Funkce HODNOTA.NA.TEXT

Popis

Pokud chcete sloučit text a číslo, například datum, do čitelného formátu, použijte funkci HODNOTA.NA.TEXT. Pokud máte například v jednotlivých buňkách následující informace, můžete pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT vytvořit smysluplnou větu.

Příklady dat v jednotlivých buňkách zřetězených pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT
Ukázková data pro sloučení


Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT. Vzorec 1 je ="Datum: "&HODNOTA.NA.TEXT(A2,"mm/dd/rrrr"). Vzorec 2 je ="Datum a čas: " &HODNOTA.NA.TEXT(A2;"m/d/rrrr h:mm dop./odp.")
Výsledek dosažený použitím funkce HODNOTA.NA.TEXT

Syntaxe

HODNOTA.NA.TEXT(hodnota; formát)

Syntaxe funkce HODNOTA.NA.TEXT má následující argumenty:

Název argumentu

Popis

hodnota

Povinný parametr. Jde o číselnou hodnotu, vzorec, jehož výsledkem je číselná hodnota, nebo odkaz na buňku obsahující číselnou hodnotu.

formát

Povinný parametr. Číselný formát ve formě textového řetězce uváděného v uvozovkách, například "m/d/rrrr" nebo "# ##0,00". Argument formát nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny.

V nejjednodušší podobě funkce HODNOTA.NA.TEXT říká:

 • HODNOTA.NA.TEXT(hodnota, kterou chcete formátovat; "Formát, který chcete pro danou hodnotu použít")

 • =HODNOTA.NA.TEXT(DNES(); "DD.MM.RR") by vrátila dnešní datum ve formátu DD.MM.RR, jako je třeba 14.03.12

 • ="Dnes je "&HODNOTA.NA.TEXT(DNES(); "dd.mm.rr") by vrátila „Dnes je 14.03.12“

Poznámka : Kombinování dat se označuje jako zřetězení. Analýzou pak nazýváme postup, kdy potřebujete nějaké údaje rozdělit nebo z buňky extrahovat určitá data. Na těchto odkazech najdete další informace o rozdělení nebo extrahování dat z buněk.

Časté otázky

Běžná situace

Řekněme, že chcete zkombinovat text a číselnou hodnotu, jako například „Zpráva vytištěná dne: 14.03.2012“ nebo "Týdenní výnosy: 66 348,72 Kč“. Samozřejmě to můžete do Excelu zadat ručně, ale tím popřete požadovaný účel, kdy to Excel udělá za vás. V následujícím příkladu uvidíte, co se stane, když se o to pokusíte bez použití funkce HODNOTA.NA.TEXT. V tomto případě používáme operátor ampersand (&) pro zřetězení textového řetězce, mezery a hodnoty: =A2&" "&B2.

Příklady zřetězení hodnot buněk bez použití funkce HODNOTA.NA.TEXT. Vzorec je =A2&" "&B2

Co se stalo? Excel bohužel neví, jak chcete čísla zobrazit, takže je převede na jejich nejzákladnější úroveň: pro datum a čas použije pořadové číslo a pro hodnotu měny obecný formát. A právě tohle je případ, kdy je funkce HODNOTA.NA.TEXT velice užitečná. S její pomocí přinutíte Excel formátovat hodnoty přesně tak, jak chcete.

Příklady zřetězení hodnot buněk pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT. Vzorec je =A2&HODNOTA.NA.TEXT(B2,""mm/dd/rr"), kde A2 = "Sestava vytištěna: " a B2 = 03/14/12.

Nyní vypadají naše vzorce takto:

 • Buňka C2: =A2&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B2; "dd.mm.rrrr") – formát data

 • Buňka C3: =A3&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B3; "HH:MM") – formát času

 • Buňka C4: =A4&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B4; "# ###,## Kč") – formát měny

Jak najdu požadovaný formátovací řetězec?

Pokud vás zajímá, jak najít formátovací řetězec, který chcete použít, nemusíte se ničeho bát. Ukážeme vám, jak dostat z Excelu to, co potřebujete. Pokud jste ještě nenaformátovali buňku s odkazem, řekněme buňku B2 z předchozího příkladu, vyberte ji, klikněte na ni pravým tlačítkem a pak zvolte Formát > Buňky > Číslo nebo použijte CTRL+1 ( Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC +1 nebo Control+1 na Macu) a vyberte požadovaný formát. V tomto případě Excel zobrazí, že buňka B2 je naformátovaná jako Datum > 04.03.2012 nebo formát dd.mm.rrrr. Pak vyberte možnost Vlastní a zjistíte, že Excel umístil formát, který jste vybrali, do pole Typ. V tomto případě se nemusíte starat o řetězec ";@". Je to jen zástupný symbol a nezáleží na tom, zda jste ho použili.

