsledek jako uloženou proceduru. Typy: skalární (s více příkazy, vrací jednu hodnotu), vložené (jeden příkaz, hodnota tabulky s možností aktualizace) a tabulka (s více příkazy, hodnota tabulky).

funkce

V jazyce VBA (Visual Basic for Applications) se jedná o proceduru, která vrací hodnotu a která může být použita ve výrazu. Funkci deklarujete příkazem Function a ukončíte ji příkazem End Function.

funkce definovaná uživatelem

Dotaz, který podobně jako uložená procedura zpracuje vstupní parametry a vrátí výsledek. Typy: skalární (vícepříkazová; vrací jednu hodnotu), vložená (jeden příkaz; aktualizovatelná hodnota tabulky) a tabulka (vícepříkazová; hodnota tabulky).


G

globální místní nabídka

Vlastní místní nabídka, která nahrazuje integrovanou místní nabídku pro následující objekty: pole v tabulce a datovém listu dotazu, formuláře a ovládací prvky formulářů ve formulářovém zobrazení, zobrazení datového listu a náhledu a sestavy v náhledu.

globální řádek nabídek

V aplikaci Access 2003 a dřívějších se jedná o zvláštní vlastní řádek nabídek, který nahrazuje integrovaný řádek nabídek ve všech oknech v databázové aplikaci s výjimkou případu, kdy pro formulář nebo sestavu určíte vlastní řádek nabídek.

globální replika

Replika, ve které je zajištěno kompletní sledování změn a kterou lze vyměňovat s libovolnou globální replikou v sadě. Globální replika může rovněž vyměňovat změny s libovolnou místní nebo anonymní replikou, pro kterou se stane zdrojovou replikou.

GUID (Globally Unique Identifier)

16bajtové pole používané v databázi aplikace Access, které slouží k vytvoření jedinečného identifikátoru replikace. Identifikátory GUID se často používají k identifikaci replik, sad replik, tabulek, záznamů a dalších objektů. V databázi aplikace Access se identifikátory GUID označují jako ID replikace.


H

hlavní formulář

Formulář, který obsahuje jeden nebo více podformulářů.

hostitelská aplikace

Libovolná aplikace podporující použití jazyka Visual Basic for Applications.

HTML generovaný serverem

Soubor ASP (Active Server Pages) nebo IDC/HTX, který tvoří výstup z tabulky, dotazu nebo formuláře, připojený ke zdroji dat ODBC a zpracovaný serverem Internet Information Server. Výsledkem jsou dynamicky vytvořené soubory HTML určené jen pro čtení.

HTML generovaný serverem: Active Server Pages


I

identifikátor (Visual Basic)

Datový člen v modulu kódu jazyka Visual Basic. Identifikátorem může být procedura Sub, Function nebo Property, proměnná, konstanta, příkaz DECLARE nebo určitý datový typ definovaný uživatelem.

identifikátor (výrazy)

Prvek výrazu, který odkazuje na hodnotu pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti. Výraz Forms![Objednávky]![ČísloObjednávky] například představuje identifikátor, který odkazuje na hodnotu ovládacího prvku .ČísloObjednávky na formuláři Objednávky.

import

Zkopírování dat z textového souboru, listu nebo databázové tabulky do tabulky aplikace Access. Pro importovaná data můžete vytvořit novou tabulku, nebo je můžete připojit (přidat) ke stávající tabulce, která má odpovídající strukturu dat.

index seznamu

Sekvence čísel pro položky v seznamu počínaje hodnotou 0 pro první položku, 1 pro druhou položku atd.

instalovatelný modul ISAM

Ovladač, který můžete určit a který umožňuje přístup k externím databázovým formátům, například dBASE, Excel a Paradox. Databázový stroj Microsoft Access instaluje (zavádí) tyto ovladače ISAM průběžně podle toho, jak se na ně aplikace odkazují.

instance

Objekt vytvořený z třídy, která obsahuje jeho definici. Například více instancí třídy formuláře sdílí stejný kód a jsou načteny se stejnými ovládacími prvky, které byly použity k navržení třídy formuláře.

integrovaný panel nástrojů

V aplikaci Access 2003 a dřívější je panel nástrojů součástí uživatelského rozhraní po instalaci aplikace do počítače. Vlastní panel nástrojů je naopak vytvořen uživatelem pro použití ve vlastní databázové aplikaci. V aplikaci Access 2007 jsou panely nástrojů nahrazeny Pásem karet, který obsahuje příkazy v souvisejících skupinách na kartách. Navíc lze často používané příkazy přidat do panelu nástrojů pro rychlý přístup.


J

jazyk DDL (Data Definition Language)

Jazyk, který slouží k popisu atributů databáze, zejména tabulek, polí, indexů a strategie ukládání. Standard ANSI definuje tento jazyk jako jazyk s tokeny CREATE, DROP a ALTER. Jazyk DDL je podmnožinou jazyka SQL (Structured Query Language).

jazyk DML (Data Manipulation Language)

Jazyk používaný k načítání, vkládání, odstraňování a aktualizaci dat v databázi. Jazyk DML je podmnožinou jazyka SQL (Structured Query Language).)

jedinečný index

Index definovaný nastavením vlastnosti Indexovat (Indexed) na hodnotu Ano (bez duplicity). Jedinečný index nepovolujte v indexovém poli duplicitní položky. Nastavení pole jako primárního klíče automaticky definuje pole jako jedinečné.


K

karta objektu formuláře

Karta objektu, ve které pracujete s formuláři v návrhovém zobrazení, formulářovém zobrazení, zobrazení datového listu nebo v náhledu.

karta objektu Relace

Karta objektu, na které je možné zobrazit, vytvořit a změnit relace mezi tabulkami a dotazy.

karta objektu Sestava

Karta objektu, ve které se pracuje se sestavami v návrhovém zobrazení, zobrazení rozložení a v náhledu.

karta objektu Tabulka

V databázi aplikace Access se jedná o kartu objektu, ve které pracujete s tabulkami v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení datového listu.

kartézský součin

Výsledek provedení příkazu SQL SELECT, který obsahuje dvě nebo více tabulek v klauzuli FROM, ale neobsahuje klauzule WHERE nebo JOIN, které označují, jak mají být tabulky spojeny.

kaskáda

Proces, při kterém je akce spuštěna jinou akcí. Je-li například pro dvě nebo více tabulek definována relace kaskádové aktualizace, aktualizace primárního klíče primární tabulky automaticky aktivuje změny cizí tabulky.

kaskádová aktualizace

Pro relace, které vynucují referenční integritu mezi tabulkami, aktualizace všech souvisejících záznamů v související tabulce nebo tabulkách v případě, že dojde ke změně záznamu v primární tabulce.

kaskádová událost

Sekvence událostí způsobená událostní procedurou, která přímo nebo nepřímo volá sebe sama. Toto volání se nazývá událost v kaskádě nebo rekurze. Události v kaskádě používejte s rozvahou, protože mohou často způsobit přeplnění zásobníku nebo chyby při běhu.

kaskádové odstraňování

Pro relace, které vynucují referenční integritu mezi tabulkami, odstranění všech souvisejících záznamů v související tabulce nebo tabulkách v případě, že dojde k odstranění záznamu v primární tabulce.

klauzule WHERE

Část příkazu SQL, která určuje načítané záznamy.

knihovna objektů

Soubor obsahující definice objektů a jejich metod a vlastností. Soubor obsahující knihovnu objektů má obvykle příponu OLB.

kód znaku

Číslo, které reprezentuje určitý znak v sadě, například ve znakové sadě ANSI.

kolekce definovaná uživatelem

Kolekce vytvořená přidáváním objektů do objektu Kolekce. Položky v kolekci definované objektem Kolekce jsou indexovány, počínaje číslem 1.

kolize

Konflikt, k němuž dojde při dávkové aktualizaci. Klient přečte data ze serveru a potom se pokusí tato data změnit v dávkové aktualizaci, ale před provedením pokusu o aktualizaci jiný klient změní původní data na serveru.

konflikt

Podmínka, která nastane, pokud dojde ke změně dat ve stejném záznamu dvou členů sady replik. Dojde-li ke konfliktu, je některá změna vybrána jako vítěz konfliktu a použita ve všech replikách a změna, která konflikt prohrála, je zaznamenána do všech replik jako konflikt.

kontejner OLE

Program obsahující propojený nebo vložený objekt OLE z jiného programu. Pokud například objekt OLE v databázi aplikace Access obsahuje list aplikace Excel, je aplikace Access kontejnerem OLE.

křížový dotaz

Dotaz, který vypočítá součet, průměr, počet nebo jiný typ souhrnu pro záznamy a výsledky pak rozdělí do skupin podle dvou typů informací: jednoho svisle po levé straně datového listu a druhého vodorovně nahoře.


