ExpressRoute a QoS v Online Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Připojení k Office 365 přes vyhrazené síťové připojení pomocí Azure ExpressRoute pro Office 365 a Online Skypu pro firmy Vyhrazené připojení pro vaše aplikace Skype pro firmy vám zajistí spolehlivý a předvídatelný výkon, jakož i větší míru soukromí v porovnání s veřejným internetem. Můžete si teď koupit lepší síťové připojení k Office 365 a Online Skypu pro firmy, které se bude vyznačovat předvídatelností a spolehlivostí podnikové třídy a ke kterému získáte smlouvy o úrovni služeb (SLA) garantující dostupnost služby.

Poznámka : Je nová verze, která je k dispozici Skype pro firmy, kalkulačky šířky pásma, ale kalkulačky šířky pásma, tyto pokyny v tomto dokumentu Lync 2010 a 2013 kalkulačky šířky pásma.

Online Skype pro firmy a ExpressRoute

Ve spolupráci s partnerem ExpressRoute společnosti Microsoft můžete přes vyhrazené připojení připojit v cloudu nejrůznější aplikace Office 365, včetně Online Skypu pro firmy. Funkce hlasové a audiovizuální komunikace v reálném čase pro Skype pro firmy však vyžadují síťové služby, které jsou specificky nakonfigurovány tak, aby podporovaly tyto úlohy Office 365 v reálném čase. To zahrnuje síť, která má dostatečnou šířku pásma, aby umožňovala požadovaný objem přenosu, a která podporuje technologii QoS (Quality of Service), aby mohla zajišťovat prostředí podnikové třídy vašim uživatelům.

Účelem tohoto dokumentu je pomoci vám, správcům a návrhářům sítě zjistit, jaké specifické podmínky musí být splněny, aby bylo možné zajišťovat komunikaci v reálném čase, jaké nástroje poskytované společností Microsoft vám pomohou při navrhování sítě splňující tyto požadavky a také provést vás procesem návrhu pomocí případové studie.

První část tohoto dokumentu vás provede případovou studií, která vám pomůže při návrhu sítě odhadnout pomocí kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 požadavky na síť pro rozsáhlé nasazení služby ExpressRoute pro Skype pro firmy ve více lokalitách. Druhá část tohoto dokumentu je věnována základním konceptům technologie Quality of Service (QoS) s podrobnými a konkrétními technickými podrobnosti pro podporu komunikace přes Skype pro firmy v reálném čase a specifickými typy síťových služeb, které jsou potřeba.

Účelem všech těchto zde uvedených informací je to, abyste získali technické podrobnosti, dokázali jste pochopit princip fungování technologie QoS a služby ExpressRoute, zjistili jste, jaké konkrétní problémy budete pravděpodobně muset řešit, a získali jste praktické znalosti z hlediska používaných nástrojů a technik, které vám umožní úspěšně nasadit ExpressRoute v rámci vaší sítě Skypu pro firmy.

Začínáme

Při přípravě nasazení služby ExpressRoute pro Skype pro firmy je dobré podívat se na různé modely připojení ExpressRoute a možnosti volby partnerů a lokalit a také si přečíst, jak koupit a zřídit službu ExpressRoute v rámci vaší firmy. Tady je pár zdrojů informací, které vám pomůžou začít:

Část 1: Případová studie – ExpressRoute pro společnost Dewey Law, LLC.

Tato případová studie pro společnost Dewey Law, LLC. vám ukáže, jak nastavit síť, objednat služby síťového přístupu a zjistit, jaké jsou požadavky na šířku pásma, aby mohla služba ExpressRoute pro Online Skype pro firmy správně fungovat.

Informace o firmě: Dewey Law LLC. je velká právní firma zaměřující se na vnitrostrátní právo se 790 právníky a celkem 5 580 zaměstnanci rozmístěnými v 78 lokalitách. Firma má sídlo v New Yorku, má tři místní pobočky (v Chicagu, San Franciscu a Dallasu) a 24 větších a 50 menších poboček po celé zemi. Firma zpracovává rozsáhlé a složité případy, které obvykle zaměstnávají dvě nebo více poboček. Takový typ sítě znamená značný provoz v síti mezi pobočkami.

Dewy Law LLC. je relativně mladá firma a právníci a další zaměstnanci rádi využívají nejrůznější technologie a jsou na nich do velké míry závislí při své každodenní práci.

Rozmístění uživatelů podle místa a pozice

Sídlo (New York)

Místní pobočky (3)

Velké pobočky (24)

Malé pobočky (50)

Vedoucí pracovníci

20

10

1

1

Partneři

150

50

10

5

Společníci

300

100

20

10

Asistenti právníka

400

125

30

15

Vedoucí pracovníci / správci

100

35

6

3

Pracovníci IT a administrativní pracovníci

100

25

3

2

Celkem na jednu lokalitu

1 070

345

70

36

Celkem na třídu lokality

1 070

1 035

1 680

1 800

Nastavení sítě

Aby bylo možné společnosti Dewey Law LLC. poskytovat konzistentní a vysoce kvalitní služby v reálném čase, musí být splněno několik základních požadavků:

 • Společnost chce, aby bylo možné poskytovat hlasové služby během výpadku napájení, takže jejich síťové distribuční přepínače a směrovače musí poskytovat napájení po datovém kabelu (PoE – Power over Ethernet) normy IEEE 802.3af nebo 802.3at.

 • Pro síťové přepínače a směrovače se také musí používat záložní zdroje (UPS – Uninterrupted Power Source), aby bylo možné pokračovat v provozu během výpadku proudu.

  Firma má Wi-Fi připojení ke svým pobočkám v místní síti (LAN), takže doporučujeme využívat certifikovaného partnera pro Wi-Fi infrastrukturu Skypu pro firmy z webu řešení Skypu pro firmy

  Tip :  Doporučuje se využívat bezdrátové přístupové body 802.11n a 802.11ac.

 • A co je nejdůležitější, všechny sítě LAN ve všech pobočkách musí být nastaveny tak, aby zajišťovaly poskytování technologie QoS. To zahrnuje desktopové a přenosné počítače a veškerý síťový hardware, jako jsou přepínače a směrovače.

To jsou potřebné základy. Následně doporučujeme pro zajištění hlasových služeb podnikové úrovně pro společnost Dewey Law LLC. používat službu protokolu IP MPLS (Multi-Protocol Label Switching) od partnera zajišťujícího síťové služby, která bude připojená ke službě Azure ExpressRoute. MPLS poskytuje službu protokolu IP se zárukami výkonu z hlediska zpoždění, rozptylu zpoždění a ztrátovosti paketů. Pokud však služba MPLS není dostupná, je také možné použít Ethernet připojený k jednomu z našich partnerů ExpressRoute pro výměnu dat.

