Funkce DDE

Pomocí funkce DDE můžete spustit konverzaci DDE (Dynamic Data Exchange) s jinou aplikací, vyžádat si od dané aplikace určité informace a zobrazit je v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě.

Použijete-li funkci DDE například ve vlastnosti .ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole, budou zobrazena data ze zadané buňky na listu aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Syntaxe

DDE(aplikace, téma, položka)

Syntaxe funkce DDE zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

aplikace

Řetězcový výraz označující aplikaci, která se může účastnit konverzace DDE. Argumentem aplikace je u aplikací založených na systému Microsoft Windows (například aplikace Excel) obvykle název souboru EXE (bez přípony EXE). Chcete-li spustit konverzaci DDE například s aplikací Excel, zadejte jako argument aplikace řetězec "Excel".

téma

Řetězcový výraz představující název Téma rozpoznávaného aplikací. Argumentem téma je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

položka

Řetězcový výraz představující název Datová položka rozpoznávané aplikací. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.


Poznámky

Funkce DDE se pokusí spustit konverzaci DDE s aplikací určenou argumenty aplikace a téma a požaduje data určená argumentem položka. Pokud je konverzace úspěšná, vrátí funkce DDE řetězec obsahující požadované informace.

Pokud požadujete data z aplikace Excel, může být argumentem položka identifikátor řádku a sloupce (například "R1C1") nebo název oblasti buněk. V následujícím příkladu požaduje funkce DDE informace z buňky v 1. řádku a 1. sloupci na listu aplikace Excel. Tento výraz pro textové pole můžete zadat do pole vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Funkci DDE je možné použít pouze u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole, skupiny voleb, zaškrtávacího políčka nebo pole se seznamem. Funkci DDE nelze volat z modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Pokud použijete funkci DDE, bude ovládací prvek ve Formulářové zobrazení a v Náhled určen jen pro čtení. Použijete-li funkci DDE například v textovém poli, nebude možné text v tomto textovém poli upravovat. Daný text je nutné upravit v jiné aplikaci. Vzhledem k tomu, že ve formulářovém zobrazení a v náhledu je vlastnost .ZdrojOvládacíhoPrvku určena jen pro čtení, je třeba změny ovládacího prvku provádět v Návrhové zobrazení.

Maximální počet konverzací DDE, které mohou být otevřeny současně, je určen verzí systému Microsoft Windows a pamětí a prostředky počítače. Pokud nelze konverzaci spustit, protože požadovaná aplikace není spuštěna nebo nerozpoznává zadané téma, nebo pokud již bylo dosaženo maximálního počtu konverzací, vrátí funkce DDE hodnotu Null.

Poznámka : Je možné, že jsou některé aplikace nastaveny tak, aby požadavky na konverzaci DDE ignorovaly. V takovém případě vrátí funkce DDE hodnotu Null. Podobně můžete nastavit aplikaci Access tak, aby ignorovala požadavky od jiných aplikací: klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access v nabídce Soubor a potom klepněte na položku Upřesnit v dialogovém okně Nastavení aplikace. V části Operace DDE zaškrtněte políčko Ignorovat požadavky DDE.

tip

Pokud potřebujete manipulovat s objekty jiné aplikace z aplikace Access, je vhodné zvážit použití automatizace.

V následující tabulce je uvedeno chování funkce DDE při použití jednotlivých Ovládací prvek.

Ovládací prvek

Poznámky

Textové pole

Argument položka může odkazovat na text nebo čísla. Pokud argument položka odkazuje na více informaci (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), vrátí funkce DDE první záznam. Při použití této funkce s textovým polem lze zobrazit informace obsažené v buňce na listu.

Pole se seznamem

Funkce DDE naplní pole se seznamem informacemi, na které odkazuje argument položka. Data nemůžete vložit do textové části pole. Při použití funkce DDE s polem se seznamem je možné zobrazit například seznam oblastí nebo zemí obsažených na listu aplikace Excel.

Skupina voleb

Vlastnost .Volitelnáhodnota každého přepínače ve skupině voleb je nastavena na číslo. Hodnota prvního tlačítka je obvykle 1, hodnota druhého tlačítka je 2 atd. Číslo vrácené funkcí DDE určuje, který přepínač je vybrán.

Jestliže funkce DDE vrátí například hodnotu 2, je vybráno druhé tlačítko. Vrátí-li tato funkce hodnotu, která neodpovídá žádnému nastavení vlastnosti .Volitelnáhodnota, není vybráno žádné tlačítko. Pokud argument položka odkazuje na více informaci (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), vrátí funkce DDE první záznam.

Zaškrtávací políčko

Pokud funkce DDE vrátí hodnotu 0, je zaškrtnutí políčka zrušeno. Jestliže tato funkce vrátí nenulovou hodnotu (například 1 nebo -1), je políčko zaškrtnuto. Pokud argument položka odkazuje na text nebo na více informací (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), není zaškrtávací políčko k dispozici.


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×