L

legenda

Pole, které určuje šablonu nebo barvy přiřazené datovým řadám nebo kategoriím v grafu.

levé vnější spojení

Vnější spojení, ve kterém jsou do výsledné sady záznamů dotazu přidány všechny záznamy z levé strany operace LEFT JOIN v příkazu SQL definujícím daný dotaz, i když pole spojení v tabulce vpravo neobsahuje odpovídající hodnoty.


M

makro

Akce nebo sada akcí, které slouží k automatizaci úkolů.

maximální počet záznamů

Chcete-li zvýšit výkon, můžete určit maximální počet záznamů, které budou načteny z databáze Microsoft SQL Server pro formulář nebo datový list v projektu aplikace Access.

místní formulář

Formulář, který je zobrazen nad ostatními okny. Překryvný formulář může být modální nebo nemodální.

místní objekt

Tabulka, dotaz, formulář, sestava, makro nebo modul, který zůstává v replice nebo řídicí replice návrhu, ve které byl vytvořen. Objekt ani jeho změny nejsou kopírovány do ostatních členů v sadě replik.

místní replika

Replika, která vyměňuje data s rozbočovačem nebo s globální replikou, ale nikoli s jinými replikami v sadě replik.

modul formuláře

Modul obsahující kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pro všechny událostní procedury aktivované událostmi, ke kterým dojde v určitém formuláři nebo jeho ovládacích prvcích.

modul sestavy

Modul obsahující kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pro všechny událostní procedury aktivované událostmi, ke kterým dojde v určité sestavě nebo jejích ovládacích prvcích.

modul třídy

Modul, který obsahuje definici nového objektu. Každá instance třídy vytváří nový objekt. Procedury definované v modulu se stávají vlastnostmi a metodami objektu. Moduly třídy mohou existovat samostatně nebo společně s formuláři a sestavami.

mřížka (zobrazení Datový list)

Svislé nebo vodorovné čáry, které vizuálně oddělují řádky a sloupce dat v buňkách tabulky, dotazu, formuláře, zobrazení nebo uložené procedury. Čáry mřížky lze zobrazit nebo skrýt.

mřížka (zobrazení Návrh)

Uspořádání svislých a vodorovných tečkovaných a plných čar, které pomáhají přesně umístit ovládací prvky při návrhu formuláře, sestavy nebo datové stránky.


N

národní prostředí

Sada informací, které odpovídají danému jazyku a zemi.

navigační podokno

Podokno, které se zobrazí po otevření databáze nebo projektu aplikace Access. V navigačním podokně jsou zobrazeny objekty v databázi. Řazení a seskupování objektů v tomto podokně lze různými způsoby přizpůsobit.

navigační tlačítka

Tlačítka sloužící k přesunu mezi záznamy. Tato tlačítka se nachází v levém dolním rohu zobrazení Datový list a zobrazení formuláře. Tlačítka jsou také dostupná v náhledu před tiskem, ve kterém pomocí nich můžete procházet stránkami dokumentu.

návrhová mřížka

Mřížka, která slouží k návrhu nebo filtrování dotazu v návrhovém zobrazení nebo v okně Rozšířený filtr či řazení. Pro dotazy byla tato mřížka dříve označována jako mřížka QBE.

Návrhové zobrazení

Zobrazení, ve kterém je vidět návrh následujících databázových objektů: tabulek, dotazů, formulářů, sestav a maker. V návrhovém zobrazení můžete vytvořit nové databázové objekty a změnit návrh existujících objektů.

název třídy

Název, který slouží k odkazu na modul třídy. Je-li modulem třídy modul formuláře nebo sestavy, je před názvem třídy uveden typ modulu, například: Form_Objednávka.

název třídy (OLE)

Předdefinovaný název, který slouží k odkazu na objekt OLE v aplikaci Visual Basic. Sestává z názvu aplikace použité pro vytvoření objektu OLE, typu objektu a nepovinně čísla verze aplikace, například: Excel.Sheet

nekonečný formulář

Formulář, ve kterém je na obrazovce ve formulářovém zobrazení uvedeno více záznamů najednou.

nepřímá synchronizace

Metoda synchronizace, která se používá v prostředí bez připojení, například když cestujete s přenosným počítačem. Ke konfiguraci nepřímé synchronizace je třeba použít nástroj Správce replikace.

nevázaný formulář nebo sestava

Formulář nebo sestava, která není připojena ke zdroji záznamů, například tabulce, dotazu nebo příkazu SQL. (Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) formuláře nebo sestavy je prázdná.)

nevázaný ovládací prvek

Ovládací prvek, který není připojený k poli v podkladové tabulce, dotazu nebo příkazu SQL. Nevázaný ovládací prvek se často používá k zobrazení informačního textu nebo dekorativních obrázků.

normalizace

Minimalizace duplicitních údajů v relační databázi prostřednictvím efektivního návrhu tabulky. Normalizaci databáze můžete provést pomocí Průvodce analýzou tabulky.

Null

Hodnota, kterou lze v poli, výrazech nebo v dotazech označit chybějící nebo neznámá data. V jazyce Visual Basic označuje klíčové slovo Null hodnotu Null. Některá pole, například pole primárního klíče, nemohou obsahovat hodnotu Null.


O

obdélník výběru

Obdélník, který je tvořen aktuálně vybranými řádky (záznamy) a sloupci (poli) v rámci zobrazení datového listu.

obecné pořadí řazení

Výchozí pořadí řazení určující způsob řazení znaků v celé databázi (například v tabulkách, dotazech nebo sestavách). Obecné pořadí řazení nastavte v případě, že plánujete databázi používat v různých jazykových verzích aplikace Access.

objekt aplikace Microsoft Access

Objekt definovaný aplikací Access, související s aplikací Access, jejím rozhraním nebo formuláři či sestavami aplikace. Pomocí objektu aplikace Microsoft Access lze navíc programovat prvky rozhraní používané pro zadávání a zobrazování dat.

objekt DAO

Objekt definovaný knihovnou DAO (Data Access Objects). Objekty DAO, například objekty Database, TableDef, a Recordset lze použít k reprezentaci objektů (například tabulek a dotazů) používaných v kódu k organizaci dat a manipulaci s nimi.

objekt definovaný uživatelem

Vlastní objekt definovaný v modulu třídy formuláře nebo sestavy. V modulu třídy můžete vytvořit vlastnosti a metody pro nový objekt, vytvořit novou instanci objektu a pracovat s ním pomocí těchto vlastností a metod.

objekt JRO (Jet a replikační objekty)

Sada rozhraní automatizace, pomocí které lze provádět akce specifické pro databáze Microsoft Jet. Pomocí objektů JRO lze komprimovat databáze, obnovit data z mezipaměti a vytvářet a udržovat replikované databáze.

objekt OLE

Objekt podporující protokol OLE pro propojení a vložení objektů. Objekt OLE ze serveru OLE (například obrázek programu Malování nebo list aplikace Excel) lze propojit nebo vložit do pole, formuláře nebo sestavy.

objektová proměnná

Proměnná, která obsahuje odkaz na objekt.

objektový typ

Typ objektu vystavený programem prostřednictvím Automatizace, například Aplikace, Soubor, Rozsah a List. Úplný seznam dostupných objektů získáte pomocí Prohlížeče objektů v programu Visual Basic Editor nebo v dokumentaci k programu.

objekty databáze

Databáze aplikace Access obsahuje objekty, například tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, stránky, makra nebo moduly. Projekt aplikace Access obsahuje objekty, jako jsou formuláře, sestavy, stránky, makra a moduly.

oblast filtrů

Část zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který obsahuje pole filtru.

oblast podrobností

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje pole součtů nebo podrobných dat.

oblast přetažení

Oblast v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, do které můžete přetahovat pole ze seznamu polí při určení dat zobrazených v poli. Popisky na jednotlivých oblastech přetažení označují typy polí, které lze v zobrazení vytvořit.

oblast řádků

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje řádková pole.

oblast sloupců

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje pole sloupců.

obnovit

V databázi aplikace Access se jedná o opětovné zobrazení záznamů ve formuláři nebo datovém listu, při kterém se projeví změny provedené jinými uživateli. V projektu aplikace Access se změny v záznamech projeví po opětovném spuštění podkladového dotazu aktivního formuláře nebo datového listu.

obslužná rutina klávesnice

Kód, který rozpoznává klávesy nebo kombinace kláves stisknuté uživatelem a reaguje na ně.

