Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jestliže data, která chcete filtrovat, vyžadují složitá kritéria (například Typ = "Plodiny" OR Prodejce = Chvojková"), můžete použít dialogové okno Rozšířený filtr.

Rozšířený filtr

Příklad

Základní informace

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Prodejce = "Chvojková" OR Prodejce = "Karásek"

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Typ = "Plodiny" AND Prodej > 1000

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Typ = "Plodiny" OR Prodejce = "Karásek"

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

(Prodej > 6000 AND Prodej < 6500 ) OR (Prodej < 500)

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

(Prodejce = "Chvojková" AND Prodej >3000) OR
(Prodejce = "Karásek" AND Prodej > 1500)

Kritéria se zástupnými znaky

Prodejce = jméno obsahující „a“ jako druhé písmeno

Text, který vyhovuje hledání s rozlišováním malých a velkých písmen (vzorec)

Typ = přesná shoda s textem "Plodiny"

Hodnota ve sloupci je větší než průměr všech hodnot v daném sloupci (vzorec)

Prodej > průměr všech prodejů

Přehled

Příkaz Upřesnit se liší od příkazu Filtr v několika důležitých aspektech.

 • Místo nabídky automatického filtru se po klepnutí na tento příkaz zobrazí dialogové okno Rozšířený filtr.

 • Uživatel zadává rozšířená kritéria do samostatné oblasti kritérií na listu a nad oblast buněk nebo tabulku, kterou chce filtrovat. Aplikace Microsoft Office Excel použije samostatnou oblast kritérií v dialogovém okně Rozšířený filtr jako zdroj pro rozšířená kritéria.

  Příklad: Oblast kritérií (A1:C4) a oblast seznamu (A6:C10) použité pro následující postupy   

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Použití znaku rovná se k zadání textu nebo hodnoty

Znak rovná se (=) slouží při zadávání textu nebo hodnot do buňky k označení vzorce. Aplikace Excel to, co zadáte, vyhodnotí, což však může vést k neočekávaným výsledkům filtrování. Chcete-li použít rovnost jako relační operátor pro text nebo pro hodnotu, zadejte kritéria do příslušné buňky oblasti kritérií jako řetězcový výraz:

=''= položka '',

kde položka  je text nebo hodnota, kterou chcete najít. Například:

Zadání v buňce

Výsledek vyhodnocený a zobrazený aplikací Excel

="=Chvojková"

=Chvojková

="=3000"

=30000

Rozlišování velkých a malých písmen

Při filtrování textových dat aplikace Excel nerozlišuje malá a velká písmena. Můžete však použít vzorec pro vyhledávání s rozlišováním malých a velkých písmen. Příklad najdete v části Kritéria se zástupnými znaky.

Použití předdefinovaných názvů

Oblast můžete pojmenovat názvem Kritéria a odkaz na oblast se automaticky zobrazí v textovém poli Oblast kritérií. Pro oblast seznamu, který chcete filtrovat, můžete také definovat název Databáze a pro oblast, do které chcete vložit řádky, název Extrakce. Tyto oblasti se automaticky zobrazí v textových polích Oblast seznamu nebo Kopírovat do.

Vytvoření kritéria pomocí vzorce

Jako kritérium lze použít vypočítanou hodnotu, která je výsledkem vzorce. Zapamatujte si následující důležité informace:

 • Výsledkem vzorce musí být hodnota TRUE nebo FALSE.

 • Vzorec zadejte jako obvykle. Nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= položka ''.

 • Jako popisek kritéria nepoužívejte popisek sloupce. Buď popisek kritéria vůbec nezadávejte, nebo použijte popisek, který není popiskem sloupce v oblasti seznamu (v následujících příkladech se jedná o položky Vypočtený průměr a Přesná shoda).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti seznamu neovlivní.

 • Vzorec, který použijete pro kritérium, musí používat relativní odkaz odkazující na odpovídající buňku v prvním řádku dat. V příkladu Hodnota ve sloupci je větší než průměr všech hodnot v daném sloupci (vzorec) použijete buňku C7 a v příkladu Text, který vyhovuje hledání s rozlišováním malých a velkých písmen (vzorec) použijete buňku A7. Vzorec je potom vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí představovat absolutní odkazy.

