Filtrování dat ve službě Excel Services

Filtrování dat představuje rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou dat v oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky. Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná Kritéria. Řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat lze i podle více sloupců. Filtry jsou aditivní, což znamená, že každý další filtr je založen na aktuálním filtru a dále omezuje podmnožinu dat. Je možné vytvořit dva typy filtrů: podle hodnot seznamu nebo podle kritérií.

Co chcete udělat?

Filtrování textu

Filtrování čísel

Filtrování kalendářních dat nebo časů

Filtrování nejvyšších nebo nejnižších čísel

Vymazání filtru použitého ve sloupci

Získání dalších informací o potížích s filtrováním dat

Filtrování textu

Poznámka : Chcete-li filtrovat data, je nejprve třeba, aby autor sešitu uložil sešit aplikace Microsoft Office Excel s použitým filtrem. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyberte sloupec obsahující alfanumerická data.

 2. Klepněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu textových hodnot    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu textových hodnot vyberte nebo zrušte výběr jedné či více textových hodnot, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam textových hodnot může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určité textové hodnoty, podle kterých chcete filtrovat.

   Tip : Nabídku filtru lze rozšířit nebo prodloužit klepnutím na úchyt v dolní části a jeho přetažením.

   Vytvoření kritérií    

  3. Přejděte na příkaz Filtry textu a potom klepněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například vyfiltrovat text, který začíná určitým znakem, klepněte na příkaz Má na začátku. Pokud chcete vyfiltrovat text, který obsahuje určité znaky kdekoli v textu, klepněte na příkaz Obsahuje.

  4. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole v pravé části příslušný text.

   Chcete-li například vyfiltrovat text začínající písmenem J, zadejte písmeno J. Pokud chcete vyfiltrovat text obsahující kdekoli v textu řetězec „bel“, zadejte řetězec bel.

   Chcete-li vyhledat text, který obsahuje určité znaky a jiné neobsahuje, použijte zástupný znak.

   Použití zástupných znaků

   Ve filtrech textu lze jako kritéria porovnání použít následující zástupné znaky.

   Znak

   Akce

   ? (otazník)

   Libovolný jeden znak
   Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

   * (hvězdička)

   Libovolný počet znaků
   Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

   ~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

   Otazník, hvězdička nebo tilda
   Kritérium fy06~? například nalezne položku fy06?.

Začátek stránky

Filtrování čísel

Poznámka : Chcete-li filtrovat data, je nejprve třeba, aby autor sešitu uložil sešit aplikace Excel s použitým automatickým filtrem. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyberte sloupec obsahující numerická data.

 2. Klepněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu čísel    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu čísel vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více čísel, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam čísel může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určitá čísla, podle kterých chcete filtrovat.

   Tip : Nabídku filtru lze rozšířit nebo prodloužit klepnutím na úchyt v dolní části a jeho přetažením.

   Vytvoření kritérií    

  3. Přejděte na položku Filtry čísel a potom klepněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například filtrovat čísla, nacházející se v intervalu dolní a horní meze, vyberte příkaz Mezi.

  4. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do pole nebo polí v pravé části příslušné číslo nebo čísla.

   Chcete-li například vyfiltrovat čísla v rozsahu 25 až 50, zadejte hodnoty 25 a 50.

Začátek stránky

Filtrování kalendářních dat nebo časů

Poznámka : Chcete-li filtrovat kalendářní data, je nejprve třeba, aby autor sešitu uložil sešit aplikace Excel s použitým automatickým filtrem. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyberte sloupec obsahující kalendářní data nebo časy.

 2. Klepněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu kalendářních dat nebo časů    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu kalendářních dat nebo časů vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více dat nebo časů, podle nichž chcete filtrovat.

   Ve výchozím nastavení jsou všechna data v oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky hierarchicky seskupena podle roků, měsíců a dnů. Po výběru nebo zrušení výběru vyšší úrovně v hierarchii budou vybrána nebo bude zrušen výběr všech vnořených dat pod touto úrovní. Vyberete-li například rok 2006, budou měsíce uvedeny pod rokem 2006 a dny budou uvedeny pod jednotlivými měsíci.

   Seznam hodnot může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam hodnot rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte hodnoty, podle kterých chcete filtrovat.

   Tip : Nabídku filtru lze rozšířit nebo prodloužit klepnutím na úchyt v dolní části a jeho přetažením.

   Vytvoření kritérií    

  3. Přejděte na příkaz Filtry kalendářních dat a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   Běžný filtr    

   Poznámka : Běžný filtr je filtr založený na Relační operátor.

   1. Klepněte na jeden z příkazů porovnávacích operátorů (Rovná se, Před, Po nebo Mezi) nebo na příkaz Vlastní filtr.

   2. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole v pravé části příslušné kalendářní datum nebo čas.

    Chcete-li například vyfiltrovat data nebo časy ležící mezi dolní a horní mezí, vyberte příkaz Mezi.

   3. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole nebo polí v pravé části příslušné kalendářní datum nebo čas.

