Funkce DatePart

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující zadanou část daného data.

Syntaxe

DatePart(interval, datum [, první_den_v_týdnu] [, první_týden_v_roce] )

Syntaxe funkce DatePart zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

interval

Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval, který chcete vrátit.

datum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date), kterou chcete vyhodnotit.

první_den_v_týdnu

Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.

první_týden_v_roce

Nepovinný argument. Konstanta určující první týden v roce. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to týden, do kterého spadá datum 1. ledna.


Nastavení

Nastavení Argumentinterval:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

d

Den

w

Den v týdnu

ww

Týden

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Nastavení argumentu první_den_v_týdnu:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbSunday

1

Neděle (výchozí hodnota)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

Úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Nastavení argumentu první_týden_v_roce:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbFirstJan1

1

Rok začíná týdnem, do kterého spadá datum 1. ledna (výchozí hodnota).

vbFirstFourDays

2

Rok začíná prvním týdnem, do kterého spadají minimálně čtyři dny nového roku.

vbFirstFullWeek

3

Rok začíná prvním úplným týdnem v daném roce.


Poznámky

Pomocí funkce DatePart můžete vyhodnotit datum a vrátit určitý časový interval. Pomocí funkce DatePart byste například mohli vypočítat den v týdnu nebo aktuální hodinu.

Argument první_den_v_týdnu má vliv na výpočty, ve kterých jsou použity symboly intervalů w a ww.

Pokud je argument datum zadán jako Literál typu datum, stane se zadaný rok trvalou součástí data. Jestliže je však argument datum uzavřen v uvozovkách (" ") a vynecháte rok, bude při každém vyhodnocení výrazu s argumentem datum vložen do kódu aktuální rok. Díky tomu lze zapisovat kód, který může být používán v různých letech.

Poznámka : Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, musí zadaný argument datum odpovídat gregoriánskému kalendáři. Pokud je nastaven kalendář hidžra, musí zadané datum odpovídat kalendáři hidžra.

Vrácená část data je uvedena v jednotkách časového období aktuálního arabského kalendáře. Pokud je například aktuálním kalendářem kalendář hidžra a vrácená část data má být rok, jedná se o rok z kalendáře hidžra.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je zadáno datum a pomocí funkce DatePart je zobrazeno čtvrtletí roku, do kterého toto datum spadá.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×