Začátek stránky

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = "Chvojková" OR Prodejce = "Karásek"

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií v jednom sloupci, zadejte kritéria do samostatných řádků oblasti kritérií těsně pod sebe. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

="=Chvojková"

3

="=Karásek"

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  2. Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

  3. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$3.

   Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

  4. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Způsob použití logických operátorů:    (Typ = "Produkt" A Prodej > 1 000)

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, zadejte všechna kritéria do jednoho řádku rozsahu kritérií. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

="=Produkt"

>10 000

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 4. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$2.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 5. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:    (Typ = "Plodiny" nebo prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky splňující více kritérií ve více sloupcích, kde mohou být pravdivá libovolná kritéria, zadejte kritéria do různých sloupců a řádků rozsahu kritérií. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

="=Produkt"

3

="=Karásek"

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 50000 A Prodej < 80000) NEBO (Prodej < 5000))

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro jeden sloupec, zadejte pro více sloupců stejný nadpis. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Prodej

2

>50 000

<80 000

3

<5 000

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

 2. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

 3. Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$D$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

Začátek stránky

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:    ( (Prodejce = "Chvojková" AND Prodej >3000) OR (Prodejce = "Karásek" AND Prodej > 1500) )

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Chcete-li najít řádky, které splňují více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro více sloupců, zadejte každou sadu kritérií do samostatného řádku a sloupce. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

="=Chvojková"

>30 000

3

="=Karásek"

>15 000

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

 5. Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. V dialogovém okně oblast kritérií zadejte odkaz na oblast kritérií, včetně popisků kritérií. V příkladu, zadejte $A$1:$C$3.To zmenšit přesunout dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu by filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadal takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Kritéria se zástupnými znaky

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = jméno obsahující „u“ jako druhé písmeno

Chcete-li najít textové hodnoty, které mají společné pouze některé znaky, proveďte jednu či více z následujících akcí:

 • Chcete-li najít řádky, které mají ve sloupci textovou hodnotu, která začíná určitými znaky, zadejte jeden nebo více znaků bez znaménka rovná se (=). Pokud například zadáte jako kritérium text Dav, vyhledá aplikace Excel Davidov, David a Davidová.

 • Použijte zástupný znak.

Znak

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která chcete použít pro filtrování seznamu. V příkladu zadáte:

 

A

B

C

1

Typ

Prodejce

Prodej

2

="=Ma*"

3

="=?a*"

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

 4. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

 5. Chcete-li řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a následně klikněte do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

 

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

8

Maso

Chvojková

4 500 Kč

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

Začátek stránky

Text, který vyhovuje hledání s rozlišováním malých a velkých písmen (vzorec)

Způsob použití logických operátorů:    Typ = přesná shoda s textem "Plodiny"

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která mají být splněna, jako vzorec pomocí funkce STEJNÉ k hledání s rozlišením velkých a malých písmen. Vzhledem k tomu, že hledáte přesnou shodu ve sloupci Typ, což je ve sloupci A, můžete jako první argument zadat A7. V příkladu zadejte:

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Přesná shoda

2

=STEJNÉ(A7, "Produkt")

Vzorec je potom vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

 5. Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $D$1:$D$2.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Hodnota ve sloupci je větší než průměr všech hodnot v daném sloupci (vzorec)

Způsob použití logických operátorů:    Prodej > průměr všech prodejů

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

  Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

  Postup při kopírování příkladu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka:    Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (těžký přízvuk) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

 1. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která mají být splněna, jako vzorec vyhledávající hodnotu ve sloupci Prodej, která je větší než průměr všech hodnot ve sloupci Prodej. Protože porovnáváte vzorec s hodnotami ve sloupci Prodej, tedy ve sloupci C, zadejte jako první argument C7. V příkladu zadáte:

A

B

C

D

1

Typ

Prodejce

Prodej

Vypočtený průměr

2

=C7>PRŮMĚR($C$7:$C$10)

Vzorec je potom vyhodnocen pro každý řádek dat v oblasti seznamu.

 1. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

 5. Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 1. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $D$1:$D$2.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klepněte na tlačítko Sbalit dialog  Obrázek tlačítka .

 2. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

A

B

C

6

Typ

Prodejce

Prodej

7

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

9

plodiny

Karásek

63 280 Kč

10

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×