Funkce GetAllSettings

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí seznam nastavení klíčů a jejich hodnot (původně vytvořený příkazem SaveSetting) z položky aplikace v registru systému Windows nebo (v systému Macintosh) informace uvedené v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetAllSettings(název_aplikace, oddíl)

Syntaxe funkce GetAllSettings zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo Projekt, jehož nastavení klíčů jsou požadována. V systému Macintosh je to název inicializačního souboru ve složce Preferences (Předvolby) v systémové složce.

oddíl

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název oddílu, jehož nastavení klíčů jsou požadována. Funkce GetAllSettings vrátí hodnotu typu Datový typ Variant, jejíž obsah je tvořen dvojrozměrným Matice řetězců obsahujícím všechna nastavení klíčů v zadaném oddílu a odpovídající hodnoty.


Poznámky

V případě, že argument název_aplikace nebo oddíl neexistuje, vrátí funkce GetAllSettings neinicializovanou hodnotu typu Variant.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou nejdříve pomocí příkazu SaveSetting vytvořeny v registru systému Windows položky pro aplikaci appname (název_aplikace) a potom jsou pomocí funkce GetAllSettings daná nastavení zobrazena. Všimněte si, že pomocí příkazu GetAllSettings nelze načíst názvy aplikací a oddílů. Nakonec jsou položky aplikace pomocí příkazu DeleteSetting odebrány.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×