Funkce DDESend

Pomocí funkce DDESend můžete spustit konverzaci DDE (Dynamic Data Exchange) s jinou aplikací a odeslat této aplikaci informace z ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě.

Použijete-li funkci DDESend například ve vlastnosti .ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole, budou data zobrazená v tomto textovém poli odeslána do zadané buňky v tabulce aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Syntaxe

DDESend(aplikace, téma, položka, data)

Syntaxe funkce DDESend zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

aplikace

Řetězcový výraz označující aplikaci, která se může účastnit konverzace DDE. Argumentem aplikace je u aplikací založených na systému Microsoft Windows (například aplikace Excel) obvykle název souboru EXE (bez přípony EXE). Chcete-li spustit konverzaci DDE například s aplikací Excel, zadejte jako argument aplikace řetězec "Excel".

téma

Řetězcový výraz představující název tématu rozpoznávaného argumentem aplikace. Argumentem téma je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

položka

Řetězcový výraz představující název Datová položka rozpoznávané aplikací. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

data

Řetězec nebo Výraz obsahující data, která mají být odeslána aplikaci určené argumentem aplikace.


Poznámky

Funkce DDESend zahájí konverzaci DDE s aplikací určenou argumentem aplikace a tématem určeným argumentem téma a položku určenou argumentem položka označí jako datovou položku, která bude přijímat informace určené argumentem data. Pokud je argumentem aplikace například aplikace Excel, může být argumentem téma list "Sheet1" a argumentem položka může být identifikátor řádku a sloupce (například "R1C1") nebo název oblasti buněk.

Argumentem data jsou určeny informace, které chcete odeslat. Může se jednat o řetězcový literál (například "Report prepared by John") nebo to může být výraz obsahující výsledek funkce, která vytváří řetězec (například "Prepared on " & Date()). Pokud argument položka odkazuje na více informací (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), odešle funkce DDESend informace určené argumentem data do prvního záznamu.

V následujícím příkladu odešle funkce DDESend řetězec "Some text" do buňky v 1. řádku a 1. sloupci na listu aplikace Excel. Tento výraz pro textové pole můžete zadat do pole vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Předpokládejme, že chcete odeslat data z Vázaný ovládací prvek ve formuláři aplikace Microsoft Office Access 2007 do buňky v tabulce aplikace Excel. Vlastnost .ZdrojOvládacíhoPrvku vázaného ovládacího prvku již obsahuje název pole nebo výraz. Můžete vytvořit jiné textové pole nebo pole se seznamem a nastavit vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku tohoto pole na výraz obsahující funkci DDESend, v níž bude argument data představovat název vázaného ovládacího prvku. Například v případě použití vázaného textové pole s názvem LastName (Příjmení) můžete vytvořit jiné textové pole a nastavit jeho vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku následujícím způsobem:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Tímto pomocným ovládacím prvkem musí být textové pole nebo pole se seznamem. Pro zaškrtávací políčko nebo skupinu voleb nelze jako argument data použít název vázaného ovládacího prvku.

Funkci DDESend je možné použít pouze u nastavení vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole, skupiny voleb, zaškrtávacího políčka nebo pole se seznamem ve formuláři. Funkci DDESend nelze volat z modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Pokud použijete funkci DDESend, bude ovládací prvek ve Formulářové zobrazení a v Náhled určen jen pro čtení. Vzhledem k tomu, že ve formulářovém zobrazení a v náhledu je vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku určena jen pro čtení, je třeba změny ovládacího prvku provádět v Návrhové zobrazení.

Maximální počet konverzací DDE, které mohou být otevřeny současně, je určen verzí systému Microsoft Windows a pamětí a prostředky počítače. Pokud nelze konverzaci spustit, protože aplikace není spuštěna nebo nerozpoznává téma, nebo pokud již bylo dosaženo maximálního počtu konverzací, vrátí funkce DDESend hodnotu Null.

Poznámka : Je možné, že jsou některé aplikace nastaveny tak, aby požadavky na konverzaci DDE ignorovaly. V takovém případě vrátí funkce DDESend hodnotu Null. Podobně můžete nastavit aplikaci Access tak, aby ignorovala požadavky od jiných aplikací: klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access v nabídce Soubor a potom klepněte na položku Upřesnit v dialogovém okně Nastavení aplikace. V části Operace DDE zaškrtněte políčko Ignorovat požadavky DDE.

Tip:     Pokud potřebujete manipulovat s objekty jiné aplikace z aplikace Access, je vhodné zvážit použití automatizace.

V následující tabulce je uvedeno chování funkce DDESend při použití jednotlivých Ovládací prvek.

Ovládací prvek

Poznámky

Textové pole nebo pole se seznamem

Vzhledem k tomu, že se textové pole nebo pole se seznamem ve formulářovém zobrazení a náhledu zobrazuje prázdné, můžete nastavit jeho vlastnost .Zobrazit na hodnotu False.

Argument data může odkazovat na jiný ovládací prvek. V následujícím příkladu je ukázáno, jak lze odeslat obsah ovládacího prvku s názvem LastName (Příjmení) na list aplikace Excel:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Skupina voleb

Ve formulářovém zobrazení a náhledu není ve skupině voleb vybrán žádný z přepínačů. Skupinu voleb (a její přepínače) můžete nastavit jako neviditelnou tak, že nastavíte její vlastnost .Zobrazit na hodnotu False.

Argument data musí obsahovat číselná data (například "2"). Pokud není argument data číselný, neodešle funkce DDESend dané informace a argument položka se nezmění.

Zaškrtávací políčko

Ve formulářovém zobrazení a náhledu je zaškrtávací políčko zobrazeno šedě (není k dispozici). Můžete je nastavit jako neviditelné tak, že nastavíte jeho vlastnost .Zobrazit na hodnotu False.

Argument data musí obsahovat číselná data (například "2"). Pokud není argument data číselný, neodešle funkce DDESend dané informace a argument položka se nezmění.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×