Funkce usnadnění

Na webech služby Microsoft Windows SharePoint Services lze většinu úloh provádět pomocí funkcí usnadnění, jako jsou například klávesové zkratky. Kromě funkcí usnadnění v systému Microsoft Windows jsou funkce popsané v tomto článku určeny k usnadnění práce s weby služby Windows SharePoint Services 3.0 pro tělesně postižené uživatele.

Poznámka : Informace v tomto tématu se týkají pouze uživatelů, kteří zakoupili licenci na produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste tento produkt získali mimo Spojené státy, obsahuje vaše balení kartu s dodatečnými informacemi včetně seznamu telefonních čísel a adres služeb podpory společnosti Microsoft. S dotazem, zda je typ produktů a služeb popsaný v tomto článku k dispozici ve vaší oblasti, se můžete obrátit na nejbližší zastoupení společnosti Microsoft. Další informace, které jsou k dispozici v jiných jazycích včetně japonštiny a francouzštiny, najdete na stránce http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

V tomto článku:

Režim s vyšším usnadněním

Klávesové zkratky

Navigace

Nadpisy

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Použití funkcí usnadnění

Použití nápovědy

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Získání dalších informací o usnadnění

Režim s vyšším usnadněním

Na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 je většina prvků uživatelského rozhraní, například odkazy, ovládací prvky formulářů a tlačítka, navržena pro použití se sadou nástrojů Microsoft Active Accessibility (MSAA). Prostřednictvím sady nástrojů MSAA mohou tělesně postižení uživatelé pracovat s obsahem webu pomocí funkcí usnadnění, například nástrojů pro čtení obrazovky. Jedná se o zařízení zprostředkující obsah obrazovky nebo webu pomocí syntetické řeči nebo Braillova písma. Jelikož v některých přizpůsobených prvcích uživatelského rozhraní nejsou použity vlastnosti sady nástrojů MSAA, je k dispozici režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu jsou přizpůsobené ovládací prvky vykresleny jako ekvivalentní standardní ovládací prvky v jazyce HTML. Tento režim vykreslování zajišťuje, že s přizpůsobenými ovládacími prvky bude možné pracovat pomocí funkcí usnadnění.

Poznámka : V režimu s vyšším usnadněním nemusí být povoleny alternativní verze všech prvků uživatelského rozhraní. Je-li například na web služby SharePoint přidán vlastní ovládací prvek, v režimu s vyšším usnadněním nedojde automaticky k vytvoření jeho alternativní verze.

Režim s vyšším usnadněním lze zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy TAB bezprostředně po umístění fokusu na stránku v prohlížeči. Klávesu TAB stiskněte opakovaně, dokud nebude aktivován odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním nebo Vypnout režim s vyšším usnadněním. I přesto, že odkaz pro zapnutí režimu s vyšším usnadněním je prvním prvkem v pořadí, což znamená, že se jedná o první možnost, s níž můžete na stránce pracovat, klávesu TAB může být k aktivaci této funkce nutné stisknout několikrát. Důvodem je skutečnost, že zpočátku může být fokus nastaven na nabídky či panely nástrojů prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslování stránky pro aktuálního uživatele, nikoli pro ostatní uživatele webu. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní nastavení, nezjistí aktivaci této funkce žádný jiný uživatel. Režim s vyšším usnadněním zůstává zapnut až do okamžiku jeho vypnutí nebo do ukončení činnosti prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je povoleno vykreslení následujících prvků způsobem, který optimalizuje jejich spolupráci s funkcemi usnadnění, například s nástroji pro čtení obrazovky:

 • Nabídky.    Místo rozevírací nabídky možností pro soubory v knihovně dokumentů se zobrazí nové okno prohlížeče obsahující všechny položky nabídky v podobě odkazů. Tento formát umožňuje funkcím usnadnění snazší interpretaci nabídky.

 • Optimalizovaná pole.    Některá pole jsou pro funkce usnadnění obtížně interpretovatelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou tato pole nahrazena poli, která jsou optimalizována pro funkce usnadnění. V některých seznamech služby SharePoint jsou podporována rozšířená textová pole, do nichž mohou uživatelé zadat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Pro některé funkce usnadnění jsou tato pole vzhledem ke způsobu jejich vykreslování nečitelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou některá pole nahrazena standardními poli s prostým textem, která jsou kompatibilní s funkcemi usnadnění.

  Kromě rozšířených textových polí jsou v režimu s vyšším usnadněním nahrazeny alternativními poli i některé další typy polí.

