Funkce MIRR

Vrací hodnotu typu Datový typ Double určující modifikovanou vnitřní sazbu výnosu pro sérii periodických peněžních toků (plateb a příjmů).

Syntaxe

MIRR(hodnoty(), finance, investice)

Syntaxe funkce MIRR zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

hodnoty

Povinný. Matice typu Double určující hodnoty peněžních toků. Pole musí obsahovat alespoň jednu zápornou hodnotu (platba) a jednu kladnou hodnotu (příjem).

Finance

Povinný. Hodnota typu Double určující úrokovou míru zaplacenou jako náklad financování.

investice

Povinný. Hodnota typu Double určující úrokovou míru získanou u příjmů z investice hotovosti.


Poznámky

Modifikovaná vnitřní sazba výnosu je vnitřní sazbou výnosu v případě, že platby a příjmy jsou financovány podle různých sazeb. Funkce MIRR bere v úvahu náklady na investici (finance) i úrokovou míru získanou z investice hotovosti (investice).

Argumentfinance a investice jsou vyjádřeny v procentech jako desetinná čísla. Například 12 procent je vyjádřeno jako 0,12.

Funkce MIRR používá pořadí hodnot v poli pro interpretaci pořadí plateb a příjmů. Zadávejte proto platby a příjmy ve správném pořadí.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci MIRR k vrácení modifikované vnitřní sazby výnosu pro sérii peněžních toků zadaných v matici Values(). Hodnota LoanAPR představuje úrok z financování a hodnota InvAPR představuje úrok získaný z investice.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×