Funkce IPmt

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující výši úroků za dané období anuity na základě pravidelných konstantních splátek a konstantní úrokové sazby.

Syntaxe

IPmt(sazba, období, počet_období, aktuální_hodnota [, budoucí_hodnota ] [, typ ] )

Syntaxe funkce IPmt zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

sazba

Povinný argument. Hodnota typu Double určující úrokovou sazbu v daném období. Pokud například získáte půjčku na automobil s 10% roční procentuální sazbou a měsíčními splátkami, bude sazba v daném období 0,1/12 (neboli 0,0083).

období

Povinný argument. Hodnota typu Double určující platební období v rozsahu 1 až počet_období.

počet_období

Povinný argument. Hodnota typu Double určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Získáte-li například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, bude mít půjčka celkem 4 × 12 (neboli 48) platebních období.

aktuální_hodnota

Povinný argument. Hodnota typu Double určující aktuální hodnotu (neboli hodnotu k aktuálnímu dni) série budoucích plateb nebo příjmů. Pokud si například vypůjčíte peníze na nákup automobilu, představuje vypůjčená částka aktuální hodnotu měsíčních splátek za automobil, které budete poukazovat věřiteli.

budoucí_hodnota

Nepovinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant určující požadovanou budoucí hodnotu (neboli pokladní zůstatek) po provedení poslední platby. Budoucí hodnota půjčky je například 0 Kč, protože se jedná o její hodnotu po poslední splátce. Pokud však chcete za 18 let ušetřit 500 000 Kč na vzdělání svého dítěte, je budoucí hodnota 500 000 Kč. Pokud je tento argument vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0.

typ

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant určující splatnost splátek. Pokud jsou splátky splatné na konci platebního období, použijte hodnotu 0. Jestliže jsou splátky splatné na začátku období, použijte hodnotu 1. Pokud je tento argument vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu určitého časového období. Anuitou může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například plán měsíčního spoření).

Při výpočtu Argumentsazba a počet_období je nutné použít platební období vyjádřená ve stejných jednotkách. Pokud jsou například při výpočtu argumentu sazba použity měsíce, musí být při výpočtu argumentu počet_období použity také měsíce.

U všech argumentů jsou vydané platby (například vklady na spoření) představovány zápornými čísly a přijaté platby (například dividendové šeky) kladnými čísly.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce IPmt vypočítáno, jakou část splátky tvoří úrok (za předpokladu, že je výše všech splátek stejná). Je zadána procentuální úroková sazba v jednotlivých obdobích (APR / 12), platební období, pro které je výše úroku požadována (Period), celkový počet splátek (TotPmts), aktuální hodnota nebo jistina půjčky bez úroku (PVal), budoucí hodnota půjčky (FVal) a číslo označující, zda je splátka splatná na začátku nebo na konci platebního období (PayType).

Dim FVal, Fmt, PVal, APR, TotPmts, PayType
Dim Period, IntPmt, TotInt, Msg
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate " & _
"of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at " & _
"the end of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
For Period = 1 To TotPmts ' Total all interest.
IntPmt = IPmt(APR / 12, Period, TotPmts, _
-PVal, FVal, PayType)
TotInt = TotInt + IntPmt
Next Period
Msg = "You'll pay a total of " & Format(TotInt, Fmt)
Msg = Msg & " in interest for this loan."
MsgBox Msg ' Display results.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×