  Seznam polí a alternativních polí v režimu s vyšším usnadněním

  Pole ve standardním režimu

  Alternativní pole v režimu s vyšším usnadněním

  Rozšířené textové pole

  Pole Víceřádkový text

  Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

  Tabulka se záhlavím

  Ganttův diagram (v seznamu projektů)

  Tabulka se záhlavím

  Tabulka se záhlavím se pod Ganttovým diagramem zobrazí rovněž ve standardním režimu.

  Výběr kontaktů

  Textové pole

Poznámka : V režimu s vyšším usnadněním není omezena funkčnost, v zájmu zajištění kompatibility s funkce mi usnadnění jsou však povoleny náhradní metody vykreslování prvků na stránce.

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Většina funkcí a příkazů je k dispozici přímo prostřednictvím klávesnice. Mezi prvky na stránce lze procházet pomocí klávesy TAB a kombinace kláves SHIFT+TAB. Klávesové zkratky existují i pro mnohé z příkazů. Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky.

Začátek stránky

Navigace

Stránka a navigační prvky webu jsou uspořádány do logického a intuitivního pořadí prvků. Jedná se o pořadí, v němž je při stisknutí klávesy TAB přesouván fokus mezi prvky uživatelského rozhraní. První dvě pozice v pořadí prvků mají dvě důležité možnosti: odkazy Zapnout režim s vyšším usnadněním a Přejít k hlavnímu obsahu. Režim s vyšším usnadněním lze zapnout stisknutím klávesy TAB poté, kdy stránka v prohlížeči získá aktivní fokus. Chcete-li přeskočit opakující se navigační odkazy a přejít přímo do oblasti hlavního obsahu stránky, tiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud není aktivní odkaz Přejít k hlavnímu obsahu.

Na stránkách webu služby Windows SharePoint Services 3.0 jsou použity odkazy navigace s popisem cesty, které určují, jakým způsobem jsou aktuální stránka nebo web zařazeny do celkové hierarchie webu či kolekce webů. Tyto navigační odkazy jsou zobrazeny v horní části většiny stránek pod názvem stránky. Pokud například v knihovně Sdílené dokumenty webu Contoso přejdete ke složce s názvem Sestavy, v navigačních odkazech se může zobrazit cesta Contoso > Sdílené dokumenty > Sestavy.

Začátek stránky

Nadpisy

Záhlaví tabulek.    Pro tabulková data jsou použity buňky záhlaví tabulek (značky TH). Na stránce Oznámení jsou v základním zobrazení všech položek v buňkách záhlaví tabulky obsažena záhlaví sloupce Nadpis a Změněno. Pomocí buněk záhlaví tabulek lze usnadnit uživatelům pochopení struktury tabulky a uživatelům používajícím funkce usnadnění čtení jejího obsahu.

Značky nadpisu.    Pomocí těchto značek je uživatelům funkcí usnadnění zprostředkována struktura stránek webu. Značky nadpisu (H1, H2, H3 a H4) tvoří logickou osnovu obsahu na stránce. Pokud používáte funkce usnadnění, například zařízení pro čtení obrazovky, můžete je konfigurovat tak, aby byly na stránce čteny pouze značky nadpisu. Pomocí této virtuální osnovy značek lze zlepšit čitelnost obsahu stránky. Domovská stránka webu například obsahuje jednu značku H1 s názvem webu, jednu značku H2 s názvem stránky a značky H3 uzavírající odkaz Zobrazit veškerý obsah webu a nadpis každé z webových částí. Uživatelé funkcí usnadnění mohou načíst osnovu založenou na těchto značkách a jejím prostřednictvím snadno pochopit vzhled stránky a přejít na požadovaný nadpis.

Začátek stránky

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Alternativní text a nadpisy obrázků.    Zrakově postižení uživatelé jsou při procházení webu odkázáni na alternativní text obrázků (například souborů formátu JPEG, GIF nebo PNG). Tento text je určen atributem ALT v rámci značky IMG. Bez dobře formulovaného a informativního alternativního textu nemohou tito uživatelé porozumět významu obrázků na stránce. Alternativní text se zobrazí také ve vizuálních prohlížečích, pokud se obrázek nenačte nebo v prohlížeči není povoleno vykreslení obrázků. Na webech služby SharePoint je pro obrázky použit popisný text atributu ALT, kterým jsou uživatelům zprostředkovány důležité informace. Atribut ALT u obrázků, které pouze zaplňují volný prostor nebo nemají žádnou informační hodnotu, je prázdný (ALT=""). Funkce usnadnění tuto skutečnost interpretují tak, že tyto obrázky nemají žádný obsah nebo nenesou žádnou hodnotu.

