Funkce usnadnění

Na webu lze většinu úloh provádět pomocí funkcí usnadnění, jako jsou například klávesové zkratky. Funkce popsané v tomto článku slouží spolu s nástroji a funkcemi usnadnění v systému Microsoft Windows k usnadnění práce s weby pro tělesně postižené uživatele.

Poznámka: Informace uvedené v tomto tématu se týkají pouze uživatelů, kteří zakoupili licenci na produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste tento produkt získali mimo Spojené státy, obsahuje vaše balení kartu s doplňujícími informacemi, na které jsou uvedena telefonní čísla a adresy oddělení technické podpory společnosti Microsoft. Informace o tom, zda je typ produktů a služeb popsaný v tomto článku k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytnou pracovníci nejbližší pobočky. Další informace, které jsou k dispozici v jiných jazycích včetně japonštiny a francouzštiny, najdete na adrese http://www.microsoft./enable/worldwide/.

V tomto článku

Režim s vyšším usnadněním

Klávesové zkratky

Navigace

Nadpisy

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Použití technologií usnadnění

Práce s funkcí rozpoznávání řeči v systémech Windows Vista a Windows 7

Používání nápovědy

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Získání dalších informací o usnadnění

Režim s vyšším usnadněním

Na webu je většina prvků uživatelského rozhraní, například odkazy, ovládací prvky formulářů a tlačítka, navržena pro použití s technologií Microsoft Active Accessibility (MSAA). Prostřednictvím technologie MSAA mohou tělesně postižení uživatelé pracovat s obsahem webu pomocí technologií usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obsahu obrazovky. Jedná se o zařízení zprostředkující obsah obrazovky či webu pomocí syntetické řeči nebo Braillova písma. Vzhledem k tomu, že u některých vlastních prvků uživatelského rozhraní nejsou použity vlastnosti technologie MSAA, je k dispozici režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu jsou vlastní ovládací prvky vykresleny jako ekvivalentní standardní ovládací prvky v jazyce HTML. Tento způsob vykreslování zajišťuje, že s vlastními ovládacími prvky bude možné pracovat pomocí technologií usnadnění.

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním nemusí být povoleny alternativní verze všech prvků uživatelského rozhraní. Je-li například na web přidán vlastní ovládací prvek, nedojde při zapnutí režimu s vyšším usnadněním automaticky k vytvoření jeho alternativní verze.

Režim s vyšším usnadněním lze zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy TAB bezprostředně po přesunutí fokusu na stránku v prohlížeči. Stisknutí klávesy TAB opakujte, dokud nebude aktivován odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním nebo Vypnout režim s vyšším usnadněním, a potom stiskněte klávesu ENTER. Přestože je odkaz pro zapnutí režimu s vyšším usnadněním prvním prvkem v pořadí, což znamená, že se jedná o první možnost, s níž můžete na stránce pracovat, může se stát, že bude k aktivaci této funkce třeba stisknout klávesu TAB vícekrát. Důvodem je skutečnost, že zpočátku může být fokus nastaven na nabídky či panely nástrojů prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslování stránky pro aktuálního uživatele, nikoli pro ostatní uživatele webu. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní nastavení, nezjistí aktivaci tohoto nastavení žádný jiný uživatel. Režim s vyšším usnadněním zůstává zapnut až do okamžiku jeho vypnutí nebo do ukončení prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je povoleno, aby byly následující položky vykreslovány způsobem, který optimalizuje jejich spolupráci s technologiemi usnadnění, například s nástroji pro čtení obsahu obrazovky:

 • Nabídky:    Místo rozevírací nabídky možností pro soubory v knihovně dokumentů se zobrazí nové okno prohlížeče obsahující všechny položky nabídky v podobě hypertextových odkazů. Tento formát mohou technologie usnadnění snáze interpretovat.

 • Optimalizovaná pole:    Některá pole jsou pro technologie usnadnění obtížně interpretovatelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou tato pole nahrazena poli, která jsou optimalizována pro technologie usnadnění. V některých seznamech jsou například podporována rozšířená textová pole, do nichž mohou uživatelé přidávat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Pro některé technologie usnadnění jsou tato pole vzhledem ke způsobu jejich vykreslování v prohlížeči nečitelná. Při zapnutí režimu s vyšším usnadněním jsou taková pole nahrazena standardními poli s prostým textem, která jsou kompatibilní s technologiemi usnadnění.

  Kromě rozšířených textových polí jsou v režimu s vyšším usnadněním nahrazeny alternativními poli i některé další typy polí.

  Seznam polí a alternativních polí v režimu s vyšším usnadněním

  Pole ve standardním režimu

  Alternativní pole v režimu s vyšším usnadněním

  Rozšířené textové pole

  Víceřádkové textové pole

  Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

  Tabulka se záhlavími

  Ganttův diagram (v seznamu projektů)

  Tabulka se záhlavími

  Tabulka se záhlavími se pod Ganttovým diagramem zobrazí rovněž ve standardním režimu.

