Formátování dat v tabulkách

Aplikace Microsoft Office Access 2007 obsahuje několik vylepšených možností formátování, pomocí kterých lze zdokonalit způsob zobrazení informací v Tabulka.

Tento článek poskytuje základní informace o závislostech možností formátování na Datový typ a zahrnuje postupy pro efektivnější formátování dat tabulky. Tento článek navíc obsahuje informace o tom, jak lze použít formát zobrazení u Vstupní maska.

V tomto článku

Přehled možností formátování tabulky

Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat

Přehled předdefinovaných možností formátování

Přehled možností vlastního formátování

Použití vlastního formátu

Použití formátu RTF

Použití formátu zobrazení u vstupní masky

Přehled možností formátování tabulky

Aplikace Access poskytuje různé možnosti zobrazení a tisku dat v tabulkách. Zvolené formátování ovlivňuje pouze vzhled dat – nikoli způsob uložení dat v aplikaci Access. Pokud je například některý produkt k dispozici pouze v přepravkách, můžete použitím formátu řídit, jak bude pole zobrazeno, aby k množství zadanému v poli bylo přidáno slovo & přepravka(y) nebo přepravek. Zobrazením typu množství, například přepravek, se vyhnete nedorozuměním ohledně objednaného množství.

Přidání textového řetězce jako formát zobrazení pro pole

Poznámka :  Když pro pole tabulky použijete určitý formát, aplikace Access použije stejný formát pro všechny ovládací prvky formulářů a sestav, které svážete (propojíte) s polem tabulky.

Aplikace Access obsahuje téměř stejnou sadu možností formátování Textové pole s formátováním jako několik dalších aplikací v sadě Microsoft Office 2007, například Word, Excel a PowerPoint. Formátování RTF můžete použít u pole nastaveného na Datový typ Memo.

Můžete navíc zvolit vlastnosti formátování vztahující se pouze ke konkrétním datům v tabulce – například záporným hodnotám, nulovým hodnotám nebo hodnotám null.

Možnosti formátování, které jsou k dispozici, závisí na typu dat vybraném pro pole tabulky. Pokud například vytvoříte pole používající Datový typ Automatické číslo, nelze ručně přidat, změnit nebo odstranit čísla v tomto poli, můžete však použít požadovaný formát pro zobrazení čísel.

Mnoho typů dat umožňuje výběr z předdefinovaných možností formátování aplikace Access. U typů dat, pro které předdefinované formáty nejsou k dispozici, můžete formát přizpůsobit zadáním sady literálů a zástupných znaků do pole. Další informace o vlastních formátech naleznete v tématu Přehled vlastních možností formátování.

Poznámka : Datový typ Objekt OLE a typ dat Příloha neumožňují formátování, protože ukládají a zobrazují soubory, které byly vytvořeny pomocí jiných programů.

Začátek stránky

Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat

Při použití možností formátování ovlivní místní nastavení systému Microsoft Windows zobrazení typů dat data a času, čísel a měny. Systém Windows podporuje mnoho různých jazyků a formáty měny a data a času pro země či oblasti používající tyto jazyky.

Pro zadání hodnoty data do pole Datum/čas můžete například používat lomítka (například 8/29/2006), avšak po použití formátu zobrazení Obecné datum se tato lomítka mohou nebo nemusí zobrazit v závislosti na místním nastavení systému Windows.

Tento princip platí také pro číselná a finanční data. Můžete zadat částky měny používající symbol britské libry (£), ale aplikace Access může tyto hodnoty zobrazit v eurech, protože euro je symbolem měny vybraným pro systém Windows.

Následující postup popisuje, jak lze změnit místní nastavení systému Windows pro počítač.

Změna místního nastavení

Chcete-li změnit místní nastavení, postupujte podle kroků pro operační systém vašeho počítače.

V systému Windows Vista    

 1. Klepněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a potom na položku Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Hodiny, jazyk a oblast a pak klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Formáty klepněte v části Aktuální formát na tlačítko Vlastní nastavení tohoto formátu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit část nebo celý formát čísla, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení.

V systému Microsoft Windows XP    

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Klepněte na kartu Místní nastavení. V části Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit část nebo celý formát čísla, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Chcete-li zobrazit nápovědu pro některou z položek, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a pak klepněte na danou položku.