Poskytovatelé MPLS nabízí několik úrovní tříd služeb, každý ale k jejich identifikaci používá jinou terminologii. Budete muset úzce spolupracovat se svým poskytovatelem, abyste měli jistotu, že chápe, jaká vstupní data jste použili v kalkulačce šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 a jaké možnosti jsou dostupné a doporučené pro různé možnosti pracovního vytížení Office 365 v reálném čase.

Data z aplikací Skypu pro firmy je možné mapovat na příslušné třídy služby MPLS dvěma způsoby:

 • Označení koncového bodu přenosu pomocí DSCP (DiffServ Control Point)

 • Na základě síťového seznamu řízení přístupu (ACL)

Aby bylo možné implementovat označování koncových bodů, musíte všechny počítače s Windows připojené do domény pro společnost Dewey Law LLC. nakonfigurovat tak, aby označovaly jednotlivé pakety odpovídajícím označením DSCP (DiffServ Control Point), a potom na všech síťových přepínačích a směrovačích napříč všemi pobočkami implementovat technologii QoS, aby byly značky QoS zachovány a nebyly odebrány. Značky DSCP v síťových paketech říkají poskytovateli služeb, jakou prioritu daný síťový paket má. Další informace o DSCP najdete v části věnované technologii QoS v Části 2.

Pro přiřazení na základě síťového seznamu řízení přístupu (ACL) je označení priority DSCP implementováno na směrovači pro odesílání dat a je založeno na zdrojovém portu UDP. Doporučené rozsahy portů pro každou aplikaci jsou uvedeny v části 2.6.1.1 průvodce Plánování a monitorování sítě a řešení problémů s Lync Serverem. Je důležité, abyste tyto činnosti koordinovali s celkovým návrhem a implementací QoS společnosti Dewey Law LLC. a věděli jste o všech zásadách QoS a možných neshodách z hlediska označování paketů.

Každý poskytovatel síťových služeb ExpressRoute bude mít třídu služby (QoS), která je vhodná pro hlasovou komunikaci a videokomunikaci v reálném čase. Tato třída služeb (COS – Class of Service) má název EF (Expedited Forwarding) pro služby hlasové komunikace a AF (Assured Forwarding) pro služby videokomunikace. Velice obezřetně musíte postupovat při určování šířky pásma, kterou bude potřeba zakoupit pro přenosy EF. Důvodem je to, že třída služby hlasové komunikace nepovoluje při hlasové komunikaci větší přenos, než na jaký je zřízena.

Tip :  Veškerý přenos odeslaný prostřednictvím třídy služby hlasové komunikace nad rámec závazku poskytovatele služeb je okamžitě zahozen, což bude mít přímý dopad na kvalitu hovoru.

Při hledání celkového návrhu pro společnost Dewey Law LLC. je velice důležité přesně zjistit, jak velkou šířku pásma společnost potřebuje, aby byla zajištěna spolehlivá hlasová komunikace napříč sítí společnosti a každý hlasový paket (a pouze hlasový paket) byl označen značkou DSCP pro hlasovou komunikaci (tj. DSCP EF 46).

Aby bylo možné implementovat technologii QoS napříč podnikovou sítí společnosti, koncové body nebo směrovače musí jednotlivé pakety označit příslušným indikátorem priority vrstvy 3 (tj. DSCP). Po celé trase v rámci sítě musí mít každý přepínač a směrovač zapnutou možnost QoS. Pokud by byť jediný ze síťových přepínačů nebo směrovačů neměl možnost QoS zapnutou, značky QoS pro hlasové pakety nebo video pakety procházející tímto přepínačem nebo směrovačem by byly odstraněny. To by v praxi zakázalo používání technologie QoS na všech přepínačích a směrovačích pro příjem dat, což by do určité míry snižovalo výhody využívání služby ExpressRoute.

Také to vyžaduje, aby bylo na každém bodě definováno přidružení priorit QoS vrstvy 3 a 2. Mechanismus priority vrstvy 2 je definován normou IEEE 802.1p pro drátové sítě a normou 802.11e/WMM pro sítě Wi-Fi. Ještě důležitější je to, že síťový směrovač nastavený směrem do sítě MPLS poskytovatele služeb sítě musí udržovat nastavení DSCP u všech odchozích paketů, aby tyto udržovaly odpovídající třídu služby MPLS.

Tip :  Konkrétní podrobnosti týkající se nastavení QoS najdete v části 2.6 Plánování a monitorování sítě a řešení problémů s Lync Serverem. Taky se můžete podívat na téma Plánování požadavků sítě pro Skype pro firmy 2015, kde najdete informace o dalších požadavcích na plánování sítě.

Objednávka služeb síťového přístupu

Až budete mít splněny všechny předpoklady pro QoS a zajištěn mechanismus pro podporu služby ExpressRoute, je dalším krokem zadání objednávky na služby síťového přístupu ExpressRoute. Při objednávání služeb síťového přístupu ExpressRoute pro společnost Dewey Law LLC od partnera poskytujícího síťové služby společnosti Microsoft budete muset uvést dva údaje:

 • Celkovou šířku pásma potřebnou pro připojení každé lokality ke službám ExpressRoute a Office 365

 • Celkovou šířku pásma potřebnou pro jednotlivé třídy služeb, která je nutná k tomu, aby bylo možné zajišťovat podporu pro aplikace Skype pro firmy, které se používají ve společnosti Dewey Law LLC. Požadavek na šířku pásma třídy služby se řídí objemem přenosu očekávaným u jednotlivých aplikací (způsobů použití) Skypu pro firmy, například hlasových hovorů, videohovorů, rychlých zpráv, informací o stavu a sdílení obrazovky.

Určení požadavků na šířku pásma pro aplikace Skypu pro firmy

V případě společnosti Dewey Law LLC. nyní po určení celkové potřebné šířky pásma potřebujete vědět, jak by měla být celková šířka pásma rozdělena mezi různé třídy služby. Například to, jakou šířku pásma potřebujete pro každou z aplikací Skypu pro firmy.

Ke zjištění těchto požadavků pro každou z lokalit společnosti Dewey Law LLC. použijete kalkulačku šířky pásma Lyncu 2010 a 2013. Tato kalkulačka je nástroj založený na aplikaci Excel, který vám umožní určit očekávané použití různých aplikací Skypu pro firmy, včetně hlasový hovorů, videohovorů, konferencí a sdílení obrazovky. Kalkulačka automaticky vygeneruje odhad šířky pásma a požadavky na třídu služby (CoS) pro každou lokalitu v síti. S nástrojem kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 se vám stáhne také uživatelská příručka, ve které najdete podrobné informace o jeho použití.

Abychom vám pomohli vyznat se v tabulce, jsou různé buňky v tabulce barevně označené:

 • Zeleně: Takto jsou označeny obecné oblasti pro zadávání dat.

