Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kliknutím na písmeno přejdete na funkce, které tímto písmenem začínají. Nebo stiskněte Ctrl+F pro vyhledání funkce po zadání prvních pár písmen nebo popisného slova. Pro získání podrobných informací o funkci klikněte na její název v prvním sloupci.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Poznámka : Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou dostupné v dřívějších verzích.

Důležité : Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Název funkce

Typ a popis

ABS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ACCRINT

Finanční funkce:    Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.

ACCRINTM

Finanční funkce:    Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

ARCCOS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskosinus čísla.

ARCCOSH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.

ACOT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

AGGREGATE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

AMORDEGRC

Finanční funkce:    Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.

AMORLINC

Finanční funkce:    Vrátí odpis za každé účetní období.

A

Logické funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud mají všechny argumenty hodnotu PRAVDA.

ARABIC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede římské číslo na arabské.

POČET.BLOKŮ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet oblastí v odkazu.

ASC

Textové funkce:    Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).

ARCSIN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkussinus čísla.

ARCSINH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

ARCTG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkustangens čísla.

ARCTG2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.

ARCTGH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.

PRŮMODCHYLKA

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.

PRŮMĚR

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

AVERAGEA

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

AVERAGEIF

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.

AVERAGEIFS

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.

BAHTTEXT

Textové funkce:    Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).

BASE

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

BESSELI

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).

BESSELJ

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).

BESSELK

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).

BESSELY

Inženýrské funkce:    Vrátí Besselovu funkci Yn(x).

BETADIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BETA.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.

BETAINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BETA.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.

BIN2DEC

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na desítkové.

BIN2HEX

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na šestnáctkové.

BIN2OCT

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na osmičkové.

BINOMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BINOM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BINOM.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

BITAND
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.

VOLAT

Funkce doplňků a automatizace:    Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo souboru prostředků.

ZAOKR.NAHORU

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.MATH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

POLÍČKO

Informační funkce:    Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.

Tato funkce není v aplikaci Excel Online dostupná.

ZNAK

Textové funkce:    Vrátí znak určený číslem kódu.

CHIDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

Poznámka : V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHIINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

Poznámka : V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHITEST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí test nezávislosti.

Poznámka : V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí test nezávislosti.

ZVOLIT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

VYČISTIT

Textové funkce:    Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

KÓD

Textové funkce:    Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.

SLOUPEC

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí číslo sloupce odkazu.

SLOUPCE

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet sloupců v odkazu.

KOMBINACE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

COMBINA
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COMPLEX

Inženýrské funkce:    Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.

CONCAT
Excel 2016

Text:    Sloučí obsah text z více oblastí a/nebo řetězce, ale nenabízí možnost oddělovačem nebo IgnoreEmpty argumenty.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

CONCATENATE

Textové funkce:    Spojí několik textových položek do jedné.

CONFIDENCE

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

CONVERT

Inženýrské funkce:    Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.

CORREL

Statistické funkce:    Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

COS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosinus čísla.

COSH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COTH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.

POČET

Statistické funkce:    Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

POČET2

Statistické funkce:    Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

COUNTBLANK

Statistické funkce:    Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

COUNTIF

Statistické funkce:    Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

COUNTIFS

Statistické funkce:    Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.

COUPDAYBS

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.

COUPDAYS

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.

COUPDAYSNC

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

COUPNCD

Finanční funkce:    Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.

COUPNUM

Finanční funkce:    Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

COUPPCD

Finanční funkce:    Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.

COVAR

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

CRITBINOM

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CSC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosekans úhlu.

CSCH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

CUBEKPIMEMBER

Datová krychle:    Vrátí název, vlastnost a velikost klíčového indikátoru výkonu a zobrazí v buňce název a vlastnost. Klíčový indikátor výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.

CUBEMEMBER

Datová krychle:    Vrátí člena nebo n-tici v hierarchii datové krychle. Slouží k ověření, jestli v datové krychli existuje člen nebo n-tice.

CUBEMEMBERPROPERTY

Datová krychle:    Vrátí hodnotu vlastnosti člena v datové krychli. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.

