Funkce GetObject

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí odkaz na objekt poskytnutý komponentou ActiveX.

Syntaxe

GetObject([cesta ] [, třída ] )

Syntaxe funkce GetObject zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

cesta

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (String). Úplná cesta k souboru a název souboru obsahujícího objekt, který má být načten. Pokud je argument cesta vynechán, je nutné zadat argument třída.

třída

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant (String). Řetězec představující Třída objektu.


Syntaxe Argumenttřída je název_aplikace.typ_objektu a její části jsou následující:

Část

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Hodnota typu Variant (String). Název aplikace poskytující objekt.

typ_objektu

Povinný argument. Hodnota typu Variant (String). Třída nebo typ objektu, který má být vytvořen.


Poznámky

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Pomocí funkce GetObject lze získat přístup k objektu ActiveX ze souboru a přiřadit daný objekt k Objektová proměnná. Chcete-li objekt vrácený funkcí GetObject přiřadit k objektové proměnné, použijte příkaz Set. Příklad:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Při provádění tohoto kódu je spuštěna aplikace přidružená k zadané cestě a je aktivován objekt v zadaném souboru.

Pokud je argumentem cesta řetězec nulové délky („“), vrátí funkce GetObject novou instanci objektu zadaného typu. Je-li argument cesta vynechán, vrátí funkce GetObject objekt zadaného typu, který je právě aktivní. Jestliže žádný objekt zadaného typu neexistuje, dojde k chybě.

Některé aplikace umožňují aktivovat část souboru. Za konec názvu souboru přidejte vykřičník (!) a potom řetězec identifikující část souboru, kterou chcete aktivovat. Informace o vytvoření tohoto řetězce naleznete v dokumentaci k aplikaci, která objekt vytvořila.

V grafické aplikaci můžete mít například v souboru uložen výkres s více vrstvami. Pomocí následujícího kódu můžete ve výkresu s názvem SCHEMA.CAD aktivovat určitou vrstvu:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Pokud nezadáte třídu objektu, budou aplikace, která má být spuštěna, a objekt, který má být aktivován, určeny automaticky na základě zadaného názvu souboru. Některé soubory však mohou podporovat více tříd objektů. Výkres může například podporovat tři různé typy objektů: objekt Application (Aplikace), objekt Drawing (Výkres) a objekt Toolbar (Panel nástrojů), přičemž všechny objekty jsou součástí stejného souboru. Chcete-li určit, který objekt v souboru má být aktivován, použijte nepovinný argument třída. Příklad:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

V tomto příkladu představuje položka FIGMENT název grafické aplikace a položka DRAWING jeden z typů objektů podporovaných touto aplikací.

Jakmile je objekt aktivován, můžete na něj v kódu odkazovat pomocí definované objektové proměnné. V předchozím příkladu je přístup k Vlastnost a Metoda nového objektu získáván pomocí objektové proměnné MyObject. Příklad:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Poznámka :  Funkci GetObject použijte v případě, že existuje aktuální instance objektu, nebo pokud chcete vytvořit objekt v souboru, který již byl načten. Pokud žádná aktuální instance neexistuje a nechcete objekt vytvořit v načteném souboru, použijte funkci CreateObject.

Jestliže se objekt zaregistroval jako objekt s jednou instancí, je vytvořena pouze jedna instance objektu (bez ohledu na to, kolikrát je funkce CreateObject použita). U objektu s jednou instancí vrátí funkce GetObject, při jejímž volání je použita syntaxe s řetězcem nulové délky („“), vždy stejnou instanci a v případě vynechání argumentu cesta způsobí chybu. Pomocí funkce GetObject nelze získat odkaz na třídu vytvořenou pomocí jazyka Visual Basic.

Příklad

V tomto příkladu je pomocí funkce GetObject získán odkaz na konkrétní list aplikace Microsoft Office Excel 2007 (MyXL). Pomocí vlastnosti Aplikace listu je aplikace Excel zobrazena, zavřena atd. Pomocí dvou volání API vyhledá procedura Sub DetectExcel aplikaci Excel a pokud je spuštěna, přejde do tabulky spuštěných objektů (Running Object). Pokud již není aplikace Microsoft Excel spuštěna, způsobí první volání funkce GetObject chybu. V příkladu je následkem chyby nastaven příznak ExcelWasNotRunning na hodnotu True. Druhé volání funkce GetObject určí soubor, který má být otevřen. Jestliže aplikace Excel již není spuštěna, bude při druhém volání spuštěna a bude vrácen odkaz na list představovaný zadaným souborem mytest.xls. Daný soubor musí v zadaném umístění existovat, jinak je generována chyba automatizace jazyka Visual Basic. Dále je kódem uvedeným v příkladu zobrazena aplikace Excel i okno obsahující zadaný list. Nakonec je pomocí metody Quit objektu Aplikace v kódu aplikace Excel ukončena (pokud nebyla spuštěna předchozí verze aplikace Excel). Jestliže již aplikace byla spuštěna, nebude proveden pokus o její ukončení. Samotný odkaz je uvolněn nastavením na hodnotu Nothing.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×