Funkce Input

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Datový typ String obsahující znaky ze souboru otevřeného ve vstupním nebo binárním režimu.

Syntaxe

Input(počet, [# ] číslo_souboru)

Syntaxe funkce Input zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

počet

Povinný argument. Jakýkoli platný Číselný výraz určující počet znaků, které mají být vráceny.

číslo_souboru

Povinný argument. Jakékoli platné Číslo souboru.


Poznámky

Data načtená funkcí Input jsou obvykle zapisována do souboru pomocí příkazu Print # nebo Put. Tuto funkci používejte pouze u souborů otevřených ve vstupním nebo binárním režimu.

Funkce Input vrací na rozdíl od příkazu Input # všechny přečtené znaky, včetně čárek, znaků pro návrat na začátek řádku, znaků konce řádku, uvozovek a mezer na začátku řetězce.

U souborů otevřených pro binární přístup je při pokusu o čtení souboru pomocí funkce Input až do okamžiku, než funkce EOF vrátí hodnotu True, generována chyba. Při čtení binárních souborů pomocí funkce Input použijte místo funkce EOF funkci LOF a Loc nebo při použití funkce EOF použijte příkaz Get.

Poznámka :  Pro data typu Byte obsažená v textových souborech použijte funkci InputB. Ve funkci InputB je argumentem počet určen počet bajtů (nikoli počet znaků), které mají být vráceny.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Input přečten ze souboru vždy jeden znak a je zobrazen v podokně hodnot proměnných. V tomto příkladu se předpokládá, že TESTFILE je textový soubor s několika řádky ukázkových dat.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×