Začátek stránky

Přehled předdefinovaných možností formátování

Použitím dostupného formátu můžete řídit zobrazení dat v poli tabulky. Pokud je například pole nastaveno na typ dat Datum/čas a vyberete formát Datum (krátké), může se datum zobrazit jako 8/24/2007. Vyberete-li formát Datum (dlouhé), může se stejné datum zobrazit jako Středa, 24. srpna 2007. Následující část obsahuje seznam předdefinovaných možností formátování nabízených aplikací Access a vysvětluje, jak lze předdefinovaný formát použít.

Předdefinované formáty pro typy dat Číslo, Automatické číslo a Měna

Předdefinované formáty pro typ dat Datum/čas

Předdefinované formáty pro typ dat Ano/Ne

Použití předdefinovaného formátu


Předdefinované formáty pro typy dat Číslo, Automatické číslo a Měna

Následující tabulka obsahuje seznam a popis předdefinovaných formátů, které jsou k dispozici pro typy dat Datový typ Číslo, Datový typ Automatické číslo a Datový typ Měna .

Formát

Popis

Příklad

Obecné číslo

(Výchozí) Slouží k zobrazení čísla tak, jak je zadáno. Můžete zobrazit až 11 číslic vpravo nebo vlevo od desetinné čárky. Jestliže číslo obsahuje více než 11 číslic nebo ovládací prvek není dostatečně široký pro zobrazení všech číslic, aplikace Access číslo zaokrouhlí. Pro velmi velká nebo velmi malá čísla (více než 10 číslic vpravo nebo vlevo od desetinné čárky) použije aplikace Access matematický zápis.

123,456

Měna

Slouží k zobrazení symbolu a formátu měny zadaných v místních nastaveních systému Windows.

123 456 Kč

Euro

Slouží k zobrazení symbolu eura () u číselných dat, jinak použije formát měny zadaný v místních nastaveních systému Windows.

€123 456,78

Pevný

Slouží k zobrazení čísel bez oddělovače tisíců a se dvěma desetinnými místy. Pokud hodnota v poli obsahuje více než dvě desetinná místa, aplikace Access číslo zaokrouhlí směrem dolů.

1234,56

Standardní

Slouží k zobrazení čísel s oddělovačem tisíců a se dvěma desetinnými místy. Pokud hodnota v poli obsahuje více než dvě desetinná místa, aplikace Access zaokrouhlí číslo na dvě desetinná místa.

1 234,56

Procento

Slouží k zobrazení čísel jako procent se dvěma desetinnými místy a koncovým znakem procenta. Pokud podkladová hodnota obsahuje více než čtyři desetinná místa, aplikace Access hodnotu zaokrouhlí směrem dolů.

123,50%

Matematický

Slouží k zobrazení čísel v matematickém (exponenciálním) zápisu.

1,23E+04

Předdefinované formáty pro typ dat Datum/čas

Následující tabulka obsahuje seznam a popis předdefinovaných formátů, které jsou k dispozici pro Datový typ Datum a čas.

Formát

Popis

Příklad

Obecné datum

(Výchozí) Slouží k zobrazení hodnot data jako čísel a hodnot času jako hodin, minut a sekund, za nimiž následuje hodnota dop. nebo odp. Pro oba typy hodnot použije aplikace Access oddělovače data a času zadané v místním nastavení systému Windows. Jestliže hodnota neobsahuje součást času, zobrazí aplikace Access pouze datum. Pokud hodnota neobsahuje součást data, zobrazí aplikace Access pouze čas.

28. 08. 06 10:10:42

Datum (dlouhé)

Slouží k zobrazení pouze hodnot data ve formátu zadaném pro možnost Datum (dlouhé) v místním nastavení systému Windows.

Pondělí 28. srpna 2006

Datum (střední)

Slouží k zobrazení data ve formátu dd/mmm/rrrr, ale použije oddělovač data zadaný v místním nastavení systému Windows.

28.srp 2006

Datum (krátké)

Slouží k zobrazení hodnot data podle nastavení formátu Datum (krátké) v místním nastavení systému Windows.

28.8.2006

Čas (dlouhý)

Slouží k zobrazení hodin, minut a sekund, za nimiž následuje údaj dop. nebo odp. Aplikace Access použije oddělovač zadaný u možnosti Čas v místním nastavení systému Windows.

10:10:42 dop.

