Funkce Mid

Vrátí hodnotu Variant (Řetězec), která obsahuje určený počet znaků z řetězce.

Syntaxe

Mid(řetězec, začátek [, délka ] )

Syntaxe funkce Mid zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

řetězec

Povinný. Řetězcový výraz, z něhož budou vráceny znaky. Pokud argument řetězecobsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

začátek

Povinný. Hodnota typu Datový typ Long. Pozice znaku v řetězci, kterým začíná požadovaná část. Pokud je hodnota argumentu začátek větší než počet znaků v řetězci, vrátí funkce Mid řetězec s nulovou délkou ("").

délka

Nepovinný. Variant (Long). Počet znaků, které mají být vráceny. Pokud je tento argument vynechán nebo pokud text obsahuje méně znaků, než určuje hodnota délka (včetně znaku na pozici začátek), budou vráceny všechny znaky od pozice začátek do konce řetězce.


Poznámky

K určení počtu znaků v řetězci použijte funkci Len.

Poznámka : Funkci MidB používejte s daty typu Byte obsaženými v řetězci, například u jazyků s dvoubajtovými znakovými sadami. Místo určení počtu znaků určují Argument počet bytů. Ukázkový kód používající funkci MidB najdete v druhém příkladu v tématu příkladů.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

První příklad používá funkci Mid ke vrácení určeného počtu znaků z řetězce.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Ukázka funkce Mid"
' Vytvoření textového řetězce
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3)
' Vrátí řetězec "Ukázka".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4)
' Vrátí řetězec "Mid".
MidWords = Mid(MyString, 5)
' Vrátí řetězec "funkce Mid".

Druhý příklad také používá funkci MidB a uživatelem definovanou funkci (MidMbcs) pro vrácení znaků z řetězce. Rozdíl je v tom, že vstupní řetězec je zadán pomocí znakové sady ANSI a délka je v bajtech.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Kde "A", "C", "E" a "G" jsou DBCS a "b", "d"
' a "f" jsou SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Vrátí hodnotu ""CdEf".
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Vrátí hodnotu ""bC".
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Vrátí hodnotu "bCd".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×