ODBCDirect

Technologie, která umožňuje přístup ke zdrojům dat ODBC přímo pomocí funkcí DAO. Funkce DAO obcházejí databázový stroj Microsoft Jet.

odběr

Databáze přijímající v projektu aplikace Access tabulky a data replikovaná z databáze vydavatele.

odchylka

Druhá mocnina směrodatné odchylky. Tato veličina je měřítkem odchylek hodnot ve skupině od průměrné hodnoty.

oddělovač

Znak, který odděluje jednotky textu nebo čísla.

oddělovač řetězců

Textové znaky, které v rámci řetězce oddělují jednotlivé podřetězce. Oddělovači řetězců jsou apostrofy (') a uvozovky (").

oddělovače data

Znaky použité k oddělení dne, měsíce a roku ve formátu datových hodnot. Tyto znaky jsou určeny nastavením systému nebo funkcí Format.

oddíl

Část formuláře nebo sestavy, například záhlaví, zápatí nebo oddíl podrobností.

oddíl podrobností

Používá se jako kontejner hlavního těla formuláře nebo sestavy. Sekce obvykle obsahuje ovládací prvky vázáné na pole ve zdroji dat, ale může také obsahovat nevázané ovládací prvky, jako jsou například popisky označující obsah pole.

oddíl záhlaví

Sekce na seskupené datové stránce, která zobrazuje titulky pro sloupce dat. Zobrazuje se bezprostředně před záhlavím skupiny. Do sekce titulku nelze přidat vázaný ovládací prvek.

odezva

Proces aktualizace a překreslení obrazovky v aplikaci Access při běhu makra.

odkazovaná databáze

Databáze aplikace Access, vůči které uživatel vytvořil odkaz z aktuální databáze. Uživatel může vytvořit odkaz na databázi a pak volat procedury v rámci standardních modulů v databázi.

odkazující databáze

Aktuální databáze aplikace Access, ze které uživatel vytvořit odkaz na jinou databázi aplikace Access. Uživatel může vytvořit odkaz na databázi a pak volat procedury v rámci standardních modulů v databázi.

odstraňovací dotaz

Dotaz (příkaz SQL), který z jedné nebo více tabulek odebere řádky odpovídající zadaným kritériím.

odvolání

Proces ukončení nebo zrušení transakce čekající na vyřízení bez uložení změn.

okno Databáze

V aplikaci Access 2003 a dřívější se jedná o okno, které se zobrazí po otevření databáze nebo projektu. Jsou v něm zobrazeni zástupci pro vytvoření nových databázových objektů a otevření existujících objektů. V aplikaci Access 2007 je toto okno nahrazeno navigačním podoknem.

okno dotazu

Okno, ve kterém pracujete s dotazy v návrhovém zobrazení, v zobrazení datového listu, v zobrazení SQL nebo v náhledu.

okno Indexy

Okno v databázi aplikace Access, ve kterém můžete zobrazit nebo upravit indexy tabulky nebo vytvořit indexy založené na více polích.

okno Rozšířený filtr či řazení

Okno, ve kterém lze vytvořit filtr od začátku. Zadáním výrazu kritérií v návrhové mřížce filtru omezíte záznamy v otevřeném formuláři nebo datovém listu na dílčí sadu záznamů, které splňují kritéria.

OLE DB

Architektura komponentové databáze, která poskytuje efektivní síťový a internetový přístup k různým typům zdrojů dat včetně relačních dat, poštovních souborů, textových souborů a tabulek.

omezení

Omezení platné pro hodnotu, kterou lze zadat do sloupce nebo řádku. Hodnoty ve sloupci Věk například nesmí být menší než 0 a větší než 110.

omezení CHECK

Bere v úvahu obchodní pravidla, která platí ve více tabulkách. Tabulka Objednávka by například mohla mít omezení CHECK, které by zabraňovalo, aby objednávky zákazníka překročily úvěrový limit definovaný pro něj v tabulce Zákazník.

opakování dotazu

Zobrazení změn provedených v záznamech, nově přidaných záznamů a vyloučení odstraněných záznamů provedete novým spuštěním podkladového dotazu u aktivního formuláře nebo datového listu.

operátor porovnání

Operátor použitý k porovnání dvou hodnot. Příklady operátorů: < (menší než), > (větší než) a = (rovná se).

oprávnění

Sada atributů, které určují druh přístupu uživatele k datům nebo objektům v databázi.

osobní číslo

Alfanumerický řetězec o délce 4 až 20 znaků s rozlišením malých a velkých písmen, pomocí kterého je v kombinaci s názvem účtu v aplikaci Access identifikován uživatel nebo skupina v pracovní skupině aplikace Access.

ověření

Proces zjišťující, zda zadaná data vyhovují určitým podmínkám nebo omezením.

ověřovací pravidlo

Vlastnost definující platné vstupní hodnoty pro pole nebo záznam v tabulce nebo pro ovládací prvek ve formuláři. Dojde-li k porušení pravidla, zobrazí se zpráva zadaná ve vlastnosti Ověřovací text.

ovládací prvek karta

Ovládací prvek, pomocí kterého můžete sestavit jeden formulář nebo dialogové okno obsahující několik stránek. Každá takto vytvořená stránka má svou kartu a může obsahovat podobné ovládací prvky, například textová pole nebo přepínače. Po klepnutí na kartu se příslušná stránka aktivuje.

ovládací prvek obrázek

Ovládací prvek používaný k zobrazení obrázku ve formuláři nebo v sestavě.

ovládací prvek Obrázkový hypertextový odkaz

Ovládací prvek použitý na datové stránce k zobrazení nevázaného obrázku, který představuje hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku. V režimu procházení můžete klepnutím na obrázek přejít do cílového umístění.

ovládací prvek obsahující hypertextový odkaz

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přejít na dokument, webovou stránku nebo objekt. Příklad: textové pole vázané k poli, které obsahuje hypertextové odkazy.

ovládací prvek podformulář/podsestava

Ovládací prvek, který zobrazí podformulář v rámci formuláře nebo podformuláře či podsestavu v rámci sestavy.

ovládací prvek pro navigaci mezi záznamy

Ovládací prvek použitý na datové stránce k zobrazení panelu nástrojů pro navigaci mezi záznamy. Na seskupené stránce lze panel nástrojů pro navigaci mezi záznamy přidat do každé úrovně seskupení. Ovládací prvek pro navigaci mezi záznamy lze přizpůsobit nastavením příslušných vlastností.

ovládací prvek Prohlížeč snímků

Ovládací prvek ActiveX (Snapview.ocx) používaný k zobrazení snímku sestavy v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 3.0 nebo novějším nebo v libovolném programu s podporou ovládacích prvků ActiveX, jako je například aplikace Access nebo Microsoft Visual Basic.

ovládací prvek skupinový filtr

Ovládací prvek rozbalovací seznam na datové stránce, který načítá záznamy z podkladové sady záznamů založené na hodnotě, kterou vyberete v seznamu. Na seskupené stránce načítá ovládací prvek specifickou skupinu záznamů.

ovládací prvek vázaný hypertextový odkaz

Ovládací prvek použitý na datové stránce k vázání odkazu, intranetové či internetové adresy na podkladové pole Text. Klepnutím na hypertextový odkaz přejdete na cílové místo.

ovládací prvek zdroje dat

Stroj pracující na pozadí datových stránek a součástí Microsoft Office Web Components, který spravuje připojení k podkladovému zdroji dat. Správa zdrojů dat nemá vizuální reprezentaci.