  Výběr kontaktů

  Textové pole

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním není omezena funkčnost, ale v zájmu zajištění kompatibility s technologiemi usnadnění jsou povoleny alternativní metody vykreslování prvků na stránce.

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Většina funkcí a příkazů je k dispozici přímo prostřednictvím klávesnice. Mezi prvky na stránce lze procházet pomocí klávesy TAB a kombinace kláves SHIFT+TAB. Klávesové zkratky existují i pro mnohé z příkazů.

Začátek stránky

Navigace

Prvky stránky a navigační prvky na webu (například pás karet) se řídí logickým a intuitivním pořadím ovládacích prvků. Jedná se o pořadí, v němž je při stisknutí klávesy TAB přesouván fokus z jednoho prvku uživatelského rozhraní na jiný. Prvními třemi možnostmi v pořadí ovládacích prvků jsou navíc tři důležité odkazy: Zapnout režim s vyšším usnadněním, Přeskočit příkazy pásu karet a Přejít k hlavnímu obsahu. Chcete-li zapnout režim s vyšším usnadněním, stiskněte po nastavení aktivního fokusu na stránku v prohlížeči klávesu TAB a potom aktivujte příslušný příkaz stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete navíc vynechat pás karet a přejít přímo k navigačním odkazům, nebo přeskočit navigační odkazy a přejít přímo k oblasti stránky s hlavním obsahem, můžete opakovaným stisknutím klávesy TAB přejít na odkaz Přeskočit příkazy pásu karet resp. na odkaz Přejít k hlavnímu obsahu a potom stisknutím klávesy ENTER aktivovat příslušný příkaz.

Součástí stránek na webu je rovněž nabídka umístění stránky, která je aktivována po kliknutí na tlačítko Přejít nahoru na pásu karet a zobrazuje aktuální umístění stránky v hierarchii webu nebo kolekce webů. Tlačítko Přejít nahoru je zobrazeno v horní části většiny stránek vedle nabídky Akce webu. Pokud například přejdete do složky Sestavy v knihovně Sdílené dokumenty pro web společnosti Contoso, bude v horní části nabídky umístění pravděpodobně zobrazen název Contoso, na dalším řádku bude název Sdílené dokumenty a na dalším řádku označení Sestavy.

Začátek stránky

Nadpisy

Záhlaví tabulek:    Pro tabulky s tabulkovými daty jsou použity buňky záhlaví tabulky (značky TH). Na stránce Oznámení jsou například ve výchozím zobrazení všech položek v buňkách záhlaví tabulky obsažena záhlaví sloupců Nadpis a Změněno. Buňky záhlaví tabulky pomáhají uživatelům pochopit strukturu tabulky a uživatelům používajícím technologie usnadnění pomáhají při čtení jejího obsahu.

Značky nadpisu:    Prostřednictvím těchto značek je uživatelům technologií usnadnění zprostředkována struktura stránek webu. Značky nadpisu (H1, H2, H3 a H4) tvoří logickou osnovu obsahu na stránce. Pokud používáte některý nástroj pro usnadnění, například nástroj pro čtení obsahu obrazovky, můžete jej nakonfigurovat tak, aby na stránce četl pouze značky nadpisu. Pomocí této virtuální osnovy značek nadpisu lze zlepšit čitelnost obsahu stránky. Domovská stránka webu například obsahuje jednu značku H1 s názvem webu, jednu značku H2 s nadpisem stránky a značky H3, které uzavírají odkaz Zobrazit veškerý obsah webu a nadpisy všech webových částí. Uživatelé určitých technologií usnadnění mohou načíst osnovu založenou na těchto značkách a díky ní snadno pochopit princip rozložení stránky a přejít na požadovaný nadpis.

Začátek stránky

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Alternativní text a nadpisy obrázků:    Zrakově postižení uživatelé jsou při procházení webu odkázáni na alternativní text obrázků (například souborů ve formátu JPEG, GIF nebo PNG). Tento text je určen atributem ALT v rámci značky IMG. Bez dobře formulovaného a informativního alternativního textu nemohou tito uživatelé porozumět významu obrázků na stránce. Alternativní text se zobrazí také ve vizuálních prohlížečích, a to v případě, že se obrázek nenačte nebo v prohlížeči není povoleno vykreslování obrázků. Na webech je pro obrázky použit popisný text atributu ALT, kterým jsou uživatelům zprostředkovány důležité informace. Atribut ALT u obrázků, které pouze zaplňují volný prostor nebo nemají žádnou informační hodnotu, je prázdný (ALT=""). Technologie usnadnění tuto skutečnost interpretují tak, že tyto obrázky nemají žádný obsah nebo nepřináší žádné informace.

