Funkce SLN

Vrátí hodnotu Datový typ Double, která určuje lineární odpisy aktiva pro jedno období.

Syntaxe

SLN(cena, zůstatková_hodnota, životnost)

Funkce SLN má tyto Argument:

Argument

Popis

cena

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje pořizovací cenu aktiva.

zůstatková_hodnota

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje cenu aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti.

životnost

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje efektivní dobu životnosti aktiva.


Poznámky

Období pro odpisy musí být uvedeno ve stejných jednotkách jako Argumentživotnost. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce SLN určeny lineární odpisy aktiva pro jedno období, přičemž je dána pořizovací cena aktiva (InitCost), zůstatková hodnota aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti (SalvageVal) a celková životnost aktiva v letech (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×