Čas (střední)

Zobrazí hodiny a minuty s rozlišením dop. nebo odp. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v místním nastavení systému Windows.

10:10 dop.

Čas (krátký)

Slouží k zobrazení hodin a minut. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v místních nastaveních systému Windows.

10:10

Předdefinované formáty pro typ dat Ano/Ne

Aplikace Access obsahuje malou sadu předdefinovaných formátů (avšak nepovoluje vlastní formáty) pro zobrazení typu dat Datový typ Ano/Ne. Může být pro vás snazší pracovat se zaškrtávacími políčky nebo s tlačítky možností než s hodnotami Ano a Ne v textovém poli.

Formát

Popis

Ano/Ne

(Výchozí) Slouží k zobrazení hodnoty 0 jako Ne a jakékoli nenulové hodnoty jako Ano.

Pravda / Nepravda

Zobrazí 0 jako Nepravda a nenulovou hodnotu jako Pravda.

Zapnuto / Vypnuto

Slouží k zobrazení 0 jako Vypnuto a jakékoli nenulové hodnoty jako Zapnuto.

Použití předdefinovaného formátu

Nezapomeňte, že formáty ovlivňují pouze vizuální vzhled dat a že místní nastavení systému Windows může řídit způsob zobrazení části nebo celého předdefinovaného formátu.

Chcete-li vybrat a použít předdefinovaný formát, postupujte takto:

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete formátovat, a na kartě Obecné klepněte na buňku vedle položky Formát.

 3. Klepněte na šipku a vyberte formát ze seznamu. Pokud je seznam prázdný, typ dat nenabízí žádné předdefinované formátování.

  Zobrazí se inteligentní značka Možnosti aktualizace vlastností. Obrázek tlačítka

 4. Klepnutím na inteligentní značku Možnosti aktualizace vlastností se můžete rozhodnout aktualizovat tento formát všude, kde je pole v databázi použito (například jako ovládací prvek ve formuláři), nebo můžete změnu formátu omezit pouze na tabulku.

 5. Uložte provedené změny a otevřete tabulku v zobrazení datového listu. Pokud jste v kroku 3 nevybrali požadovaný formát, vraťte se do návrhového zobrazení a vyberte jinou možnost.

Použití předdefinovaného formátu u pole Číslo

Přehled možností vlastního formátování

U typů dat, které neobsahují předdefinované formáty, nebo pokud předdefinované formáty neodpovídají vašim požadavkům, můžete změnit vlastnosti zobrazení zadáním sad znaků literálů nebo zástupných znaků do pole.

Vlastní formáty pro typy dat Text a Memo

Vlastní formáty pro hypertextové odkazy

Vlastní formáty pro typ dat Číslo

Znaky vlastního formátu pro číselná data

Vlastní formáty pro typ dat Datum a čas


Vlastní formáty pro typy dat Text a Memo

Typy dat Datový typ Text, Datový typ Memo a Datový typ Hypertextový odkaz nepovolují předdefinované formáty. Typ dat Text povoluje pouze vlastní formáty, typ dat Memo povoluje vlastní formát i formát RTF a typ dat Hypertextový odkaz povoluje vlastní formáty (můžete nastavit možnosti aplikace, které řídí barvu odkazů).

Vlastní formáty se obvykle používají u typů dat Text a Memo za účelem zlepšení čitelnosti dat v tabulce. Pokud například používáte webový formulář k získávání čísel kreditních karet a tato čísla ukládáte bez mezer, můžete použít vlastní formát k přidání příslušných mezer, aby byla čísla kreditních karet lépe čitelná.

Vlastní formáty pro typ dat Text a Memo povolují pouze dva oddíly formátu v řetězci. První oddíl formátu řídí vzhled textu a druhý oddíl zobrazí prázdné hodnoty nebo řetězce s nulovou délkou. Pokud nezadáte formát, aplikace Access zarovná veškerý text v datových listech vlevo. Další informace o použití vlastního formátu u pole Text nebo Memo najdete v části Použití vlastního formátu.

V následující tabulce jsou uvedeny a popsány vlastní formáty, které lze použít pro pole Text a Memo.

Znak

Popis

@

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici k dispozici ve formátovém řetězci. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, zobrazí se všechny zbývající zástupné znaky jako prázdné mezery.

Pokud je například formátovací řetězec @@@@@ a podkladový text je ABC, bude text zarovnán vlevo se dvěma úvodními prázdnými mezerami.