Alternativní text lze k obrázku přidat i při odesílání souboru obrázku na web, což je důležité při vytváření webu s možností usnadnění. Webová část Obrázek webu například obsahuje pole, do něhož lze při přidání obrázku zadat vlastní text atributu ALT. Při přidávání obrázků do knihovny obrázků lze pro obrázky definovat vlastní text atributu ALT.

Při kliknutí na některé prvky se otevře nové okno prohlížeče. Text atributu ALT u obrázků a atributy nadpisů hypertextových odkazů, pro které se otevře nové okno, obsahují další informace, které uživatelům usnadňují pochopit, že se otevře nové okno. Atribut nadpisu hypertextového odkazu, který otevírá nové okno, obsahuje například text (nové okno).

Podpora barevných schémat s vysokým kontrastem:    Stránky webu jsou navrženy tak, aby byly správně zobrazeny i v případě, že je v počítači použito barevné schéma s vysokým kontrastem.

Začátek stránky

Použití technologií usnadnění

Některé technologie usnadnění mohou s určitými prvky na stránkách webu pracovat nesprávně. V případě potíží lze možné řešení najít v následujících částech a v uvedených materiálech.

Poznámka: Uživatelům používajícím technologie usnadnění je doporučeno aktivovat režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu mohou s prvky webu pracovat s využitím technologií usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obsahu obrazovky.

Práce s funkcí rozpoznávání řeči v systémech Windows Vista a Windows 7

Rozpoznávání řeči systému Windows je funkce usnadnění založená na řeči, která je k dispozici v systému Windows Vista. Tato funkce umožňuje uživatelům provádět akce pomocí hlasu místo použití klávesnice nebo myši.

Jsou známy některé problémy týkající se použití funkce rozpoznávání řeči systému Windows u některých nabídek na stránkách webu včetně nabídek Nový, Odeslat, Vítejte uživateli a rozevírací nabídky možností, které jsou k dispozici pro soubory v knihovně dokumentů.

Chcete-li k těmto nabídkám získat přístup pomocí funkce rozpoznávání řeči systému Windows, aktivujte následujícím způsobem režim s vyšším usnadněním:

 1. V prohlížeči otevřete domovskou stránku webu a pak říkejte „Press TAB“, dokud se nezobrazí odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním.

 2. Vyslovte příkaz „Press ENTER“.

 3. Chcete-li použít nabídku tlačítka rozdělení, například tlačítka Nový nebo Odeslat na panelu nástrojů seznamu, nebo použít nabídku možností pro dokument v knihovně dokumentů, nastavte nejprve aktivní fokus na prvek vyslovením příkazu „Press TAB“ a pak vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

  Otevře se nové okno prohlížeče obsahující odkazy dané z nabídky.

Poznámka: V případě nabídek, které obsahují více příkazů, vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

Začátek stránky

Používání nápovědy

Některé technologie usnadnění, například nástroje pro čtení obsahu obrazovky, nebudou pravděpodobně pracovat s rozšiřitelnými odkazy v online nápovědě. Dojde-li k těmto potížím, pokuste se nainstalovat aplikaci Microsoft Internet Explorer 7 nebo Internet Explorer 8. Další informace naleznete na webu aplikace Internet Explorer.

Poznámka: Pomocí hypertextových odkazů v tomto tématu lze přejít na web. Kdykoli je možné přejít zpět do nápovědy.

Začátek stránky

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Webový prohlížeč obsahuje funkce, které zlepšují čitelnost stránek. Chcete-li získat informace o funkcích usnadnění, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, vyhledejte v nápovědě prohlížeče informace o tom, jak lze prohlížeč upravit, aby se v něm zobrazovala upřednostňovaná písma a barvy. Používáte-li prohlížeč Internet Explorer, vyhledejte v obsahu nápovědy výraz Usnadnění.

Začátek stránky

Získání dalších informací o usnadnění

Web společnosti Microsoft týkající se možností usnadnění obsahuje informace o technologiích usnadnění pro tělesně postižené uživatele. Informace na tomto webu jsou užitečné pro uživatele s postižením a jejich přátele či členy rodiny, pro osoby v sociálních organizacích, pedagogy a dobrovolné pomocníky.

Zdarma je k dispozici měsíční elektronický bulletin, v němž lze získat aktuální informace o tématech týkajících se usnadnění v produktech společnosti Microsoft. Chcete-li se přihlásit k jeho odběru, navštivte web určený k bezplatnému přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích funkcí usnadnění.

Chcete-li získat informace o vytváření obsahu webových stránek s možnostmi usnadnění, seznamte se se standardy usnadnění vytvořenými konsorciem World Wide Web.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×