 • Žlutě: Takto jsou označeny pokročilé oblasti pro zadávání dat. Tyto oblasti můžete měnit, doporučujeme je však měnit obezřetně.

 • Červeně: Takto jsou označeny oblasti jen pro čtení s uzamčenými vstupními hodnotami, které není možné měnit.

 • Šedě: Tyto oblasti jsou jen pro čtení. Jde o výsledky nebo data z obecných oblastí pro zadávání dat.

Proces návrhu pro společnost Dewey Law LLC. začíná kategorizací uživatelů společnosti do různých rolí. U každé role, kterou definujete, můžete zadat její očekávanou míru využívání různých aplikací Skypu pro firmy: None (Žádné), Low (Nízká), Medium (Střední), High (Vysoká), případně můžete použít jedno ze tří definovaných vlastních nastavení. Tyto volby se nacházejí na listu Persona (Role). Je uvedeno konkrétní použití pro každou volbu (Nízká, Střední nebo Vysoká), výchozí hodnoty pro každou volbu ale můžete změnit. Identifikováním počtu uživatelů pro každou roli, která se nachází v každé z lokalit, dokáže kalkulačka vypočítat celkovou šířku pásma požadovanou pro každou lokalitu.

Můžete také určit, jaké kodeky zvuku a videa se používají, jestli se používá funkce opravy chyb FEC (Forward Error Correction), a také další parametry systému, které budou mít vliv na požadavky na šířku pásma. V kalkulačce šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 můžete použít výchozí nastavení nebo můžete vybrat jiné kodeky a další parametry systému. Pro návrh lokalit společnosti Dewey Law LLC. je možné použít výchozí nastavení. Pokud budete chtít změnit některé z výchozích nastavení, je k dispozici rozevírací nabídka se všemi dostupnými možnostmi. Šířky pásma, které se používají pro každou volbu, jsou uvedeny na listu Codecs (Kodeky). Při změně jakéhokoli nastavení se změna kombinace šířky pásma a třídy služby (CoS) aktualizuje v každé lokalitě. Díky této možnosti můžete pro tyto lokality otestovat různé potenciální konfigurace a podívat se, jaký dopad by u nich tyto změny měly na požadavky na šířku pásma.

Pro společnost Dewey Law LLC. jsme definovali role Vedoucí pracovníci / partneři, Společníci / asistenti právníka a Správci IT. Následující tabulka ukazuje, jak jsme nastavili profily použití pro různé aplikace Skypu pro firmy pro každou roli.

Role a profily použití – list Persona (Role), sloupce A až P

Role

Rychlé zprávy / informace o stavu

Hlasový hovor mezi dvěma účastníky

Videohovor mezi dvěma účastníky

Konference – hlas

Konference – video

Sdílení plochy

Vytáčené konference – hlas

Lync 2010 RTV_Type

Vzdálení uživatelé

Lync 2013 (stereofonní zvuk)

Lync 2013 (kvalita videa)

Lync 2013 (chování uživatelů pro okno videa mezi dvěma účastníky)

Lync 2013 (použití více zobrazení)

Vedoucí pracovníci / partneři

Vysoká

Střední

Nízká

Střední

Střední

Žádná

Střední

CIF

0 %

0 %

Nejlepší

Typické

Typické

Společníci / asistenti právníka

Vysoká

Střední

Nízká

Střední

Vysoká

Vysoká

Střední

CIF

0 %

0 %

Střední

Typické

Typické

Správci IT

Vysoká

Střední

Žádná

Nízká

Žádné

Žádné

Střední

CIF

0 %

0 %

Střední

Typické

Typické

Informace z výše uvedené tabulky Rozmístění uživatelů podle místa a pozice budete muset zadat na listu Sites (Lokality) kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013. Vzhledem k tomu, že je počet uživatelů v místních pobočkách identický, byli definováni pro jednu lokalitu a následně se určilo, že se budou používat tři jejich instance. To stejné bylo provedeno u velkých a malých poboček, kde bylo v každé lokalitě 24 a 50 uživatelů (v uvedeném pořadí).

Po zadání nastavení pro každou roli budete muset na listu Sites (Lokality) zadat počet uživatelů v každé roli v jednotlivých lokalitách. Automaticky se aktualizuje celkový počet uživatelů pro všechny lokality. Vzhledem k tomu, že uživatelé nejsou v lokalitě Office 365, měli by být na listu všichni zadáni v řádcích Branches (Pobočky). Kalkulačka šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 pak vyplní data do sloupců Best Effort Class (Třída výchozí priority), Data Traffic Class (Třída datového přenosu) a Real-time traffic class (Třída přenosu v reálném čase) v tabulce WAN BW per QoS traffic class (Třída šířky pásma sítě WAN na přenos QoS). To vidíte z dat v následující tabulce.

Tip :  Celá tabulka také obsahuje maximální počet souběžných relací pro každou aplikaci, tyto sloupce jsme ale z důvodu úspory místa odstranili.

Role podle lokality – list Sites (Lokality), sloupce A, D, I a AI až AX

Název lokality

Celkový počet uživatelů v rámci lokality

Celkový počet takových lokalit

Profil uživatele 1

Uživatelé profilu 1

Profil uživatele 2

Uživatelé profilu 2

Profil uživatele 3

Uživatelé profilu 3

Sídlo

1070

1

Vedoucí pracovníci / partneři

170

Společníci / asistenti právníka

700

Správci IT

200

Místní pobočky

345

3

Vedoucí pracovníci / partneři

60

Společníci / asistenti právníka

225

Správce IT

60

Velké pobočky

70

24

Vedoucí pracovníci / partneři

11

Společníci / asistenti právníka

50

Správce IT

9

Malé pobočky

36

50

Vedoucí pracovníci / partneři

6

Společníci / asistenti právníka

25

Správce IT

1

Šířka pásma požadovaná každou aplikací v kb/s podle lokality – list Sites (Lokality), sloupce A a BQ až LF

Lokalita

Šířka pásma pro SIP / rychlé zprávy ve špičce

Šířka pásma pro relace mezi dvěma účastníky mezi lokalitami ve špičce – zvuk

Šířka pásma pro relace mezi dvěma účastníky mezi lokalitami ve špičce – video

Šířka pásma pro audiokonference ve špičce

Šířka pásma pro videokonference ve špičce

Sdílená šířka pásma sítě WAN ve špičce

Šířka pásma sítě WAN pro hovory ve veřejné telefonní síti

Sídlo

1070

525,30

560,00

739,50

2 640,00

4 224,00

2 688,30

Místní pobočky

345

185,40

560,00

255,00

1 320,00

1 536,00

896,10

Velké pobočky

70

92,70

560,00

102,00

600,00

384,00

216,30

Malé pobočky

36

119,40

560,00

76,50

600,00

384,00

123,60

Nejdůležitějšími sloupci v tabulce jsou pravděpodobně ty, které popisují šířku pásma sítě WAN podle třídy QoS. To vidíte v následující tabulce. Tyto údaje shrnují informace, které budete muset předat poskytovateli síťových služeb, abyste mohli objednat připojení síťového přístupu pro každou ze svých lokalit. Při výpočtu celkové šířky pásma nezapomeňte vynásobit šířku pásma každého typu lokality pobočky počtem lokalit stejného typu. Když se budete chtít spojit s partnerem poskytujícím síťové služby ExpressRoute, můžete si projít téma Azure ExpressRoute.