CUBERANKEDMEMBER

Datová krychle:    Vrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Použijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvků sady, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.

CUBESET

Datová krychle:    Definuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT

Datová krychle:    Vrátí počet položek sady.

CUBEVALUE

Datová krychle:    Vrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.

CUMIPMT

Finanční funkce:    Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

CUMPRINC

Finanční funkce:    Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

DATUM

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo určitého data.

DATEDIF

Datum a čas:    Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty. Funkce je užitečná ve vzorcích, ve kterých potřebujete vypočítat věk.

DATUMHODN

Funkce data a času:    Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

DPRŮMĚR

Databáze:    Vrátí průměr vybraných položek databáze.

DEN

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na den v měsíci.

DAYS
Excel 2013

Funkce data a času:    Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

ROK360

Funkce data a času:    Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

ODPIS.ZRYCH

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

DBCS
Excel 2013

Textové funkce:    Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

DPOČET

Databáze:    Spočítá buňky databáze obsahující čísla.

DPOČET2

Databáze:    Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.

ODPIS.ZRYCH2

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

DEC2BIN

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na binární.

DEC2HEX

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

DEC2OCT

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na osmičkové.

DECIMAL
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

DEGREES

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede radiány na stupně.

DELTA

Inženýrské funkce:    Testuje rovnost dvou hodnot.

DEVSQ

Statistické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin odchylek.

DZÍSKAT

Databáze:    Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

DISC

Finanční funkce:    Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.

DMAX

Databáze:    Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.

DMIN

Databáze:    Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.

Textové funkce:    Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

DOLLARDE

Finanční funkce:    Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.

DOLLARFR

Finanční funkce:    Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.

DSOUČIN

Databáze:    Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.

DSMDOCH.VÝBĚR

Databáze:    Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.

DSMODCH

Databáze:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.

DSUMA

Databáze:    Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.

DURATION

Finanční funkce:    Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.

DVAR.VÝBĚR

Databáze:    Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.

DVAR

Databáze:    Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.

EDATE

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.

EFFECT

Finanční funkce:    Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.

ENCODEURL
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

Tato funkce není v aplikaci Excel Online dostupná.

EOMONTH

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.

ERF

Inženýrské funkce:    Vrátí chybovou funkci.

ERF.PRECISE
Excel 2010

Inženýrské funkce:    Vrátí chybovou funkci.

ERFC

Inženýrské funkce:    Vrátí doplňkovou chybovou funkci.

ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inženýrské funkce:    Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

CHYBA.TYP

Informační funkce:    Vrátí číslo odpovídající typu chyby.

EUROCONVERT

Funkce doplňků a automatizace:    Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

STEJNÉ

Textové funkce:    Zkontroluje, jestli jsou dvě textové hodnoty shodné.

EXP

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.

EXPON.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

EXPONDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

FAKTORIÁL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí faktoriál čísla.

FACTDOUBLE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

NEPRAVDA

Logické funkce:    Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

F.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

F.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FILTERXML
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

Tato funkce není v aplikaci Excel Online dostupná.

NAJÍT, FINDB

Textové funkce:    Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

F.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.INV.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

FINV

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

FISHER

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.

FISHERINV

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

Textové funkce:    Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

ZAOKR.DOLŮ

Kompatibilita:    Zaokrouhlí číslo dolů směrem k nule.

V aplikacích Excel 2007 a Excel 2010 je to matematická a trigonometrická funkce.

FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FLOOR.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

FORECAST

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu lineárního trendu.

V aplikaci Excel 2016 je tato funkce nahrazená funkcí FORECAST.LINEAR v rámci nových prognostických funkcích, ale je pořád dostupná kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi.

FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu exponenciální vyrovnání (ETS)

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

FORMULATEXT(funkce)
Excel 2013

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

ČETNOSTI

Statistické funkce:    Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

F.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí výsledek F-testu.

FTEST

Kompatibilita:    Vrátí výsledek F-testu

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BUDHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí budoucí hodnotu investice.

FVSCHEDULE

Finanční funkce:    Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.

GAMMA
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce gama.

GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu gama rozdělení.

GAMMADIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu gama rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

GAMMA.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.

GAMMAINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

GAMMALN

Statistické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

GCD

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí největšího společného dělitele.

GEOMEAN

Statistické funkce:    Vrátí geometrický průměr.

GESTEP

Inženýrské funkce:    Testuje, jestli je číslo větší než mezní hodnota.

ZÍSKATKONTDATA

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky

LOGLINTREND

Statistické funkce:    Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.

HARMEAN

Statistické funkce:    Vrátí harmonický průměr.

HEX2BIN

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na binární.

HEX2DEC

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na desítkové.

HEX2OCT

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

VVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HODINA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na hodinu.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo internet.

HYPGEOM.DIST

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

HYPGEOMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

KDYŽ

Logické funkce:    Určí, který logický test má proběhnout.

IFERROR

Logické funkce:    Pokud se vzorec vyhodnotí jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFNA
Excel 2013

Logické funkce:    Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, kterou zadáte. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFS
Excel 2016

Logické:    Zkontroluje, zda jsou splněny jedné nebo více podmínek a vrátí hodnotu, která odpovídá první pravdivé podmínce.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

IMABS

Inženýrské funkce:    Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.

IMAGINARY

Inženýrské funkce:    Vrátí imaginární část komplexního čísla.

IMARGUMENT

Inženýrské funkce:    Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.

IMCONJUGATE

Inženýrské funkce:    Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.

IMCOS

Inženýrské funkce:    Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC
Excel 2013

Inženýrské funkce:   Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH
Excel 2013

Inženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMDIV

Inženýrské funkce:    Vrátí podíl dvou komplexních čísel.

IMEXP

Inženýrské funkce:    Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.

IMLN

Inženýrské funkce:    Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.

IMLOG10

Inženýrské funkce:    Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.

IMLOG2

Inženýrské funkce:    Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.

IMPOWER

Inženýrské funkce:    Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.

IMPRODUCT

Inženýrské funkce:    Vrátí součin komplexních čísel.

IMREAL

Inženýrské funkce:    Vrátí reálnou část komplexního čísla.

IMSEC
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Inženýrské funkce:    Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMSQRT

Inženýrské funkce:    Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

IMSUB

Inženýrské funkce:    Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.

IMSUM

Inženýrské funkce:    Vrátí součet komplexních čísel.

IMTAN
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí tangens komplexního čísla.

INDEX

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

O.PROSTŘEDÍ

Informační funkce:    Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.

Tato funkce není v aplikaci Excel Online dostupná.

CELÁ.ČÁST

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

INTERCEPT

Statistické funkce:    Vrátí úsek lineární regresní čáry.

INTRATE

Finanční funkce:    Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

PLATBA.ÚROK

Finanční funkce:    Vrátí výšku úroku investice za dané období.

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

JE.PRÁZDNÉ

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.

JE.CHYBA

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #NENÍ_K_DISPOZICI).

JE.CHYBHODN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.

ISEVEN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.

ISFORMULA
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

JE.LOGHODN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.

JE.NEDEF

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.

JE.NETEXT

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.

JE.ČISLO

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.

ISODD

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.

JE.ODKAZ

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.

JE.TEXT

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.

ISO.CEILING
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

ISOWEEKNUM
Excel 2013

Funkce data a času:   Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

ISPMT

Finanční funkce:    Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.

JIS

Textové funkce:    Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

KURT

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu excesu množiny dat.

LARGE

Statistické funkce:    Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

LCM

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí nejmenší společný násobek.

ZLEVA a LEFTB

Textové funkce:    Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.

DÉLKA a LENB

Textové funkce:    Vrátí počet znaků textového řetězce.

LINREGRESE

Statistické funkce:    Vrátí parametry lineárního trendu.

LN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOGZ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.

LOG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí dekadický logaritmus čísla.

LOGLINREGRESE

Statistické funkce:    Vrátí parametry exponenciálního trendu.

LOGINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

VYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

MALÁ

Textové funkce:    Převede text na malá písmena.

POZVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

MAX

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

MAXA

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MAXIFS
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu mezi buňkami nastavil danou sadu podmínek nebo kritérií

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

DETERMINANT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí determinant matice.

MDURATION

Finanční funkce:    Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

MEDIAN

Statistické funkce:    Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

ČÁST a MIDB

Textové funkce:    Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.

MIN

Statistické funkce:    Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

MINIFS
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí minimální hodnotu mezi buňkami nastavil danou sadu podmínek nebo kritérií.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

MINA

Statistické funkce:    Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MINUTA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na minutu.

INVERZE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí inverzní matici.

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financované podle různých sazeb.

SOUČIN.MATIC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součin dvou matic.

MOD

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí zbytek po dělení.

MODE

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

MODE.MULT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

MODE.SNGL
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

MĚSÍC

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na měsíc.

MROUND

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

MULTINOMIAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

MUNIT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

N

Informační funkce:    Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

NEDEF

Informační funkce:    Vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NEGBINOMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

NETWORKDAYS

Funkce data a času:    Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Funkce data a času:    Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

NOMINAL

Finanční funkce:    Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.

NORM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.

NORMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

NORMINV

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.

NORM.INV
Excel 2010

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.

Poznámka : V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.

NORMSDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

NORM.S.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.

NORMSINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

NE

Logické funkce:    Provede logickou negaci argumentu funkce.

NYNÍ

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

POČET.OBDOBÍ

Finanční funkce:    Vrátí počet období pro investici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.

NUMBERVALUE
Excel 2013

Textové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

OCT2BIN

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na binární.

OCT2DEC

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na desítkové.

OCT2HEX

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.

ODDFPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.

ODDFYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

ODDLPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.

ODDLYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

POSUN

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

NEBO

Logické funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud má aspoň jeden argument hodnotu PRAVDA.

PDURATION
Excel 2013

Finanční funkce:   Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PEARSON

Statistické funkce:    Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.

PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTIL

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

PERCENTRANK

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

PERMUTACE

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.

PERMUTACE.A
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.

PHI
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

ZVUKOVÉ

Textové funkce:    Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.

PI

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hodnotu čísla pí.

PLATBA

Finanční funkce:    Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

POISSON.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

POISSON

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

POWER

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí výsledek čísla umocněného na zadanou mocninu.

PLATBA.ZÁKLAD

Finanční funkce:    Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

PRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.

PRICEDISC

Finanční funkce:    Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

PRICEMAT

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

PROB

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.

SOUČIN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vynásobí argumenty funkce.

VELKÁ2

Textové funkce:    Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

SOUČHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí současnou hodnotu investice.

QUARTIL

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

QUARTIL.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

QUARTIL.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

QUOTIENT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí celou část dělení.

RADIANS

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede stupně na radiány.

NÁHČÍSLO

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

RANDBETWEEN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.

RANK.AVG
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK.EQ
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

ÚROKOVÁ.MÍRA

Finanční funkce:    Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.

RECEIVED

Finanční funkce:    Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.

ID.REGISTRU

Funkce doplňků a automatizace:    Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.

NAHRADIT a NAHRADITB

Textové funkce:    Nahradí znaky uvnitř textu.

OPAKOVAT

Textové funkce:    Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

ZPRAVA a RIGHTB

Textové funkce:    Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

ROMAN

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.

ZAOKROUHLIT

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

ROUNDUP

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

ŘÁDEK

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí číslo řádku odkazu.

ŘÁDKY

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet řádků v odkazu.

RRI
Excel 2013

Finanční funkce:    Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

RKQ

Statistické funkce:    Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.

RTD

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Načte data v reálném čase z programu podporujícího automatizaci modelu COM.

HLEDAT a SEARCHB

Textové funkce:    Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (a nerozlišují se malá a velká písmena).

SEC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sekans úhlu.

SECH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SEKUNDA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na sekundu.

SERIESSUM

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

SHEET
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí počet listů v odkazu.

SIGN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí znaménko čísla.

SIN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sinus daného úhlu.

SINH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sinus čísla.

SKEW

Statistické funkce:    Vrátí zešikmení rozdělení.

