Funkce InputBox

Zobrazí v dialogovém okně dotaz, počká, až uživatel zadá text nebo klepne na tlačítko, a vrátí hodnotu typu Datový typ String s obsahem textového pole.

Syntaxe

InputBox(dotaz [, záhlaví ] [, výchozí_hodnota ] [, pozice_x ] [, pozice_y ] [, soubor_nápovědy ] [, kontext ] )

Syntaxe funkce InputBox zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

dotaz

Povinný argument. Řetězcový výraz zobrazený jako zpráva v dialogovém okně. Maximální délka argumentu dotaz je přibližně 1 024 znaků (v závislosti na šířce použitých znaků). Pokud je argument dotaz tvořen více řádky, můžete jednotlivé řádky oddělit pomocí znaku pro návrat na začátek řádku (Chr(13)), pomocí znaku konce řádku (Chr(10)) nebo pomocí kombinace znaku pro návrat na začátek řádku a znaku konce řádku (Chr(13) & Chr(10)).

záhlaví

Nepovinný argument. Řetězcový výraz zobrazený v záhlaví dialogového okna. Pokud argument záhlaví vynecháte, bude v záhlaví uveden název aplikace.

výchozí_hodnota

Nepovinný argument. Řetězcový výraz zobrazený v textovém poli jako výchozí odpověď v případě, že není zadán žádný jiný vstup. Pokud argument výchozí_hodnota vynecháte, bude zobrazené textové pole prázdné.

pozice_x

Nepovinný argument. Číselný výraz určující (v jednotkách twip) vodorovnou vzdálenost levého okraje dialogového okno od levého okraje obrazovky. Pokud je argument pozice_x vynechán, je dialogové okno umístěno ve vodorovném směru na střed obrazovky.

pozice_y

Nepovinný argument. Číselný výraz určující (v jednotkách twip) svislou vzdálenost horního okraje dialogového okno od horního okraje obrazovky. Pokud je argument pozice_y vynechán, je dialogové okno umístěno ve svislém směru přibližně v prostřední třetině obrazovky.

soubor_nápovědy

Nepovinný argument. Řetězcový výraz označující, který soubor nápovědy má být použit při poskytování kontextové nápovědy k dialogovému oknu. Pokud je zadán argument soubor_nápovědy, je nutné zadat také argument kontext.

kontext

Nepovinný argument. Číselný výraz představující číslo kontextu nápovědy, které autor nápovědy přiřadil příslušnému tématu nápovědy. Pokud je zadán argument kontext, je nutné zadat také argument soubor_nápovědy.


Poznámky

Jestliže je zadán argument soubor_nápovědy i argument kontext, může uživatel stisknutím klávesy F1 (v systému Windows) nebo HELP (v systému Macintosh) zobrazit téma nápovědy odpovídající danému kontextu. Některé Hostitelská aplikace, například aplikace Microsoft Office Excel 2007, do dialogového okna také automaticky přidají tlačítko Nápověda. Jakmile uživatel klepne na tlačítko OK nebo stiskne klávesu ENTER, vrátí funkce InputBox vše, co je uvedeno v textovém poli. Klepne-li uživatel na tlačítko Storno, vrátí tato funkce řetězec nulové délky („“).

Poznámka : Chcete-li zadat více argumentů (nikoli pouze první pojmenovaný argument), je nutné použít funkci InputBox ve Výraz. Jestliže chcete vynechat některý Argument pro určení pozice okna, je nutné zadat odpovídající čárku jako oddělovač.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou ukázány různé způsoby, jakými lze pomocí funkce InputBox vyzvat uživatele k zadání hodnoty. Jestliže jsou vynechány argumenty pro určení pozice ve směru osy x nebo y, je dialogové okno automaticky zarovnáno na střed příslušné osy. Proměnná MyValue obsahuje hodnotu zadanou uživatelem v případě, že uživatel klepne na tlačítko OK nebo stiskne klávesu ENTER. Pokud uživatel klepne na tlačítko Storno, je vrácen řetězec nulové délky.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×