Je velmi důležité, abyste nepřekročili šířku pásma v rámci třídy EF (Expedited Forwarding) hlasových volání. Náhodné sady paketů se zahodí, takže namísto snížení kvality jednoho hovoru nebo skupiny hovorů, to může mít dopad na všechny probíhající hovory. Je také důležité, aby byly nastavením DSCP pro EF (tj. DSCP = 46) označovány pouze hlasové hovory, jinak by hlasová fronty mohla přetéci, pokud by se přidal jiný přenos než přenos pro hlasovou komunikaci.

Tip :  Opět platí, že zatímco třída služby EF nabízí záruku nejlepšího výkonu, dojde v případě, že překročíte definovanou šířku pásma, k okamžitému zahození všechny dalších paketů.

Souhrnná šířka pásma na lokalitu podle třídy přenosu QoS – list Sites (Lokality), sloupce A a ML až MR

Název lokality

Třída výchozí priority (DSCP 0)

Třída datového přenosu (DSCP – vlastní)

Třída přenosu v reálném čase (DSCP 34, AF41)

Třída prioritního přenosu (DSCP 46, EF)

Sídlo

0,00

5 764,80

3 200,00

3 953,10

Místní pobočky

0,00

2 033,60

1 880,00

1 336,50

Velké pobočky

0,00

486,40

1 160,00

411,00

Malé pobočky

0,00

438,40

1 160,00

319,50

Realizace plánu

Celkovou šířku pásma, která bude procházet sítí WAN, a šířku pásma, která bude procházet službou ExpressRoute, můžeme vypočítat pomocí odhadů šířky pásma z výše uvedené tabulky Pro jednu aplikaci a jednu lokalitu Část přenosu dat, která prochází okruhem služby ExpressRoute, nezahrnuje šířku pásma mezi dvěma účastníky mezi lokalitami.

Lokalita

Šířka pásma pro SIP / rychlé zprávy ve špičce

Šířka pásma pro audiokonference ve špičce

Šířka pásma pro videokonference ve špičce

Sdílená šířka pásma sítě WAN ve špičce

Šířka pásma sítě WAN pro hovory ve veřejné telefonní síti

Celkový přenos služby ExpressRoute na třídu lokality (tj. celkový počet vynásobený počtem lokalit)

Sídlo

1 070

739,50

2 640,00

4 224,00

2 688,30

11 361,80

Místní pobočky

345

255,00

1 320,00

1 536,00

896,10

8 704,20

Velké pobočky

70

102,00

600,00

384,00

216,30

32 935,20

Malé pobočky

36

76,50

600,00

384,00

123,60

61 005,00

To znamená, že datový přenos Online Skypu pro firmy, který bude procházet službou ExpressRoute, bude přibližně 114 Mb/s, takže společnost Dewey bude pro službu ExpressRoute potřebovat předplatné pro aspoň 200 Mb/s. V různých partnerských umístěních jde koupit několik obvodů služby ExpressRoute. Tento postup se doporučuje, pokud se pracoviště firmy Dewey nachází v různých zeměpisných oblastech nebo pokud je vhodná vyšší odolnost pro případ, že připojení k obvodu služby ExpressRoute selže. Když koupíte obvody ExpressRoute v různých oblastech poskytování služeb Azure, pro globální konektivitu prostřednictvím služby ExpressRoute budete potřebovat doplněk ExpressRoute Premium.

Teď, když znáte celkovou požadovanou šířku pásma a šířku pásma třídy služby (CoS), můžete zadat objednávky u vybraných poskytovatelů síťových služeb. Nezapomeňte do nich uvést odhady síťového provozu pro další aplikace a služby. Nabízíme pomoc s plánováním sítě pro ostatní služby Office 365, včetně kalkulaček šířky pásma pro Exchange a OneDrive. Předplatné šířky pásma od poskytovatele síťových služeb bude vyšší, protože bude potřeba přičíst síťový provoz v rámci lokality. Kalkulačka šířky pásma pro Lync 2010 a 2013 poskytuje jen odhad očekávaného síťového provozu, takže doporučujeme ověřit schopnost sítě obsluhovat tento objem síťového provozu pomocí zátěžového testu.

Tip : Při předběžném vyhodnocování požadavků sítě se zátěžové testování sítě určitě doporučuje provést.

Součástí zátěžového testu je vytvoření a nakonfigurování infrastruktury a její následné spuštění s očekávaný objem simulovaného přenosu při současném monitorování výkonu. V některých oblastech mohou být vaše odhady přenosu nepřesné, ale budete mít aspoň jistotu, že infrastruktura dokáže zvládat objem přenosu, jehož odhad jste si vypočítali pomocí kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013. Doporučuje se nechat zátěžový test spuštěný aspoň několik dní. Čím déle ho necháte spuštěný, tím přesnější budete mít čísla. Doba spuštění zátěžového testu ale musí být úměrná nákladům na síťové služby, protože za ně platíte, i když se nevyužívají pro žádné skutečné síťové přenosy uživatelů. Společnost Microsoft certifikovala řadu dodavatelů v rámci svého programu IT Pro Tools, aby mohli poskytovat nástroje pro provoz a správu sítě, včetně nástrojů pro zátěžové testování při předběžném vyhodnocování požadavků na síť. Pro Skype pro firmy jsou také k dispozici partneři SI (System Integrator), kteří mohou využívat certifikované nástroje Pro IT Tools a provést vyhodnocení požadavků na síť za vás. Další informace najdete na webu řešení Skypu pro firmy: nástroje IT Pro Tools.

Díky zátěžovému testování můžete získat určitou jistotu, že síť dokáže zvládat potřebné objemy přenosu, ve skutečnosti ale mohou být výpočty získané pomocí kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 z řady důvodů daleko od reality. Doporučujeme také v monitorování sítí lokalit pokračovat průběžným vyhodnocování výkonu sítě i po nasazení, abyste měli jistotu, že je šířka pásma dostatečná a že mechanismy QoS fungují správně. Pokračovat v monitorování je důležité zejména v případě, že poroste počet online uživatelů.