    Chcete-li například vyfiltrovat data ležící mezi daty 3. 1. 2006 a 6. 1. 2006, zadejte data 3. 1. 2006 a 6. 1. 2006. Pokud chcete vyfiltrovat časy ležící mezi časy 8:00 a 12:00, zadejte časy 8:00 a 12:00.

    Dynamický filtr    

    Poznámka : Dynamický filtr je filtr, při jehož opakovaném použití se mohou kritéria měnit.

   4. Klepněte na jeden z předem definovaných příkazů pro kalendářní data.

    Chcete-li například v nabídce Všechna data v období vyfiltrovat všechna data odpovídající aktuálnímu datu, vyberte možnost Dnes. Pokud chcete vyfiltrovat všechna data odpovídající příštímu měsíci, vyberte možnost Příští měsíc.

    Poznámky : 

    • Příkazy zobrazené po klepnutí na příkaz Všechna data v období, například Leden nebo Čtvrtletí 2, filtrují podle období nezávisle na roku. To může být užitečné například při porovnávání prodejů za určité období v průběhu několika let.

    • Příkazy Tento rok a Od začátku roku se liší zpracováním budoucích dat. Příkaz Tento rok může vracet budoucí data letošního roku, zatímco příkaz Od začátku roku vrací pouze data do aktuálního dne (včetně).

    Poznámky : 

    • Všechny filtry kalendářních dat jsou založeny na gregoriánském kalendáři.

    • Fiskální roky a fiskální čtvrtletí vždy začínají v lednu daného kalendářního roku.

Začátek stránky

Filtrování nejvyšších nebo nejnižších čísel

Poznámka : Chcete-li filtrovat data, je nejprve třeba, aby autor sešitu uložil sešit aplikace Excel s použitým automatickým filtrem. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyberte sloupec obsahující numerická data.

 2. Klepněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom klepněte na příkaz Prvních 10.

 4. V dialogovém okně Filtr – prvních 10 proveďte následující akce.

  1. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Prvních nebo Posledních.

  2. Do prostředního pole zadejte čísla od 1 do 255 pro Položky nebo 0,00 až 100,00 pro Procenta.

  3. V rozevíracím seznamu v pravé části proveďte následující akce:

   • Chcete-li filtrovat podle počtu, klepněte na položku položek.

   • Chcete-li filtrovat podle procent, klepněte na položku procent.

Poznámka : Nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou založeny na původní oblasti buněk nebo původním sloupci tabulky, nikoli na vyfiltrované podmnožině dat.

Začátek stránky

Vymazání filtru použitého ve sloupci

 • Chcete-li vymazat filtr použitý ve sloupci, nejprve klepněte na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru v záhlaví sloupce a potom na položku Vymazat filtr sloupce <Název>.

Začátek stránky

Získání dalších informací o potížích s filtrováním dat

Měli byste pamatovat na následující potíže omezující nebo zabraňující použití filtrů dat.

Vyhněte se kombinování různých formátů uložení.    Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, neměl by autor sešitu v jednom sloupci kombinovat různé formáty uložení, například text a číslo nebo číslo a datum, protože pro každý sloupec je k dispozici pouze jeden typ příkazu filtrování. V případě kombinace několika formátů uložení se zobrazí příkaz odpovídající formátu uložení, který se vyskytuje nejčastěji. Pokud například sloupec obsahuje tři hodnoty uložené jako číslo a čtyři hodnoty uložené jako text, zobrazí se příkaz filtrování Filtry textu. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Filtrované řádky mohou být omezeny maximálním počtem zobrazených řádků.     Pokud počet řádků odpovídajících filtru překročí maximální počet zobrazitelných řádků v aplikaci Microsoft Office Excel Web Access, pak aplikace Office Excel Web Access zobrazí pouze počet filtrovaných řádků odpovídající aktuálnímu maximálnímu počtu. Chcete-li zobrazit všechny filtrované řádky, odstránkujte na další oblast s možností posouvání. Zvýšíte-li počet zobrazených řádků v aplikaci Excel Web Access, bude možné zobrazit všechny řádky vrácené filtrem v jediné oblasti s možností posouvání. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

Netisknutelné znaky mohou zabránit filtrování.    V aplikaci Excel Web Access nelze filtrovat data ve sloupci obsahujícím znaky s hodnotou ANSII mezi 0 a 32, které jsou netisknutelné. V sešitu aplikace Excel mají tyto znaky jako zástupný znak obdélníkový rámeček. Chcete-li tato data filtrovat, je třeba, aby autor sešitu odstranil veškeré netisknutelné znaky nebo je nahradil znaky tisknutelnými. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Výpočtové členy v kontingenčních tabulkách:    Není možné použít filtr, který kombinuje výpočtový člen (označený modře) s nějakou jinou položkou, tedy ani s jinými výpočtovými členy. Změňte filtr tak, aby byl vybrán pouze jeden výpočtový člen, nebo v případě výběru více položek odeberte výpočtové členy.

Metadata kontingenční tabulky mohou být viditelná.    Pokud jako autor publikujete sešit obsahující kontingenční tabulku OLAP s použitým filtrem, uživatel si může zobrazit metadata skrytých polí. Chcete-li tuto informaci utajit, nepovolujte filtrování.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×