Přidat alternativní text k obrázku je možné i při odesílání souboru obrázku na web, což je důležité při vytváření webu s možností usnadnění. Webová část Obrázek webu například obsahuje pole, do něhož lze při přidání obrázku zadat vlastní text atributu ALT. Při přidávání obrázků do knihovny obrázků lze pro obrázky definovat vlastní text atributu ALT.

Při klepnutí na některé prvky se otevře nové okno prohlížeče. Text atributu ALT u obrázků a atributy nadpisů odkazů, pro které se otevře nové okno, obsahují další informace, které uživatelům usnadňují pochopit, že se otevře nové okno. Atribut nadpisu hypertextového odkazu, který otevírá nové okno, obsahuje text (nové okno).

Podpora barevných schémat s vysokým kontrastem.    Stránky webů služby Windows SharePoint Services 3.0 jsou navrženy s ohledem na správné zobrazení v případě, že v počítači je použito barevné schéma s vysokým kontrastem.

Začátek stránky

Použití funkcí usnadnění

Některé funkce usnadnění mohou s určitými stránkami webu pracovat nesprávně. V případě potíží lze v následujících informacích a zdrojích vyhledat možné řešení.

Poznámka : Uživatelům používajícím funkce usnadnění je doporučeno aktivovat režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu lze pracovat s prvky na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 prostřednictvím funkcí usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obrazovky.

Práce s funkcí pro rozpoznávání řeči v systému Windows Vista

Rozpoznávání řeči systému Windows je funkce usnadnění založená na řeči, která je k dispozici v systému Microsoft Windows Vista. Pomocí této funkce mohou uživatelé provádět akce hlasem místo klávesnice nebo myši.

Jsou známy některé problémy týkající se použití funkce rozpoznávání řeči systému Windows u některých nabídek na stránkách webu služby Windows SharePoint Services 3.0 včetně nabídek Nový, Odeslat, Vítejte uživatel a rozevírací nabídky možností, které jsou k dispozici pro soubory v knihovně dokumentů.

Chcete-li k těmto nabídkám přistupovat pomocí funkce rozpoznávání řeči systému Windows, aktivujte následujícím postupem režim s vyšším usnadněním:

 1. Otevřete v prohlížeči domovskou stránku služby Windows SharePoint Services 3.0 a pak opakovaně vyslovte příkaz „Press TAB“, dokud se nezobrazí odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním.

 2. Vyslovte příkaz „Press ENTER“.

 3. Chcete-li použít nabídku tlačítka rozdělení, například tlačítka Nový nebo Odeslat na panelu nástrojů seznamu, nebo použít nabídku možností pro dokument v knihovně dokumentů, přeneste aktivní fokus na prvek vyslovením příkazu „Press TAB“ a pak vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

  Otevře se nové okno prohlížeče obsahující odkazy nabídky.

Poznámka : V případě nabídek, které obsahují více příkazů, vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

Začátek stránky

Použití nápovědy

Některé funkce usnadnění, například nástroje pro čtení obrazovky, nebudou pravděpodobně pracovat s rozšiřitelnými odkazy v online nápovědě. Dojde-li k těmto potížím, nainstalujte aplikaci Microsoft Internet Explorer 5 nebo Internet Explorer 6. Další informace najdete na webu aplikace Internet Explorer.

Poznámka : Pomocí hypertextových odkazů v tomto tématu lze přejít na web. Kdykoli je možné přejít zpět do nápovědy.

Začátek stránky

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Webový prohlížeč obsahuje funkce, které zlepšují čitelnost stránek. Chcete-li získat informace o funkcích usnadnění, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, vyhledejte v nápovědě prohlížeče informace o tom, jak prohlížeč upravit, aby se v něm zobrazovala upřednostňovaná písma a barvy. Používáte-li prohlížeč Internet Explorer, vyhledejte v obsahu nápovědy výraz Usnadnění.

Začátek stránky

Získání dalších informací o usnadnění

Web společnosti Microsoft týkající se možností usnadnění obsahuje informace o technologiích usnadnění pro uživatele s tělesným postižením. Informace na tomto webu jsou užitečné pro tělesně postižené uživatele a jejich přátele či členy rodiny, pro osoby v sociálních organizacích, pedagogy a dobrovolné pomocníky.

Zdarma je k dispozici měsíční elektronický bulletin, v němž lze získat informace o tématech týkajících se usnadnění v produktech společnosti Microsoft. Chcete-li se přihlásit k jeho odběru, navštivte web Free Subscription to the Accessibility Update Newsletter (Bezplatné přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích funkcí usnadnění).

Chcete-li získat další informace o vytváření obsahu webu s možnostmi usnadnění, seznamte se se standardy usnadnění vytvořenými konsorciem World Wide Web.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×