Část 2: ExpressRoute, Skype pro firmy a QoS

Služba ExpressRoute společnosti Microsoft poskytuje vyhrazené připojení ke cloudu Azure, ale komunikační služby vytížení v reálném čase služeb Office 365 budou vyžadovat síťové služby s dostatečnou šířkou pásma, aby šlo zvládat příslušné objemy přenosu a zajišťovat podporu pro QoS (Quality of Service) za účelem poskytování uživatelských zkušeností podnikové úrovně. Připojení podporující technologii QoS musí být nakonfigurované po celé trase přenosu (na počítačích, síťových přepínačích a směrovačích do cloudu), protože pokud by kdekoliv na trase přestala být technologie QoS podporovaná, mohlo by dojít ke snížení kvality celého hovoru.

Účelem této části je pomoct vám pochopit, k jakým problémům by mohlo dojít při zajišťování podpory přenosu v síti IP v reálném čase, a také pomoct vám nakonfigurovat úspěšné nasazení služby ExpressRoute komunikačních služeb vytížení v reálném čase služeb Office 365 (a zajišťovat pro tuto službu podporu), a to prostřednictvím našich partnerů pro službu ExpressRoute pro výměnu dat nebo partnerů pro poskytování síťových služeb sítě.

QoS přijetím odvolat z vašich sítí výhradně přes ExpressRoute sítě obvody a se používá v síti Microsoft pro Skype pro firmy přenos. V současné době částí některé odchozí připojení od společnosti Microsoft mít chybějících hodnot DSCP pro Skype pro firmy. Dokud odchozí přenosy označeno plně DSCP hodnoty, které doporučujeme, aby se řiďte se pokyny pro přidání QoS značky do provozu v síti hranice podle popisu v části Provádění QoS pomocí sítě seznam pro řízení přístupu (ACL) v tomto článku.

Problém s přenosem v reálném čase

Poskytování služeb audiovizuální komunikace podnikové úrovně klade speciální požadavky na síť IP. Přenos v reálném čase využívá protokol RTP (Real-time Transport Protocol), jehož data jsou přenášena pomocí protokolu UDP (USer Datagram Protocol). Na rozdíl od protokolu TCP (Transmission Control Protocol), který očíslovává a testuje každou zprávu z hlediska chyb a obsahuje další mechanismy pro rozpoznání a opětovné odeslání ztracených nebo chybných zpráv, protokol UDP tento typ spolehlivosti nenabízí. Pokud jsou zprávy poškozené z důvodu chyb nebo se ztratí z důvodu přetečení vyrovnávací paměti, budou ztraceny. Protokol UDP byl pro použití s protokolem RTP zvolen s ohledem na povahu přenosu v reálném čase, která je taková, že ztracené zprávy, které by byly znovu odeslány, by byly doručeny příliš pozdě na to, aby měly jakýkoliv pozitivní dopad na tok hlasové zprávy.

Vzhledem k tomu, že návrháři o dopadu ztráty hlasových paketů věděli, přišli se dvěma způsoby, jak výkon hlasových hovorů a videohovorů přes protokol IP zlepšit:

 • Zajistit větší odolnost kódování a dekódování hlasové komunikace při ztrátě paketů. To lze provést pomocí funkce oprav chyb FEC (Forward Error Correction) k opravě určitého procenta vzniklých chyb, což je funkce komunikačních služeb přenosu v reálném čase v Office 365, nebo navržením systémů dekódování hlasové komunikace, které se pokusí zamaskovat dopad ztráty paketů, což je charakteristické pro kodeky společnosti Microsoft.

 • Pomocí služeb přenosu, které umožňují zaručit výkon v síti z hlediska zpoždění, ztrátovosti paketů a rozptylu zpoždění mezi pakety pomocí mechanismů QoS

Odolné kódování hlasové komunikace řeší pouze problém ztráty paketů, proto je důležité, aby v síti používané pro přenos hlasové komunikace a videokomunikace v reálném čase existovaly mechanismy, které minimalizují zpoždění a rozptyl zpoždění. Pokud dojde ke ztrátě příliš velkého počtu paketů, nebudou mít stanice na straně příjmu dostatek informací, aby bylo možné rekonstruovat rozpoznatelnou verzi hlasového signálu, přestože se bude používat odolné kódování. Procento ztracených paketů, které by mohlo vést k výraznému zhoršení kvality hovoru, se liší v závislosti na používané metodě kódování hlasové komunikace. V každém případě je však ztráta řetězce po sobě jdoucích paketů velmi problematická.

Minimalizace zpoždění je důležitá proto, že nadměrné zpoždění může mít vliv na tok konverzace a být pro účastníky hovoru obtěžující. Na základě našich zjištění z doporučených postupů musí být celkové zpoždění (zpoždění „od úst k uchu“) nižší než 150 milisekund, přičemž jde o zpoždění jednosměrné, nikoli obousměrné. Zpoždění bude samozřejmě větší na delších přenosových linkách, jako jsou ty, které vedou přes oceány, a to vzhledem ke zpoždění šíření neboli době, jakou signálu fyzicky trvá cesta po kabelu.

Jakmile začne být jednosměrné zpoždění vyšší než 150 ms, začne to mít na účastníka zvláštní dopad. Psychologicky začne mít účastník hovoru pocit, že ho účastník na druhé straně neslyšel, a zopakuje, co řekl naposledy. To pak bude v konfliktu se zpožděnou odpovědí z druhé strany. Pokud jste někdy telefonovali přes satelitní telefon, určitě tento efekt znáte. Prostřednictvím satelitního kanálu je jednosměrné zpoždění přibližně 250 ms, což výrazně přesahuje povolené zpoždění.

Doporučené parametry sítě pro hlasovou komunikaci podnikové úrovně

Parametr

Doporučená hodnota

Rozptyl zpoždění doručování paketů (průměr)

≤ 5 ms

Rozptyl zpoždění doručování paketů (maximum)

≤ 40 ms

Míra ztráty paketů (průměr)

blížící se 0 %

Latence sítě v jednom směru

≤ 100 ms (mělo by zahrnovat kontroly zpoždění v porovnání s geografickou vzdáleností)

ExpressRoute jako součást hlasové komunikace podnikové úrovně

ExpressRoute nabízí vyhrazené připojení prostřednictvím poskytovatele síťových služeb nebo poskytovatele výměny dat v jedné ze tří možností připojení:

 • Sdružený cloud pro výměnu dat

 • Ethernetové spojení bod k bodu

 • Spojení typu každý s každým (IPVPN)

Toto řešení přináší výhody vysoké dostupnosti (smlouva SLA s 99,9% dostupností) a spolehlivého směrování, které je bezpečné (bez internetového přenosu), neovlivněné změnami internetového provozu a respektuje značky kvality služby pro stanovení priorit provozu (kvalita služby (QoS) je vysvětlena níže). Služba ExpressRoute spolu s dobře naplánovanou sítí WAN vám může zajistit hlasovou síť podnikové úrovně.

