Funkce aplikace Project

Tyto funkce slouží ve vzorcích k výpočtu hodnot vlastních polí.

Tip: Pokud chcete v aplikaci Project 2007 zadat vzorec do vlastního pole, umístěte v nabídce Nástroje ukazatel myši na část Vlastní nastavení a klikněte na Pole. V dialogovém okně Vlastní pole klikněte na Vzorec. V aplikaci Project 2010 klikněte na kartu Projekt a ve skupině Vlastnosti klikněte na Vlastní pole. V dialogovém okně Vlastní pole klikněte na Vzorec.

Přehled funkcí Projectu

Při práci s Microsoft Projectem může být potřeba používat hodnoty, které přímo neodpovídají polím. Vzorce umožňují pracovat s poli a vytvářet tyto nové hodnoty.

Následující příklady ukazují, jak lze používat vzorce ve vlastních polích:

 • Následující vzorec vrací po přidání do vlastního číselného pole číselnou hodnotu, která udává počet dní mezi aktuálním datem a datem dokončení úkolu v plánu:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Následující vzorec vrací po přidání do vlastního textového pole hodnotu „Bez směrného plánu“, „Rozpočet přesažen o 20 % nebo více“ nebo „Rozpočet nevyčerpán“:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Převodní funkce

Funkce Asc

Vrátí hodnotu typu Integer představující kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc( řetězec)

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce CBool

Převede výraz na datový typ Boolean.

Syntaxe

CBool( výraz)

výraz  Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce CByte

Převede výraz na datový typ Byte.

Syntaxe

CByte( výraz)

výraz  Libovolné celé číslo od 0 do 255.

Funkce CCur

Převede výraz na datový typ Currency.

Syntaxe

CCur(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807.

Funkce CDate

Převede výraz na datový typ Date.

Syntaxe

CDate(výraz)

výraz  Libovolný platný datový výraz.

Funkce CDbl

Převede výraz na datový typ Double.

Syntaxe

CDbl(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 pro záporné hodnoty; od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty.

Funkce CDec

Převede výraz na datový typ Decimal.

Syntaxe

CDec(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 pro čísla bez desetinných míst. Rozsah pro čísla s 28 desetinnými místy je rozsah +/-7,9228162514264337593543950335. Nejmenší možné nenulové číslo je 0,0000000000000000000000000001.

Funkce Chr

Vrátí hodnotu typu String obsahující znak spojený se zadaným kódem znaku.

Syntaxe

Chr(kód_znaku)

kód_znaku  Hodnota typu Long, která označuje znak.

Funkce CInt

Převede výraz na datový typ Integer.

Syntaxe

CInt(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -32 768 do 32 767; zlomky jsou zaokrouhleny.

Funkce CLng

Převede výraz na datový typ Long.

Syntaxe

CLng(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -2 147 483 648 do 2 147 483 647; zlomky jsou zaokrouhleny.

Funkce CSng

Převede výraz na datový typ Single.

Syntaxe

CSng(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -3,402823E38 do -1,401298E-45 pro záporné hodnoty; od 1,401298E-45 do 3,402823E38 pro kladné hodnoty.

Funkce CStr

Převede výraz na datový typ String.

Syntaxe

CStr(výraz)

výraz  Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce CVar

Převede výraz na datový typ Variant.

Syntaxe

CVar(výraz)

výraz  Pro číselné hodnoty stejný rozsah jako u typu Double, pro jiné než číselné hodnoty stejný rozsah jako u typu String.

Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) pro zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial( rok, měsíc, den )

rok  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu 100 až 9 999 (včetně) nebo číselný výraz.

měsíc  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.

den  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.

Funkce DateValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date).

Syntaxe

DateValue( datum)

datum  Povinný argument. Obvykle se jedná o řetězcový výraz představující datum od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999. Datum může být libovolný výraz, který v daném rozsahu představuje datum, čas nebo obojí.

