Funkce jazyků se zápisem zprava doleva

Systém Microsoft Office podporuje funkci zápisu Zprava doleva a funkce pro zadávání, úpravy a zobrazení textu v jazycích se zápisem zprava doleva nebo v prostředích kombinujících zápis zprava doleva a zleva doprava. V této souvislosti se za jazyky se zápisem zprava doleva považují všechny systémy zápisu používající směr zprava doleva. Patří sem jazyky vyžadující kontextové tvarování, jako je například arabština, i jazyky, které je nevyžadují. Můžete změnit celé zobrazení na směr zprava doleva nebo můžete změnit jednotlivé soubory tak, aby se jejich obsah četl zprava doleva.

Pokud v počítači není nainstalován Office v jazykové verzi se zápisem zprava doleva, bude třeba nainstalovat příslušnou jazykovou sadu. Je také nutné, abyste používali operační systém Microsoft Windows s podporou zápisu zprava doleva – například arabskou verzi systému Windows Vista Service Pack 2 – a abyste povolili rozložení klávesnice pro jazyk se zápisem zprava doleva, který chcete použít.

Poznámky   

V tomto článku

Požadavky pro práci s textem v jazycích se zápisem zprava doleva

Windows Vista nebo Windows 7

Systém Windows XP

Výběr jazyka zobrazení

Změna jazyka zobrazení

Jazyky klávesnice

Zadávání textu pomocí nástroje Mapa znaků a kódů znaků ASCII

Zobrazení textu se zápisem zprava doleva

Směr textu v aplikaci Access nebo Excel

Nastavení textu, odrážek a číslování na směr zprava doleva

Výběr ligatur a diakritiky

Uložení textu se zápisem zprava doleva ve formátu HTML

Řazení v pořadí zprava doleva

Znakové stránky

Arabština

hebrejština

Požadavky pro práci s textem v jazycích se zápisem zprava doleva

Windows Vista nebo Windows 7

Předtím, než lze v systému Windows Vista nebo Windows 7 použít jakékoli funkce pro zápis zprava doleva nebo zobrazit jazyky se zápisem zprava doleva, je nutné přidat jazyk zadávání a povolit rozložení klávesnice pro daný jazyk se zápisem zprava doleva.

Systém Windows XP

Pokud používáte systém Windows XP a chcete v Office používat funkce pro zápis zprava doleva či dokonce správně zobrazovat příslušná písma, je třeba nejprve v Ovládacích panelech systému Windows XP nainstalovat požadovaná písma se složitým zápisem pro systém Microsoft Windows. Po instalaci písem se složitým zápisem přidejte jazyk klávesnice. Další informace najdete v článcích Nastavení systému Windows XP pro více jazyků a Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

Začátek stránky

Výběr jazyka zobrazení

V závislosti na preferovaném způsobu přizpůsobení počítače můžete používat jeden jazyk pro zobrazení (nabídky, dialogová okna a průvodce) a podle potřeby zadávat text v jiném jazyce. Pokud chcete v určitém jazyce se zápisem zprava doleva nejen zadávat text, ale i zobrazovat nabídky a online nápovědu, můžete nastavit zobrazení Office na příslušný jazyk. Další informace naleznete v článku Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Některé funkce pro zápis zprava doleva v aplikacích Office používají nastavený jazyk zobrazení k určení Směr rozložení obrazovky a zarovnání textu v dialogových oknech. Jestliže v dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office zadáte jako jazyk zobrazení jazyk se zápisem zprava doleva, rozložení nabídek, dialogových oken a průvodců bude zprava doleva, nastavení systému Microsoft Windows však zůstane zleva doprava. Informace o tom, jak změnit jazyk zobrazení v systému Microsoft Windows, najdete v článku Změna jazyka zobrazení.

Je-li například arabština vybrána jako jazyk zobrazení v Office (nikoli však v systému Windows), bude zobrazení vypadat takto:

Arabské uživatelské rozhraní

Ačkoli jsou nabídky zobrazeny zprava doleva, záhlaví zůstává v češtině a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat zůstávají v pravém horním rohu jako v uživatelském rozhraní se směrem zleva doprava. Pokud by bylo zobrazení systému Windows nastaveno na jazyk se zápisem zprava doleva, text záhlaví by byl také přeložen a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat by byla umístěna v levém horním rohu.