Službu ExpressRoute můžete používat pro přenos dat z kanceláří nebo datových center (pokud máte hybridní topologii), které jsou připojené k okruhu. Data pro uživatele mimo pracoviště (například od lidí, kteří pracují z domova nebo jsou na cestách apod.) nevyužívají obvod služby ExpressRoute, pokud tito uživatelé nejsou připojení do sítě VPN. Není nutné je zahrnout do odhadu šířky pásma pro nastavení velikosti obvodu služby ExpressRoute. Pokud jste nadnárodní společnost, můžete koupit obvody služby ExpressRoute v jednotlivých oblastech a pomocí komunitních značek protokolu BGP vytvořit pravidla směrování, aby provoz mířil do preferovaného obvodu ExpressRoute (obvykle do toho, který je danému pracovišti nejblíž). Ostatní obvody můžou fungovat jako redundantní pro případ výpadku jednoho obvodu.

Pokud neexistuje možnost využít ExpressRoute

Nemusí být možné se připojit k ExpressRoute, buď z důvodu náklady, nelze zahájit ExpressRoute požadavky nebo omezení aktuální NSP všechny weby. Pokud můžete, který nelze použít ExpressRoute pořád doporučuje postupujte podle návodu pod označení QoS ve vaší síti a k plánování smlouvy s vaší NSP zajišťující dostatečně pásma a podporu pro řízení priority přenosu podle QoS.

Kromě toho máte-li poboček ve více oblastech, ale nemáte ExpressRoute obvody ve všech oblastech používejte značky oblast BGP komunity konfigurace směrování pro přenos z kanceláře satelitní tak, aby nepotřebných dlouhé vzdálenosti dopravní může být. Zvažte například společnost, která se má ve Skypu pro firmy Online organizace hostované ve Spojených státech, ale s pobočky v Evropě a společnosti obsahuje jenom jeden okruh ExpressRoute v křemíku sedla. Většina skypu pro firmy Online přenosy bude předán datacentru, kde organizace je hostovaný (třeba konferenční hovory s ostatními uživateli v rámci společnosti), použití okruh ExpressRoute může být preferovaný pro většinu přenos. Však kdyby uživatel v Evropě se připojit ke Konferenčnímu volání hostovaný jinou společností jehož organizace je umístěn v Evropě cíl médií v této volání bude Evropský datacentra kde je uložena druhá společnost. Směrování přenosů okruh ExpressRoute v křemíku sedla by méně přímý směrování než by bylo možné přes Internet. V takovém případě můžete nakonfigurovat tak, aby kontrola značky komunity při volání pravidel pro směrování a směrování přes Internet, nikoli křemíku sedla ExpressRoute obvodů pro přenos, který má Evropské oblasti značky směrovači ve vaší síti (například v Evropské kancelářích).

Základní principy QoS (Quality of Service) / CoS (Class of Service)

QoS (Quality of Service) v rámci sítí IP popisuje jakýkoli mechanismus, který umožňuje prioritizovat zpracování některých paketů před ostatními pakety. Podle definice Mezinárodní telekomunikační unie (ITU – International Telecommunication Union) zahrnuje QoS všechny kvalitativní aspekty připojení, včetně zpoždění, ztráty, poměru signálu k šumu, přeslechů, ozvěny, přerušení, frekvenční charakteristiky, úrovně hlasitosti a tak dále. To, co se označujeme jako QoS v paketových sítích, se přesněji nazývá „třída služby“ (CoS – Class of Service) zaměřující se na zvýšení výkonu z hlediska zpoždění, rozptylu zpoždění a ztráty paketů, my však budeme nadále používat termín QoS, protože se používá častěji.

Poskytování QoS v sítích IP vyžaduje dvě primární součásti:

 • Rezervace definované části šířky pásma pro každou linku pro přenos v reálném čase. Pokud tato šířka pásma v kterémkoli okamžiku není nutná pro přenos v reálném čase, může se využívat pro ostatní typy přenosů. Obecné pokyny jsou takové, že by pro hlasové přenosy nemělo být vyhrazeno více než 30 % kapacity linky.

 • Indikátor priority v hlavičce, kterým se pakety označují, říká přepínačům a směrovačům během přenosu, jakou prioritu má paket, který by měl být přiřazen.

Když je paket přijat na přepínači nebo směrovači, přesune se do výstupní fronty pro další připojenou trasu nebo směrování. Pro různé úrovně priorit existují různé fronty výstupu. Přepínač nebo směrovač používá algoritmus, který obsluhuje frontu s vyšší prioritou častěji než frontu s nižší prioritou.

Tím největší oříškem je, že způsoby různé QoS implementovaná v vrstvy 2 (tedy Ethernet nebo Wi-Fi layer) a Layer 3 (tedy IP layer). Tyto různé implementace QoS možná bude potřeba nakonfigurovat v každém přepínač a směrovači v síti, jakož i rozhraní mezi sítě a poskytovatel služeb sítě sítě.

Data z různých aplikací Skypu pro firmy je možné mapovat na příslušné třídy služby dvěma způsoby:

 • Označení koncového bodu přenosu pomocí DSCP (Differentiated Services Control Point)

 • Na základě síťového seznamu řízení přístupu (ACL)

Označení koncového bodu přenosu – DSCP (Differentiated Services Control Point)

Differentiated Services (DiffServ) se označuje jako víceúčelový („coarse grained“) mechanismus pro klasifikaci a správu přenosu v síti a poskytování QoS v sítích IP. Směrovače a další zařízení, která implementují funkce vrstvy 3, využívají k definování priority paketů hodnotu v poli DSCP (Differentiated Services Control Point). QoS je implementováno vložením 6bitové hodnoty DSCP v poli Differentiated Services (Diferencované služby) – dříve pod názvem Type of Service (Typ služby) v hlavičce protokolu IP (6 bitů umožňuje 64 různých úrovní priority). Úrovně priority jsou obvykle definovány tak, jak je znázorněno zde.

Doporučená nastavení DSCP

Třída přenosu

Zpracování (označení DSCP)

Zatížení Skypu pro firmy

Hlasová volání

EF (46)

Skype pro firmy a hlasové hovory v Lyncu

Interaktivní hovory

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Sdílení aplikací

Výchozí

AF11 (10)

Přenos souborů

CS0 (0)

Cokoli jiného

Hlavička IP verze 4

Hlavička IPv4

QoS vrstvy 2: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

DSCP je sice standardním mechanismem pro implementaci QoS na vrstvě 3, existují však různé mechanismy QoS vrstvy 2 pro drátové připojení (tzn. Ethernet) a bezdrátové připojení (tzn. sítě Wi-Fi). Mechanismus QoS pro drátové sítě je definován normou IEEE 802.1p a mechanismus QoS pro sítě WLAN normou IEEE 802.11e, což Wi-Fi Alliance identifikuje jako WMM Certified (Wi-Fi Multi-Media Certified).