Funkce Day

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 1 až 31 (včetně), které představuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Hex

Vrátí hodnotu typu String představující hodnotu čísla v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

Hex( číslo)

číslo  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce Hour

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo od 0 do 23 (včetně), které představuje hodinu dne.

Syntaxe

Hour(čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Minute

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 0 do 59 včetně, které představuje časový údaj v minutách.

Syntaxe

Minute(čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Month

Vrátí hodnotu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 1 do 12 včetně, které představuje kalendářní měsíc.

Syntaxe

Month( datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Oct

Vrátí hodnotu Variant (String) představující osmičkovou hodnotu čísla.

Syntaxe

Oct( číslo )

číslo  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce ProjDateConv

Převede hodnotu na datum.

Syntaxe

ProjDateConv( výraz, formát_data )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, který má být převeden na datum.

formát_data  Nepovinný argument. Hodnota typu Long. Výchozí formát data je pjDateDefault, můžete jej však nahradit některou z následujících konstant formátu pjDateFormat (formát data použitý u data 9/30/03, 12:33 odp.):

 • pjDateDefault: Výchozí formát. Je nastaven na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33 odp.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25.09.07

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. září 12:33 odp.

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. září, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. září

 • pjDate_mmm_dd: 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Út 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Út 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Út 25. zář, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Út 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Út 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd: Út 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Út 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 odp.

Funkce ProjDurConv

Převede výraz na hodnotu doby trvání v zadaných jednotkách.

Syntaxe

ProjDurConv( výraz, jednotky_doby_trvání )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, který má být převeden na dobu trvání.

jednotky_doby_trvání  Nepovinný argument. Hodnota typu Long. Jednotky, které slouží k vyjádření doby trvání. Pokud není argument jednotky_doby_trvání zadán, je jako výchozí hodnota použit typ jednotek zadaný u možnosti Dobu trvání zadávat v na kartě Plán v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje). Argument jednotky_doby_trvání může představovat některá z následujících konstant funkce pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Funkce Second

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 0 až 59 včetně, které představuje počet sekund v časovém údaji.

Syntaxe

Second( čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Str

Vrátí hodnotu typu Variant (String).

Syntaxe

Str(číslo)

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Long obsahující libovolný platný číselný výraz.

Funkce StrConv

Vrátí hodnotu typu Variant (String) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv( řetězec, převod, LCID )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, který má být převeden.

převod  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Souhrn hodnot určujících typ převodu, který má být proveden.

LCID  Nepovinný argument. Identifikátor národního prostředí, pokud je jiný než systémový identifikátor národního prostředí. (Výchozím nastavení je systémový identifikátor národního prostředí.)

Funkce TimeSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

TimeSerial( hodiny, minuty, sekundy )

hodiny  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo od 0 do 23 (včetně), případně číselný výraz.

minuty  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Jakýkoli číselný výraz.

sekundy  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Jakýkoli číselný výraz.

Funkce TimeValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

TimeValue( čas)

čas  Povinný argument. Obvykle řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp. včetně). Argumentem čas však může být rovněž libovolný výraz, který vyjadřuje čas v uvedeném rozsahu. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Val

Vrátí čísla obsažená v řetězci jako číselnou hodnotu příslušného typu.

Syntaxe

Val(řetězec)

řetězec  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce Weekday

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday( datum[, první_den_v_týdnu] )

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz v jakékoli kombinaci, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

první_den_v_týdnu  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

Funkce Year

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year( datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce pro datum a čas

Funkce CDate

Převede výraz na datový typ Date.

Syntaxe

CDate(výraz)

výraz  Libovolný platný datový výraz.

Funkce Date

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující aktuální systémové datum.

Syntaxe

Date

Funkce DateAdd

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující datum, ke kterému je přidán zadaný časový interval.

Syntaxe

DateAdd( interval, číslo, datum )

interval  Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval, který chcete přidat, například „m“ nebo „d“.

