Funkce Filter

Vrátí pole s indexem začínajícím nulou, které obsahuje podmnožinu řetězcového pole (na základě zadaných kritériích filtru).

Syntaxe

Filter(zdrojové_pole, shoda [, zahrnout ] [, porovnání ] )

Syntaxe funkce Filter zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

zdrojové_pole

Povinný argument. Jednorozměrné pole řetězců, ve kterém chcete vyhledávat.

shoda

Povinný argument. Hledaný řetězec.

zahrnout

Nepovinný argument. Hodnota typu Boolean označující, zda mají být vráceny dílčí řetězce obsahující nebo neobsahující řetězec určený argumentem shoda. Pokud má argument zahrnout hodnotu True, vrátí funkce Filter podmnožinu pole obsahující řetězec určený argumentem shoda jako dílčí řetězec. Jestliže má argument zahrnout hodnotu False, vrátí funkce Filter podmnožinu pole neobsahující řetězec určený argumentem shoda jako dílčí řetězec.

porovnání

Nepovinný argument. Číselná hodnota označující typ porovnání řetězců, které má být použito. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument porovnání může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

-1

Provádí porovnání používající nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

1

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

2

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Poznámky

Pokud nejsou v poli zdrojové_pole nalezeny žádné shody odpovídající řetězci určenému argumentem shoda, vrátí funkce Filter prázdné pole. Jestliže má pole zdrojové_pole hodnotu Null nebo není jednorozměrné, dojde k chybě.

Pole vrácené funkcí Filter obsahuje právě tolik prvků, aby obsahovalo daný počet shodných položek.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×