IEEE 802.1p využívá k identifikaci priority zprávy 3bitové PCP (Priority Code Point); PCP je součástí 32bitového pole v ethernetové hlavičce nesoucí také identifikátor VLAN. Definice pro hodnoty PCP jsou uvedeny níže.

Hodnoty PCP IEEE 802.1p

Hodnota PCP

Priorita

Akronym

Typy přenosu

7

7

NC

Network Control (Řízení sítě)

6

6

IC

Internetwork Control (Mezisíťové řízení)

5

5

VO

Voice (Hlas)

4

4

VI

Video

3

3

CA

Critical Applications (Kritické aplikace)

2

2

EE

Excellent Effort (Zvýšená priorita)

0

1

BE

Best Effort (Výchozí priorita)

1

0

BK

Pozadí

Kde IEEE 802.1p je implementováno prakticky stejným způsobem jako DSCP s přenosem seřazeným do front s různou prioritou pro každou úroveň priority, ale povaha sdílených multimédií sítí WLAN si říká o jiný přístup. Přístupový bod a klient budou pro jiné úrovně priority udržovat samostatné výstupní fronty, jsou zde ale také rozdíly v tom, jakým způsobem se rámce odesílají prostřednictvím kanálu bezdrátového přenosu.

V síti Wi-Fi všichni klienti, kteří jsou přidruženi k přístupovému bodu, sdílejí jeden poloduplexní kanál (tzn. najednou můžete odesílat rámce pouze jedna klientská stanice nebo přístupový bod). Aby bylo možné na kanále bezdrátového přenosu minimalizovat možnost konfliktu, stanice před odesláním rámce čeká, až bude kanál po stanovenou dobu v nečinnosti, čemuž se říká mezirámcové mezery (IFS – Inter-Frame Spacing), a pokud je kanál obsazený, když chce stanice odesílat rámce, na náhodně dlouhou dobu se odmlčí. Pokud odesílatel po odeslání rámce neobdrží od příjemce potvrzující zprávu, předpokládá, že došlo ke konfliktu nebo k jiné chybě, a před pokusem o přístup ke kanálu bezdrátového přenosu se opětovné odeslání na náhodně dlouhou dobu odmlčí. Tato doba je náhodně dlouhá, aby se snížila pravděpodobnost, že ke konfliktu obou stanic dojde znovu.

Aby bylo možné prioritizovat přístup ke kanálu bezdrátového přenosu, definuje norma IEEE 802.11e/WMM různé intervaly čekání před přenosem, AFIS (Arbitrated Inter-Frame Spacings), a různé rozsahy čekání (odmlčení) pro různé třídy přenosu; jsou definovány čtyři úrovně priority s názvem Access Category (Kategorie přístupu).

Priorita je nastavována přiřazením kratších hodnot AFIS rámcům s vyšší prioritou. Pokud tedy jedna stanice čeká na odeslání hlasového rámce a jiná čeká na odeslání datového rámce, bude hlasový rámec vždy odeslán jako první. Z technického hlediska je hlasovým rámcům a videorámcům přiřazena stejná hodnota AFIS, ale rozsah intervalů odmlčení je pro videorámce větší. Hlasový rámec a videorámec tedy sice mohou být při prvním pokusu v konfliktu, hlasový rámec však bude vždy opakovaně odeslán dříve. Korelace mezi normami IEEE 802.1p a IEEE 802.11e je uvedena níže:

Mapování IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) na 802.1P

WMM – kategorie přístupu (AC – Access Category)

WMM – popis

Hodnota 802.1P PCP

Označení 802.1P

1 (AC_VO)

Voice (Hlas)

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Best Effort (Výchozí priorita) Data

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Background (Provoz na pozadí) Data

1 (001)

BK

2 (010)

---

Doporučené přidružení priorit vrstvy 3 k vrstvě 2 vidíte zde:

Doporučená přidružení priorit vrstvy 3 k vrstvě 2

Označení vrstvy 3

Vrstva 2 (hodnota PCP)

Wi-Fi (Access Category)

Network Control (Řízení sítě)

PHB (Per Hop Behavior) – CS (Class Selector) 6

6

1 (AC_VO)

Hodnota DSCP – 48

Voice (Hlas)

PHB (Per Hop Behavior) – EF (Expedited Forwarding)

5

1 (AC_VO)

Hodnota DSCP – 46

Video Conferencing (Videokonference)

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding) 41

4

2 (AC_VI)

Hodnota DSCP – 34

Call Signaling (Signalizace hovoru)

PHB (Per Hop Behavior) – CS (Class Selector) 3

3

2 (AC_VI)

Hodnota DSCP – 24

Low Latency Data (Data s nízkou latencí)

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding) 21

2

3 (AC_BE)

Hodnota DSCP – 18

High Throughput Data (Data s vysokou propustností)

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding) 11

1

3 (AC_BE)

Hodnota DSCP – 10

Best Effort (Výchozí priorita)

PHB (Per Hop Behavior) – 0

0

4 (AC_BK)

Hodnota DSCP – 0

Je důležité upozornit na neshodu v kódování priority pro IEEE 802.1p a WMM. Hodnota PCP 802.1p pro hlasovou komunikaci je 5, ale v mapování standardních ekvivalentů na WMM se PCP 5 převede na Access Category 2, kategorii přístupu WMM pro video (AC_VI). Pokud je to možné, měli byste toto mapování přepsat, aby se PCP 5 převádělo na kategorii Access Category 1, nebo se jednoduše vyhněte využívání hlasové komunikace a videokomunikace ve stejné síti Wi-Fi, dokud Wi-Fi Alliance tento problém nevyřeší. Další informace o Wi-Fi najdete v článku položky katalogu Wi-Fi

Implementace QoS pomocí síťového seznamu řízení přístupu (ACL)

Alternativní metodou implementace QoS v konfiguraci ExpressRoute je použití síťového seznamu řízení přístupu (ACL). Místo toho, aby koncové body vkládaly příslušné označení DSCP do hlavičky jednotlivých paketů, je v rámci tohoto přístupu možné provést označení směrovačem pro odesílání dat, a to na základě zdrojového portu UDP. Všechny přepínače a směrovače musí být stále nakonfigurovány tak, aby podporovaly QoS, jinak by nebylo zajištěno zachování nastavení DSCP. A co je ještě důležitější, směrovač připojený k síti poskytovatele služeb musí udržovat toto nastavení DSCP v hlavičce každého paketu, protože toto nastavení DSCP v podstatě představuje pro poskytovatele služeb sítě instrukci, jak by měly být daný paket zpracován.