číslo  Povinný argument. Číselný výraz představující počet intervalů, které chcete přidat. Může to být kladné číslo (chcete-li získat datum v budoucnosti) nebo záporné číslo (chcete-li získat datum v minulosti).

datum  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) nebo literál představující datum, ke kterému je interval přidáván.

Funkce DateDiff

Vrátí hodnotu typu Variant (Long) určující počet časových intervalů mezi dvěma zadanými daty.

Syntaxe

DateDiff( interval, datum_1, datum_2[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]] )

interval  Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval sloužící k výpočtu rozdílu mezi daty určenými argumenty datum_1 a datum_2.

datum_1, datum_2  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date). Dvě data, která chcete použít při výpočtu.

první_den_v_týdnu  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

první_týden_v_roce  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první týden v roce. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to týden, do kterého spadá datum 1. ledna.

Funkce DatePart

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující zadanou část daného data.

Syntaxe

DatePart( interval, datum[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]] )

interval  Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval, který chcete vrátit.

datum  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date). Hodnota, kterou chcete vyhodnotit.

první_den_v_týdnu  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

první_týden_v_roce  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první týden v roce. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to týden, do kterého spadá datum 1. ledna.

Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) pro zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial( rok, měsíc, den )

rok  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu 100 až 9 999 (včetně) nebo číselný výraz.

měsíc  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.

den  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Jakýkoli číselný výraz.

Funkce DateValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date).

Syntaxe

DateValue( datum)

datum  Povinný argument. Obvykle se jedná o řetězcový výraz představující datum od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999. Datum může být libovolný výraz, který v daném rozsahu představuje datum, čas nebo obojí.

Funkce Day

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 1 až 31 (včetně), které představuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Hour

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo od 0 do 23 (včetně), které představuje hodinu dne.

Syntaxe

Hour(čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce IsDate

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být výraz převeden na datum.

Syntaxe

IsDate( výraz )

výraz  Povinný argument. Libovolná hodnota typu Variant obsahující výraz kalendářního data nebo řetězcový výraz jako je datum nebo čas.

Funkce Minute

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 0 do 59 včetně, které představuje časový údaj v minutách.

Syntaxe

Minute(čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Month

Vrátí hodnotu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 1 do 12 včetně, které představuje kalendářní měsíc.

Syntaxe

Month( datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Now

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) určující aktuální datum a čas podle systémového data a času v počítači.

Syntaxe

Now

Funkce ProjDateAdd

Přidá dobu trvání k novému datu.

Syntaxe

ProjDateAdd(datum, doba_trvání, kalendář)

datum  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Původní datum, k němuž je přidána hodnota argumentu doba_trvání.

doba_trvání  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Doba trvání, která se má přidat k hodnotě argumentu datum.

kalendář  Nepovinný argument. Hodnota typu String. Kalendář, který se má použít při výpočtu nového data. Pokud není argument kalendář zadán, je jako výchozí kalendář použit u aktuálního zdroje kalendář zdroje. U aktuálního úkolu je použit kalendář úkolu nebo v případě, že neexistuje kalendář úkolu, standardní kalendář. Na serveru Project Server bude použit standardní kalendář bez ohledu na to, jaký kalendář je určen řetězcem kalendář. Použijete-li tuto funkci ve vzorci vytvořeném ve webové aplikaci Project Web App a porovnáte jej se stejným vzorcem vytvořeným v aplikaci Project Professional, měli byste ověřit, zda jste získali očekávané výsledky.

Poznámka:  Pokud chcete odečíst sedm dní od zadaného data, bude následující vzorec fungovat správně v aplikaci Project Professional 2010: ProjDateAdd("24. 9. 10", "-7d"). Jestliže však použijete stejný vzorec na serveru Project Server 2010, bude výsledek 24. 9. 10, nikoli 17. 9. 10. U vzorců, které fungují konzistentně v aplikaci Project Professional 2010 a na serveru Project Server 2010, byste neměli používat záporné parametry u funkcí ProjDateAdd a ProjDateSub.