P

panel nástrojů

Sada nástrojů, které jsou k dispozici v návrhovém zobrazení a slouží k přidání ovládacích prvků do formuláře nebo sestavy.

parametrický dotaz

Dotaz, ve kterém uživatel interaktivně určuje hodnoty jednoho nebo několika kritérií. Parametrický dotaz není samostatným typem dotazu, ale rozšiřuje možnosti stávajících typů dotazů.

pesimistické

Typ zamykání, ve kterém je při použití metody Upravit stránka obsahující jeden nebo více záznamů, včetně upravovaného záznamu, nedostupná pro ostatní uživatele a zůstává nedostupná, dokud nepoužijete metodu Aktualizovat.

pi

Matematická konstanta rovná přibližně hodnotě 3,1415926535897932.

plovoucí

Umožňuje volné přesouvání jako samostatného okna. Plovoucí okno vždy překrývá ostatní okna. Plovoucí mohou být Tvůrce výrazů, Dokumentace databáze, panely nástrojů a palety.

počáteční hodnota

Počáteční hodnota používaná při generování pseudonáhodných čísel. Příkaz Randomize například vytvoří zdrojové číslo, které používá funkce Rnd ke generování jedinečných posloupností pseudonáhodných čísel.

poddotaz

Příkaz SQL SELECT, který je uvnitř jiného výběrového nebo akčního dotazu.

podformulář

Formulář obsažený v rámci jiného formuláře nebo sestavy.

podmíněné filtrování

Filtrování pole tak, aby bylo zobrazeno z celkového počtu pouze horních nebo dolních n položek. Můžete například vyfiltrovat tři města, ve kterých je největší obrat prodeje, nebo pět produktů, které jsou nejméně výdělečné.

podmíněné formátování

Formátování obsahu ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě, které je založeno na jedné nebo více podmínkách. Podmínka může odkazovat na libovolný ovládací prvek, ovládací prvek s fokusem nebo uživatelem definovanou funkci jazyka Visual Basic for Applications.

podokno Seznam polí

Podokno, které obsahuje výpis všech polí v podkladovém zdroji záznamů nebo databázovém objektu.

podokno závislostí objektů

Zobrazuje objekty se závislostí na vybraném objektu a také objekty, na kterých je vybraný objekt závislý.

podřízený datový list

Datový list, který je vnořen do jiného datového listu a který obsahuje data spojená nebo vztažená k prvnímu listu.

podsestava

Sestava obsažená v jiné sestavě.

pole čísla záznamu

Malé pole, které zobrazuje číslo aktuálního záznamu v levém dolním rohu zobrazení datového listu a formulářového zobrazení. Chcete-li se přesunout na určitý záznam, můžete do pole zadat určité číslo záznamu a pak stisknout klávesu ENTER.

pole filtru

Pole v oblasti filtru, pomocí kterého můžete filtrovat data uvedená v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Pole filtru mají stejnou funkci jako pole stránky v kontingenčních sestavách aplikace Microsoft Excel.

pole hypertextových odkazů

Pole, které uchovává adresy hypertextových odkazů. V databázi aplikace Access se jedná o pole typu Hypertextový odkaz. V projektu aplikace Access je to pole, jehož vlastnost IsHyperlink je nastavena na hodnotu True.

pole kategorie

Pole zobrazené v oblasti kategorií v zobrazení kontingenčního grafu. Položky se v seznamu kategorií zobrazují jako popisky na ose kategorií.

pole podrobností

Pole, které zobrazuje všechny řádky nebo záznamy z podkladového zdroje záznamů.

pole řad

Pole zobrazené v oblasti řad grafu, obsahující položky řady. Řada je skupina souvisejících datových bodů.

pole s hodnotou Null

Pole obsahující hodnotu Null. Pole s hodnotou Null není stejné jako pole obsahující řetězec nulové délky (" ") nebo pole s hodnotou 0.

pole se seznamem

Ovládací prvek používaný ve formuláři, který kombinuje funkce textového pole a seznamu. Můžete zadat hodnotu nebo klepnutím na ovládací prvek zobrazit seznam a vybrat z něho položku.

pole vlastní skupiny

Pole v oblasti řádků nebo sloupců, které obsahuje jako položky vlastní skupiny.

položka

Jedinečný prvek dat v rámci pole. Je-li v kontingenčním seznamu nebo v seznamu polí k dispozici nižší úroveň položek, zobrazí se vedle položky indikátor rozbalení (+).

popisek dat

Popisek s dalšími informacemi o označení dat, který představuje jeden datový bod nebo hodnotu.

popisy tlačítek

Stručné popisy názvů příkazů a tlačítek na pásu karet. Popis tlačítka se zobrazí po přesunutí ukazatele myši na příkaz nebo tlačítko.

pozadí aplikace

Plocha na pozadí okna aplikace.

pracovní prostor aplikace Access

Pracovní prostor, který využívá databázový stroj aplikace Access pro přístup ke zdroji dat. Zdrojem dat může být soubor databáze aplikace Access, databáze ODBC, například databáze Paradox nebo Microsoft SQL Server, nebo databáze ISAM.

pravé vnější spojení

Vnější spojení, ve kterém jsou do výsledné sady záznamů dotazu přidány všechny záznamy z pravé strany operace RIGHT JOIN v příkazu SQL definujícím daný dotaz, i když pole spojení v tabulce nalevo neobsahuje odpovídající hodnoty.

předávací dotaz

Dotaz SQL, který se používá k odesílání příkazů přímo na databázový server ODBC. Pomocí předávacích dotazů pracujete přímo s tabulkami na serveru místo aby byla data zpracovávána databázovým strojem aplikace Access.

překreslení

Překreslení obrazovky. Metoda Repaint dokončí všechny odložené aktualizace obrazovky pro určený formulář.

přepínač

Ovládací prvek, který je obvykle součástí skupiny přepínačů představujících alternativy ve formuláři nebo v sestavě. Uživatel může vybrat vždy pouze jednu možnost.

přepínací tlačítko

Ovládací prvek sloužící k zapnutí a vypnutí možností ve formuláři nebo sestavě. Může zobrazovat text nebo obrázek a může se vyskytovat samostatně nebo jako součást skupiny voleb.

přidávací dotaz

Akční dotaz, který přidá záznamy v sadě výsledků dotazu na konec stávající tabulky.

přihlásit se k odběru

Souhlas k přijímání publikací v databázi nebo projektu aplikace Access. Databáze odběratele se přihlašuje k odběru replikovaných dat z databáze vydavatele.

příkazové tlačítko

Ovládací prvek, který spouští makro, volá funkci programu Visual Basic nebo spouští událostní proceduru. V jiných aplikacích se někdy nazývá příkazové tlačítko.

přímá synchronizace

Metoda použitá k synchronizaci dat mezi replikami, které jsou připojeny přímo k místní síti a jsou k dispozici prostřednictvím sdílených síťových složek.

primární klíč

Jedno nebo více polí (sloupců), jejichž hodnoty jednoznačně identifikují jednotlivé záznamy v tabulce. Primární klíč nepovoluje hodnoty Null a vždy musí mít jedinečný index. Primární klíč slouží k propojení tabulky s cizími klíči v ostatních tabulkách.

primární tabulka

Tabulka tvořící stranu 1 v relaci typu 1:N. Primární tabulka by měla obsahovat primární klíč a všechny záznamy by měly být jedinečné.

připojovací řetězec

Řetězcový výraz, který slouží k otevření externí databáze.

privátní procedura

Proceduru nebo funkci lze deklarovat jako privátní pomocí klíčového slova Private v příkazu Declare. Privátní procedury mohou použít pouze ostatní procedury ve stejném modulu.

procedura

Posloupnost deklarací a příkazů v modulu, které jsou provedeny jako celek. Mezi procedury v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) patří procedury Sub a Function.

procedura

Procedura jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vykonávající určitou operaci. Narozdíl od funkce nevrací procedura hodnotu. Procedura začíná příkazem Sub a končí příkazem End Sub.

Prohlížeč snímků

Program, pomocí něhož lze zobrazit či vytisknout snímek (například snímek sestavy) nebo jej odeslat e-mailem. Součástí Prohlížeče snímků je samostatný spustitelný program, ovládací prvek Prohlížeč snímků (Snapview.ocx) a další související soubory.

projekt

Sada všech modulů kódu v databázi včetně standardních modulů a modulů tříd. Ve výchozím stavu má projekt stejný název jako databáze.

projekt Microsoft Access

Soubor aplikace Access, který se připojuje k databázi serveru Microsoft SQL Server a používá se k vytváření aplikací typu klient-server. Soubor projektu neobsahuje žádná data ani objekty založené na definici dat, například tabulky a pohledy.

proměnná na úrovni modulu

Proměnná deklarovaná v oddílu deklarací modulu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) pomocí klíčového slova Private. Tyto proměnné jsou dostupné všem procedurám v modulu.

proměnná na úrovni procedury

Proměnná deklarovaná v rámci procedury. Proměnné na úrovni procedury jsou vždy privátní vůči proceduře, ve které jsou deklarovány.

propojená tabulka

Tabulka uložená v souboru mimo otevřenou databázi, ze které lze v aplikaci Access načítat záznamy. V připojené tabulce lze přidávat, odstraňovat a upravovat záznamy, nelze však změnit její strukturu.

propojení (tabulek)

Akce, která naváže připojení k datům z jiné aplikace, takže můžete prohlížet a upravovat data jak v originální aplikaci, tak v aplikaci Access.

propojení OLE/DDE

Propojení mezi objektem OLE a jeho serverem OLE, nebo mezi zdrojovým dokumentem DDE (Dynamic Data Exchange) a cílovým dokumentem.

pseudoindex

Dynamický křížový odkaz jednoho nebo více datových polí (sloupců) tabulky, který povoluje úpravu tabulky ODBC (tabulky serveru) bez jedinečného indexu.

publikace

V projektu aplikace Access může publikace obsahovat jednu nebo více publikovaných tabulek nebo článků uložených procedur z jedné uživatelské databáze. Každá uživatelská databáze může obsahovat jednu nebo více publikací. Článek je seskupení dat replikovaný jako jednotka.

publikování

Uložení databáze na server správy dokumentů, například na server se službou Windows SharePoint Services.


