Funkce pro převody typu

Každá funkce převede Výraz na určitý Datový typ.

Syntaxe

CBool(výraz)

CByte(výraz)

CCur(výraz)

CDate(výraz)

CDbl(výraz)

CDec(výraz)

CInt(výraz)

CLng(výraz)

CSng(výraz)

CStr(výraz)

CVar(výraz)

Povinným Argumentvýraz je libovolný Řetězcový výraz nebo Číselný výraz.

Návratové typy

Název funkce určuje návratový typ následujícím způsobem:

Funkce

Návratový typ

Rozsah pro argument výraz

CBool

Boolean

Libovolný platný řetězec nebo číselný výraz

CByte

Byte

0 až 255

CCur

Currency

-922 337 203 685 477,5808 až 922 337 203 685 477,5807

CDate

Date

Libovolný platný výraz kalendářního data

CDbl

Double

-1,79769313486231E308 až
-4,94065645841247E-324 pro záporné hodnoty; 4,94065645841247E-324 až 1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty

CDec

Decimal

+/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 pro čísla bez desetinných míst. Rozsah pro čísla s 28 desetinnými místy je
+/-7,9228162514264337593543950335. Nejmenší možné nenulové číslo je 0,0000000000000000000000000001.

CInt

Integer

-32 768 až 32 767, desetinné části jsou zaokrouhlovány

CLng

Long

-2 147 483 648 až 2 147 483 647; zlomky jsou zaokrouhlovány

CSng

Single

-3,402823E38 až -1,401298E-45 pro záporné hodnoty, 1,401298E-45 až 3,402823E38 pro kladné hodnoty

CStr

String

Návratový typ pro funkci CStr závisí na argumentu výraz.

CVar

Variant

Pro číselné hodnoty stejný rozsah jako u typu Double, pro jiné než číselné hodnoty stejný rozsah jako u typu String


Poznámky

Pokud se výraz předaný funkci nachází mimo rozsah datového typu, na který je převáděn, dojde k chybě.

Obecně je možné pomocí funkcí pro převody datového typu upravovat kód tak, aby bylo zajištěno, že výsledek nějaké operace bude vyjádřen jako určitý datový typ, nikoli jako výchozí datový typ. Pomocí funkce CCur můžete například zajistit provedení výpočtu s hodnotami měny v případech, ve kterých by normálně byl prováděn výpočet s hodnotami s jednoduchou přesností, s dvojitou přesností nebo s celými čísly.

K provádění převodů datového typu mezi různými národními prostředími by měly být místo funkce Val používány funkce pro převody datového typu. Použijete-li například funkci CCur, budou různé oddělovače desetinných míst, oddělovače tisíců a možnosti měny správně rozpoznány na základě nastavení národního prostředí počítače.

Zlomek o velikosti přesně 0,5 bude funkcemi CInt a CLng zaokrouhlen vždy na nejbližší sudé číslo. Například hodnota 0,5 bude zaokrouhlena na číslo 0 a hodnota 1,5 bude zaokrouhlena na číslo 2. Funkce CInt a CLng se liší od funkcí Fix a Int, které část čísla za desetinnou čárkou nezaokrouhlují, ale zkracují. Funkce Fix a Int vrátí vždy hodnotu stejného typu jako předaná hodnota.

Chcete-li určit, zda je možné datum převést na datum nebo čas, použijte funkci IsDate. Funkce CDate rozpoznává datové a časové literály a rovněž některá čísla, která spadají do rozsahu přípustných dat. Při převodu čísla na datum je celá část čísla převáděna na datum. Desetinná část čísla je převáděna na čas, který je počítán od půlnoci.

Funkce CDate rozpoznává formáty data podle nastavení Národní prostředí systému. Správné pořadí dne, měsíce a roku pravděpodobně nebude možné určit v případech, kdy je datum uvedeno ve formátu jiném než jeden z rozpoznávaných formátů dat. Kromě toho dlouhý formát data nebude rozpoznán, pokud obsahuje rovněž řetězec udávající den v týdnu.

Funkce CVDate slouží také pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi jazyka Visual Basic. Syntaxe funkce CVDate je shodná s funkcí CDate, avšak funkce CVDate vrací místo skutečného typu Date typ Variant, jehož podtyp je Date. Nyní je k dispozici integrovaný typ Date, takže funkce CVDate již není zapotřebí. Stejného účinku dosáhnete v případě, že výraz převedete na typ Date a potom mu přiřadíte typ Variant. Tímto způsobem lze převádět i všechny ostatní integrované typy na ekvivalentní podtypy typu Variant.

Poznámka :  Funkce CDec nevrací nespojitý datový typ. Místo toho vždy vrátí datový typ Variant, jehož hodnota byla převedena na podtyp Decimal.

Příklady

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Funkce CBool

V tomto příkladu je funkce CBool použita k převodu výrazu na typ Boolean. Je-li výraz vyhodnocen jako nenulová hodnota, bude funkcí CBool vrácena hodnota True. V opačném případě bude vrácena hodnota False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Inicializování proměnných
Check = CBool(A = B) ' Check obsahuje hodnotu True.
A = 0 ' Definování proměnné
Check = CBool(A) ' Check obsahuje hodnotu False.

Funkce CByte

V tomto příkladu je funkce CByte použita k převodu výrazu na typ Byte.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble má typ Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte obsahuje hodnotu 126.

Funkce CCur

V tomto příkladu je funkce CCur použita k převodu výrazu na typ Currency.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble má typ Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Převedení výsledku hodnoty MyDouble * 2 (1086.429176) na
' typ Currency (1086.4292)

Funkce CDate

V tomto příkladu je funkce CDate použita k převodu řetězce na typ Date. Obecně se nedoporučuje používat data a časy, jež jsou pevně zadány jako řetězce (jak je uvedeno v tomto příkladu). Místo nich používejte datové a časové literály, například #2. 12. 1969# a #16:45:23#.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Převedení na typ Date
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Převedení na typ Date
MyShortTime = CDate(MyTime)

Funkce CDbl

V tomto příkladu je funkce CDbl použita k převodu výrazu na typ Double.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Převedení výsledku na typ Double
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

Funkce CDec

V tomto příkladu je funkce CDec použita k převodu číselné hodnoty na typ Decimal.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr je typu Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal je typu Decimal.

Funkce CInt

V tomto příkladu je funkce CInt použita k převodu hodnoty na typ Integer.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble je typu Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt obsahuje hodnotu 2346.

Funkce CLng

V tomto příkladu je funkce CLng použita k převodu hodnoty na typ Long.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55
' MyVal1, MyVal2 jsou hodnoty typu Double.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 obsahuje hodnotu 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 obsahuje hodnotu 25428.

Funkce CSng

V tomto příkladu je funkce CSng použita k převodu hodnoty na typ Single.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 jsou hodnoty typu Double.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 obsahuje hodnotu 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 obsahuje hodnotu 75.34216.

Funkce CStr

V tomto příkladu je funkce CStr použita k převodu číselné hodnoty na typ String.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble je hodnota typu Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString obsahuje hodnotu "437.324".

Funkce CVar

V tomto příkladu je funkce CVar použita k převodu výrazu na typ Variant.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt je typu Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar obsahuje řetězec 4534000.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×