&

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici k dispozici ve formátovém řetězci. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, nezobrazí všechny zbývající zástupné znaky žádnou hodnotu.

Pokud je například formátovací řetězec &&&&& a text je ABC, zobrazí se pouze text zarovnaný vlevo.

!

Slouží k vynucení doplnění zástupných znaků zleva doprava, nikoli zprava doleva. Tento znak je třeba použít na začátku každého formátovacího řetězce.

<

Slouží k vynucení zadání veškerého textu malými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může jej však předcházet znak vykřičníku (!).

>

Slouží k zadání veškerého textu velkými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může jej však předcházet znak vykřičníku (!).

*

Při použití tohoto zástupného znaku se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem - znakem použitým k vyplnění mezer. Aplikace Access obvykle zobrazuje text zarovnaný doleva a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoliv místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Mezera, + - $ ()

Ve vlastních formátovacích řetězcích můžete kdekoliv podle potřeby používat mezery, některé matematické symboly (+ -) a finanční symboly (¥ £ $). Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek - můžete je umístit kdekoliv.

"Doslovný text (literál)"

Uzavřete do uvozovek veškerý text, který se má zobrazit.

\

Přinutí aplikaci Access zobrazit bezprostředně následující znak. Je to totéž jako uzavření znaku do uvozovek.

[barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušné části formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: black (černá), blue (modrá), cyan (azurová), green (zelená), magenta (fialová), red (červená), yellow (žlutá) nebo white (bílá).

Poznámka : Zadáte-li formát, vyplní aplikace Access zástupné znaky daty z podkladového pole.

Vlastní formáty pro hypertextové odkazy

Datový typ Hypertextový odkaz standardně umožňuje vlastní formáty, ale můžete nastavit také programové možnosti, které řídí barvu odkazů i  Použitý hypertextový odkaz. Aplikace Access používá pro formátování hypertextových odkazů běžné konvence sady Microsoft Office. Text odkazu je podtržený a modrý a když na něj klepnete, změní se na fialový. Adresa v odkazu slouží také jako text odkazu. Nemůžete jako adresu zadat například http://www.contoso.com a pro text odkazu použít „domovská stránka Contoso“. Dále, zadáte-li adresu, aplikace Access ji zpracuje jako hypertextový odkaz.

Chcete-li nastavit vlastní barvu hypertextového odkazu, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na možnost Upřesnit a v části Obecné klepněte na položku Webové možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Webové možnosti.

 3. Vyberte barvy, které chcete používat pro nepoužité a použité odkazy. Nechcete-li, aby aplikace Access odkazy podtrhávala, zrušte zaškrtnutí políčka Podtrhnout odkazy.

Vlastní formáty pro typ dat Číslo

Vlastní formát můžete použít u jakéhokoli Číselný datový typ a vlastní formáty mohou určovat textové řetězce i barvy. Při vytváření vlastního formátu zadáváte růžné znaky do vlastnosti Formát pole tabulky. Tyto znaky zahrnují zástupné znaky (například 0 a #), oddělovače (například tečky a čárky), literální znaky a barvy.

Navíc můžete zadat formáty pro čtyři typy číselných hodnot – kladné, záporné, nulové a null (nedefinované). Pokud se rozhodnete vytvořit formát pro každý typ hodnoty, je třeba vložit formát pro kladné hodnoty jako první, formát pro záporné hodnoty jako druhý, formát pro nulové hodnoty jako třetí a formát pro hodnoty null jako poslední. Jednotlivé formáty je také nutné oddělit středníkem.

Například následující řetězec vlastních formátů zobrazí kladné hodnoty se dvěma desetinnými místy a záporné hodnoty se stejným počtem desetinných míst, avšak v závorce a červenou barvou. Nulové hodnoty zobrazuje jako 0, vždy se dvěma desetinnými místy, a hodnoty Null slovem Nedefinováno. Každá ze čtyř částí řetězce je oddělena středníkem (;).

# ###,##;(# ###,##)[Red];0 000,00;"Nedefinováno"

Dále je uveden popis jednotlivých částí:

 • Znak čísla (#) je zástupným znakem pro číslice. Pokud formát neobsahuje žádné hodnoty, zobrazí aplikace Access prázdnou mezeru. Chcete-li místo mezer zobrazit nuly (například zobrazit hodnotu 1234 jako 1234,00), použijte jako zástupný znak číslo 0.

