Funkce Format

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující Výraz formátovaný podle pokynů obsažených ve výrazu pro formátování.

Několik příkladů je zde

Syntaxe

Formát ( výraz [Formát ] [; první_den_v_týdnu ] [; první_týden_v_roce ] )

Syntaxe funkce Format zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

Expression

Povinný argument. Libovolný platný výraz.

Formát

Nepovinný argument. Platný pojmenovaný nebo uživatelem definovaný výraz pro formátování.

první_den_v_týdnu

Nepovinný argument. Konstanta určující první den v týdnu.

první_týden_v_roce

Nepovinný argument. Konstanta určující první týden v roce.


Nastavení

FormátArgument můžete použít různé možnosti v závislosti na datovém typu argument výraz . Naleznete v článcích uvedené v následující tabulce jsou další informace o výrazech platný formát.

Výrazy používající tento datový typ...

Naleznete v článku

Všechny typy

Vlastnost Formát

Datum a čas,

Vlastnost Formát – Typ dat Datum a čas

Číslo

Vlastnost Formát - typy číslo a Měna dat

Text a memo

Vlastnost Formát - typy Text a Memo dat

Ano/Ne

Vlastnost Formát - typ dat Ano/Ne


Argument první_den_v_týdnu má tato nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

+

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

VbSunday

2,5

Neděle (výchozí)

vbMonday

5,08

Pondělí

vbTuesday

15

Úterý

vbWednesday

1

Středa

vbThursday

17

Čtvrtek

vbFriday

18

Pátek

vbSaturday

7:

Sobota


Argument první_týden_v_roce má tato nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

+

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbFirstJan1

2,5

Rok začíná týdnem, do kterého spadá datum 1. ledna (výchozí hodnota).

vbFirstFourDays

5,08

Rok začíná prvním týdnem, do kterého spadají minimálně čtyři dny daného roku.

vbFirstFullWeek

15

Rok začíná prvním úplným týdnem v daném roce.


Poznámky

Formátovaná položka

Akce

Čísla

Použijte předdefinované pojmenované číselné formáty nebo vytvořte číselné formáty definované uživatelem.

Kalendářní data a časové údaje

Použijte předdefinované pojmenované formáty data a času nebo použijte formáty data a času definované uživatelem.

Pořadová čísla kalendářních dat a časových údajů

Použijte formáty data a času nebo číselné formáty.

Řetězce

Vytvořte vlastní formáty řetězce definované uživatelem.


Pokud se pokusíte naformátovat číslo bez zadání Formát, formátu funguje podobně jako funkce Str sice je známa mezinárodní. Však kladná čísla formátovaná jako řetězců pomocí Formát nezahrnovat počáteční místo vyhrazené pro znaménko hodnoty; jsou převedeny pomocí Str zachovat úvodní mezery.

Při formátování nelokalizovaných číselných řetězců byste měli použít číselný formát definovaný uživatelem, abyste dosáhli požadovaného vzhledu.

Poznámka : Pokud nastavení vlastnosti kalendáře gregoriánský kalendář a určuje Formát formátování data, musí být zadaný výraz gregoriánský kalendář. Při nastavení vlastnosti jazyka Visual Basic kalendáře hidžra, musí být zadaný výraz hidžra.

Pokud gregoriánský kalendář se význam symboly výraz formátu je beze změny. U kalendáře hidžra se všechny datum formát symboly (například dddd, mmmm, rrrr) mají stejný význam, ale platí pro kalendář hidžra. Symboly formátování zůstávají v angličtině. symboly, které za následek zobrazení textu (třeba dopoledne nebo odpoledne) zobrazí řetězec (v angličtině nebo arabština) přidružený k danému symbolu. Oblast určité symboly mění, když je kalendář hidžra.

Symbol

Rozsah

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Zobrazí celé názvy měsíců (k názvům měsíců kalendáře hidžra neexistují zkratky).

y

1-355

rrrr

100-9 666

Příklady

Použití funkce Formát ve výrazu    Funkci Formát lze použít vždy, když lze použít výrazy. Můžete ji například použít v dotazu jako součást aliasu pole, nebo ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku textového pole ve formuláři nebo sestavě. Následující příklad ukazuje výraz, který můžete použít ve vlastnosti Filtr sestavy a omezit tak výstup pouze na záznamy z minulého týdne.

Format ([datum], "ww") = Format (teď (); "ww") -1

V uvedeném příkladu obsahuje zdroj záznamu sestavy pole s názvem Date, obsahující datum změny konkrétního záznamu. Toto datum je použito na sestavě. Po spuštění sestavy budou zobrazeny pouze ty záznamy, u nichž hodnota pole Date (Format([Date],"ww")) je rovna minulému týdnu (Format(Now(),"ww")-1).

Použít funkci Format v kódu jazyka VBA   

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu jsou ukázány různé možnosti použití funkce Format při formátování hodnot pomocí pojmenovaných a uživatelem definovaných formátů. U oddělovače data (.), oddělovače času (:) a textu dop./odp. závisí skutečný formátovaný výstup zobrazený systémem na nastavení národního prostředí, při kterém je kód spuštěn. Pokud jsou data a časy zobrazeny ve vývojovém prostředí, je použit krátký formát času a krátký formát data národního prostředí kódu. Při zobrazení kódem spuštění je použit krátký formát času a krátký formát data národního prostředí systému, které se může lišit od národního prostředí kódu. V tomto příkladu se předpokládá, že je použito národní prostředí Angličtina (USA).

Proměnné MyTime a MyDate jsou zobrazeny ve vývojovém prostředí pomocí aktuálního systémového nastavení krátkého času a data.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Použití formátu s řetězce nulové délky

V aplikaci Microsoft Access verze 2.0 a starší lze pomocí funkce Format vrátit jednu hodnotu pro Řetězec nulové délky a jinou pro určitou hodnotu. Použijete-li ve funkci Format například následující výraz pro formátování, bude vrácena příslušná řetězcová hodnota z kódu:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

V aplikaci Microsoft Access verze 97 nebo vyšší je nutné samostatně provést test pro případ hodnoty Null a potom na základě výsledku vrátit příslušnou hodnotu. Ve výrazu s funkcí Format můžete například použít funkci IIf následujícím způsobem:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Tato změna platí pouze v případě, že pomocí funkce Format formátujete řetězec v závislosti na tom, zda se jedná o řetězec nulové délky nebo o hodnotu Null. Jiné výrazy pro formátování použité ve funkci Format budou pracovat stejně jako v předchozích verzích.

Jestliže převádíte databázi z aplikace Microsoft Access verze 2.0 do aplikace Microsoft Access 2002 nebo vyšší, bude třeba změnit kód tak, aby byl samostatně proveden test pro případ hodnoty Null.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×