Formát textových efektů (podokno Výplň)

Výplní se rozumí vnitřní části objektu WordArt nebo znaku.

Poznámky : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v objektu WordArt nebo textu, takže si budete moci účinek změn prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však v tomto dialogovém okně nelze použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba klepnout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup pro každou změnu, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i objekt WordArt.

Bez výplně:      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete objekt WordArt nastavit jako průhledný či bezbarvý nebo z něj odebrat výplň.

Souvislá výplň:      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit barvu a průhlednost objektu WordArt.

Přechodová výplň:      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit Postupný výplň objektu WordArt.

Obrázek nebo texturová výplň:      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete jako výplň objektu WordArt použít obrázek nebo texturu.

Souvislá výplň

Barva:      Chcete-li zvolit barvu tvaru, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Průhlednost:      Chcete-li určit, do jaké míry bude objekt WordArt průhledný, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Předvolené barvy:      Jestliže chcete zvolit předdefinovanou přechodovou výplň, klepněte na tlačítko Předvolené barvy obrázek tlačítka a potom na požadovanou možnost.

Typ:      Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:      Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:      Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň v objektu WordArt otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Ukončení přechodu

Ukončení přechodu lze definovat nastavením hodnot umístění, barvy a průhlednosti. Hodnota průhlednosti platí pro ukončení přechodu, nikoli pro celou výplň. Ukončení přechodu se používají k vytvoření nelineárních přechodů. Pokud například chcete vytvořit přechod z červené do zelené a potom do modré, je třeba přidat tři ukončení přechodu – jedno pro každou barvu. Jestliže chcete vytvořit přechod, který bude zobrazen pouze v rohu objektu WordArt, je třeba pomocí ukončení přechodu nastavit přechod jako nelineární. 

Seznam ukončení:      Přechodová výplň může zahrnovat několik ukončení přechodu, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jedno ukončení. Jakmile v seznamu vyberete ukončení přechodu, které chcete upravit, zobrazí se jeho aktuální nastavení umístění, barvy a průhlednosti.

Přidat:      Chcete-li přidat ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Přidat a potom nastavte požadované hodnoty možností Umístění ukončení, Barva a Průhlednost.

Odebrat:      Chcete-li určité ukončení přechodu odstranit, vyberte v seznamu požadovanou položku Ukončení číslo a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Umístění ukončení:      Umístění změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni můžete nastavit přesunutím jezdce Umístění ukončení nebo zadáním požadované hodnoty do číselníku vedle tohoto jezdce.

Barva:      Chcete-li zvolit barvu ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti objektu WordArt v daném Umístění ukončení, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Obrázek nebo texturová výplň

Textura:      Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Vložit z

Soubor:      Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klepněte na toto tlačítko a vyhledejte požadovaný obrázek. Obrázek pak vložíte poklepáním.

Schránka:      Chcete-li vložit obrázek ze schránky nebo z jiného programu, zkopírujete jej a pak klepněte na toto tlačítko.

Klipart:      Jestliže chcete vložit klipart, klepněte na toto tlačítko a potom do pole Hledat text zadejte slovo, které popisuje požadovaný Klip, nebo zadejte celý název klipu či jeho část. Pokud chcete do hledání zahrnout i kliparty, jež jsou k dispozici na webu Office Online, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klepněte na tlačítko Hledat a potom vložte požadovaný klip poklepáním.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:      Obrázková výplň může být buď roztažena tak, aby velikostí odpovídala vybranému obrázku WordArt, nebo vodorovně či svisle opakována na dlaždicích vyplňujících objekt WordArt. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete jako texturu pro objekt WordArt použít více kopií stejného obrázku.

Možnosti roztažení

Posuny

Posuny určují míru přizpůsobení měřítka obrázku k velikosti objektu WordArt relativně vzhledem k levému, pravému, hornímu a dolnímu okraji objektu WordArt. Kladná čísla posouvají okraje obrázku směrem do středu objektu WordArt, zatímco záporná čísla posouvají okraje obrázku vně objektu WordArt.

Vlevo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od levého okraje objektu WordArt.

Vpravo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od pravého okraje objektu WordArt.

Nahoře:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od horního okraje objektu WordArt.

Dole:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku textury od dolního okraje objektu WordArt.

Možnosti dlaždic

Následující možnosti určují měřítko a umístění texturové výplně.

Posun – X:      Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

Posun – Y:      Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

Měřítko – X:      Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

Měřítko – Y:      Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

Zarovnání:      Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

Typ zrcadlení:      Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:      Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použitý obrázek či texturu otáčet společně s objektem WordArt.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×