Funkce Environ

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí řetězec přidružený k proměnné prostředí operačního systému. V systému Macintosh není k dispozici.

Syntaxe

Environ( { řetězec_prostředí | číslo } )

Syntaxe funkce Environ obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec_prostředí

Volitelný argument. Řetězcový výraz obsahující název proměnné prostředí.

číslo

Volitelný argument. Číselný výraz odpovídající pořadí řetězce prostředí v tabulce řetězců prostředí. Argument číslo může být jakýkoli číselný výraz, který je však před vyhodnocením zaokrouhlen na celé číslo.


Poznámky

Pokud není řetězec_prostředí v tabulce řetězců prostředí nalezen, je vrácen řetězec nulové délky (""). V opačném případě funkce Environ vrátí text přiřazený k zadanému řetězci_prostředí, tj. text, který je umístěn za znaménkem „rovná se“ (=) v tabulce řetězců prostředí pro danou proměnnou prostředí.

Pokud zadáte číslo, bude vrácena řetězec z této pozice v tabulce řetězce prostředí. V tomto případě Environ vrátí funkce celý text, včetně řetězec_prostředí. Pokud není žádný řetězec prostředí v určité poloze, vrátí Funkce Environ řetězec nulové délky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Environ zadáno číslo položky a délka příkazu PATH z tabulky řetězců prostředí. V systému Macintosh není k dispozici.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×