Příklad použití dialogu Formát > Buňky > Číslo > Vlastní tak, aby za vás Excel vytvořil formátovací řetězce.

Vše, co teď musíte udělat, je zkopírovat formátovací řetězec z dialogového okna Formát > Buňky a vložit ho do vzorce HODNOTA.NA.TEXT.

=A2&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B2; "dd.mm.rrrr")

Poznámka : Pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT můžete sice změnit hodnotu určité buňky nebo oblasti buněk, ale vlastně pro to nenajdete žádné praktické využití. Vždyť můžete jednoduše použít dialogové okno Formát > Buňky a Excel sám použije formát, který chcete.

Dole najdete několik příkladů, jak můžete na různé hodnoty použít různé číselné formáty. Tentokrát nic nezřetězíme. Pouze vám ukážeme několik příkladů, abyste viděli různé formátovací řetězce v praxi.

Příklady formátovacích řetězců čísla Obecné, Desetinné a Zlomek.

"???,???" > hodnoty se zarovnanými desetinnými čárkami

"#_???/???" > hodnoty se zarovnanými zlomky

Excel odděluje tisíce mezerou, pokud formát obsahuje mezeru, která je uzavřena znaky křížku (#) nebo nulami. Mezera uvedená za zástupným symbolem číslice vydělí číslo hodnotou 1000. Pokud je například argument formát"# ###,0 ", Excel zobrazí číslo 12 200 000 jako 12 200,0.

Příklady oddělovačů desetinných míst (čárka) a tisíců.

Zobrazení dnů, měsíců a roků: Pokud chcete zobrazit čísla jako formáty data (například dny, měsíce a roky), použijte v argumentu formát následující kódy. Například "dd.mm.rrrr", abyste zobrazili 14.03.2012. Mezi nimi můžete použít jakýkoli oddělovač, například lomítko (/), spojovník (-), tečku (.) apod. Formátovací řetězce můžete použít s malými nebo velkými písmeny. Záleží jen na vašich zvyklostech.

Příklady formátovacích řetězců Měsíců, Dnů a Roků.

Zobrazení hodin, minut a sekund: Abyste zobrazili formáty času (například hodiny, minuty a sekundy), použijte v argumentu formát následující kódy. Například "hh:mm:ss" pro 12:15:30. Na rozdíl od dat musíte jako oddělovač použít dvojtečku (:), dokud se nedostanete na setiny sekundy, které vyžadují čárku (,).

Příklady formátování hodin, minut a sekund pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT

AM/PM, am/pm, dop./odp.: Zobrazí hodiny ve 12hodinovém formátu. Excel zobrazí dop. pro časy od půlnoci do poledne a odp. pro časy od poledne do půlnoci.

Kombinace data a času: Formátovací řetězce data a času můžete jednoduše zkombinovat. Použijte například =HODNOTA.NA.TEXT(A2; "d.m.rrrr h:mm").

Zahrnutí symbolů měny: Chcete-li za číslem uvést měnu (například ), zadejte text „Kč“ na konec argumentu formát (například "# ##0,00 Kč"). Pokud chcete zadat jeden z následujících symbolů měn do číselného formátu, podržte stisknutou klávesu Alt a pomocí číselné klávesnice (10tlačítkové) napište kód ANSI požadovaného symbolu.

Zadávání symbolů pomocí klávesy ALT a numerické klávesnice. Příklad: ALT+0162 pro americké centy.

Poznámka : Je nutné používat numerickou klávesnici (10tlačítkovou). Pokud použijete klávesu ALT společně s numerickými klávesami v horním řádku klávesnice, nebudou kódy ANSI vygenerovány.

Zobrazení procent: Pokud chcete zobrazit čísla jako procenta ze 100 – například zobrazit hodnotu ,08 jako 8 % nebo 2,8 jako 280 % – uveďte do argumentu formát znak procent (%).

Zobrazení matematického formátu: Pokud chcete zobrazit čísla v matematickém (exponenciálním) formátu, použijte v argumentu formát kódy exponentů.

E (E-, E+, e-, e+): Zobrazí číslo v matematickém (exponenciálním) formátu. Aplikace Excel zobrazí napravo od znaku „E“ nebo „e“ číslo odpovídající počtu míst, o které byla posunuta desetinná čárka. Pokud například argument formát obsahuje kód "0,00E+00", aplikace Excel zobrazí číslo 12 200 000 jako 1,22E+07. Jestliže změníte argument formát na "#0,0E+0", zobrazí aplikace Excel text 12,2E+6.

