Funkce Environ

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí řetězec přidružený k proměnné prostředí operačního systému. V systému Macintosh není k dispozici.

Syntaxe

Environ( { řetězec_prostředí | číslo } )

Syntaxe funkce Environ obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec_prostředí

Volitelný argument. Řetězcový výraz obsahující název proměnné prostředí.

číslo

Volitelný argument. Číselný výraz odpovídající pořadí řetězce prostředí v tabulce řetězců prostředí. Argument číslo může být jakýkoli číselný výraz, který je však před vyhodnocením zaokrouhlen na celé číslo.


Poznámky

Pokud není řetězec_prostředí v tabulce řetězců prostředí nalezen, je vrácen řetězec nulové délky (""). V opačném případě funkce Environ vrátí text přiřazený k zadanému řetězci_prostředí, tj. text, který je umístěn za znaménkem „rovná se“ (=) v tabulce řetězců prostředí pro danou proměnnou prostředí.

Pokud zadáte argument číslo, bude vrácen řetězec z dané číselné pozice v tabulce řetězců prostředí. V tomto případě funkce Environ vrátí celý text, včetně řetězce_prostředí. Pokud v zadané pozici není žádný text, funkce Environ vrátí řetězec nulové délky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Environ zadáno číslo položky a délka příkazu PATH z tabulky řetězců prostředí. V systému Macintosh není k dispozici.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×