Funkce LBound

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long obsahující nejnižší index, který je pro uvedený rozměr Matice k dispozici.

Syntaxe

LBound(název_pole [, rozměr ] )

Syntaxe funkce LBound zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

název_pole

Povinný argument. Název Proměnná pole, který musí vyhovovat standardním konvencím pro názvy.

rozměr

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Celé číslo označující rozměr, jehož dolní mez má být vrácena. Pro první rozměr použijte hodnotu 1, pro druhý rozměr použijte hodnotu 2 atd. Pokud je argument rozměr vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 1.


Poznámky

Funkce LBound slouží společně s funkcí UBound ke zjištění velikosti pole. Horní mez rozměru pole lze zjistit pomocí funkce UBound.

Funkce LBound vrátí pro pole s následujícími rozměry hodnoty uvedené v následující tabulce:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Příkaz

Návratová hodnota

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Výchozí dolní mez pro jakýkoli rozměr je 0 nebo 1 (v závislosti na nastavení příkazu OptionBase). Základ pole vytvořený pomocí funkce Array je nulový a není ovlivněn příkazem Option Base.

U polí, jejichž rozměry jsou nastaveny pomocí klauzule To příkazu Dim, Private, Public, ReDim nebo Static, může být jako dolní mez nastavena jakákoli celočíselná hodnota.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce LBound zjištěn nejnižší index, který je pro určený rozměr pole k dispozici. Výchozí hodnotu indexu základního pole (0) lze přepsat pomocí příkazu Option Base.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×