Funkce MsgBox

Zobrazí zprávu v dialogovém okně, počká, až uživatel klepne na některé z tlačítek, a vrátí celé číslo určující, na které tlačítko uživatel klepl.

Syntaxe

MsgBox(výzva [, tlačítka ] [, název ] [, soubor nápovědy ] [, kontext ] )

Syntaxe funkce MsgBox zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

Výzva

Povinný. Řetězcový výraz zobrazený jako zpráva v dialogovém okně. Maximální délka výzvy je přibližně 1 024 znaků podle šířky použitých znaků. Pokud se výzva skládá z více než jednoho řádku, můžete jednotlivé řádky oddělit znakem návratu na začátek řádku (znak(13)), znakem konce řádku (znak(10)) nebo kombinací znaku návratu na začátek řádku a znaku konce řádku (znak(13) & znak(10)) vloženými mezi jednotlivé řádky.

tlačítka

Nepovinný. Číselný výraz, který je souhrnem hodnot určujících čísla a typy tlačítek, která se mají zobrazit, požadovaný styl ikon, identitu výchozího tlačítka a modalitu okna zprávy. Pokud je tento argument vynechán, budou mít tlačítka výchozí hodnotu 0.

název

Nepovinný. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogového okna. Pokud název vynecháte, zobrazí se v záhlaví název aplikace.

soubor nápovědy

Nepovinný. Řetězcový výraz určující soubor nápovědy poskytující kontextovou nápovědu k otevřenému dialogovému oknu. Pokud je argument soubor nápovědy zadán, musí být zadán také kontext.

kontext

Nepovinný. Číselný výraz obsahující číslo kontextu nápovědy přiřazené k danému tématu nápovědy autorem nápovědy. Pokud je zadán argument kontext, musí být zadán také soubor nápovědy.


Nastavení

Nastavení Argumenttlačítka:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbOKOnly

0

Zobrazí pouze tlačítko OK.

vbOKCancel

1

Zobrazí tlačítka OK a Storno.

vbAbortRetryIgnore

2

Zobrazí tlačítka Ukončit, Opakovat a Přeskočit.

vbYesNoCancel

3

Zobrazí tlačítka Ano, Ne a Storno.

vbYesNo

4

Zobrazí tlačítka Ano a Ne.

vbRetryCancel

5

Zobrazí tlačítka Opakovat a Storno.

vbCritical

16

Zobrazí ikonu Kritická zpráva.

vbQuestion

32

Zobrazí ikonu Upozorňovací dotaz    .

vbExclamation

48

Zobrazí ikonu Upozornění    .

vbInformation

64

Zobrazí ikonu Informační zpráva.

vbDefaultButton1

0

Výchozí je první tlačítko.

vbDefaultButton2

256

Výchozí je druhé tlačítko.

vbDefaultButton3

512

Výchozí je třetí tlačítko.

vbDefaultButton4

768

Výchozí je čtvrté tlačítko.

vbApplicationModal

0

Modalita aplikace. Uživatel musí nejprve odpovědět na okno zprávy, až poté může pokračovat v práci s aktuálně otevřenou aplikací.

vbSystemModal

4096

Modalita systému. Všechny aplikace jsou pozastaveny, dokud uživatel neodpoví na okno zprávy.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Přidá do okna zprávy tlačítko nápovědy.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Určuje okno zprávy jako okno, které je v popředí.

vbMsgBoxRight

524288

Text je zarovnán doprava.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Určuje, že by se text měl v hebrejských a arabských systémech zobrazovat zprava doleva.


První skupina hodnot (0–5) popisuje čísla a typy tlačítek zobrazených v dialogovém okně. Druhá skupina (16, 32, 48, 64) popisuje styl ikon. Třetí skupina (0, 256, 512) určuje, které tlačítko je výchozí, a čtvrtá skupina (0, 4096) určuje modalitu okna zprávy. Při přidávání čísel pro vytvoření konečné hodnoty argumentu tlačítka používejte pouze jedno číslo z každé skupiny.

Poznámka : Tyto Konstanta jsou určeny jazykem Visual Basic for Applications. Proto lze jejich názvy použít místo skutečných hodnot kdekoli v kódu.

Vrácené hodnoty

Konstanta

Hodnota

Popis

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Storno

vbAbort

3

Ukončit

vbRetry

4

Opakovat

vbIgnore

5

Přeskočit

vbYes

6

Ano

vbNo

7

Ne


Poznámky

Je-li zadán soubor nápovědy i kontext, může uživatel stisknutím klávesy F1 (Windows) nebo HELP (Macintosh) zobrazit téma nápovědy odpovídající danému kontextu. Některé Hostitelská aplikace, například Microsoft Office Excel 2007, také automaticky přidávají do dialogového okna tlačítko Nápověda.

Pokud je v dialogovém okně zobrazeno tlačítko Storno, má stisknutí klávesy ESC stejný efekt jako klepnutí na tlačítko Storno. Jestliže dialogové okno obsahuje tlačítko Nápověda, je poskytnuta kontextová nápověda k danému dialogovému oknu. Hodnota se však zobrazí až po klepnutí na jedno z ostatních tlačítek.

Poznámka : Chcete-li zadat více než jen první pojmenovaný argument, je třeba funkci MsgBox použít ve Výraz. Jestliže chcete vynechat některý z Argument pro určení pozice okna, je třeba zadat čárku jako odpovídající oddělovač.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci MsgBox k zobrazení zprávy o kritické chybě v dialogovém okně pomocí tlačítek Ano a Ne. Tlačítko Ne je určeno jako výchozí odpověď. Hodnota vrácená funkcí MsgBox závisí na tlačítku vybraném uživatelem. Tento příklad předpokládá, že DEMO.HLP je soubor nápovědy, který obsahuje téma s číslem kontextu nápovědy 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×