Funkce DateAdd

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující datum, ke kterému je přidán zadaný časový interval.

Syntaxe

DateAdd(interval, počet, datum)

Syntaxe funkce DateAdd zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

interval

Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval, který chcete přidat.

počet

Povinný argument. Číselný výraz představující počet intervalů, které chcete přidat. Může to být kladné číslo (chcete-li získat datum v budoucnosti) nebo záporné číslo (chcete-li získat datum v minulosti).

datum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) nebo literál představující datum, ke kterému je interval přidáván.


Nastavení

Nastavení Argumentinterval:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

d

Den

w

Den v týdnu

ww

Týden

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Poznámky

Pomocí funkce DateAdd můžete k datu přičíst zadaný časový interval nebo jej od data odečíst. Pomocí funkce DateAdd můžete například vypočítat datum, které bude od aktuálního data za 30 dnů, nebo čas, který bude od daného okamžiku za 45 minut.

Chcete-li k argumentu datum přidat dny, použijte nastavení y (Den v roce), d (Den) nebo w (Den v týdnu).

Funkce DateAdd nevrací neplatné datum. V následujícím příkladu je k 31. lednu přidán jeden měsíc:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

V tomto případě vrátí funkce DateAdd datum 28. února 1995, nikoli 31. února 1995. Pokud bude argument datum nastaven na datum 31. ledna 1996, vrátí funkce datum 29. února 1996, protože rok 1996 je přestupný.

Pokud by vypočtené datum předcházelo roku 100 (to znamená, že byste odečetli více let, než je uvedeno v argumentu datum), dojde k chybě.

Pokud není argument počet hodnotou typu Datový typ Long, je ještě před vyhodnocením zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.

Poznámka :  Formát hodnoty vrácené funkcí DateAdd je určen nastavením v Ovládacích panelech, nikoli formátem, ve kterém je zadán argument datum.

Poznámka :  Jestliže je u vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, musí zadaný argument datum odpovídat gregoriánskému kalendáři. Pokud je nastaven kalendář hidžra, musí zadané datum odpovídat kalendáři hidžra. Pokud zadáváte názvy měsíců, musí tyto názvy odpovídat aktuálnímu nastavení vlastnosti Kalendář. Chcete-li minimalizovat možnost konfliktu názvů měsíců s aktuálním nastavením vlastnosti Kalendář, zadávejte číselné hodnoty měsíců (krátký formát data).

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je jako vstup zadáno datum a pomocí funkce DateAdd je zobrazeno odpovídající budoucí datum za zadaný počet měsíců.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×