Funkce DCount

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce DCount slouží k určení počtu záznamů v zadané množině záznamů (Doména). Funkci DCount lze použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek.

Pomocí funkce DCount použité v modulu lze například vrátit počet záznamů v tabulce Orders (Objednávky), které odpovídají objednávkám provedeným k určitému datu.

Syntaxe

DPOČET ( výraz doména [kritéria] )

Syntaxe funkce DCount zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz označující pole, ve kterém chcete záznamy spočítat. Může se jednat o Řetězcový výraz, který označuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo to může být výraz, který provádí výpočet s daty obsaženými v daném poli. Argument výraz může obsahovat název pole v tabulce, ovládací prvek ve formuláři, konstantu nebo funkci. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může to být předdefinovaná funkce nebo funkce definovaná uživatelem, nikoli však jiná doménová agregační funkce nebo agregační funkce jazyka SQL.

doména

Povinný argument. Tento řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelné. Řetězcový výraz sloužící k omezení rozsahu dat, na kterém je provedena funkce DCount . Například kritéria odpovídá často klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova kde. Pokud vynecháte argument kritéria , funkce DCount vyhodnotí výraz v celé doméně. Pole, která je součástí kritéria musí být také pole v doméně. v opačném případě vrátí funkce DCountNull.


Poznámky

Funkci DCount použijte v případě, že chcete určit počet záznamů v doméně, ale nepotřebujete znát jejich konkrétní hodnoty. Přestože argument výraz umožňuje provádět výpočet s polem, funkce DCount jednoduše sečte počet záznamů. Hodnota žádného výpočtu provedeného argumentem výraz není k dispozici.

Když potřebujete zadat kritéria pro omezení rozsahu dat, na kterém funkci, použijte funkci DCount vypočítaného ovládacího prvku. Například zobrazit počet objednávek, které mají být odeslány do Kalifornie, nastavte vlastnost ControlSource textového pole následující výraz:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete pouze sečíst všechny záznamy v argumentu doména, aniž byste zadávali jakákoli omezení, použijte funkci Count.

tip

Funkce Count optimalizovaná na rychlosti spočítání záznamů v dotazech. Používání funkce Count ve výrazu dotazu místo funkce DCount a nastavte volitelná kritéria k jejímu vynucení omezení na stránce výsledků. Používejte funkce DCount musíte počítat záznamy v doméně z modulu kódu nebo maker, nebo vypočítaného ovládacího prvku.

Pomocí funkce DCount lze určit počet záznamů obsahujících určité pole, které není obsaženo ve zdroji záznamů, na němž jsou formulář nebo sestava založeny. Můžete například zobrazit počet objednávek v tabulce Orders (Objednávky) ve výpočtovém ovládacím prvku ve formuláři založeném na tabulce Products (Výrobky).

Pokud není jako argument výraz uveden zástupný znak * (hvězdička), nebude funkce DCount sčítat záznamy, které v poli, na něž odkazuje argument výraz, obsahují hodnoty Null. Použijete-li hvězdičku, určí funkce DCount celkový počet záznamů (včetně těch, která v polích hodnotu Null obsahují). V následujícím příkladu je určen počet záznamů v tabulce Orders.

intX = DCount("*", "Orders")

Pokud je argumentem doména tabulka s Primární klíč, lze celkový počet záznamů určit také nastavením argumentu výraz na pole s primárním klíčem, protože pole s primárním klíčem nebude nikdy obsahovat hodnotu Null.

Jestliže argument výraz označuje více polí, oddělte názvy jednotlivých polí pomocí operátoru zřetězení (operátor ampersand (&) nebo operátor sčítání (+)). Pokud k oddělení polí použijete operátor ampersand, vrátí funkce DCount počet záznamů obsahujících data v jakémkoli z uvedených polích. Použijete-li operátor sčítání, vrátí funkce DCount pouze počet záznamů obsahujících data ve všech uvedených polích. V následujícím příkladu jsou ukázány výsledky při použití jednotlivých operátorů u pole obsahujícího data ve všech záznamech (ShipName) a u pole neobsahujícího žádná data (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Poznámka : Při provádění zřetězení je upřednostňovaným operátorem operátor ampersand. Pokud výslovně nechcete rozšířit ve výrazu hodnoty Null, měli byste operátor sčítání používat pouze při sčítání čísel.

Neuložené změny záznamů v doméně nebudou zahrnuty při použití této funkce. Pokud chcete funkce DCount založený na změněných hodnotách, musíte nejdřív uložíte změny kliknutím na tlačítko Uložit záznam v části záznamy na kartě Data přesunutí fokusu na jiný záznam, nebo metodou Update .

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující funkce vrátí počet objednávek odeslaných do určené země nebo regionu po zadaném datu odeslání. Doménou je tabulka Orders (Objednávky).

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Při volání funkce zadejte do podokna hodnot proměnných následující řádek kódu:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×