Q

QueryDef

Uložená definice dotazu v databázi aplikace Access nebo dočasná definice dotazu v pracovním prostoru ODBCDirect.


R

rámeček nevázaného objektu

Ovládací prvek, umísťovaný do formuláře nebo sestavy, obsahující nevázaný objekt. Nevázaný objekt je objekt, například obrázek, jehož hodnota není odvozena od dat uložených v tabulce.

rámeček vázaného objektu

Ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě, který slouží k zobrazení nebo manipulaci s objekty OLE uložených v tabulkách.

referenční integrita

Pravidla, jejichž dodržení při přidávání, aktualizaci nebo odstraňování záznamů zachová definované relace mezi tabulkami.

rejstřík

Funkce, která urychluje vyhledávání a řazení tabulky na základě hodnot klíče a může vynutit jedinečnost řádků v tabulce. Primární klíč tabulky je automaticky indexován. Některá pole nelze indexovat, neboť mají nevhodný datový typ, například Objekt OLE nebo Příloha.

relace

Spojení, které je vytvořeno mezi společnými poli (sloupci) ve dvou tabulkách. Relace může být typu 1:1, 1:N nebo N:N.

relace

Posloupnost operací prováděných databázovým strojem aplikace Access, která začíná přihlášením uživatele a končí jeho odhlášením. Všechny operace během relace tvoří jeden transakční obor a řídí se přihlašovacími oprávněními uživatele.

relace typu 1:1

Přidružení mezi dvěma tabulkami, ve kterém se hodnota primárního klíče každého záznamu v primární tabulce shoduje s hodnotou odpovídajícího pole nebo polí jednoho záznamu související tabulky.

relace typu 1:N

Přidružení mezi dvěma tabulkami, ve kterém se hodnota primárního klíče každého záznamu v primární tabulce shoduje s hodnotou odpovídajícího pole nebo polí ve více záznamech související tabulky.

relace typu N:N

Přidružení dvou tabulek, u něhož může každý záznam kterékoli z obou tabulek souviset s mnoha záznamy druhé tabulky. Chcete-li vytvořit takovou relaci, vytvořte třetí tabulku a přidejte do této tabulky pole primárního klíče z dalších dvou tabulek.

relativní umístění

Umístění prvku v přirozeném uspořádání HTML v rámci dokumentu, ale konkrétní umístění prvku závisí na předchozím obsahu.

replika

Kopie databáze, která je členem sady replik a kterou lze synchronizovat s ostatními replikami v sadě. Změny dat v replikované tabulce v jedné replice jsou odeslány a uplatněny na ostatní repliky.

replikace

Proces kopírování databáze, které umožňuje dvěma nebo více kopiím vzájemnou výměnu aktualizací dat nebo replikovaných objektů. Tato výměna se nazývá synchronizace.

replikace databáze

Proces vytvoření dvou nebo více zvláštních kopií (replik) databáze aplikace Access. Repliky umožňují synchronizovat. Změny provedené v datech v rámci jedné repliky nebo změny v návrhu v řídícím vzoru jsou odeslány do ostatních replik.

rezervované slovo

Slovo, které je součástí jazyka, například jazyka Visual Basic. Vyhrazená slova zahrnují názvy příkazů, předem definované funkce a datové typy, metody, operátory a objekty.

režim dotazů ANSI SQL

Jeden ze dvou typů syntaxe SQL: ANSI-89 SQL (také označován jako Microsoft Jet SQL a ANSI SQL), což je standardní syntaxe jazyka SQL stroje Jet, a ANSI-92 SQL, která obsahuje nová a odlišná vyhrazená slova, pravidla syntaxe a zástupné znaky.

režim přesunutí

Režim, ve kterém můžete přesunout sloupec v zobrazení Datový list pomocí šipky vlevo a vpravo.

rozbočovač

Globální replika, se kterou všechny repliky v sadě replik synchronizují své změny. Rozbočovač slouží jako nadřazená replika.

rozevírací ovládací prvek

Ovládací prvek na datové stránce, který po klepnutí rozbalí nebo sbalí seskupený záznam, tj. zobrazí nebo skryje záznamy podrobností.

rozevírací seznam

Ovládací prvek na datové stránce, který po klepnutí zobrazí seznam, v němž lze vybrat hodnotu. Do rozevřené části seznamu nelze zadávat hodnotu.

rozhraní DAO (Data Access Objects)

ruční propojení

Spojení, které vyžaduje při změně zdrojového dokumentu ruční provedení aktualizace dat.


Ř

řádek akce

Řádek v horní části karty objektu Makro, kam zadáváte názvy maker, akce, argumenty a komentáře přidružené ke konkrétnímu makru nebo skupině maker.

řádek souhrnů

Řádek v datovém listu, ve kterém jsou zobrazeny vybrané souhrnné informace pro každé pole v závislosti na typu dat v poli.

řádkové pole

Pole v oblasti řádků zobrazení kontingenční tabulky. Položky v řádkových polích jsou uvedeny podél levého okraje zobrazení. Vnitřní řádková pole jsou nejblíže oblasti podrobností. Vnější řádková pole jsou vlevo od vnitřních řádkových polí.

řetězec nulové délky

Řetězec neobsahující žádné znaky. Pomocí řetězce nulové délky můžete označit, že pro dané pole neexistuje žádná hodnota. Řetězec nulové délky vytvoříte zadáním dvou uvozovek bezprostředně za sebou ("").

řetězec/příkaz SQL

Výraz, který definuje příkaz jazyka SQL, například SELECT, UPDATE či DELETE, a může zahrnovat klauzule jako WHERE a ORDER BY. Řetězce a příkazy SQL se obvykle používají v dotazech a v agregačních funkcích.

řídicí vzor návrhu

Jediný člen sady replik, ve kterém můžete provádět změny ve struktuře databáze a tyto změny přenášet do ostatních replik.


S

sada replik

Řídicí replika návrhu a všechny repliky, které sdílejí stejný návrh databáze a jedinečný identifikátor sady replik.

sada záznamů

Společný název pro objekty sady záznamů typu tabulka, dynamická sada a snímek, což jsou sady záznamů fungující jako objekty.

server OLE

Program nebo knihovna DLL poskytující propojený nebo vložený objekt OLE jinému programu. Pokud například objekt OLE v databázi aplikace Access obsahuje list aplikace Excel, je aplikace Excel serverem OLE.

serverový filtr podle formuláře

Technika využívající verzi aktuálního formuláře nebo datového listu s prázdnými poli, do nichž lze zadat hodnoty, které mají obsahovat filtrované záznamy. Data jsou před načtením z databáze filtrována serverem.

seskupená datová stránka

Datová stránka, která obsahuje alespoň dvě úrovně skupiny.

sestava

Databázový objekt aplikace Access, který lze vytisknout, obsahující informace formátované a uspořádané podle zadaných specifikací. Příklady sestav jsou například přehledy tržeb, telefonní seznamy a adresní štítky.

seznam akcí

Seznam, který se zobrazí po klepnutí na šipku ve sloupci Akce karty objektu Makro.

seznam kontingenční tabulky

Součást Microsoft Office Web Component, která se používá k interaktivní analýze dat na webové stránce. Data zobrazená ve formátu řádků a sloupců lze přesunovat, filtrovat, řadit a provádět s nimi výpočty způsobem účelným pro cílovou skupinu uživatelů.

seznam vlastností

Podokno, které slouží k zobrazení nebo změně vlastností různých objektů, například tabulek, dotazů, polí, formulářů, sestav, datových stránek a ovládacích prvků.

