Funkce MsgBox

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazí zprávu v dialogovém okně, počká, až uživatel klepne na některé z tlačítek, a vrátí celé číslo určující, na které tlačítko uživatel klepl.

Syntaxe

MsgBox ( výzva [tlačítka ] [název ] [; soubor nápovědy ] [kontext ] )

Syntaxe funkce MsgBox obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

dotaz

Povinné. Řetězcový výraz zobrazený jako zprávu v dialogovém okně. Maximální délka dotaz je přibližně 1 024 znaků v závislosti na šířku znaků, kterými. Pokud Tento dotaz obsahuje více než jeden řádek, jednotlivé řádky oddělit znakem návratu (Chr(13)), znak konce řádku (Chr(10)) nebo návrat na začátek – kombinací znaku návratu na (Chr(13) & Chr(10)) mezi jednotlivými řádky.

tlačítka

Nepovinný. Číselný výraz, který je souhrnem hodnot určujících čísla a typy tlačítek, která se mají zobrazit, požadovaný styl ikon, identitu výchozího tlačítka a modalitu okna zprávy. Pokud je tento argument vynechán, budou mít tlačítka výchozí hodnotu 0.

Název

Nepovinný. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogového okna. Pokud název vynecháte, zobrazí se v záhlaví název aplikace.

soubor nápovědy

Nepovinný. Řetězcový výraz určující soubor nápovědy poskytující kontextovou nápovědu k otevřenému dialogovému oknu. Pokud je argument soubor nápovědy zadán, musí být zadán také kontext.

kontext

Nepovinný. Číselný výraz obsahující číslo kontextu nápovědy přiřazené k danému tématu nápovědy autorem nápovědy. Pokud je zadán argument kontext, musí být zadán také soubor nápovědy.


Nastavení

Nastavení Argumenttlačítka:

Konstanta:

Hodnota

Popis

vbOKOnly

+

Zobrazí pouze tlačítko OK.

vbOKCancel

2,5

Zobrazí tlačítka OK a Storno.

vbAbortRetryIgnore

5,08

Zobrazí tlačítka Ukončit, Opakovat a Přeskočit.

vbYesNoCancel

15

Zobrazí tlačítka Ano, Ne a Storno.

vbYesNo

1

Zobrazí tlačítka Ano a Ne.

vbRetryCancel

17

Zobrazí tlačítka Opakovat a Storno.

vbCritical

16

Zobrazí ikonu Kritická zpráva.

vbQuestion

32

Zobrazí ikonu Upozornění dotazu    .

vbExclamation

48

Zobrazí ikonu Upozornění    .

vbInformation

64

Zobrazí ikonu Informační zpráva.

vbDefaultButton1

+

Výchozí je první tlačítko.

vbDefaultButton2

256

Výchozí je druhé tlačítko.

vbDefaultButton3

512

Výchozí je třetí tlačítko.

vbDefaultButton4

768

Výchozí je čtvrté tlačítko.

vbApplicationModal

+

Modalita aplikace. Uživatel musí nejprve odpovědět na okno zprávy, až poté může pokračovat v práci s aktuálně otevřenou aplikací.

vbSystemModal

4096

Modalita systému. Všechny aplikace jsou pozastaveny, dokud uživatel neodpoví na okno zprávy.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Přidá do okna zprávy tlačítko nápovědy.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Určuje okno zprávy jako okno, které je v popředí.

vbMsgBoxRight

524288

Text je zarovnán doprava.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Určuje, že by se text měl v hebrejských a arabských systémech zobrazovat zprava doleva.


Tip : V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

První skupina hodnot (0–5) popisuje čísla a typy tlačítek zobrazených v dialogovém okně. Druhá skupina (16, 32, 48, 64) popisuje styl ikon. Třetí skupina (0, 256, 512) určuje, které tlačítko je výchozí, a čtvrtá skupina (0, 4096) určuje modalitu okna zprávy. Při přidávání čísel pro vytvoření konečné hodnoty argumentu tlačítka používejte pouze jedno číslo z každé skupiny.

Poznámka : Tyto konstanty jsou nastaveny aplikací Visual Basic for Applications. Názvy lze proto použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Návratové hodnoty

Konstanta:

Hodnota

Popis

vbOK

2,5

OK

vbCancel

5,08

Storno

vbAbort

15

Ukončit

vbRetry

1

Opakovat

vbIgnore

17

Přeskočit

vbYes

18

Ano

vbNo

7:

Ne


Komentář

Když soubor nápovědy a kontext jsou k dispozici, uživatel můžete stisknutím klávesy F1 (Windows) nebo HELP (Macintosh) zobrazit téma nápovědy odpovídající kontextu. Tlačítko Nápověda některých aplikacích host, například Microsoft Office Excel 2007, taky automaticky přidávat do dialogového okna.

Pokud je v dialogovém okně zobrazeno tlačítko Storno, má stisknutí klávesy ESC stejný efekt jako klepnutí na tlačítko Storno. Jestliže dialogové okno obsahuje tlačítko Nápověda, je poskytnuta kontextová nápověda k danému dialogovému oknu. Hodnota se však zobrazí až po klepnutí na jedno z ostatních tlačítek.

Poznámka : Chcete-li více než první pojmenovaný argument, je nutné použít MsgBox v Výraz. Chcete-li některé argumentů umístění, musí obsahovat odpovídající oddělovačem čárka.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci MsgBox k zobrazení zprávy o kritické chybě v dialogovém okně pomocí tlačítek Ano a Ne. Tlačítko Ne je určeno jako výchozí odpověď. Hodnota vrácená funkcí MsgBox závisí na tlačítku vybraném uživatelem. Tento příklad předpokládá, že DEMO.HLP je soubor nápovědy, který obsahuje téma s číslem kontextu nápovědy 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×