Funkce GetObject

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí odkaz na objekt poskytnutý komponentou ActiveX.

Syntaxe

GetObject ([cesta ] [, předmětu ] )

Syntaxe funkce GetObject obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

cesta

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (String). Úplná cesta k souboru a název souboru obsahujícího objekt, který má být načten. Pokud je argument cesta vynechán, je nutné zadat argument třída.

třída

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (String). Řetězec představující Třída objektu.


Syntaxe Argumenttřída je název_aplikace.typ_objektu a její části jsou následující:

Část

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Hodnota typu Variant (String). Název aplikace poskytující objekt.

typ_objektu

Povinný argument. Hodnota typu Variant (String). Třída nebo typ objektu, který má být vytvořen.


Komentář

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Pomocí funkce GetObject lze získat přístup k objektu ActiveX ze souboru a přiřadit daný objekt k Objektová proměnná. Chcete-li objekt vrácený funkcí GetObject přiřadit k objektové proměnné, použijte příkaz Set. Příklad:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Při provádění tohoto kódu je spuštěna aplikace přidružená k zadané cestě a je aktivován objekt v zadaném souboru.

Pokud je argumentem cesta řetězec nulové délky („“), vrátí funkce GetObject novou instanci objektu zadaného typu. Je-li argument cesta vynechán, vrátí funkce GetObject objekt zadaného typu, který je právě aktivní. Jestliže žádný objekt zadaného typu neexistuje, dojde k chybě.

Některé aplikace umožňují aktivovat část souboru. Za konec názvu souboru přidejte vykřičník (!) a potom řetězec identifikující část souboru, kterou chcete aktivovat. Informace o vytvoření tohoto řetězce naleznete v dokumentaci k aplikaci, která objekt vytvořila.

V grafické aplikaci můžete mít například v souboru uložen výkres s více vrstvami. Pomocí následujícího kódu můžete ve výkresu s názvem SCHEMA.CAD aktivovat určitou vrstvu:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Pokud nezadáte třídu objektu, budou aplikace, která má být spuštěna, a objekt, který má být aktivován, určeny automaticky na základě zadaného názvu souboru. Některé soubory však mohou podporovat více tříd objektů. Výkres může například podporovat tři různé typy objektů: objekt Application (Aplikace), objekt Drawing (Výkres) a objekt Toolbar (Panel nástrojů), přičemž všechny objekty jsou součástí stejného souboru. Chcete-li určit, který objekt v souboru má být aktivován, použijte nepovinný argument třída. Příklad:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

V tomto příkladu představuje položka FIGMENT název grafické aplikace a položka DRAWING jeden z typů objektů podporovaných touto aplikací.

Po aktivaci objektu odkazy v kódu pomocí objektová proměnná, který jste definovali. V předchozím příkladu máte přístup k vlastnosti a metody nového objektu pomocí proměnných objekt MyObject. Příklad:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Poznámka : Funkci GetObject použijte v případě, že existuje aktuální instance objektu, nebo pokud chcete vytvořit objekt v souboru, který již byl načten. Pokud žádná aktuální instance neexistuje a nechcete objekt vytvořit v načteném souboru, použijte funkci CreateObject.

Jestliže se objekt zaregistroval jako objekt s jednou instancí, je vytvořena pouze jedna instance objektu (bez ohledu na to, kolikrát je funkce CreateObject použita). U objektu s jednou instancí vrátí funkce GetObject, při jejímž volání je použita syntaxe s řetězcem nulové délky („“), vždy stejnou instanci a v případě vynechání argumentu cesta způsobí chybu. Pomocí funkce GetObject nelze získat odkaz na třídu vytvořenou pomocí jazyka Visual Basic.

Příklad

Tento příklad používá funkci GetObject získat odkaz na určité Microsoft Office Excel 2007 listu (MyXL). Ho pomocí vlastnosti listu aplikace Excel viditelné podnabídky zavření ho atd. Pomocí dvou volání API, postup DetectExcel Sub vyhledá Excelu a je-li spuštěna, zadá jej do tabulky spuštěných objektů. První volání GetObject způsobí chybu, pokud už není spuštěný aplikaci Microsoft Excel. V příkladu způsobí chybu příznak ExcelWasNotRunning nastavovaná true (pravda). Druhé volání GetObject Určuje soubor otevřete. Pokud už není spuštěný Excelu, druhé volání jej spustil a vrátí odkazu na list představované zadaný soubor mytest.xls. Soubor musí existovat v zadaném umístění; v opačném chybová Visual Basic automatizaci chybová zpráva. Příklad zajišťuje pak aplikace Excel a okna obsahující zadaný sešit viditelný. Nakonec pokud jste udělali žádné předchozí verzi Excelu spuštěná, kód pomocí aplikace objekt Quit metody zavřete Excel. Pokud byla aplikace už systém, bez pokusu zavřete jej. Odkaz na samotné vydání nastavením na žádné.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×