Jestliže pracujete především s jazykem se zápisem zleva doprava, ale občas potřebujete vložit text v jazyce se zápisem zprava doleva, můžete ve většině aplikací Office vybrat jako jazyk zobrazení češtinu a v případě potřeby zadávat text v jazyce se zápisem zprava doleva. Lze to provést tak, že pro oblast úprav nastavíte text, odrážky a číslování na směr zprava doleva a povolíte potřebné rozložení klávesnice.

Změna jazyka zobrazení

Směr textu v aplikaci systému Microsoft Office můžete změnit kliknutím na tlačítko Zprava doleva ve skupině Odstavec na kartě Domů (zobrazí se pouze v případě, že je povolen nějaký jazyk se zápisem zprava doleva). I když změníte zobrazení na jazyk se zápisem zprava doleva, je stále nutné, aby bylo povoleno příslušné rozložení klávesnice, jinak nebude možné text v daném jazyku zadat.

Pokud jako jazyk zobrazení obvykle používáte češtinu, ale chcete přepnout na arabštinu, proveďte následující kroky:

 1. Otevřete soubor Office, například dokument aplikace Word.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Jazyk.

 5. V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office klikněte v seznamu Jazyk pro úpravy na položku Arabština a klikněte na tlačítko Výchozí.

  Důležité    Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Jazyky klávesnice

Chcete-li psát pomocí nativní klávesnice určitého jazyka, je třeba nainstalovat příslušnou jazykovou sadu pro daný jazyk a přidat příslušné rozložení klávesnice. Pokud přidáte rozložení klávesnice pro další jazyk a pro panel jazyků vyberete možnost Na okraji hlavního panelu, zobrazí se na hlavním panelu indikátor jazyků Obrázek panelu jazyků s označením aktuálního jazyka klávesnice. Toto je například indikátor jazyka pro arabštinu: Indikátor arabské klávesnice. Další informace o panelu jazyků najdete v článku Panel jazyků (přehled).

Poznámka   Panel jazyků se zobrazuje automaticky poté, co je v dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky v systému Microsoft Windows přidán nejméně jeden jiný jazyk než angličtina.

 • Chcete-li zobrazit panel jazyků při zobrazení indikátoru jazyků na hlavním panelu, klikněte na indikátor jazyků a potom na příkaz Zobrazit panel jazyků.

 • Chcete-li zobrazit indikátor jazyků na hlavním panelu, pokud je zobrazen panel jazyků, klikněte na panelu jazyků na tlačítko Minimalizovat .

 • Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, klikněte na název aktuálního jazyka (na panelu jazyků) nebo na indikátor jazyků a potom klikněte na název požadovaného jazyka.

Pokyny, jak povolit klávesnici specifickou pro určitý jazyk, najdete v článku Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

Zadávání textu pomocí nástroje Mapa znaků a kódů znaků ASCII

V závislosti na potřebných jazycích můžete text zadávat pomocí nástroje Mapa znaků nebo kódů znaků ASCII. Informace o kódech znaků ASCII najdete v článku Vkládání znaků c, L, Y, ® a dalších znaků, které nejsou na klávesnici.

Pokud chcete zadat pouze krátký text v jiném jazyce a nechcete přepínat klávesnici, můžete použít nástroj Mapa znaků, který patří mezi příslušenství systému Microsoft Windows. Můžete vybrat znak z některé ze stránek písem pro jazyky se zápisem zprava doleva nebo zleva doprava, zkopírovat jej do schránky a potom vložit do dokumentu. Další informace o zadávání textu pomocí nástroje Mapa znaků naleznete v článku Použití zvláštních znaků (Mapa znaků).

Začátek stránky

Zobrazení textu se zápisem zprava doleva

Směr textu udává Směr psaní, zarovnání a celkové rozložení všech prvků na obrazovce. V případě, že je v jedné větě, odstavci nebo ovládacím prvku použit text se zápisem zprava doleva i zleva doprava, označuje se tento kombinovaný text jako smíšený.

Pokud je v aplikaci Office nastaveno a povoleno zobrazení textu v prostředí se zápisem zprava doleva, změní se vzhled kurzoru tak, aby označoval Směrový řetězec (Kurzor pro zápis zleva doprava nebo Kurzor označující směr zleva doprava) nebo směr zprava doleva (Kurzor pro zápis zprava doleva). Kurzor se může pohybovat podle směru rozpoznaného jazyka (logický pohyb) nebo podle následujícího vizuálně sousedícího znaku (vizuální pohyb).

Začátek stránky

Směr textu v aplikaci Access nebo Excel

Text v Buňka nebo Pole může být zarovnán doleva, na střed nebo doprava. V některých aplikacích, například Access a Excel, může mít text také směr podle kontextu.