shromažďování dat

Metoda shromažďování informací od uživatelů prostřednictvím odesílání a přijímání formulářů ve formátu HTML nebo formulářů aplikace InfoPath 2007 z aplikace Access. V aplikaci Access mohou být požadavky na shromažďování dat vytvořeny a odeslány ve formuláři obsaženém v e-mailové zprávě. Uživatelé poté formulář vyplní a vrátí

sjednocovací dotaz

Dotaz, který pomocí operátoru UNION kombinuje výsledky dvou nebo více výběrových dotazů.

skupina maker

Kolekce souvisejících maker, které jsou uloženy pod jediným názvem makra. Kolekce je často označována pouze jako makro.

skupina ovládacích prvků

Dva nebo více ovládacích prvků, které lze při návrhu formuláře nebo sestavy považovat za jednotku. Při uspořádání ovládacích prvků a nastavování vlastností lze místo výběru jednotlivých ovládacích prvků vybrat celou skupinu.

skupina Users

Účet skupiny, který obsahuje účty všech uživatelů. Při vytvoření uživatelského účtu je účet v aplikaci Access automaticky přidán do skupiny Users.

skupina voleb

Rámeček, který může obsahovat zaškrtávací políčka, přepínací tlačítka a přepínače ve formuláři nebo v sestavě. Pomocí skupiny voleb můžete uživateli představit alternativy, ze kterých může jednu zvolit.

skupinový účet

Kolekce uživatelských účtů v pracovní skupině, které je přiřazen název skupiny a osobní identifikační číslo (PID). Oprávnění přidělená skupině platí pro všechny uživatele, kteří jsou členy této skupiny.

sloupcové pole

Pole v oblasti sloupců v zobrazení kontingenční tabulky. Položky ve sloupcových polích jsou uvedeny odshora kontingenčního seznamu. Vnitřní sloupcová pole jsou nejblíže oblasti podrobností a nad vnitřními sloupcovými poli se nacházejí vnější sloupcová pole.

sloupec

Umístění v rámci databázové tabulky, které ukládá určitý typ dat. Jedná se také o vizuální reprezentaci pole v datovém listu a v databázi aplikace Access, v návrhové mřížce dotazu nebo návrhové mřížce filtru.

složený ovládací prvek

Ovládací prvek a připojený popisek, například textové pole s připojeným popiskem.

směrodatná odchylka

Parametr označující způsob, jakým je pravděpodobnostní funkce seskupena kolem průměru této funkce. Tento parametr se rovná druhé odmocnině z druhé mocniny odchylky v daném momentu.

snímek

Statický obraz sady dat, například záznamů zobrazených jako výsledek dotazu. Sadu záznamů typu snímek je možné vytvořit ze základní tabulky, dotazu nebo jiné sady záznamů.

snímek sestavy

Soubor (s příponou SNP) obsahující věrnou kopii každé stránky sestavy aplikace Access. Zachovává dvourozměrné rozložení, grafiku a další objekty vložené v sestavě.

soubor ACCDE

Soubor databáze aplikace Access 2007 (s příponou ACCDB), ve kterém jsou všechny moduly zkompilovány a z něhož je odstraněn veškerý zdrojový kód, který by bylo možné upravovat.

soubor ADE

Projekt aplikace Access (soubor ADP pro aplikaci Access 2003 a dřívější a soubor ACCDP pro aplikaci Access 2007) se všemi moduly zkompilovanými a s veškerým upravitelným zdrojovým kódem odebraným.

soubor MDE

Soubor databáze aplikace Access 2003 nebo dřívější verze (s příponou MDB), ve kterém jsou všechny moduly zkompilovány a z něhož je odstraněn veškerý zdrojový kód, který by bylo možné upravovat.

soubory IDC a HTX

Server Microsoft Internet Information Server používá soubory IDC a HTX pro načtení dat ze zdroje dat ODBC a jejich formátování jako dokumentu HTML.

souhrnné pole

Pole shrnující data z podkladového zdroje záznamů. Souhrnné pole může používat souhrnnou funkci, jako je Sum nebo Count, nebo může k výpočtu souhrnných hodnot používat výraz.

souhrnný dotaz

Dotaz, který zobrazuje souhrnný výpočet, jako je například průměr nebo součet, pro hodnoty v různých polích z tabulky nebo tabulek. Souhrnný dotaz není samostatným typem dotazu, ale rozšiřuje možnosti výběrových dotazů.

specifikace pro import či export

Specifikace uchovávající informace, které aplikace Access potřebuje pro import nebo export textového souboru s pevnou délkou nebo s oddělovači.

spojení sama na sebe

Spojení, v rámci kterého je tabulka propojena sama se sebou. Záznamy v tabulce jsou zkombinovány s jinými záznamy stejné tabulky, které mají odpovídající hodnoty v polích spojení.

standardní modul

Modul jazyka Visual Basic for Applications (VBA), do něhož lze umístit procedury Sub a Function, které mají být k dispozici dalším procedurám v databázi.

stránka (úložiště dat)

Část souboru databáze, ve které jsou uložena data záznamu. Podle velikosti záznamů může stránka (velikost 4 kB) obsahovat více než jeden záznam.

strom volání

Všechny moduly, které by mohly být volány jakoukoli procedurou v modulu, ve kterém je aktuálně spuštěn kód.

synchronizace

Proces aktualizace dvou členů sady replik výměnou všech aktualizovaných záznamů a objektů v jednotlivých členech. Dva členy sady replik jsou v synchronním stavu, pokud byly všechny změny v jedné replice uplatněny i v druhé replice.

synchronizace přes Internet

Používá se k synchronizaci replik v odpojeném prostředí, ve kterém je konfigurován internetový server. Ke konfiguraci synchronizace přes Internet použijte nástroj Správce replikace.

systémový objekt

Databázové objekty definované systémem, jako je například tabulka MSysIndexes, nebo uživatelem. Systémový objekt můžete vytvořit tak, že jako první čtyři znaky v názvu objektu uvedete předponu USys.


Š

štítek

Ovládací prvek zobrazující popisný text, například název, titulek nebo pokyny ve formuláři nebo sestavě. Popisky mohou, ale nemusí být připojeny k dalšímu ovládacímu prvku.


T

tabulka

Databázový objekt, který uchovává data v záznamech (řádcích) a polích (sloupcích). Data se většinou týkají určité kategorie informací, jako jsou například zaměstnanci nebo objednávky.

textové pole

Textové pole je obdélníkové okénko, ve kterém může uživatel zadávat nebo upravovat text.

textové pole

Ovládací prvek, někdy rovněž nazývaný pouze pole, který slouží k zobrazení textu nebo zadání dat ve formuláři nebo sestavě. K textovému poli může být připojen popisek.

textový soubor s pevnou šířkou

Soubor obsahující data, kde každé pole má pevnou délku.

tlačítko voleb formuláře

Políčko v průsečíku pravítek v levém horním rohu formuláře v návrhovém zobrazení. Pomocí tohoto tlačítka můžete provádět operace na úrovni formuláře, jako je výběr formuláře.

topologie

Pořadí, ve kterém se provedené změny šíří mezi replikami. Topologie je důležitá, protože ovlivňuje rychlost, s jakou se změny provedené v jedné replice projeví v ostatních replikách.

topologie sady replik

Pořadí, ve kterém se provedené změny šíří mezi replikami. Topologie určuje rychlost, s jakou se změny provedené v jedné replice projeví v ostatních replikách.

transakce

Řada změn provedených v datech nebo schématu databáze. Pokud v některých prvcích transakce dojde k chybě, celá transakce se nezdaří a data jsou vrácena zpět.

trvalý objekt

Objekt uložený v databázi, například databázová tabulka nebo objekt QueryDef. Za trvalý objekt nejsou považovány objekty sady záznamů typu dynamická sada nebo snímek, protože jsou vytvářeny v paměti podle potřeby.

tvůrce

Nástroj aplikace Access, který usnadňuje úlohu. Ve Tvůrci výrazů lze například rychle vytvořit složitý výraz.

Tvůrce maker

Karta objektu, ve které vytváříte a upravujete makra. Tvůrce maker lze spustit z různých míst, například z formuláře, sestavy nebo přímo z karty Vytvořit na pásu karet.

tvůrce připojovacích řetězců ODBC

Nástroj aplikace Access, pomocí kterého se lze připojit k databázi SQL, když vytváříte předávací dotaz. Pokud dotaz uložíte, připojovací řetězec se uloží s dotazem.

