Funkce PPmt

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující splátku jistiny za dané období anuity na základě pravidelných pevných splátek a pevné úrokové sazby.

Syntaxe

PPmt(úroková_míra, období, počet_období), současná_hodnota [, budoucí_hodnota ] [, typ ] )

Syntaxe funkce PPmt zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

úroková_míra

Povinný. Hodnota typu Double určující úrokovou míru pro každé období. Pokud například dostanete půjčku na koupi automobilu s roční procentuální úrokovou sazbou (APR) 10 procent a budete splácet měsíčně, pak je úroková míra za období 0,1/12, neboli 0,0083.

období

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Integer určující platební období v rozsahu 1 až počet_období.

počet_období

Povinný. Hodnota typu Integer určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Například pokud měsíčně splácíte čtyřletou půjčku na nákup automobilu, má váš splátkový kalendář celkem 4 * 12 (neboli 48) platebních období.

současná_hodnota

Povinný argument. Hodnota typu Double určující aktuální hodnotu (neboli hodnotu k aktuálnímu dni) série budoucích plateb nebo příjmů. Pokud si například vypůjčíte peníze na nákup automobilu, představuje vypůjčená částka aktuální hodnotu měsíčních splátek za automobil, které budete poukazovat věřiteli.

budoucí_hodnota

Nepovinný. Hodnoty typu Datový typ Variant určující budoucí hodnotu nebo zůstatek hotovosti po poslední splátce. Například budoucí hodnota půjčky je 0 Kč, protože to je hodnota půjčky po poslední splátce. Pokud však chcete za 18 let ušetřit 50 000 Kč na vzdělání dítěte, bude budoucí hodnota 50 000 Kč. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.

typ

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující, kdy je platba splatná. Tento argument má hodnotu 0, pokud je platba splatná na konci platebního období, nebo 1, jestliže je splatná na počátku platebního období. Jestliže tento argument nezadáte, bude automaticky předpokládána hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série pevných hotovostních plateb v průběhu určitého období. Anuita může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například spoření s měsíčními splátkami).

Argumentúroková_míra a počet_období je nutné vypočítat pomocí platebních období vyjádřených ve stejných jednotkách. Pokud se například úroková_míra počítá za měsíc, je nutné argument počet_období vypočítat také jako měsíce.

U všech argumentů jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce PPmt vypočítáno, jakou část splátky za určité období tvoří jistina (za předpokladu, že je výše všech splátek stejná). Je zadána procentuální úroková sazba v jednotlivých obdobích (APR / 12), platební období, pro které je výše jistiny požadována (Period), celkový počet splátek (TotPmts), aktuální hodnota nebo jistina půjčky bez úroku (PVal), budoucí hodnota půjčky (FVal) a číslo označující, zda je splátka splatná na začátku nebo na konci platebního období (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×