Pokud zahrnete do argumentu formát některé z následujících znaků, budou zobrazeny přesně tak, jak byly zadány.

Příklady znaků, které se budou interpretovat jako literály a nepotřebují formátovací řetězce, například +.

Argument formát nemůže obsahovat znak hvězdičky (*).

Pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT můžete převést numerickou hodnotu na formátovaný text. S výslednou hodnotou potom nebude možné provádět výpočty. Pokud chcete naformátovat buňku tak, aby její hodnota zůstávala numerická, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, klikněte na Formát buněk nebo stiskněte Ctrl+1 a potom v dialogovém okně Formát buněk na kartě Číslo nastavte požadované možnosti formátování. Další informace o používání dialogového okna Formát buněk získáte kliknutím na tlačítko nápovědy vzhled tlačítka v pravém horním rohu dialogového okna.

Formát měny a procent

Příklady dat v jednotlivých buňkách zřetězených pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT


Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT. Vzorec 1 je ="Datum: "&HODNOTA.NA.TEXT(A2,"mm/dd/rrrr"). Vzorec 2 je ="Datum a čas: " &HODNOTA.NA.TEXT(A2;"m/d/rrrr h:mm dop./odp.")

Datum a čas

Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT k formátování kalendářních dat. =TEXT(A2,"mm/dd/rrrr")

Matematický a měna

Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT k formátování vědeckého zápisu a měny.


Nejčastější dotazy
 1. Jak můžu zachovat nebo přidat počáteční 0?

  • Pokud chcete zachovat počáteční nuly, před vložením nebo zadáním hodnot naformátujte vstupní oblasti jako text.

  • Pokud jste zadali data a Excel počáteční nuly odstranil, můžete je pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT přidat zpátky. Použijte vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(hodnota; "00000"), který odkazuje na horní buňku hodnot a ve kterém počet nul představuje celkový počet znaků, které se mají zobrazit. Pak ho zkopírujte a vložte do zbývajících částí rozsahu.

   Příklady použití funkce HODNOTA.NA.TEXT k formátování počátečních nul. =TEXT(A2,"00000")
  • Pokud jste použili funkci HODNOTA.NA.TEXT pro přidání počátečních nul a vynucení konkrétního číselného formátu, ale nyní potřebujete převést hodnoty zpět na čísla, můžete použít tzv. dvojitý unární operátor (--): =--CellReference, v našem příkladu jde o buňku D2, která používá =--C2 pro převod hodnoty 00001 zpět na číslo 1.

 2. Můžu pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT přidat nový řádek (zalomení řádku), stejně jako když v buňce stisknu Alt+Enter?

  • Ano, ale je nutné provést několik kroků. Nejdřív vyberte buňku nebo buňky, do kterých chcete přidat nový řádek, a pak přejděte na Formát > Buňky > Zarovnání > Nastavení textu, kde zaškrtněte možnost Zalamovat text. Potom upravte dokončenou funkci HODNOTA.NA TEXT tak, aby zahrnovala ASCII funkci ZNAK(10) v místě, kam chcete vložit konec řádku. Možná budete muset upravit šířku sloupců podle toho, jak vypadá zarovnání v konečném výsledku.

   Příklad použití funkce HODNOTA.NA.TEXT s CHAR(10) k vložení konce řádku. ="Dnes je:"& CHAR(10))aHODNOTA.NA.TEXT(DNES(),"MM/DD/RR")
  • V tomto případě jsme použili: ="Dnes je: "&ZNAK(10)&HODNOTA.NA.TEXT(DNES(); "dd.mm.rrrr")

 3. Jak můžu převést čísla na text, například 123 na sto dvacet tři?

 4. Můžu ve výsledcích funkce HODNOTA.NA.TEXT barevně formátovat pouze číselné hodnoty?

  • Ne. Zatímco dialogové okno Formát > Buňky vám umožní formátovat jednotlivé buňky podle určité podmínky (například negativní hodnota), jediným způsobem, jak toho dosáhnout ve funkci HODNOTA.NA.TEXT, je použití kódu Visual Basic for Application (VBA).

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla

Rozdělení textu do různých buněk s funkcí Data > Text do sloupců

Rozdělení textu do různých buněk s funkcemi

Funkce CONCATENATE

Funkce CONCAT (Office 365, Excel 2016 a novější)

Přehled vzorců v aplikaci Excel

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×