Tvůrce výrazů

Nástroj aplikace Access, který slouží k vytvoření výrazu. Obsahuje seznam běžných výrazů, které můžete vybrat.

typ definovaný uživatelem

V jazyce VBA (Visual Basic for Applications) se jedná o libovolný datový typ definovaný pomocí příkazu Type. Datové typy definované uživatelem mohou obsahovat jeden nebo více prvků libovolného datového typu. Pole uživatelem definovaných a jiných datových typů se vytvářejí pomocí příkazu Dim.

typy dat pole

Charakteristika pole určující, jaký typ dat lze do pole uložit. Do pole s typem dat Text lze například uložit data, která obsahují písmena a číslice, do číselných polí lze zadat pouze číselná data.


U

ukazatel ve tvaru znaménka plus

Ukazatel, který se zobrazuje při pohybu ukazatelem na levý okraj pole v datovém listu. Po zobrazení ukazatele plus můžete klepnutím vybrat celé pole.

uložená procedura

Předem zkompilovaná kolekce příkazů SQL a volitelných příkazů řízení toku, která je uložena pod vlastním názvem a zpracovávána jako jednotka. Kolekce je uložena v databázi SQL a lze ji spustit pomocí volání z programu.

uzamčeno

Stav záznamu, sady záznamů nebo databáze, který určuje, že tyto objekty jsou jen pro čtení pro všechny uživatele s výjimkou uživatele, který je aktuálně upravuje.

uživatelská úroveň zabezpečení

Při použití uživatelské úrovně zabezpečení v databázi aplikace Access může správce databáze nebo vlastník objektu přidělit jednotlivým uživatelům nebo skupinám určitá oprávnění k tabulkám, dotazům, formulářům, sestavám a makrům.

uživatelský účet

Účet identifikovaný uživatelským jménem a osobním identifikátorem (PID), který je vytvořen za účelem správy uživatelských oprávnění k databázovým objektům v pracovní skupině aplikace Access.


Ú

úchyt pro přesunutí

Velký čtverec zobrazený v levém horním rohu vybraného ovládacího prvku nebo rozložení ovládacího prvku v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení. Přetáhnutím úchytu můžete přesunout ovládací prvek nebo rozložení ovládacího prvku do jiného umístění.

úroveň modulu

Popisuje proměnné nebo konstanty deklarované v oddílu deklarací modulu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) nebo mimo proceduru. Proměnné nebo konstanty deklarované na úrovni modulu jsou dostupné všem procedurám v modulu.

úroveň procedury

Popisuje jakékoli proměnné nebo konstanty deklarované v rámci procedury. Proměnné a konstanty deklarované v rámci procedury jsou k dispozici pouze pro danou proceduru.

úroveň skupiny

Hloubka, ve které je skupina v sestavě nebo na datové stránce vnořena v rámci jiných skupin. Skupiny jsou vnořeny, pokud sada záznamů je seskupena podle více než jednoho pole, výrazu nebo zdroje záznamů skupiny.


V

varchar

V projektu aplikace Access se jedná o typ dat s proměnnou délkou s maximálním počtem 8 000 znaků ANSI.

vázaný obrázek

Ovládací prvek použitý na formuláři, sestavě nebo datové stránce, který váže obrázek k poli typu Objekt OLE v databázi aplikace Access nebo k sloupci Image v projektu aplikace Access.

vázaný ovládací prvek

Ovládací prvek použitý ve formuláři, v sestavě nebo na datové stránce, který slouží k zobrazení nebo úpravě dat z tabulky, dotazu nebo příkazu SQL. Název pole, ke kterému je ovládací prvek vázán, je uložen ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku (ControlSource) ovládacího prvku.

vázaný ovládací prvek Span

Ovládací prvek použitý na datových stránkách, který slouží k vázání kódu HTML na pole typu Text nebo Memo v databázi aplikace Access nebo na sloupce typu text, ntext nebo varchar v projektu aplikace Access. Obsah vázaného ovládacího prvku Span nelze upravovat.

vázaný sloupec

Sloupec v seznamu, poli se seznamem nebo rozevíracím seznamu, který je vázán na pole určeném vlastností ControlSource ovládacího prvku.

veřejná proměnná

Proměnná, která se deklaruje pomocí klíčového slova Public v oddílu deklarací modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Veřejnou proměnnou mohou sdílet všechny procedury ve všech modulech v databázi.

vícehodnotové pole

Vyhledávací pole, do kterého je možné uložit více hodnot.

víceuživatelská (sdílená) databáze

Databáze, která umožňuje více uživatelům současně pracovat se stejnou množinou dat a provádět v ní úpravy.

viditelnost

Vlastnost repliky označující, které členy ze sady replik lze synchronizovat a jaká pravidla pro řešení konfliktů mají být použita. Repliky spadají do třech typů viditelnosti: globální, lokální a anonymní.

vlastní dialogové okno vlastností

Seznam vlastních vlastností, které umožňují uživatelům nastavit vlastnosti pro ovládací prvek ActiveX.

vlastní panel nástrojů

V aplikaci Access 2003 a dřívějších verzích se jedná o panel nástrojů, který vytvoříte pro používanou aplikaci. Integrovaný panel nástrojů je naopak součástí aplikace Access po její instalaci do počítače.

vlastní pořadí

Uživatelem definované pořadí řazení. Pomocí vlastního pořadí řazení lze například zobrazit hodnoty ve sloupci ZařazeníZaměstnance podle odsloužených let.

vlastní skupina

Položka vlastního skupinového pole. Vlastní skupina obsahuje dvě nebo více položek z řádku nebo ze sloupcového pole.

vlastník

Je-li použito zabezpečení, uživatelský účet, který má kontrolu nad databází nebo databázovým objektem. Ve výchozím stavu je vlastníkem uživatelský účet, který databázi nebo databázový objekt vytvořil.

vlastnosti datové stránky

Atributy datové stránky určující databázi, ke které je připojena stránka, a definující vzhled a chování stránky.

vlastnosti dokumentů

Vlastnosti, jako je například nadpis, předmět a autor, které jsou uloženy v jednotlivých datových stránkách.

vlastnosti formuláře

Atributy formuláře, které ovlivňují jeho vzhled a chování. Vlastnost Výchozí zobrazení (DefaultView) je například vlastnost formuláře, která určuje, zda bude formulář automaticky otevřen ve formulářovém zobrazení nebo v zobrazení datového listu.

vlastnosti tabulky

V databázi aplikace Access se jedná o atributy tabulky, které ovlivňují vzhled a chování tabulky jako celku. Stejně jako vlastnosti pole jsou i vlastnosti tabulky nastavovány v návrhovém zobrazení.

vložit

Vložení kopie objektu OLE z jiné aplikace. Zdrojem objektu, který je označován jako server OLE, může být libovolná aplikace, která podporuje propojování a vkládání objektů. Změny vloženého objektu se neprojeví v původním objektu.

vnější spojení

Spojení, ve kterém je každý odpovídající záznam ze dvou tabulek spojen do jednoho záznamu ve výsledcích dotazu a alespoň jedna tabulka přispěje všemi svými záznamy i v případě, že hodnoty ve spojeném poli neodpovídají hodnotám v druhé tabulce.

vnitřní konstanta

Konstanta poskytovaná aplikací Access, jazykem VBA nebo objektem ADO či DAO. Tyto konstanty jsou k dispozici v dialogovém okně Prohlížeč objektů po klepnutí na položku globals v každé z těchto knihoven.

volič oddílu

Políčko zobrazené na levé straně panelu oddílu, je-li objekt otevřen v návrhovém zobrazení. Pomocí tohoto políčka můžete provádět operace na úrovni oddílů, jako je například výběr oddílu.

volič polí

Malý čtvereček nebo pruh, na který můžete klepnout a tím vybrat celý sloupec v datovém listu.

volič řádku

Malé pole nebo panel, který po klepnutí vybere celý řádek v návrhovém zobrazení tabulky nebo makra nebo během řazení a seskupování záznamů v návrhovém zobrazení sestavy.

volič sestavy

Políčko v průsečíku pravítek v levém horním rohu sestavy v návrhovém zobrazení. Pomocí tohoto tlačítka můžete provádět operace na úrovni sestavy, jako je výběr sestavy.

volič sloupů

Vodorovný pruh na horním okraji sloupce. Klepnutím na volič sloupce můžete v návrhové mřížce dotazu nebo filtru vybrat celý sloupec.

volič záznamů

Malé políčko nebo panel na levém okraji záznamu, na které můžete v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení klepnout a vybrat celý záznam.