 • Ve výchozím nastavení zobrazí první část kladné hodnoty. Chcete-li použít formát s vyššími hodnotami nebo více desetinnými místy, můžete přidat více zástupných znaků pro desetinnou hodnotu, například # ###,###. Například hodnota 1234.5678 se zobrazí jako 1 234,568. Všimněte se, že tento formát používá mezeru jako oddělovač tisíců a čárku jako oddělovač desetinných míst.

  Pokud je počet hodnot desetinných míst v záznamu vyšší než počet zástupných znaků ve vlastním formátu, aplikace Access hodnoty zaokrouhlí a zobrazí pouze počet hodnot zadaných ve formátu. Pokud například pole obsahuje hodnotu 3 456,789, ale jeho formát určuje dvě desetinná místa, aplikace Access zaokrouhlí desetinnou hodnotu na ,79.

 • Druhá část standardně zobrazuje jen záporné hodnoty. Jestliže vaše data záporné hodnoty neobsahují, aplikace Access ponechá pole prázdné. V předchozím příkladu formátu jsou záporné hodnoty uzavřeny v literálových znacích - levé a pravé kulaté závorce. Používá také deklaraci [Red] pro barvu, aby se záporné hodnoty zobrazovaly červeně.

 • Ve výchozím nastavení definuje třetí část formát pro všechny nulové (0) hodnoty. V tomto případě, pokud pole obsahuje hodnotu nula, zobrazí se hodnota 0 000,00. Chcete-li místo čísla zobrazit text, můžete nastavit hodnotu "Nula" (uzavřenou do uvozovek).

 • Ve výchozím nastavení definuje čtvrtá část hodnotu, která se uživatelům zobrazí, pokud záznam obsahuje hodnotu null. V tomto případě se uživatelům zobrazí slovo "Nedefinováno." Můžete použít i jiný text, například "Null" nebo "****". Nezapomeňte, že po uzavření znaků do uvozovek je bude formát považovat za literály a zobrazí je přesně tak, jak byly zadány.

Není nutné použít všechny čtyři části. Pokud například pole tabulky akceptuje hodnotu null, můžete čtvrtou část vynechat. Vlastní formáty také ovlivňují vizuální vzhled dat, avšak nikoli způsob, jakým aplikace Access ukládá data, nebo jak uživatelé data zadávají. V následující části jsou uvedeny a popsány zástupné a další znaky, které lze použít ve vlastních číselných formátech.

Znaky vlastních formátů pro číselná data

Následující tabulka obsahuje seznam a popis zástupných znaků a znaků, které můžete použít k vytváření vlastních formátů pro číselná data.

Znak

Popis

#

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, aplikace Access zobrazí prázdnou mezeru. Používání zástupných znaků také nezabraňuje v zadávání dat.

Pokud například použijete formát #,### a do pole zadáte hodnotu 45, zobrazí se hodnota 45. Zadáte-li do pole hodnotu 12,145, zobrazí aplikace Access hodnotu 12,145 – přestože jste vlevo od oddělovače tisíců definovali pouze jeden zástupný znak.

0

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, zobrazí aplikace Access nulu (0).

Oddělovače tisíců a desetinných míst

Slouží k označení, kam má aplikace Access vloží oddělovače tisíců a desetinných míst. Aplikace Access použije oddělovače definované pro místní nastavení systému Windows. Informace o tomto nastavení najdete v části Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat.

mezery, + - $ ()

Ve vlastních formátovacích řetězcích můžete podle potřeby kdekoliv vložit mezery, některé matematické symboly (+ -) a finanční symboly ($ ¥ £). Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kdekoliv.

"Doslovný text (literál)"

Veškerý text, který se má zobrazovat, uveďte v uvozovkách.

 \

Přinutí aplikaci Access zobrazit bezprostředně následující znak. Je to totéž jako uzavření znaku do uvozovek.

 !

Slouží k zarovnání hodnot doleva. Pokud vynutíte zarovnání doleva, nemůžete použít zástupné znaky pro číslice # a 0, můžete však použít zástupné znaky pro textové znaky. Další informace o těchto zástupných znacích najdete v části Vlastní formáty pro typy dat Text a Memo.

