Funkce FV

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující budoucí hodnotu anuity na základě pravidelných konstantních splátek a konstantní úrokové sazby.

Syntaxe

FV(sazba, počet_období, splátka [, aktuální_hodnota ] [, typ ] )

Syntaxe funkce FV zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

sazba

Povinný argument. Hodnota typu Double určující úrokovou sazbu v daném období. Pokud například získáte půjčku na automobil s 10% roční procentuální sazbou a měsíčními splátkami, bude sazba v daném období 0,1/12 (neboli 0,0083).

počet_období

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Integer určující celkový počet platebních období v rámci anuity. Získáte-li například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, bude mít půjčka celkem 4 × 12 (neboli 48) platebních období.

splátka

Povinný argument. Hodnota typu Double určující splátku, která má být prováděna v každém období. Splátky obvykle obsahují část připadající na jistinu a část připadající na úrok. Tyto hodnoty se v průběhu období anuity nemění.

aktuální_hodnota

Nepovinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant určující aktuální hodnotu (neboli celkovou částku) série budoucích plateb. Pokud si například vypůjčíte peníze na nákup automobilu, představuje vypůjčená částka aktuální hodnotu měsíčních splátek za automobil, které budete poukazovat věřiteli. Pokud je tento argument vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0.

typ

Nepovinný argument. Hodnota typu Variant určující splatnost splátek. Pokud jsou splátky splatné na konci platebního období, použijte hodnotu 0. Jestliže jsou splátky splatné na začátku období, použijte hodnotu 1. Pokud je tento argument vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu určitého časového období. Anuitou může být půjčka (například hypotéka na dům) nebo investice (například plán měsíčního spoření).

Při výpočtu Argumentsazba a počet_období je nutné použít platební období vyjádřená ve stejných jednotkách. Pokud jsou například při výpočtu argumentu sazba použity měsíce, musí být při výpočtu argumentu počet_období použity také měsíce.

U všech argumentů jsou vydané platby (například vklady na spoření) představovány zápornými čísly a přijaté platby (například dividendové šeky) kladnými čísly.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce FV vrácena budoucí hodnota investice, která je dána procentuální sazbou narůstající v každém období (APR / 12), celkovým počtem splátek (TotPmts), splátkou (Payment), aktuální hodnotou investice (PVal) a číslem označujícím, zda má být splátka uhrazena na začátku nebo na konci platebního období (PayType). Vzhledem k tomu, že splátka Payment představuje vydanou platbu, jedná se o záporné číslo.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×