Funkce ProjDateConv

Převede hodnotu na datum.

Syntaxe

ProjDateConv( výraz, formát_data )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, který má být převeden na datum.

formát_data  Nepovinný argument. Hodnota typu Long. Výchozí formát data je pjDateDefault, můžete jej však nahradit některou z následujících konstant formátu pjDateFormat (formát data použitý u data 9/30/03, 12:33 odp.):

 • pjDateDefault: Výchozí formát. Je nastaven na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33 odp.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25.09.07

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. září 12:33 odp.

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. září, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. září

 • pjDate_mmm_dd: 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Út 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Út 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Út 25. zář, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Út 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Út 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd: Út 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Út 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 odp.

Funkce ProjDateDiff

Vrátí dobu trvání mezi dvěma daty v minutách.

Syntaxe

ProjDateDiff( datum_1, datum_2, kalendář)

datum_1  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Datum použité jako začátek doby trvání.

datum_2  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Datum použité jako konec doby trvání.

kalendář  Nepovinný argument. Hodnota typu String. Kalendář, který se má použít při výpočtu doby trvání. Pokud není argument kalendář zadán, je jako výchozí kalendář použit u aktuálního zdroje kalendář zdroje. U aktuálního úkolu je použit kalendář úkolu nebo v případě, že neexistuje kalendář úkolu, standardní kalendář. Na serveru Project Server bude použit standardní kalendář bez ohledu na to, jaký kalendář je určen řetězcem kalendář. Použijete-li tuto funkci ve vzorci vytvořeném ve webové aplikaci Project Web App a porovnáte jej se stejným vzorcem vytvořeným v aplikaci Project Professional, měli byste ověřit, zda jste získali očekávané výsledky.

Funkce ProjDateSub

Vrátí datum, které předchází jinému datu o zadané období.

Syntaxe

ProjDateSub( datum, doba_trvání, kalendář )

datum  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Původní datum, od něhož je odečtena hodnota argumentu doba_trvání.

doba_trvání  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Doba trvání, která se má odečíst od hodnoty argumentu datum.

kalendář  Nepovinný argument. Hodnota typu String. Kalendář, který se má použít při výpočtu rozdílu data. Pokud není argument kalendář zadán, je jako výchozí kalendář použit u aktuálního zdroje kalendář zdroje. U aktuálního úkolu je použit kalendář úkolu nebo v případě, že neexistuje kalendář úkolu, standardní kalendář. Na serveru Project Server bude použit standardní kalendář bez ohledu na to, jaký kalendář je určen řetězcem kalendář. Použijete-li tuto funkci ve vzorci vytvořeném ve webové aplikaci Project Web App a porovnáte jej se stejným vzorcem vytvořeným v aplikaci Project Professional, měli byste ověřit, zda jste získali očekávané výsledky.

Poznámka:  Pokud chcete odečíst sedm dní od zadaného data, bude následující vzorec fungovat správně v aplikaci Project Professional 2010: ProjDateAdd("24. 9. 10", "-7d"). Jestliže však použijete stejný vzorec na serveru Project Server 2010, bude výsledek 24. 9. 10, nikoli 17. 9. 10. U vzorců, které fungují konzistentně v aplikaci Project Professional 2010 a na serveru Project Server 2010, byste neměli používat záporné parametry u funkcí ProjDateAdd a ProjDateSub.

Funkce ProjDateValue

Vrátí hodnotu kalendářního data výrazu.

Syntaxe

ProjDateValue( výraz )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, který má představovat datum.

Funkce ProjDurConv

Převede výraz na hodnotu doby trvání v zadaných jednotkách.