 *

Při použití tohoto zástupného znaku se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem - znakem použitým k vyplnění mezer. Aplikace Access obvykle zobrazuje číselná data zarovnaná doleva a oblast vlevo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoliv místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Například formát £##*~,00 zobrazí částku měny £45~~~~~,15. Počet znaků vlnovky (~) zobrazených v poli závisí na počtu mezer v poli tabulky.

 %

Používá se jako poslední znak ve formátovacím řetězci. Vynásobí hodnotu stem a zobrazí výsledek se znakem procenta na konci.

E+, E-

– nebo –

e+, e-

Slouží k zobrazení hodnot v matematickém (exponenciálním) zápisu. Tuto možnost použijte, pokud předdefinovaný matematický formát neposkytuje dostatek místa pro hodnoty. Znaky E+ nebo e+ použijte k zobrazení hodnot jako kladných exponentů a znaky E- nebo e- k zobrazení záporných exponentů. Tyto zástupné znaky je nutné použít s ostatními znaky.

Předpokládejme například, že pro číselné pole použijete formát 0,000E+00 a potom zadáte hodnotu 612345. Zobrazí se 6,123E+05. Aplikace Access nejprve zaokrouhlí počet desetinných míst dolů na tři (počet nul vpravo nebo vlevo od desetinného oddělovače). Potom vypočítá hodnotu exponentu z počtu číslic vpravo (popřípadě vlevo, v závislosti na jazykových nastaveních) od desetinného oddělovače v původní hodnotě. V tomto případě by původní hodnota měla vpravo od desetinné čárky číslice 12345 (pět číslic). Proto aplikace Access zobrazí 6,123E+05 a výsledná hodnota je ekvivalentem 6,123 x 105.

[barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušné části formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: black (černá), blue (modrá), cyan (azurová), green (zelená), magenta (fialová), red (červená), yellow (žlutá) nebo white (bílá).

Poznámka : Podrobné informace o vytváření a použití vlastního formátu najdete v části Použití vlastního formátu.

Vlastní formáty pro typ dat Datum/čas

Pokud předdefinované formáty popsané v části Předdefinované formáty pro typ dat Datum/čas nevyhovují vašim potřebám, můžete použít vlastní formáty.

Nezadáte-li předdefinovaný nebo vlastní formát, aplikace Access použije formát Obecné datum – m/dd/rrrr h:mm:ss dop./odp.

Vlastní formáty pro pole typu Datum a čas mohou obsahovat dvě části – jednu pro datum a druhou pro čas. Obě části se oddělují středníkem. Například můžete následujícím způsobem znovu vytvořit formát Obecné datum: m/dd/rrrr;h:mm:ss

Znak

Popis

Oddělovač data

Slouží k určení, kam aplikace Access vloží oddělovač pro dny, měsíce a roky. Aplikace Access použije oddělovač definovaný v místním nastavení systému Windows. Další informace o tomto nastavení najdete v tématu Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat.

p

Slouží k zobrazení formátu Obecné datum.

d nebo dd

Zobrazí den měsíce jako jednu nebo dvě číslice. Pro jednu číslici použijte jeden zástupný znak, pro dvě číslice dva zástupné znaky.

ddd

Slouží ke zkrácení dne týdne na tři písmena.

Například pondělí se zobrazí jako pon.

dddd

Vypíše nezkráceně všechny dny týdne.

ddddd

Zobrazí formát Datum (krátké).

dddddd

Zobrazí formát Datum (dlouhé).

l

Zobrazí číslo dne v týdnu.

Například pondělí se zobrazí jako 2.

m nebo mm

Zobrazí měsíc jako jednomístné nebo dvojmístné číslo.

MMM

Zkrátí název měsíce na tři písmena.

Například říjen se zobrazí jako říj.

MMMM

Vypíše nezkráceně názvy všech měsíců.

q

Zobrazí číslo aktuálního kalendářního čtvrtletí (1-4).

Například pro květnové datum zobrazí aplikace Access jako hodnotu čtvrtletí číslo 2.

r

Zobrazí číslo dne v roce, (1-366).

rr

Zobrazí dvě poslední číslice roku.

Poznámka : Doporučujeme zadávat a zobrazovat všechny čtyři číslice roku.

rrrr

Zobrazí všechny číslice roku v rozsahu 0100–9999.