SKEW.P
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí šikmost rozdělení podle počtu obyvatel. Hodnota zešikmení měří, nakolik je rozdělení hodnot vlevo a vpravo od středové hodnoty nesymetrické.

ODPIS.LIN

Finanční funkce:    Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.

SLOPE

Statistické funkce:    Vrátí směrnici lineární regresní čáry.

SMALL

Statistické funkce:    Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.

SQL.REQUEST

Funkce doplňků a automatizace:    Připojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.

ODMOCNINA

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kladnou druhou odmocninu.

SQRTPI

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

STANDARDIZE

Statistické funkce:    Vrátí normalizovanou hodnotu.

SMODCH.VÝBĚR

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

SMODCH.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

SMODCH.VÝBĚR.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

STDEVA

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

SMODCH

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

STDEVPA

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STEYX

Statistické funkce:    Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.

DOSADIT

Textové funkce:    V textovém řetězci nahradí starý text novým.

SUBTOTAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.

SUMA

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte argumenty funkce.

SUMIF

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

SUMIFS

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.

SUMA.ČTVERCŮ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin argumentů.

SUMX2MY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMX2PY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMXMY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SWITCH
Excel 2016

Logické:    Vyhodnotí výraz na základě seznamu hodnot a vrátí výsledek odpovídající první odpovídající hodnota. Pokud nedošlo ke shodě se může vrácena volitelné výchozí hodnota.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

ODPIS.NELIN

Finanční funkce:    Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

T

Textové funkce:    Převede argumenty na text.

TG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí tangens čísla.

TGH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický tangens čísla.

TBILLEQ

Finanční funkce:    Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.

TBILLPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.

TBILLYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos směnky státní pokladny.

T.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.2T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

TDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

HODNOTA.NA.TEXT

Textové funkce:    Zformátuje číslo a převede ho na text.

TEXTJOIN
Excel 2016

Text:    Sloučí text z více oblastí a/nebo řetězce a obsahuje oddělovače, který zadáte mezi jednotlivými hodnotami text, který se spojí. Je-li oddělovač prázdný textový řetězec, tato funkce efektivně concatenate oblastí.

Tato funkce není dostupná v aplikaci Excel 2016 pro Mac.

ČAS

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo určitého času.

ČASHODN

Funkce data a času:    Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

T.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

T.INV.2T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

TINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

DNES

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo dnešního data.

TRANSPOZICE

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí transponovanou matici.

LINTREND

Statistické funkce:    Vrátí hodnoty lineárního trendu.

PROČISTIT

Textové funkce:    Odstraní z textu mezery.

TRIMMEAN

Statistické funkce:    Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.

PRAVDA

Logické funkce:    Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

USEKNOUT

Matematické a trigonometrické funkce:    Zkrátí číslo na celé číslo.

T.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

TTEST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

TYP

Informační funkce:    Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.

UNICHAR
Excel 2013

Textové funkce:    Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE
Excel 2013

Textové funkce:    Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.

VELKÁ

Textové funkce:    Převede text na velká písmena.

HODNOTA

Textové funkce:    Převede textový argument na číslo.

VAR.VÝBĚR

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte rozptyl výběru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

VAR.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl základního souboru.

VAR.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

VAR

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte rozptyl základního souboru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

VARPA

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

ODPIS.ZA.INT

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.

SVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Hledá v prvním sloupci matice a dál ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

WEBSERVICE
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí data z webové služby.

Tato funkce není v aplikaci Excel Online dostupná.

DENTÝDNE

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na den v týdnu.

WEEKNUM

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

WEIBULL

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

WORKDAY

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

WORKDAY.INTL
Excel 2010

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

XIRR

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

XNPV

Finanční funkce:    Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

XOR
Excel 2013

Logické funkce:    Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.

ROK

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na rok.

YEARFRAC

Funkce data a času:    Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

YIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.

YIELDDISC

Finanční funkce:    Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.

YIELDMAT

Finanční funkce:    Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

Z.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

ZTEST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Použít kontrolu chyb k zjišťování chyb ve vzorcích

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×