Syntaxe

ProjDurConv( výraz, jednotky_doby_trvání )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Výraz, který má být převeden na dobu trvání.

jednotky_doby_trvání  Nepovinný argument. Hodnota typu Long. Jednotky, které slouží k vyjádření doby trvání. Pokud není argument jednotky_doby_trvání zadán, je jako výchozí hodnota použit typ jednotek zadaný u možnosti Dobu trvání zadávat v na kartě Plán v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje). Argument jednotky_doby_trvání může představovat některá z následujících konstant funkce pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Funkce ProjDurValue

Vrátí počet minut doby trvání.

Syntaxe

ProjDurValue( doba_trvání )

doba_trvání  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Doba trvání, která se má vyjádřit v minutách.

Funkce Second

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 0 až 59 včetně, které představuje počet sekund v časovém údaji.

Syntaxe

Second( čas)

čas  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Time

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává aktuální systémový čas.

Syntaxe

Time

Funkce Timer

Vrátí hodnotu typu Single, která udává počet sekund, jež uplynuly od půlnoci.

Syntaxe

Timer

Funkce TimeSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

TimeSerial( hodiny, minuty, sekundy )

hodiny  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo od 0 do 23 (včetně). případně číselný výraz.

minuty  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Jakýkoli číselný výraz.

sekundy  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Jakýkoli číselný výraz.

Funkce TimeValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

TimeValue( čas)

čas  Povinný argument. Obvykle řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp. včetně). Argumentem čas však může být rovněž libovolný výraz, který vyjadřuje čas v uvedeném rozsahu. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Weekday

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday( datum[, první_den_v_týdnu] )

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz v jakékoli kombinaci, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

první_den_v_týdnu  Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

Funkce Year

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year( datum)

datum  Povinný argument. Libovolná proměnná, číselný nebo řetězcový výraz nebo jakákoli kombinace, která představuje datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Obecné funkce

Funkce Choose

Vybere a vrátí hodnotu ze seznamu argumentů.

Syntaxe

Choose( index, volba-1[, volba-2, ... [, volba-n]])

index  Povinný argument. Číselný výraz nebo pole, jehož výsledkem je hodnota mezi 1 a počtem dostupných voleb.

volba  Povinný argument. Výraz s hodnotou typu Variant obsahující jednu z možných voleb.

Funkce IIf

Vrátí jednu ze dvou částí v závislosti na vyhodnocení výrazu.

Syntaxe

IIf( výraz, část_true, část_false )

výraz  Povinný argument. Výraz s hodnotou typu Variant, který chcete vyhodnotit.

část_true  Povinný argument. Hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud je hodnota odpovídajícího výrazu True.

část_false  Povinný argument. Hodnota nebo výraz, které se mají vrátit, pokud je hodnota odpovídajícího výrazu False.

Funkce IsNumeric

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být výraz vyhodnocen jako číslo.

Syntaxe

IsNumeric( výraz)

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant obsahující číselný výraz nebo řetězcový výraz.

Funkce IsNull

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda výraz neobsahuje žádná platná data (hodnota Null).

Syntaxe

IsNull( výraz )

výraz  Povinný argument. Hodnota typu Variant obsahující číselný výraz nebo řetězcový výraz.

Funkce Switch

Vyhodnotí seznam výrazů a vrátí hodnotu nebo výraz typu Variant přidružený k prvnímu výrazu v seznamu, který má hodnotu True.

Syntaxe

Switch( výraz-1, hodnota-1[, výraz-2, hodnota-2, ... [, výraz-n,hodnota-n]] )

Matematické funkce

Funkce Abs

Pro číslo, které je do ní zadáno, vrátí absolutní hodnotu stejného typu.

Syntaxe

Abs( číslo )

číslo  Povinný argument. Libovolný platný číselný výraz. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null; jedná-li se o neinicializovanou proměnnou, bude vrácena nula.

Funkce Atn

Vrátí hodnotu typu Double, která uvádí arkustangens čísla.

Syntaxe

Atn( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec.

Funkce Cos

Vrátí hodnotu typu Double uvádějící kosinus úhlu.

