Funkce Pmt

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující platby anuity na základě pravidelných pevných plateb a pevné úrokové míry.

Syntaxe

Pmt(úroková_míra, počet_období), současná_hodnota [, budoucí_hodnota) ] [, typ ] )

Syntaxe funkce Pmt zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

úroková_míra

Povinný. Hodnota typu Double určující úrokovou míru pro každé období. Pokud například dostanete půjčku na koupi automobilu, s roční procentní úrokovou sazbou (APR) 10 procent a budete splácet měsíčně, pak je úroková míra za období 0,1/12, neboli 0,0083.

počet_období

Povinný. Hodnota typu Datový typ Integer určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Například pokud měsíčně splácíte čtyřletou půjčku na nákup automobilu, má váš splátkový kalendář celkem 4 * 12 (neboli 48) platebních období.

současná_hodnota

Povinný. Hodnota typu Double určující současnou hodnotu (nebo celkovou částku), kterou má nyní série budoucích plateb. Jestliže si například půjčíte peníze na nákup automobilu, je částka půjčky současnou hodnotou měsíčních splátek této půjčky pro věřitele.

budoucí_hodnota

Nepovinný. Hodnota typu Datový typ Variant určující budoucí hodnotu nebo zůstatek hotovosti po poslední splátce. Například budoucí hodnota půjčky je 0 Kč, protože to je hodnota půjčky po poslední splátce. Pokud však chcete za 18 let ušetřit 50 000 Kč na vzdělání dítěte, bude budoucí hodnota 50 000 Kč. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.

typ

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující, kdy je platba splatná. Tento argument má hodnotu 0, pokud je platba splatná na konci platebního období, nebo 1, jestliže je splatná na počátku platebního období. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série pevných hotovostních plateb v průběhu určitého období. Anuita může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například spoření s měsíčními splátkami).

Argumentúroková_míra a počet_období je nutné vypočítat pomocí platebních období vyjádřených ve stejných jednotkách. Pokud se například úroková_míra počítá za měsíc, je nutné argument počet_období vypočítat také jako měsíce.

U všech argumentů jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Pmt k vrácení měsíční splátky půjčky za pevného období.Jsou zadány procentuální úroková míra za období (APR / 12), celkový počet splátek (TotPmts), současná hodnota jistiny půjčky (PVal), budoucí hodnota půjčky (FVal) a číslo označující, zda je platba splatná na počátku nebo na konci platebního období. (PayType).

Dim Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual " & _
"percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly " & _
"payments will you make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
Payment = Pmt(APR / 12, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
MsgBox "Your payment will be " & _
Format(Payment, Fmt) & " per month."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×