Oddělovač času

Slouží k určení, kam aplikace Access vloží oddělovač pro hodiny, minuty a sekundy. Aplikace Access použije oddělovač definovaný v místním nastavení systému Windows. Další informace o tomto nastavení najdete v tématu Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat.

h nebo hh

Zobrazí hodinu jako jednu nebo dvě číslice.

n nebo nn

Zobrazí minuty jako jednu nebo dvě číslice.

s nebo ss

Zobrazí sekundy jako jednu nebo dvě číslice.

ttttt

Zobrazí formát Čas (dlouhý).

DOP./ODP.

Zobrazí 12hodinové hodnoty hodin s rozlišením DOP. nebo ODP. Aplikace Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

D/O nebo d/o

Zobrazí 12hodinové hodnoty hodin s rozlišením D. nebo O. Aplikace Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

DOP.ODP.

Slouží k zobrazení 12hodinových hodnot. Aplikace Access použije rozlišení dopoledne a odpoledne zadané v místním nastavení systému Windows. Informace o tomto nastavení najdete v části Jak může místní nastavení systému Windows ovlivnit způsob zobrazení dat.

Mezera, + - $ ()

Ve formátovacích řetězcích můžete podle potřeby kamkoli vložit mezery, některé matematické symboly (+ -), finanční symboly ($ ¥ £) a závorky. Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kdekoliv.

"Text"

Uzavřete do uvozovek libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

\

Přinutí aplikaci Access zobrazit bezprostředně následující znak. Výsledek je tentýž jako při uzavření znaku do uvozovek.

*

Při použití tohoto zástupného znaku se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem - znakem použitým k vyplnění mezer. Aplikace Access obvykle zobrazuje text zarovnaný doprava a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoliv místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

[barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušné části formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: black (černá), blue (modrá), cyan (azurová), green (zelená), magenta (fialová), red (červená), yellow (žlutá) nebo white (bílá).

Začátek stránky

Použití vlastního formátu

Chcete-li použít vlastní formát, postupujte takto:

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete formátovat, a na kartě Obecné klepněte na buňku vedle pole Formát.

 3. Zadejte formát.

  Nezapomeňte, že typ formátu, který můžete zadat, závisí na typu dat, který je nastaven pro pole vybrané v kroku 2.

 4. Uložte práci stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Pokud jste pro pole Text nebo Memo použili vlastní formát, otestujte formátování. Následující kroky obsahují návrh způsobů, jak test provést:

 • Zadejte hodnoty velkými nebo malými písmeny a zkontrolujte, jak formát data zobrazil. Jsou výsledky smysluplné?

 • Zadejte hodnoty, které jsou delší nebo kratší, než očekáváte (s oddělovači nebo bez nich), a zkontrolujte, jak se formát chová. Přidal formát nežádoucí počáteční nebo koncové mezery nebo neočekávané znaky?

 • Zadejte řetězec s nulovou délkou nebo hodnotu null a zjistěte, zda je výsledek přijatelný.

Po použití vlastního formátu u pole Číslo můžete formát otestovat provedením některého nebo všech následujících kroků:

 • Zadejte hodnoty bez oddělovače tisíců nebo desetinných míst a zjistěte, jak formát data zobrazil. Jsou oddělovače zobrazeny na správných místech?

 • Zadejte hodnoty, které jsou delší nebo kratší, než očekáváte (s oddělovači nebo bez nich), a zkontrolujte, jak se formát chová. Přidal formát nežádoucí prázdné mezery nebo počáteční či koncové nuly?

 • Zadejte nulovou hodnotu nebo hodnotu null ve formátu určeném pro kladné nebo záporné hodnoty a zjistěte, zda jsou výsledky přijatelné.

Začátek stránky

Použití formátu RTF

Pokud máte Datový typ Memo, můžete pole nastavit na podporu formátu RTF. Nejprve nastavte pole tabulky, která chcete formátovat, na typ dat Memo a změňte vlastnost Formát textu u pole z hodnoty Prostý text na hodnotu Formát RTF.

Můžete například nastavit zobrazení celého nebo části textu tučně či změnit barvy textu. Formát RTF lze použít u dat v tabulkách a sadách výsledků dotazů. Formát RTF lze také použít u dat v libovolných textových polích, které propojíte vazbou s poli typu Memo.

Formát dat můžete nastavit pomocí nástrojů formátování, které jsou společné s dalšími aplikacemi sady Microsoft Office, například Word a PowerPoint.