Syntaxe

Cos( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Funkce Exp

Vrátí hodnotu typu Double určující mocninu konstanty e (základ přirozeného logaritmu).

Syntaxe

Exp( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec.

Funkce Fix

Vrátí celočíselnou část čísla. Pokud je číslo záporné, vrátí první záporné celé číslo, které je rovno nebo větší než hodnota argumentu číslo.

Syntaxe

Fix( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný výraz. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null.

Funkce Int

Vrátí celočíselnou část čísla. Pokud je hodnota argumentu číslo záporná, vrátí první záporné celé číslo, které se rovná nebo je menší než hodnota argumentu číslo.

Syntaxe

Int( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný výraz. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null.

Funkce Log

Vrátí hodnotu typu Double určující přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe

Log( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec větší než nula.

Funkce Rnd

Vrátí hodnotu typu Single obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Single nebo jakýkoli platný číselný řetězec.

Funkce Sgn

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která určuje znaménko čísla.

Syntaxe

Sgn( číslo )

číslo  Povinný argument. Jakýkoli platný číselný výraz.

Vrátí následující hodnoty:

 • Pokud je číslo větší než nula, funkce Sgn vrátí 1.

 • Pokud se číslo rovná nule, funkce Sgn vrátí 0.

 • Pokud je číslo menší než nula, funkce Sgn vrátí -1.

Funkce Sin

Vrátí hodnotu typu Double určující sinus úhlu.

Syntaxe

Sin( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Funkce Sqr

Vrátí hodnotu typu Double, která určuje druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

Sqr( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec, který se rovná nebo je větší než nula.

Funkce Tan

Vrátí hodnotu typu Double, která udává tangens úhlu.

Syntaxe

Tan( číslo )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Double nebo jakýkoli platný číselný řetězec, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Textové funkce

Funkce Asc

Vrátí hodnotu typu Integer představující kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc( řetězec)

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce Chr

Vrátí hodnotu typu String obsahující znak spojený se zadaným kódem znaku.

Syntaxe

Chr(kód_znaku)

kód_znaku  Hodnota typu Long, která označuje znak.

Funkce Format

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující výraz formátovaný podle pokynů obsažených ve výrazu pro formátování.

Syntaxe

Format( výraz[, formát[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]]] )

výraz  Povinný argument. Jakýkoli platný výraz.

formát  Nepovinný argument. Platný pojmenovaný nebo uživatelem definovaný výraz pro formátování.

první_den_v_týdnu  Nepovinný argument. Hodnota typu Constant, která určuje první den v týdnu.

první_týden_v_roce  Nepovinný argument. Hodnota typu Constant, která určuje první týden v roce.

Funkce Instr

Vrátí hodnotu typu Variant (Long) určující pozici prvního výskytu jednoho řetězce v jiném řetězci.

Syntaxe

Instr( [začátek, ]řetězec_1, řetězec_2[, porovnání] )

začátek  Nepovinný argument. Číselný výraz, který nastaví počáteční pozici pro každé vyhledávání. Pokud je tento argument vynechán, bude vyhledávání zahájeno v pozici prvního znaku. Jestliže argument začátek obsahuje hodnotu Null, dojde k chybě. Argument začátek je povinný, pokud je zadán argument porovnání.

řetězec_1  Povinný argument. Hledaný řetězcový výraz.

řetězec_2  Povinný argument. Hledaný řetězcový výraz.

porovnání  Nepovinný argument. Určuje typ porovnání řetězců. Jestliže má argument porovnání hodnotu Null, dojde k chybě. Pokud není argument porovnání uveden, je typ porovnání určen nastavení příkazu Optioncompare.

Funkce LCase

Vrátí hodnotu typu String, který je převeden na malá písmena.

Syntaxe

LCase( řetězec )

řetězec   Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Left

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující určený počet znaků z levé strany řetězce.

