Funkce SYD

Vrátí hodnotu Datový typ Double, která určuje směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

Syntaxe

SYD(cena, zůstatková_hodnota, životnost, období)

Syntaxe funkce SYD zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

cena

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje pořizovací cenu aktiva.

zůstatková_hodnota

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje cenu aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti.

životnost

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje efektivní dobu životnosti aktiva.

období

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje období, pro něž jsou odpisy aktiva počítány.


Poznámky

Argumentživotnost a období je nutné vyjádřit ve stejných jednotkách. Pokud je například argument životnost uveden v měsících, musí být argument období uveden také v měsících. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce SYD zjištěny odpisy aktiva pro zadané období, přičemž je dána pořizovací cena aktiva (InitCost), zůstatková hodnota aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti (SalvageVal) a celková životnost aktiva v letech (LifeTime). PDepr je období (v letech), pro které jsou odpisy počítány.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×