vstupní maska

Formát, který sestává z literálových znaků (například závorek, teček a pomlček) a znaků masky, která určuje místo zadání dat a druh a počet povolených znaků.

výběrový dotaz

Dotaz, který se zeptá na data uložená ve vašich tabulkách a vrátí sadu výsledků ve formě datového listu, aniž by pozměnil data.

výchozí hodnota

Hodnota, která je automaticky zadána do pole nebo ovládacího prvku při přidání nového záznamu. Můžete buď přijmout výchozí hodnotu, nebo ji potlačit zadáním jiné hodnoty.

výchozí styl ovládacího prvku

Výchozí nastavení vlastnosti pro typ ovládacího prvku. Před vytvořením dvou nebo většího počtu podobných ovládacích prvků je vhodné přizpůsobit typ ovládacího prvku. Nebudete pak muset přizpůsobovat ovládací prvky jednotlivě.

výchozí vlastnost

Vlastnost, kterou lze nastavit pro ovládací prvek. Při každém vytvoření nového ovládacího prvku tohoto typu pak bude mít tato vlastnost stejnou hodnotu.

vyhledávací pole

Pole použité ve formuláři nebo v sestavě v databázi aplikace Access, které buď zobrazuje seznam hodnot načtených z tabulky nebo dotazu, nebo ukládá statickou sadu hodnot.

výhradní

Režim přístupu k datům v databázi sdílené v síti. Po otevření databáze ve výhradním režimu je ostatním uživatelům zabráněno tuto databázi otevřít.

výplň

Zvětšení sestavy, která vyplňuje okno snímku sestavy podle šířky nebo výšky stránky (podle toho, zda je sestava orientovaná na výšku nebo na šířku).

vypočítané pole

Pole definované v dotazu, které místo uložených dat zobrazuje výsledek výrazu. Hodnota je přepočítána při každé změně hodnoty ve výrazu.

vypočítaný ovládací prvek

Ovládací prvek použitý ve formuláři, v sestavě nebo na datové stránce, který slouží k zobrazení výsledku výrazu. Výsledek je přepočítán při každé změně libovolné hodnoty, na které je výraz založen.

výraz typu Variant

Libovolný výraz, jehož vyhodnocením mohou být kromě speciálních hodnot Empty a Null data typu číslo, řetězec nebo datum.

vytvářecí dotaz

Dotaz (příkaz SQL), který vytváří novou tabulku a pak v ní vytváří záznamy (řádky) zkopírováním záznamů ze stávající tabulky nebo výsledků dotazu.


Z

zabezpečená pracovní skupina

Pracovní skupina aplikace Access, do které se uživatelé přihlašují pomocí uživatelského jména a hesla a ve které je přístup k objektům databáze omezen podle oprávnění udělených jednotlivým uživatelským účtům a skupinám uživatelů.

záhlaví formuláře

Slouží k zobrazení názvu formuláře, pokynů k jeho použití nebo příkazových tlačítek, která otevřou související formuláře nebo provedou jiné úlohy. Zobrazí se v horní části formuláře ve formulářovém zobrazení a na začátku tištěného výstupu.

záhlaví oddílu

Vodorovný panel nad oddílem formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení. Na panelu oddílu je zobrazen typ a název oddílu. Pomocí tohoto panelu můžete přejít na seznam vlastností oddílu.

záhlaví sestavy

Část sestavy sloužící k umístění informací (například názvu, data nebo úvodu k sestavě) na začátku sestavy.

záhlaví skupiny

Uvádí informace, například název skupiny nebo součet skupiny, na začátku skupiny záznamů.

záhlaví stránky

Slouží k zobrazení názvu, záhlaví sloupců, dat nebo čísla stránky v horní části každé stránky formuláře nebo sestavy. Ve formuláři se zápatí stránky zobrazí pouze pokud formulář tisknete.

zakázaný ovládací prvek

Ovládací prvek, který je na formuláři nebo datové stránce zobrazen jako šedý. Zakázaný ovládací prvek nemůže získat fokus a nereaguje na klepnutí myší.

základní tabulka

Tabulka v databázi aplikace Access. Strukturu základní tabulky můžete upravovat pomocí objektů DAO nebo příkazů SQL pro definici dat (DDL) a data v tabulce můžete měnit pomocí objektů Recordset nebo akčních dotazů.

záložka

Vlastnost objektu Recordset nebo formuláře, která obsahuje binární řetězec určující aktuální záznam.

zápatí formuláře

Slouží k zobrazení pokynů ohledně použití formuláře, příkazových tlačítek nebo nevázaných ovládacích prvků včetně zadávání vstupu. Zobrazuje se na dolním okraji formuláře ve formulářovém zobrazení nebo na konci vytištěného formuláře.

zápatí sestavy

Část sestavy sloužící k umístění informací, které se obvykle nachází ve spodní části stránky, například čísla stránek, data a součty.

zápatí skupiny

Obsahuje informace, například název skupiny nebo součet skupiny, na konci skupiny záznamů.

zápatí stránky

Slouží k zobrazení souhrnu stránky, dat nebo čísla stránky ve spodní části každé stránky formuláře nebo sestavy. Ve formuláři se zápatí stránky zobrazí pouze pokud formulář tisknete.

zaškrtávácí políčko

Ovládací prvek určující, zda je vybrána možnost. Po výběru možnosti se v poli zobrazí značka zaškrtnutí.

zástupná procedura

Segment kódu Visual Basic, který definuje začátek a konec procedury.

zástupné znaky

Znaky používané v dotazech a výrazech sloužící k zahrnutí všech záznamů, názvů souborů nebo jiných položek, které začínají určitými znaky nebo které odpovídají určitému vzoru.

zdroj dat ODBC

Data a informace potřebné pro přístup k datům pro programy a databáze, které podporují protokol ODBC (Open Database Connectivity).

zdroj záznamu

Zdroj dat pro formulář, sestavu nebo datovou stránku. V databázi aplikace Access se může jednat o tabulku, dotaz nebo příkaz SQL. V projektu aplikace Access se může jednat o tabulku, zobrazení, příkaz SQL nebo uloženou proceduru.

značka rozbalení

Tlačítko používané k rozbalení nebo sbalení skupin záznamů. Na tlačítku je zobrazen symbol plus (+) nebo mínus (-).

zobrazení

Typ dotazu v projektu aplikace Access, který je virtuální tabulkou založenou na příkazu SQL SELECT. Zobrazení může například ve spojení dvou tabulek obsahovat pouze 3 z 10 dostupných sloupců, aby byl omezen přístup k určitým datům.

zobrazení Datový list

Okno zobrazující data z tabulky, formuláře, dotazu, zobrazení nebo uložené procedury ve formátu řádků a sloupců. V zobrazení Datový list lze upravovat pole, přidávat a odstraňovat data a vyhledávat v datech. V aplikaci Access 2007 lze v zobrazení Datový list také přidávat pole do tabulky a upravovat je.

zobrazení kontingenční tabulky

Zobrazení obsahující souhrn a analýzu dat v datovém listu nebo ve formuláři. Přetažením polí a položek nebo zobrazením a skrytím položek v rozbalovacích seznamech polí můžete použít různé úrovně detailů nebo organizovat data podle potřeby.

Zobrazení kontingenčního grafu

Zobrazení obsahující grafickou analýzu dat v datovém listu nebo ve formuláři. Přetažením polí a položek nebo zobrazením a skrytím položek v rozbalovacích seznamech polí můžete zobrazit různé úrovně detailů nebo určit požadované rozložení.

zobrazení rozložení dokumentu

Zobrazení v aplikaci Access 2007, ve kterém lze provádět mnoho druhů změn návrhu formulářů a sestav při zobrazená aktivních dat.

zobrazení SQL

Karta objektu, která zobrazuje příkaz SQL aktuálního dotazu nebo slouží k vytvoření dotazu SQL (sjednocovacího, předávacího nebo definičního). Vytvoříte-li dotaz v návrhovém zobrazení, v zobrazení SQL je vytvořen ekvivalent v jazyce SQL.

zpřístupněná databáze

Databáze nižší verze, která byla otevřena v aplikaci Access 2000 nebo vyšší bez převodu formátu. Chcete-li změnit návrh databáze, musíte databázi otevřít ve verzi aplikace Access, ve které byla původně vytvořena.

Zprostředkovatel OLE DB:

Program v architektuře OLE DB umožňující nativní přístup k datům namísto přístupu pomocí ovladačů ODBC nebo IISAM, které představují externí způsoby přístupu k datům.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×