Pokud má text kontextový směr, zarovnávají se texty a čísla podle jazyka prvního zadaného znaku. Text v buňce nebo poli se například zarovná doprava, pokud je první znak v jazyce se zápisem zprava doleva, a doleva, pokud je první znak v jazyce se zápisem zleva doprava. Kontextový směr textu je možné u jednotlivých objektů přepsat a přepnout na zarovnání doleva, na střed nebo doprava.

Ve většině aplikací se zápisem zprava doleva nebo s kombinovaným zápisem zprava doleva a zleva doprava se používají kontextová pravidla, která řídí zarovnání textu a směr čtení textu. Pole, seznamy a další prvky řídí kontextová pravidla pro text, který obsahují.

Kontextová pravidla pro směr čtení a zarovnání textu jsou následující:

 • Pokud je orientace prvního Směrové znaky zleva doprava, bude směr čtení také zleva doprava a text bude zarovnán doleva.

 • Pokud je orientace prvního směrového znaku zprava doleva, bude směr čtení také zprava doleva a text bude zarovnán doprava.

 • V případě, že jsou zadány pouze Neutrální znaky, bude se směr čtení a zarovnání textu řídit podle Směr odstavce (který může být zleva doprava nebo zprava doleva), dokud nebude zadán první směrový znak.

Směr čtení a zarovnání se změní vždy, když změníte první směrový znak ze směru zleva doprava na směr zprava doleva (nebo naopak).

Začátek stránky

Nastavení textu, odrážek a číslování na směr zprava doleva

Pokud jsou povoleny jazyky se zápisem zleva doprava i jazyky se zápisem zprava doleva, jsou ve většině aplikací Office na pásu karet k dispozici tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva. Kliknutím na tato tlačítka můžete při zadávání a zarovnávání textu měnit jeho směr.

Poznámka    V aplikaci Microsoft OneNote jsou tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva k dispozici po kliknutí na šipku u tlačítka Zarovnání odstavce.

Začátek stránky

Výběr ligatur a diakritiky

V textových editorech – jako je například aplikace Word – lze vybrat, najít a nahradit jednotlivá Diakritika a jednotlivé arabské znaky bez ohledu na to, zda jsou spojeny. Každá ligatura a každé diakritické znaménko jsou považovány za samostatné jednotky slov v jazyce se zápisem zprava doleva.

V následujícím příkladu je zobrazen výběr arabského slova s tříznakovou ligaturou (postupné vybírání jednotlivých znaků).

Slovo s jednou vybranou ligaturou

Slovo se dvěma vybranými ligaturami

Slovo se třemi vybranými ligaturami

Začátek stránky

Uložení textu se zápisem zprava doleva ve formátu HTML

Soubory můžete uložit do formátu HTML, který umožňuje publikování na webu ve směru zprava doleva nebo zleva doprava. Webové stránky se směrem zprava doleva jsou v souboru HTML označeny standardním atributem DIR jazyka HTML. Pokud webový prohlížeč, který používáte, rozpozná atribut DIR, zobrazí se stránka ve směru zprava doleva. Jestliže webový prohlížeč atribut DIR nerozpozná, zobrazí se stránka ve směru zleva doprava.

Tip    Chcete-li prohlížet webové stránky s orientací zprava doleva, otevřete je v prohlížeči, který podporuje atribut DIR, jako jsou například aplikace Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts nebo Microsoft Internet Explorer 5 a vyšší verze.

Začátek stránky

Řazení v pořadí zprava doleva

Pořadí zprava doleva bude použito, kdekoli je to možné. Bude použito u seznamů dat v zobrazení Tabulka, Karta a Ikona a v seskupených seznamech i seznamech kontaktů, složek nebo adres.

Poznámka    Některá zobrazení na straně serveru pravděpodobně nebudou řadit data podle pořadí řazení zprava doleva, protože se řídí podle podporovaných pořadí řazení na straně serveru.

Začátek stránky

Znakové stránky

Aplikace systému Microsoft Office podporují následující znakové stránky, které jsou k dispozici pro uživatele používající arabštinu, hebrejštinu a smíšený text:

Arabština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro arabštinu je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, paštština, perština, ujgurština a urdština používají stejné znakové stránky jako arabština.

hebrejština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro hebrejštinu je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš používá stejnou znakovou stránku jako hebrejština.

Začátek stránky

Použít na: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk