Funkce DDB

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující odpis aktiva za určité časové období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

Syntaxe

DDB(cena, zůstatková_hodnota, životnost, období [, faktor] )

Syntaxe funkce DDB zahrnuje následující Argument:

Argument

Popis

cena

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje pořizovací cenu aktiva.

zůstatková_hodnota

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje cenu aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti.

životnost

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje efektivní dobu životnosti aktiva.

období

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje období, pro něž je odpis aktiva počítán.

faktor

Nepovinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant určující míru poklesu zůstatku. Pokud je tento argument vynechán, předpokládá se, že je jeho hodnota 2 (dvojitá degresivní metoda).


Poznámky

Dvojitá degresivní metoda odpisu počítá odpis při zrychlené sazbě. Odpis je nejvyšší v prvním období a v dalších obdobích se snižuje.

Argumentživotnost a období je nutné vyjádřit ve stejných jednotkách. Pokud je například argument životnost uveden v měsících, musí být argument období uveden také v měsících. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Funkce DDB používá k výpočtu odpisu za dané období následující vzorec:

Odpis / období = ((cena - zůstatková_hodnota) × faktor) / životnost

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce DDB vrácen odpis aktiva za zadané období, přičemž je dána pořizovací cena aktiva (InitCost), zůstatková hodnota aktiva na konci jeho efektivní životnosti (SalvageVal), celková životnost aktiva v letech (LifeTime) a období (v letech), za které je odpis aktiva počítán (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×