Funkce GetSetting

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu nastavení klíče z položky aplikace v registru systému Windows nebo (v systému Macintosh) informace uvedené v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetSetting(název_aplikace, oddíl, klíč [, výchozí_hodnota ] )

Syntaxe funkce GetSetting zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo projektu, jehož nastavení klíče je požadováno. V systému Macintosh je to název inicializačního souboru ve složce Preferences (Předvolby) v systémové složce.

oddíl

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název oddílu, kde lze nastavení klíče nalézt.

klíč

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název nastavení klíče, které má být vráceno.

výchozí_hodnota

Nepovinný argument. Výraz obsahující hodnotu, která má být vrácena v případě, že v nastavení klíče není nastavena žádná hodnota. Pokud je argument výchozí_hodnota vynechán, předpokládá se, že je to řetězec nulové délky („“).


Poznámky

Pokud žádná z položek označených v argumentech funkce GetSetting neexistuje, vrátí funkce GetSetting hodnotu danou argumentem výchozí_hodnota.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou nejdříve pomocí příkazu SaveSetting vytvořeny v registru systému Windows (nebo v souboru INI u 16bitových platforem Windows) položky pro aplikaci appname (název_aplikace) a potom je pomocí funkce GetSetting jedno nastavení zobrazeno. Vzhledem k tomu, že je zadán argument default (výchozí_hodnota), je zaručeno, že bude určitá hodnota vrácena. Všimněte si, že pomocí příkazu GetSetting nelze načíst názvy oddílů. Nakonec jsou všechny položky aplikace pomocí příkazu DeleteSetting odebrány.

' Hodnota typu Variant, která bude obsahovat 
' 2rozměrné pole vrácené příkazem GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Uložení některých nastavení do registru
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×