Funkce Rate

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrací hodnotu typu Double, která udává úrokovou míru připadající na jedno období anuity.

Syntaxe

Rate( nper , pmt, pv [, fv ] [, type ] [, guess ] )

Syntaxe funkce Rate zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

počet_období

Povinný argument. Hodnota typu Double určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Získáte-li například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, bude mít půjčka celkem 4 × 12 (neboli 48) platebních období.

splátka

Povinný. Hodnota typu Double určující splátku, která má být prováděna v každém období. Splátky obvykle obsahují část připadající na jistinu a část připadající na úrok. Tyto hodnoty se v průběhu období anuity nemění.

současná_hodnota

Povinný. Hodnota typu Double určující aktuální hodnotu (neboli hodnotu k aktuálnímu dni) série budoucích plateb nebo příjmů. Pokud si například vypůjčíte peníze na nákup automobilu, představuje vypůjčená částka aktuální hodnotu měsíčních splátek za automobil, které budete poukazovat věřiteli.

budoucí_hodnota

(Nepovinné) Hodnota typu Variant určující požadovanou budoucí hodnotu nebo hotovostní bilanci po provedení poslední platby. Budoucí hodnota půjčky (tj. hodnota po poslední platbě) je například 0 Kč. Chcete-li však za 18 let ušetřit 500 000 Kč na vzdělání dítěte, představuje budoucí hodnotu částka 500 000 Kč. Pokud tento argument vynecháte, bude použita hodnota 0.

typ

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující číslo označující, kdy je platba splatná. Tento argument má hodnotu 0, pokud je platba splatná na konci platebního období, nebo 1, jestliže je splatná na počátku platebního období. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.

odhad

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující odhad hodnoty vrácené funkcí Rate. Pokud je argument odhad vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0,1 (10 procent).


Poznámky

Anuita je série pevných hotovostních plateb v průběhu určitého období. Anuita může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například spoření s měsíčními splátkami).

U všech argumentů jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Výsledek funkce Rate je vypočítán metodou iterací. Funkce Rate vychází z hodnoty dané argumentem odhad a cyklickým opakování výpočtu je zvyšována přesnost výsledku až na 0,00001 procent. Pokud funkce Rate nenalezne výsledek ani po 20 cyklech, dojde k chybě. Jestliže počítáte s odhadem 10 procent a použití funkce Rate se nezdaří, pokuste se použít jinou hodnotu argumentu odhad.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Rate pro výpočet úrokové míry půjčky se zadaným celkovým počtem splátek (TotPmts), částkou splátky půjčky (Payment), současnou hodnotou jistiny (PVal), budoucí hodnotou půjčky (FVal), číslem určujícím, zda bude částka splatná na počátku nebo na konci platebního období (PayType), a přibližnou hodnotou očekávané úrokové míry (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×