Doporučené rozsahy portů pro každou aplikaci Skypu pro firmy jsou uvedeny v části 2.6.1.1 průvodce Plánování a monitorování sítě a řešení problémů s Lync Serverem. Zde je důležité, aby byl zajištěn soulad s celkovým přístupem organizace ke QoS a měli byste si dát pozor na různé zásady QoS a potenciální neshody označování paketů.

I když hlavním důvodem využívání síťových služeb QoS a MPLS je zajistit odpovídající uživatelské zkušenosti pro hlasovou komunikaci a videokomunikaci v reálném čase, je možné stejné možnosti použít i na datové aplikace. Místo toho, aby byly všechny aplikace zpracovávány stejně, mohou sítě MPLS organizacím umožňovat dát přednost konkrétním datovým aplikacím před jinými. V případě MPLS mohou dostat prioritu aplikace v reálném čase, jako jsou transakce platebních karet nebo sdílení obrazovky, před přenosy méně citlivými na časovou přesnost, jako jsou e-maily.

Vysvětlení typů síťových služeb IP – základní IP a MPLS

Původní předávání paketů IP fungovalo na principu výchozí priority („best effort“). To znamená, že směrovače předávající tyto pakety IP by se v takovém případě snažily dodat tyto pakety do místa určení, avšak absolutně bez záruky s ohledem na to, kdy (a zda vůbec) do těchto míst určení dorazí. Tímto způsobem dnes fungují základní internetové služby, včetně vašeho domácího připojení k internetu. Představa byla taková, že pokud by byla pro konkrétní aplikaci požadována spolehlivost, byla by zajištěna na vyšší úrovni sady protokolů. Mechanismem spolehlivého doručení je protokol TCP (Transmission Control Protocol). Protokol UDP (User Datagram Protocol), který se používá pro hlasovou komunikaci a videokomunikaci, je nespolehlivým mechanismem doručování (tzn. „best effort”).

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) bylo vyvinuto jako způsob, jakým mohou poskytovatelé síťových služeb nabízet službu IP se zárukami výkonu z hlediska zpoždění, rozptylu zpoždění a ztráty paketů. Aby bylo možné tyto záruky výkonu zajistit, MPLS zbavuje tradiční přenosy určité nepředvídatelnosti protokolu IP. První rozdíl je v tom, že místo toho, aby si každý paket hledal cestu do cílového umístění od jednoho směrovače ke druhému (důsledkem čehož může být to, že bude každý paket do cílového místa doručován jinou trasou), směruje MPLS všechny pakety prostřednictvím připojení „virtuálního okruhu“ s pevně stanovenou trasou, které se říká LSP (Label Switched Path). Pokud některá z linek v dané trase selže, jsou všechny trasy LSP využívající tuto linku rychle přesměrovány.

Při odeslání paketu do sítě MPLS pak hraniční směrovač poskytovatel síťových služeb připojí k paketu další hlavičku obsahující popisek, který se používá k jeho přesměrování na příslušnou trasu LSP. Na konci sítě MPLS je pak popisek hraničním směrovačem odstraněn.

Kromě zjednodušení procesu předávání je další výhodou, kterou MPLS poskytuje, to, že systém správy sítě bude vědět, jaká připojení na každé lince v síti probíhají. Řízením způsobu, jakým je směrován provoz v síti, můžete operátor zaručit poskytování QoS každou trasou. Takže na rozdíl od výkonu tradičních nebo základních služeb IP s výchozí prioritou (Best Effort) mohou operátoři MPLS poskytovat službu IP s předvídatelným výkonem. Díky trasám LSP je navíc také MPLS ze své podstaty bezpečnější než tradiční internetové služby. Při použití základní služby IP tedy můžeme pouze doufat, že bude síť fungovat dostatečně dobře na to, aby bylo možné poskytovat kvalitní hlasové služby, a použitím technik jako FEC a dalšího odolného kódování hlasové komunikace zlepšit pravděpodobnost dostatečné kvality. Při použití MPLS si však kvalitou můžeme být jisti.

Poskytovatelé MPLS nabízí různé úrovně tříd služby, pro jejichž identifikaci se však bohužel používá různá terminologie. Budete muset úzce spolupracovat se svým poskytovatelem, abyste měli jistotu, že chápe, výstupy kalkulačky šířky pásma Lyncu 2010 a 2013 a to, jaké možnosti jsou dostupné a doporučené pro různé možnosti pracovního vytížení Office 365 v reálném čase.

Závěr

Skype pro firmy zlepšuje způsob, jakým probíhá komunikace firem. Namísto toho, aby firma měla telefon připojený k pobočkové ústředně a využívala samostatný systém pro videokonference, samostatnou platformu pro e-maily, externí službu pro audiokonference a ještě další řešení pro zasílání rychlých zpráv a informace o stavu, má možnost využívat Skype pro firmy, který jí přináší všechny tyto možnosti a funkce v jediném uživatelském rozhraní.

Konzistentní poskytování služeb hlasové komunikace a videokomunikace v reálném čase vyžaduje kompletní síťovou infrastrukturu, která dokáže poskytovat QoS. Sem spadají jak služby LAN, tak služby WAN. Společnost Microsoft poskytuje nástroje, jako je kalkulačka šířky pásma Lync 2010 a 2013, pomocí kterých je možné provést odhad kapacity sítě, kterou budete pro různé služby potřebovat. K dispozici jsou také partneři v programu IT Pro Tools řešení Skypu pro firmy: nástroje IT Pro Tools, kteří nabízejí nástroje pro předběžné vyhodnocení síťové infrastruktury a podporu monitorování, reportování a řešení potíží. Bez správně nakonfigurované síťové infrastruktury odpovídajícího rozsahu se vystavujete riziku, že budete mít nasazenou aplikaci Skype pro firmy se službou ExpressRoute, které nebudou plnit očekávání uživatelů z hlediska kvality a konzistence.

Efektivní obchodní nástroje musí nabízet spolehlivý a konzistentní výkon a zajišťovat uživatelské zkušenosti, na základě kterých poroste uživatelská základna. Z hlediska sítě to znamená mít síťovou infrastrukturu (LAN, WAN, pevnou i mobilní), která to bude umožňovat. Není vždy snadné takovou infrastrukturu naplánovat, navrhnout, implementovat a udržovat pomocí hardwaru, nástrojů a síťových služeb, které jsou dnes dostupné. Je ale odpovědností IT specialistů zajistit, aby byla navržena, implementována a udržována způsobem, který zajišťuje, že uživatelé získají sadu služeb pro komunikaci a spolupráci, které jim umožní produktivněji a efektivněji pracovat a díky kterým organizace dokáže vytěžit maximum z výhod, které tato technologie nabízí.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

ExpressRoute – dokumentace

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×