Obrázek pásu karet

Obrázek pásu karet

Chcete-li použít formát RTF u existující tabulky s daty, bude možná také nutné vypnout vlastnost Pouze přidat pro pole typu Memo. Vlastnost Pouze přidat je také nutné vypnout v případě, jestliže text v poli typu Memo zmizí poté, co na něj přejdete.

Zobrazit, jak vypnout vlastnost Pouze přidat

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole Memo, které chcete změnit, a v části Vlastnosti pole na kartě Obecné přejděte k poli vlastnosti Pouze přidat.

 3. Klepněte na buňku vedle pole vlastnosti Pouze přidat a klepněte na hodnotu Ne v seznamu.

Následující postup zobrazuje, jak můžete povolit formát RTF pro pole Memo a také jak použít formátování u části nebo u celého záznamu. Tento postup platí pro databázové soubory ve formátu ACCDB a MDB. Neplatí pro projekty aplikace Access (soubory ADP) nebo pro datové stránky.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte pole Memo, pro které chcete povolit formát RTF.

 3. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné. V buňce vedle pole Formát textu vyberte možnost Formát RTF.

 4. Zobrazí-li se zpráva, zavřete ji klepnutím na tlačítko Ano a pak uložte tabulku.

 5. Přepněte do zobrazení datového listu a zadejte do pole Memo text.

 6. Chcete-li použít formát RTF, vyberte text, který chcete formátovat.

 7. Použijte požadované formátování pomocí ovládacích prvků ve skupině Písmo na kartě Domů.

  Některé z formátů, které lze použít, zahrnují velikost písma, možnost zobrazení tučného textu a použití barvy u vybraného textu.

Příkazy vlastnosti Formát RTF můžete použít ve Formulářové zobrazení, Zobrazení Datový list, Ukázka a v Návrhové zobrazení.

Pokud nemáte myš nebo jiné ukazovací zařízení, můžete stisknutím klávesy ALT posunout výběr na kartu Domů nebo na pás karet, který je součástí uživatelského rozhraní Fluent sady Microsoft Office. Pomocí kláves se šipkami se můžete přesunout ke kartě, skupině a ovládacímu prvku. Po výběru ovládacího prvku proveďte změny stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Použití formátu zobrazení u vstupní masky

Můžete definovat vstupní masku a pak u stejných dat použít samostatný formát zobrazení. Můžete například definovat vstupní masku, která dá uživatelům pokyn k zadání dat v evropském formátu, například RRRR.MM.DD, můžete však použít formát zobrazení, který zcela změní uspořádání roku měsíce a dne. Například formát zobrazení Datum (střední) zobrazí data jako DD-MMM-RRRR, například 24-srp-2006, bez ohledu na to, jak byla vstupní maska původně nastavena. Je-li pro pole tabulky definována vstupní maska a formát, zobrazí se vstupní maska, když je pole vybráno, a formát se zobrazí po přesunutí výběru na jiné pole.

Na následujícím obrázku je vstupní maska použita u pole Datum faktury a formát Datum (dlouhé) je použit u vlastnosti Formát pole.

V zobrazení datového listu musí uživatel zadat hodnotu do pole Datum faktury jako 04/30/2007 z důvodu vstupní masky Datum (krátké), avšak po přesunu výběru mimo pole se datum zobrazí ve formátu Datum (dlouhé) jako 30. dubna 2007, protože vlastnost Formát je nastavena na hodnotu Datum (dlouhé).

Pokud jste definovali vstupní masku, ale nepoužili formát, aplikace Access použije při zobrazení dat formát vstupní masky. Vstupní masky a formáty zobrazení se někdy mohou navzájem ovlivňovat. V následujícím příkladu byl zadán řetězec (&&&) @@@-@@@@ jako vlastnost Formát v poli obsahujícím vstupní masku nastavenou na Telefonní číslo.

Pokud pole zobrazíte v zobrazení datového listu, zobrazí aplikace Access následující formát.

Použijete-li formát zobrazení u pole se vstupní maskou, použije aplikace Access nastavení vstupní masky při přidání nebo úpravě záznamů a pak použije formát zobrazení po uložení záznamu.

Další informace týkající se definice vstupní masky zobrazíte klepnutím na pole vlastnosti Vstupní maska a následným stisknutím klávesy F1. Nebo můžete zobrazit informace o vytváření vstupních masek pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×