Funkce IRR

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující vnitřní návratnost série pravidelných peněžních toků (výdajů a příjmů).

Syntaxe

IRR(hodnoty() [, odhad ] )

Syntaxe funkce IRR zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

hodnoty

Povinný argument. Matice hodnot typu Double určující hodnoty peněžních toků. Pole musí obsahovat alespoň jednu zápornou hodnotu (výdaj) a jednu kladnou hodnotu (příjem).

odhad

Nepovinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant určující odhad hodnoty vrácené funkcí IRR. Pokud je argument odhad vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0,1 (10 procent).


Poznámky

Vnitřní návratnost je úroková míra přijatá za investici skládající se z výdajů a příjmů, ke kterým dochází v pravidelných intervalech.

Ve funkci IRR je pořadím hodnot v poli vyjádřeno pořadí výdajů a příjmů. Hodnoty výdajů a příjmů je nutné zadat ve správném pořadí. Peněžní tok nemusí být pro jednotlivá období pevný (jak je tomu u anuity).

Výsledek funkce IRR je vypočítán metodou iterací. Ve funkci IRR se vychází z hodnoty dané argumentem odhad a cyklickým opakováním výpočtu je zvyšována přesnost výsledku až na 0,00001 procent. Pokud funkce IRR nenalezne výsledek ani po 20 cyklech, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu vrátí funkce IRR vnitřní návratnost pro sérii pěti peněžních toků obsažených v poli Values(). První prvek pole je záporný peněžní tok představující náklady na rozběh podniku. Zbývající čtyři prvky pole představují kladné peněžní toky za další čtyři roky. Proměnná Guess představuje odhadovanou vnitřní návratnost.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×