Syntaxe

Left( řetězec, délka )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, z něhož jsou vráceny první znaky zleva. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

délka  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Číselný výraz určující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má tento argument hodnotu 0, bude vrácen řetězec nulové délky. Je-li tato hodnota větší nebo rovna počtu znaků v argumentu řetězec, vrátí funkce celý řetězec.

Funkce Len

Vrátí hodnotu typu Long obsahující počet znaků v řetězci nebo počet bajtů potřebných pro uložení proměnné.

Syntaxe

Len( řetězec, název_proměnné )

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

název_proměnné  Libovolný platný název proměnné. Pokud argument název_proměnné obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null. Jestliže typ hodnoty argumentu název_proměnnéVariant, pracuje s ním funkce Len stejně jako s řetězcem a vždy vrátí počet znaků, které obsahuje.

Funkce LTrim

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje kopii zadaného řetězce bez počátečních mezer.

Syntaxe

LTrim( řetězec )

řetězec  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Mid

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje určený počet znaků z řetězce.

Syntaxe

Mid( řetězec, začátek[, délka] )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, z něhož jsou vráceny znaky. Pokud argument řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

začátek  Povinný argument. Hodnota typu Long. Pozice znaku v řetězci, kterým začíná požadovaná část. Pokud je hodnota argumentu začátek větší než počet znaků v řetězci, vrátí funkce Mid řetězec s nulovou délkou ("").

délka  Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Počet znaků, které se mají vrátit. Pokud není tento argument zadán nebo pokud text obsahuje méně znaků, než určuje hodnota argumentu délka (včetně znaku na pozici začátek), budou vráceny všechny znaky od pozice začátek do konce řetězce.

Funkce Right

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující určitý počet znaků z pravé strany řetězce.

Syntaxe

Right( řetězec, délka )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, z něhož jsou vráceny první znaky zprava. Pokud argument řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

délka  Povinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Číselný výraz určující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má tento argument hodnotu 0, bude vrácen řetězec nulové délky. Je-li tato hodnota větší nebo rovna počtu znaků v argumentu řetězec, vrátí funkce celý řetězec.

Funkce RTrim

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje kopii zadaného řetězce bez koncových mezer.

Syntaxe

RTrim(řetězec)

řetězec  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Space

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která je tvořena určitým počtem mezer.

Syntaxe

Space(číslo)

číslo  Povinný argument. Počet mezer, které mají být v řetězci.

Funkce StrComp

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která vyjadřuje výsledek porovnání.

Syntaxe

StrComp( řetězec_1, řetězec_2[, porovnání] )

řetězec_1  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

řetězec_2  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

porovnání  Nepovinný argument. Určuje typ porovnání řetězce. Pokud je argument porovnání nastaven na hodnotu Null, dojde k chybě.

Funkce StrConv

Vrátí hodnotu typu Variant (String) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv( řetězec, převod, LCID )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, který má být převeden.

převod  Povinný argument. Hodnota typu Integer. Souhrn hodnot určujících typ převodu, který má být proveden.

LCID  Nepovinný argument. Identifikátor národního prostředí, pokud je jiný než systémový identifikátor národního prostředí. (Výchozím nastavení je systémový identifikátor národního prostředí.)

Funkce String

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje řetězec opakujících se znaků o určené délce.

Syntaxe

String( číslo, znak )

číslo  Povinný argument. Hodnota typu Long. Délka vráceného řetězce. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null.

znak  Povinný argument. Hodnota typu Variant. Kód znaku určující znak nebo řetězcový výraz, jehož první znak je použit k vytvoření vráceného řetězce. Pokud argument znak obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Trim

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující kopii zadaného řetězce bez počáteční mezery a znaků mezer.

Syntaxe

Trim( řetězec )

řetězec  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce UCase

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje zadaný řetězec po převodu na velká písmena.

Syntaxe

UCase(řetězec)

řetězec  Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×